Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)

124 288 2
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2017, 13:00

Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HỮU TRÍ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HỮU TRÍ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Đinh Thị Minh Tuyết TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Hữu Trí, có nghiên cứu đề tài: “Quản lý nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn tỉnh Kiên Giang” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công Tôi xin cam đoan đề tài cá nhân nghiên cứu, không vi phạm đạo đức nghiên cứu, tài liệu, số liệu đƣợc sử dụng luận văn trung thực, xác, có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo, bố cục trình bày luận văn quy định Học viên Nguyễn Hữu Trí LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nguyên cứu thực đề tài, nhận đƣợc giúp đỡ quý báu động viên tận tình Cơ giáo hƣớng dẫn, Thầy cô giáo, quan đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, hƣớng dẫn, giúp đỡ để tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp Với tình cảm chân thành, tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trân trọng đến PGS TS Đinh Thị Minh Tuyết, Cô giáo tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi thực thành cơng luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Khoa Sau đại học, khoa Thầy Cơ giáo Học viện Hành Quốc gia tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành nhiệm vụ học tập nghiên cứu Học viên Nguyễn Hữu Trí MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 5 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài luận văn 1.1.1 Nghề đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.1.2 Quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động nông thôn 13 1.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động nông thôn 19 1.2.1 Ban hành tổ chức thực thể chế sách đào tạo nghề cho lao động nơng thôn 19 1.2.2 Kiện toàn tổ chức máy đội ngũ cán quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động nông thôn 22 1.2.3 Điều tra khảo sát nhu cầu quy hoạch mạng lƣới sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn 23 1.2.4 Xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên đào tạo nghề cho lao động nông thôn 24 1.2.5 Hỗ trợ, huy động nguồn lực tài vật chất cho sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn 24 1.2.6 Thanh tra, kiểm tra, tổng kết đánh giá đào tạo nghề cho lao động nông thôn 25 1.3 Sự cần thiết quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động nông thôn 26 1.3.1 Thực chức quản lý nhà nƣớc lĩnh vực đào tạo nghề 26 1.3.2 Thực cơng nghiệp hóa – đại hóa nơng nghiệp nơng thơn 28 1.3.3 Tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nông thôn 30 1.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động nông thôn 31 1.4.1 Kinh nghiệm số địa phƣơng 31 1.4.2 Kinh nghiệm số quốc gia 34 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Kiên Giang 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 40 2.1 Khái quát điều kiện phát triển tỉnh lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang 40 2.1.1 Khái quát điều kiện phát triển tỉnh Kiên Giang 40 2.1.2 Thực trạng lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang 44 2.2 Thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang 48 2.2.1 Quy mô đào tạo nghề 48 2.2.2 Nội dung hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn 49 2.2.3 Kết đào tạo nghề 52 2.3 Thực trạng quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động nông thôn Kiên Giang 55 2.3.1 Ban hành tổ chức thực thể chế sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn Kiên Giang 55 2.3.2 Kiện toàn tổ chức máy đội ngũ cán quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động nông thôn Kiên Giang 57 2.3.3 Điều tra khảo sát nhu cầu quy hoạch mạng lƣới sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn Kiên Giang 61 2.3.4 Xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên đào tạo nghề