Quản trị dự án - lopquanlykhcnk26 ď Xay dung va QLDA 7

7 91 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2017, 12:03

4/17/2015 Quản lý rủi ro dự án ? CHƯƠNG  Chạy theo: thụ động, sai đâu sửa đó, QUẢN LÝ RỦI RO cố gắng loại bỏ rủi ro xảy ra, giảm thiểu hậu tiêu cực rủi ro xảy  Đón trước phòng ngừa: chủ động, cố gắng nhận dạng phân tích rủi ro, đưa biện pháp quản lý rủi ro 4/17/2015 Quy trình quản lý rủi ro dự án 4/17/2015 Xây dựng KH quản lý rủi ro  Xây dựng kế hoạch chiến lược tổng thể quản lý phòng chống đương đầu với rủi ro, có phận chuyên trách thường xuyên  Theo dõi nhận dạng rủi ro có xuất  Phân tích rủi ro nhận dạng nhận biết khả chúng xảy ra, xảy nào, đưa giải pháp/PA đối phó  Giám sát việc thực biện pháp quản lý rủi ro phát bất cập KH thực tiễn, điều chỉnh để giải pháp vận hành hữu hiệu hiệu 4/17/2015  Nhận biết quản lý rủi ro  Phân tích đánh giá rủi ro 4/17/2015 4/17/2015 Xây dựng KH quản lý rủi ro 1.1 Nhận biết rủi ro Nhận biết quản lý rủi ro Xác định điều kiện xuất rủi ro; Xác định mức độ phạm vi/tầm ảnh hưởng rủi ro tới chi phí, tiến độ, chất lượng DA; Xác định đối tượng bị tác động rủi ro Phân loại rủi ro theo cấu trúc 4/17/2015 1.1 Nhận biết rủi ro 4/17/2015 1.1 Nhận biết rủi ro  Xác định nhu cầu khách hàng Phân loại rủi ro theo lĩnh vực  Các rủi ro liên quan tới môi trường DA  Các rủi ro liên quan tới việc thực DA  Các rủi ro liên quan tới môi trường, an toàn lao động, sức khỏe lao động  Các rủi ro về thời gian, tiến độ thực dự án  Các rủi ro về chi phí thực dự án  Các rủi ro với xã hội 4/17/2015  Xác định quản lý khai thác kỹ thuật công nghệ DA  Các đối thủ thay đổi phương thức sản xuất cạnh tranh  Các nhà cung cấp nguồn lực cho dự án gặp trắc trở sản xuất 4/17/2015 4/17/2015 1.2 Báo cáo DS rủi ro 1.1 Nhận biết rủi ro 4/17/2015 1.2 Báo cáo DS rủi ro Chi phí 12 64 16 48 Thời gian 40 12 16 16 24 Công nghệ Chất lượng Tổng 16 2 16 58 118 52 128 11 4/17/2015 Phân tích đánh giá rủi ro Dự án Dự án Dự án Dự án Dự án Tài chính 32 20 10 24 60 10 4/17/2015  Định tính: mơ tả rủi ro chất, tính chất, mức độ phạm vi ảnh hưởng tới chất lượng DA rủi ro xảy  Định lượng: khả xảy ra, thiệt hại tài xảy Lượng hố tác động tiêu cực rủi ro tới dự án thành số tài để quản lý Kết quả: Danh sách rủi ro nhận dạng; Bản mơ tả tính chất, quy mơ tác động, bên bị tác động rủi ro 12 4/17/2015 4/17/2015 2.1 Phân tích rủi ro định tính 2.1 Phân tích rủi ro định tính  Sắp xếp rủi ro nhận biết theo thứ tự ưu tiên cần xử lý  Lên sơ đồ nguyên nhân – hậu  Đánh giá mức độ tầm ảnh hưởng rủi ro dựa kinh nghiệm  Phân tích xu hướng phát triển rủi ro  Lập danh sách rủi ro cần phải theo dõi chặt chẽ thường xuyên  Phân tích SWOT doanh nghiệp rủi ro 