Quản trị dự án - lopquanlykhcnk26 ď Xay dung va QLDA 6

39 107 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2017, 12:04

CHƯƠNG QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN 12/21/17 Khái quát chung Khái niệm: Quản lý chi phí dự án việc hoạch định chi phí thực kế hoạch chi phí cho dự án Nội dung: Quản lý chi phí dự án bao gồm q trình cần phải thực để chắn dự án hoàn thành với ngân sách thoả đáng Phạm vi: bao gồm quản lý chi phí lao động, nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu, sở vật chất, dịch vụ, thuế v.v 12/21/17 Quy trình quản lý chi phí dự án Dự tốn chi phí dựa kế hoạch sử dụng nguồn lực -> chi phí cho hoạt động Xây dựng ngân sách cho khoản chi lên kế hoạch -> chi phí lấy từ nguồn nào, chi? Giám sát, điều phối việc sử dụng ngân sách 12/21/17 Dự tốn chi phí Phân loại chi phí: Chi phí biến đổi VC (Variable Costs): nguyên vật liệu, lương… Chi phí cố định FC (Fixed Costs): Chi thuê nhà xưởng, chi phí thành lập… Chi phí trực tiếp Direct Costs: chi cho khoản mục dự án Chi phí gián tiếp Indirect Costs: chi quản lý, thuế, phụ cấp lương… 12/21/17 Kỹ thuật dự tốn chi phí Ước tính từ xuống (Top down) Ước tính từ lên (Bottom-up) Ước tính tương tự (Analogous Estimate) Ước tính tham số (Parametric Estimate) Ước tính bình qn (Three-point Estimate) 12/21/17 Kỹ thuật dự tốn tương tự/ từ xuống Sử dụng số liệu dự án tương tự có từ trước Nhược điểm Ưu điểm     Nhanh Không cần xác định hoạt động chi tiết Ít tốn chi phí Có thể dự đốn mức độ chi tiêt dự án  Cho thấy tổng chi phí dự kiến   Ít thơng tin chi tiết, hiểu dự án    Ít xác u cầu kinh nghiệm cao Khó áp dụng với dự án phức tạp Không thấy khác dự án 12/21/17 Kỹ thuật dự toán từ lên Dựa vào WBS, ước tính chi phí lịch trình cho gói cơng việc, sau tổng hợp lại để tính tổng số cho dự án Ưu điểm Nhược điểm   Chính xác  Có đóng góp đội dự án  Có phân tích dự án chi tiết Cung cấp khả quản lý, điều khiển dự án hiệu    Tốn thời gian chi phí Đội dự án phải đào tạo kỹ dự toán Yêu cầu phải hiểu rõ phân tích dự án chi tiết 12/21/17 12/21/17 Kỹ thuật dự toán tham số Là dự tốn từ xuống, sử dụng mơ hình tốn học cơng cụ tính tốn để đưa dự báo 12/21/17 10 12/21/17 1.1 Nhận biết rủi ro Xác định nhu cầu khách hàng Xác định quản lý khai thác kỹ thuật công nghệ DA Các đối thủ thay đổi phương thức sản xuất cạnh tranh Các nhà cung cấp nguồn lực cho dự án gặp trắc trở sản xuất 25 12/21/17 1.1 Nhận biết rủi ro 26 12/21/17 1.2 Báo cáo DS rủi ro 27 12/21/17 1.2 Báo cáo DS rủi ro   Dự án Dự án Dự án Dự án Dự án 32 20 10 24 Chi phí 12 64 16 48 Thời gian 40 12 16 16 24 Công nghê 16 Chất lượng 2 16 60 58 118 52 128 Tài Tởng 28 12/21/17 Phân tích đánh giá rủi ro Định tính: mơ tả rủi ro chất, tính chất, mức độ phạm vi ảnh hưởng tới chất lượng DA rủi ro xảy Định lượng: khả xảy ra, thiệt hại tài xảy Lượng hoá tác động tiêu cực rủi ro tới dự án thành số tài để quản lý