13 4/17/2015 Khả xảy 2.1 Phân tích rủi ro định tính 14 4/17/2015 2.2 Phân tích rủi ro định lượng Cao  Đánh giá xác suất mơ hình phân phối xác suất xảy Thấp Thấp Cao Thiệt hại (ước định) 15 4/17/2015 rủi ro dự án  Ước tính mát thiệt hại tài rủi ro thực xảy  Thể số liệu: Xây dựng ma trận tác động xác suất rủi ro  Lập mơ hình tốn quản lý: Phân tích độ nhạy số liệu đầu vào biến động; Phân tích mặt tài sơ đồ nguyên nhân – kết quả; Sử dụng kỹ thuật tối ưu hố mơ để đưa định quản lý 16 4/17/2015 4/17/2015 2.2 Phân tích rủi ro định lượng 2.2 Phân tích rủi ro định lượng  Bảng thể số liệu xác suất tác động rủi ro 17 4/17/2015  Sơ đồ phân tích nguyên nhân - hậu 18 4/17/2015 Phương án đối phó rủi ro Phương án đối phó rủi ro Chiến lược đối phó với rủi ro mang tính nguy cơ: Lưu ý !!! Nhắm vào gốc rễ chạy theo triệu chứng vấn đề -Né tránh -Chuyển rủi ro sang bên thứ ba -Điều hòa rủi ro -Chấp nhận rủi ro -Có kế hoạch phòng ngừa cho cơng việc Chiến lược đối phó với rủi ro mang tính hội -Khai thác hội -Chia sẻ hội -Kế hoạch B 19 4/17/2015 20 4/17/2015 4/17/2015 Phương án đối phó rủi ro Phương án đối phó rủi ro Điều hòa rủi ro tìm cách giảm thiểu khả rủi ro xảy hoặc giảm nhẹ thiệt hại rủi ro thực sự đã xảy DA có mức bất trắc thấp nên cho tiến hành sớm và nhanh Có thưởng tiến độ Dự án có nhiều bất trắc: Hợp đồng dựa tiến đợ thực 21 4/17/2015 VÍ DỤ Cơng Cơng việc việc trước Chương trình bình thường Chương trình đẩy nhanh Thời gian Chi phí Thời gian Chi phí (tuần) (triệu đồng) (tuần) (triệu đồng) a - 30 50 - 40 55 c - 45 60 d a 30 38 e b 20 32 f b 20 37 g c 50 71 h d,e 55 63 i d,e 30 33 k g,f,h 10 37 m i,k 10 340 22 4/17/2015 SƠ ĐỒ PERT CPM b Tổng Chuyển rủi ro sang bên thứ ba ??? phân bổ rủi ro một hợp đồng dự án phải ghi văn bản rõ ràng, hợp đồng minh bạch, theo chế thị trường 10 486 4/17/2015 BIỂU ĐỒ GANTT PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY  x y i i   x  y  i i n  xi    xi  n b  Y  X ... thứ ba - iều hòa rủi ro -Chấp nhận rủi ro -Có kế hoạch phòng ngừa cho cơng việc Chiến lược đối phó với rủi ro mang tính hội -Khai thác hội -Chia sẻ hội -Kế hoạch B 19 4/ 17/ 2015 20 4/ 17/ 2015... (triệu đồng) (tuần) (triệu đồng) a - 30 50 - 40 55 c - 45 60 d a 30 38 e b 20 32 f b 20 37 g c 50 71 h d,e 55 63 i d,e 30 33 k g,f,h 10 37 m i,k 10 340 22 4/ 17/ 2015 SƠ ĐỒ PERT VÀ CPM b Tổng Chuyển... định quản lý 16 4/ 17/ 2015 4/ 17/ 2015 2.2 Phân tích rủi ro định lượng 2.2 Phân tích rủi ro định lượng  Bảng thể số liệu xác suất tác động rủi ro 17 4/ 17/ 2015  Sơ đồ phân tích nguyên nhân - hậu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị dự án - lopquanlykhcnk26 ď Xay dung va QLDA 7, Quản trị dự án - lopquanlykhcnk26 ď Xay dung va QLDA 7