Kết quả: Danh sách rủi ro nhận dạng; Bản mơ tả tính chất, quy mô tác động, bên bị tác động rủi ro 29 12/21/17 2.1 Phân tích rủi ro định tính Sắp xếp rủi ro nhận biết theo thứ tự ưu tiên cần xử lý Lên sơ đồ nguyên nhân – hậu Đánh giá mức độ tầm ảnh hưởng rủi ro dựa kinh nghiệm Phân tích xu hướng phát triển rủi ro Lập danh sách rủi ro cần phải theo dõi chặt chẽ thường xuyên Phân tích SWOT doanh nghiệp rủi ro 30 12/21/17 2.1 Phân tích rủi ro định tính 31 12/21/17 2.1 Phân tích rủi ro định tính Kh Cao   ả     năn   g xảy         Thấp         Thấp Cao Thiệt hại (ước định) 32 12/21/17 2.2 Phân tích rủi ro định lượng Đánh giá xác suất mơ hình phân phối xác suất xảy rủi ro dự án Ước tính mát thiệt hại tài rủi ro thực xảy Thể số liệu: Xây dựng ma trận tác động xác suất rủi ro Lập mơ hình tốn quản lý: Phân tích độ nhạy số liệu đầu vào biến động; Phân tích mặt tài sơ đồ nguyên nhân – kết quả; Sử dụng kỹ thuật tối ưu hoá mô để đưa định quản lý 33 12/21/17 2.2 Phân tích rủi ro định lượng Bảng thể số liệu xác suất tác động rủi ro 34 12/21/17 2.2 Phân tích rủi ro định lượng Sơ đồ phân tích nguyên nhân - hậu 35 12/21/17 Phương án đối phó rủi ro  Chiến lược đối phó với rủi ro mang tính nguy cơ: -Né tránh -Chuyển rủi ro sang bên thứ ba -Điều hòa rủi ro -Chấp nhận rủi ro -Có kế hoạch phòng ngừa cho cơng việc Chiến lược đối phó với rủi ro mang tính hội -Khai thác hội -Chia sẻ hội -Kế hoạch B.  36 12/21/17 Phương án đối phó rủi ro Lưu ý !!! Nhắm vào gốc rễ chạy theo triệu chứng vấn đề 37 12/21/17 Phương án đối phó rủi ro Điều hòa rủi ro tìm cách giảm thiểu khả rủi ro xảy hoặc giảm nhẹ thiệt hại rủi ro thực sự đã xảy DA có mức bất trắc thấp nên cho tiến hành sớm và nhanh Có thưởng tiến đợ Dự án có nhiều bất trắc: Hợp đồng dựa tiến độ thực 38 12/21/17 Phương án đối phó rủi ro Chuyển rủi ro sang bên thứ ba ??? phân bổ rủi ro một hợp đồng dự án phải ghi văn rõ ràng, hợp đồng minh bạch, theo chế thị trường 39 12/21/17 ... cho dự án gặp trắc trở sản xuất 25 12/21/17 1.1 Nhận biết rủi ro 26 12/21/17 1.2 Báo cáo DS rủi ro 27 12/21/17 1.2 Báo cáo DS rủi ro   Dự án Dự án Dự án Dự án Dự án 32 20 10 24 Chi phí 12 64 16. .. niệm: Quản lý chi phí dự án việc hoạch định chi phí thực kế hoạch chi phí cho dự án Nội dung: Quản lý chi phí dự án bao gồm q trình cần phải thực để chắn dự án hoàn thành với ngân sách thoả đáng... án  Có phân tích dự án chi tiết Cung cấp khả quản lý, điều khiển dự án hiệu    Tốn thời gian chi phí Đội dự án phải đào tạo kỹ dự toán Yêu cầu phải hiểu rõ phân tích dự án chi tiết 12/21/17
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị dự án - lopquanlykhcnk26 ď Xay dung va QLDA 6, Quản trị dự án - lopquanlykhcnk26 ď Xay dung va QLDA 6, Xây dựng ngân sách DA, Giám sát ngân sách DA, Quy trình quản lý rủi ro dự án, 1 Nhận biết rủi ro, 1 Phân tích rủi ro định tính, 2 Phân tích rủi ro định lượng, Phương án đối phó rủi ro