cho lao động nông thôn Kiên Giang 64 2.3.5 Hỗ trợ, huy động nguồn lực tài vật chất cho sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn Kiên Giang 65 2.3.6 Thanh tra, kiểm tra, tổng kết đánh giá đào tạo nghề cho lao động nông thôn Kiên Giang 66 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động nông thôn 67 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 67 2.4.2 Những hạn chế 68 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 70 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 73 3.1 Quan điểm định hƣớng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 73 3.1.1 Quan điểm Đảng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 73 3.1.2 Định hƣớng tỉnh Kiên Giang đào tạo nghề cho lao động nông thôn 79 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang 82 3.2.1 Cụ thể hóa tổ chức thực hiệu quy định, sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu thực tiễn tỉnh 82 3.2.2 Kiện toàn tổ chức máy quản lý nhà nƣớc mạng lƣới sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn 85 3.2.3 Xây dựng, phát triển đội ngũ cán quản lý giáo viên sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn 88 3.2.4 Tăng hỗ trợ nguồn lực tài sở vật chất từ ngân sách tỉnh, Trung ƣơng huy động xã hội hóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn 93 3.2.5 Thƣờng xuyên tra, kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm vi phạm đào tạo nghề cho lao động nông thôn 96 3.2.6 Xây dựng thực quy chế phối hợp sở đào tạo nghề doanh nghiệp sử dụng lao động nông thôn 97 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC 112 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bộ Lao động – TB&XH : Bộ Lao động, Thƣơng binh Xã hội CNH – HĐH : Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa ĐTN : Đào tạo nghề HĐND : Hội đồng nhân dân KT – XH : Kinh tế - Xã hội LĐNT : Lao động nơng thơn Phòng Lao động – TB&XH : Phòng Lao động, Thƣơng binh Xã hội QLNN : Quản lý nhà nƣớc Sở Lao động – TB&XH : Sở Lao động, Thƣơng binh Xã hội UBND : Ủy ban nhân dân XHH : Xã hội hóa DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ BẢNG Trang Bảng 2.1: Dân số, lao động cấu lao động làm việc kinh tế quốc dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2012 – 2016 45 Bảng 2.2: Kết giải việc làm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 20122016 47 Bảng 2.3: Quy mô đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2012 – 2016 48 Bảng 2.4: Kết đào tạo nghề tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2012 – 2016 53 Bảng 2.5: Kinh phí hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2012 – 2016 57 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ tăng trƣởng kinh tế giai đoạn 2012 – 2016 42 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu kinh tế tỉnh Kiên Giang năm 2016 43 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ lao động làm việc kinh tế quốc dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2012 – 2016 46 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2012 – 2016 49 Biểu đồ 2.5: So sánh kết đào tạo nghề chung cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2012 – 2016 55 100 - Có sách đầu tƣ đặc biệt cho ĐTN để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp số lƣợng, chất lƣợng - Có sách để tăng cƣờng hoạt động tƣ vấn nghề nghiệp sở ĐTN doanh nghiệp, tạo điều kiện cho học viên lựa chọn nghề nghiệp phù hợp vào trƣờng; đồng thời thông tin cần thiết chỗ làm việc tốt nghiệp 101 Tiểu kết chƣơng Xuất phát từ thực trạng ĐTN công tác QLNN tỉnh Kiên Giang ĐTN cho LĐNT, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc để nâng cao hiệu công tác QLNN ĐTN cho LĐNT địa bàn tỉnh Trong trình thực hiện, cần vận dụng giải pháp cách đồng bộ, hợp lý khoa học Dựa thực tế giai đoạn cụ thể để thực giải pháp cách tích cực Kết cơng tác ĐTN cho LĐNT tỉnh Kiên Giang từ năm 2011 – 2015 định hƣớng đến năm 2020 phát triển mạnh quy mô hiệu quả, chất lƣợng đào tạo nhằm tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề vững vàng, có khả tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị kỹ thuật đại Quan điểm xuyên suốt Đảng Nhà nƣớc để tăng cƣờng công tác QLNN ĐTN cho LĐNT thời gian tới phải quản lý theo hƣớng nhu cầu sử dụng thị trƣờng lao động, đa dạng hóa loại hình ĐTN; chuẩn hóa, XHH cơng tác ĐTN, đổi tƣ quản lý ĐTN; đổi sách, chế quản lý, tổ chức máy QLNN ĐTN Để tăng cƣờng công tác QLNN ĐTN cho LĐNT tỉnh Kiên Giang cần thực đồng giải pháp sau: tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với nhu cầu thực tiễn ĐTN cho LĐNT; hoàn thiện tổ chức thực hiệu sách ĐTN cho LĐNT; tiếp tục kiện tồn máy QLNN mạng lƣới sở ĐTN; nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán quản lý giáo viên ĐTN; tăng cƣờng hỗ trợ nguồn lực tài sở vật chất, đẩy mạnh XHH ĐTN; thƣờng xuyên tra, kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm vi phạm công tác ĐTN cho LĐNT; gắn kết chặt chẽ sở đào tạo doanh nghiệp, sở sản xuất công tác ĐTN cho LĐNT 102 Điều quan trọng hết định thành công công tác QLNN ĐTN cho LĐNT vào cuộc, tâm cơng tác đạo Đảng bộ, quyền đồng thuận nhân dân toàn tỉnh 103 KẾT LUẬN ĐTN cho LĐNT hoạt động có vị trí, vai trò quan trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời lao động, giảm nghèo nhanh bền vững, góp phần phát triển KT – XH tỉnh Kiên Giang ĐTN giải pháp đột phá chiến lƣợc phát triển KT – XH nhằm phát triển nhanh đội ngũ nhân lực kỹ thuật trực tiếp, phục vụ nghiệp CNH – HĐH góp phần bảo đảm an sinh xã hội Luận văn “Quản lý nhà nƣớc ĐTN cho LĐNT địa bàn tỉnh Kiên Giang” đánh giá thực trạng công tác QLNN ĐTN cho LĐNT đƣa số giải pháp nhằm hạn chế tồn nâng cao chất lƣợng QLNN ĐTN cho LĐNT địa bàn tỉnh Trong trình nghiên cứu, tác giả rút số kết luận chủ yếu sau: - Luận văn hệ thống đƣợc lý luận nghề, ĐTN, ĐTN cho LĐNT; QLNN ĐTN cho LĐNT; cần thiết phải có QLNN ĐTN cho LĐNT; nội dung QLNN ĐTN cho LĐNT Đây sở khoa học để đề giải pháp chƣơng Để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác QLNN ĐTN cho LĐNT tỉnh Kiên Giang, tác giả có tham khảo kinh nghiệm quản lý, tổ chức thực số địa phƣơng quốc gia Tuy nhiên, địa phƣơng, quốc gia có điều kiện, hồn cảnh, mạnh riêng Vì vậy, tác giả cần tiếp thu có chọn lọc để áp dụng cho phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh Kiên Giang - Để đánh giá thực trạng công tác QLNN ĐTN cho LĐNT địa bàn tỉnh Kiên Giang, luận văn sâu phân tích thực trạng cơng tác ĐTN cho LĐNT địa bàn; thực trạng công tác QLNN ĐTN cho LĐNT tỉnh từ năm 2012 – 2016 Luận văn phân tích cách đầy đủ số nội dung QLNN ĐTN cho LĐNT: ban hành tổ chức thực thể chế 104 sách ĐTN cho LĐNT; Kiện toàn tổ chức máy đội ngũ cán QLNN ĐTN cho LĐNT; Điều tra khảo sát nhu cầu quy hoạch mạng lƣới sở ĐTN cho LĐNT; xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên ĐTN cho LĐNT; Hỗ trợ tài chính, trang thiết bị cho sở ĐTN cho LĐNT; tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật ĐTN cho LĐNT Đây sở khoa học để luận văn đƣa đánh giá cho công tác QLNN ĐTN cho LĐNT địa bàn tỉnh Kiên Giang thời gian qua - Công tác QLNN ĐTN cho LĐNT tỉnh Kiên Giang từ năm 2012 - 2016 đạt đƣợc nhiều kết đáng khích lệ: mạng lƣới sở ĐTN đƣợc thành lập ngày nhiều phân bố rộng khắp huyện, thành phố; XHH ĐTN có bƣớc chuyển biến rõ rệt Nhờ quy mơ chất lƣợng ĐTN LĐNT đƣợc nâng lên, LĐNT qua đào tạo nâng cao đƣợc tay nghề, tìm đƣợc việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, đáp ứng nhu cầu nhân lực khu kinh tế, khu công nghiệp địa phƣơng - Mặc dù công tác QLNN ĐTN cho LĐNT tỉnh Kiên Giang năm qua đạt đƣợc nhiều kết đáng khích lệ, nhiên tồn nhiều yếu Việc ban hành, tổ chức thực thể chế sách ĐTN cho LĐNT thiếu thống nhất; công tác khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề cho LĐNT thực chƣa tốt, quy hoạch mạng lƣới sở ĐTN chƣa đƣợc đầu tƣ mức; đội ngũ giáo viên sở ĐTN vừa thiếu, vừa yếu; đầu tƣ sở vật chất, trang thiết bị cho sở ĐTN hạn chế, chƣa đầu tƣ cho sở ĐTN ngồi cơng lập; công tác tra, kiểm tra giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật ĐTN nhìn chung - Để cơng tác QLNN ĐTN cho LĐNT đạt đƣợc mục tiêu đề ra, tác giả đƣa số giải pháp nhằm giải hạn chế cho quan 105 QLNN giai đoạn Các giải pháp mang tính độc lập tƣơng đối khả năng, phát huy tác dụng thời điểm, điều kiện cụ thể nhƣng lại có mối quan hệ, tác động qua lại, hỗ trợ, gắn kết với Việc phát huy tác dụng giải pháp phụ thuộc vào vận dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt, đồng cách hợp lý vào thực tiễn công tác QLNN ĐTN cho LĐNT địa bàn tỉnh Kiên Giang Luận văn đƣợc thực với cố gắng thân tác giả mong muốn góp phần vào đẩy mạnh công tác QLNN ĐTN cho LĐNT địa bàn tỉnh Kiên Giang Kết nghiên cứu luận văn tài liệu hữu ích cho cơng tác quản lý ĐTN cho LĐNT thân, đồng thời góp phần vào nghiệp phát triển nguồn nhân lực, phục vụ tốt yêu cầu CNH – HĐH tỉnh nhà./ 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Ánh (2013), Quản lý nhà nước dạy nghề cho lao động nông thôn địa bàn tỉnh Tây Ninh, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ƣơng (2008), Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ƣơng (2012), Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 Về tăng cường lãnh đạo Đảng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ƣơng (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, Hà Nội Ban Chỉ đạo Trung ƣơng thực Quyết định 1956 (2013), Sơ kết năm (2010-2012) thực Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, nhiệm vụ năm 2013 năm (2013-2015), Hà Nội Phạm Quốc Bình (2008), Thực trạng công tác tổ chức quản lý nhà nước dạy nghề Việt Nam, Tạp chí khoa học giáo dục, Hà Nội Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội – Tổng cục Dạy nghề (2010), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cán quản lý dạy nghề, Nhà xuất tự điển bách khoa, Hà Nội Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội (2010), Công văn số 664/BLĐTBXH-TCDN ngày 09/3/2010 Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, Hà Nội 107 Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội (2010), Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, Hà Nội 10 Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội (2011), Quyết định số 1582/QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2011 Về việc ban hành số tiêu giám sát, đánh giá thực Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội 11 Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội (2011), Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2011 Quy định quy trình thực kiểm định chất lượng dạy nghề, Hà Nội 12 Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội – Bộ Nội vụ – Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Bộ Công thƣơng – Bộ Thông tin Truyền thông (2012), Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNVBNN&PTNT-BCT-BTTT ngày 12/12/2012 Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Hà Nội 13 Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội (2015), Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ chế độ làm việc nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, Hà Nội 14 Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội (2015), Thông tư số 41/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 Quy định chuẩn sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, Hà Nội 108 15 Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội (2015), Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 Quy định đào tạo thường xuyên, Hà Nội 16 Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội (2016), Công văn số 1046/LĐTBXH-TCDN ngày 01/4/2016 Báo cáo sơ kết năm thực Đề án 1956, Hà Nội 17 Bộ Tài – Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội (2010), Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 Hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội 18 Bộ Tài – Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội (2012), Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/8/2012 Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTCBLĐTBXH ngày 30/7/2010 hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội 19 Chính phủ (2008), Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Về sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường, Hà Nội 20 Chính phủ (2008), Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 Ban hành chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn, Hà Nội 21 Chính phủ (2009), Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước dạy nghề, Hà Nội 109 22 Chính phủ (2009), Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn đến năm 2020, Hà Nội 23 Chính phủ (2012), Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 Phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020, Hà Nội 24 Chính phủ (2014), Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường, Hà Nội 25 Chính phủ (2015), Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 15/5/2015 Quy định chi tiết số điều Luật Giáo dục nghề nghiệp, Hà Nội 26 Chính phủ (2015), Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Hà Nội 27 Chính phủ (2015), Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 Quy định sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo tháng, Hà Nội 28 Chính phủ (2015), Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 09/11/2015 Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhà giáo sở giáo dục nghề nghiệp công lập, Hà Nội 29 Nguyễn Bá Dƣơng (1999), Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Nguyễn Văn Đại (2010), Vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Đề tài cấp Bộ mã số CB 2009 - 02 - BS, Hà Nội 110 31 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 33 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Học viện Hành (2011), Tài liệu bồi dưỡng Quản lý hành nhà nước (Chương trình chun viên), Phần II Hành nhà nước cơng nghệ hành chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 35 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang (2010), Nghị số 149/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Hội đồng Nhân dân tỉnh Về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đến năm 2020, Kiên Giang 36 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang (2016), Nghị số 43/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, Kiên Giang 37 Trần Thị Minh Ngọc (2010), Việc làm nơng dân q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa vùng đồng sơng Hồng đến năm 2020, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 38 Trần Xuân Nhất (2013), Quản lý nhà nước đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn (Từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Long), Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành cơng, Học viện Hành Quốc Gia, Hà Nội 39 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Dạy nghề, Hà Nội 40 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp, Hà Nội 111 41 Sở Lao động – Thƣơng binh Xã hội tỉnh Kiên Giang (2016), Đề án số 1239/LĐTBXH-ĐA ngày 09/8/2016 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Kiên Giang, Kiên Giang 42 Tổng cục Dạy nghề (2008), Định hướng nghề nghiệp việc làm, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 43 Tổng cục Dạy nghề (2015), Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước giáo dục nghề nghiệp, Hà Nội 44 Nguyễn Đức Tĩnh (2010), Quản lý nhà nước đầu tư phát triển đào tạo nghề Việt Nam, Nhà xuất Dân trí, Hà Nội 45 Từ điển bách khoa toàn thƣ Wikipedia 46 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (2011), Quyết định số 347/QĐUBND ngày 29/01/2011 Về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang, Kiên Giang 47 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (2014), Kế hoạch số 106/KHUBND ngày 11/11/2014 Đào tạo lao động có tay nghề làm việc khu, cụm công nghiệp khu du lịch đến năm 2020 địa bàn tỉnh Kiên Giang, Kiên Giang 48 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (2016), Quyết định số 1817/QĐUBND ngày 15/8/2016 Về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang, Kiên Giang 49 Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề (2011), Mơ hình dạy nghề giải việc làm cho lao động khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Nhà xuất Lao động, Hà Nội 112 PHỤ LỤC DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TT Nghề đào tạo A Nghề nơng nghiệp I Dạy nghề thƣờng xun 01 Nhóm nghề trồng trọt 02 Nhóm nghề ni trồng thủy sản 03 Nhóm nghề chăn ni gia súc, gia cầm 04 Nghề dƣợc lý thú y thủy sản II Trình độ sơ cấp 01 Nhóm nghề khí, sửa chữa 02 Nhóm nghề sản xuất chế biến 03 Nhóm nghề mua bán, quản lý nơng nghiệp – thủy sản 04 Nhóm nghề trồng ăn 05 Nghề nuôi ong mật Nhóm nghề đánh bắt thủy sản xa bờ, điều khiển tàu cá, thuyền trƣởng, máy 06 trƣởng tàu cá hạng tƣ B Nghề phi nông nghiệp I Dạy nghề thƣờng xun 01 Nhóm nghề điện, điện tử, khí, sửa chữa 02 Nhóm nghề đan lát, thủ cơng mỹ nghệ 03 Nghề sản xuất gạch theo công nghệ Tuynel 04 Nghề may công nghiệp 05 Trang điểm, thẩm mỹ 06 Nghề lắp đặt bảng hiệu, sửa chữa vận hành thiết bị điện 07 Nhóm nghề pha chế thức uống, nghiệp vụ buồng, bàn II Trình độ sơ cấp 01 Nhóm nghề xây dựng 02 Nhóm nghề hàn, tiện, sửa chữa động cơ, xe máy Nhóm nghề sửa chữa hệ thống tín hiệu, đèn chiếu sáng, hệ thống lạnh xe 03 tơ, hệ thống lạnh gia đình 04 Nghề giúp việc nhà Nhóm nghề kỹ thuật nấu ăn, nghiệp vụ lễ tân, hƣớng dẫn du lịch, phục vụ 05 buồng, bàn 06 Nhóm nghề khảm trai hoa văn, đan, móc thủ cơng tinh xảo 07 Nhóm nghề kinh doanh sản phẩm nơng nghiệp, quản lý điện nơng thơn Nhóm nghề sửa chữa, lắp đặt mạng, cấp thoát nƣớc, điện nội thất, cơng trình 08 thủy lợi, sửa chữa điện, điện tử, sửa chữa điện tàu biển Nhóm nghề sơ chế bảo quản sản phẩm công nghiệp, lƣơng thực, 09 bảo quản hoa màu 10 Nhóm nghề cắt may trang điểm thẩm mỹ 11 Nghề in lụa 12 Nghề vệ sĩ 13 Nghề sửa chữa điện thoại di động Nhóm nghề sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh, sửa chữa điện nông thôn, sửa 14 chữa điện, điện tử chuyên sâu 15 Nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thú y 16 Nghề chăm sóc da 17 Nhóm nghề sửa chữa máy nơng nghiệp 18 Nhóm nghề gia cơng thành phẩm từ gỗ Thời gian thực học (giờ) Từ 100 – 188 Từ 100 – 188 Từ 100 – 188 276 540 540 540 540 540 540 Từ 100 – 188 Từ 100 – 188 188 Từ 188 – 364 276 276 276 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 716 716 716 716 716 716 113 19 20 21 Nghề sửa chữa thiết bị may gia đình Thiết kế tạo mẫu tóc Thủ cơng mỹ nghệ từ gỗ 804 892 1.068 114 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 Số ngƣời đƣợc học nghề T T Lĩnh vực đào tạo Hiệu sau học nghề Đối tƣợng Tổng số Nữ Đối tƣợng Đối tƣợng Số ngƣời thực tế thuộc đối tƣợng Ngƣời có cơng với cách mạng Ngƣời dân tộc thiểu số Ngƣời thuộc hộ nghèo Ngƣời thuộc hộ bị thu hồi đất Ngƣời khuyết tật Ngƣời thuộc hộ cận nghèo LĐNT khác Tổng số ngƣời học xong Tổng số ngƣời có việc làm Đƣợc doanh nghiệp / đơn vị tuyển dụng Đƣợc doanh nghiệp / đơn vị bao tiêu sản phẩm Tự tạo việc làm Thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp Thuộc hộ thoát nghèo Số ngƣời có thu nhập Tổng số 55.034 27.241 20.175 1.867 15.101 2.843 168 197 2.812 32.047 55.034 46.230 3.578 1.643 40.346 663 540 2.654 Nông nghiệp 32.942 11.522 13.155 1.275 9.684 2.061 66 69 1.776 15.045 29.976 26.395 707 465 24.845 378 303 1.567 Phi nông nghiệp 24.250 15.719 7.020 592 5.417 781 102 128 1.036 17.002 25.058 19.835 2.871 1.178 15.501 285 237 1.067 Năm 2012 11.104 5.695 4.613 407 3.178 934 67 27 845 5.646 11.104 8.442 992 7.418 32 320 184 9.310 2.481 3.341 246 2.402 667 19 611 2.392 6.344 5.065 348 4.704 13 192 110 3.952 3.214 1.272 161 776 267 60 234 3.254 4.760 3.377 644 2.714 19 128 74 Nông nghiệp Phi nông nghiệp Năm 2013 12.461 5.928 4.048 407 2.900 684 25 32 574 7.839 12.461 10.621 366 366 9.555 334 70 281 5.847 2.155 2.708 303 1.910 473 16 368 2.771 5.847 5.428 259 26 5.022 121 30 113 6.614 3.773 1.340 104 990 211 19 16 206 5.068 6.614 5.193 107 340 4.533 213 40 148 Nông nghiệp Phi nông nghiệp Năm 2014 10.493 5.638 3.790 336 2.894 507 39 14 615 6.088 10.493 8.918 337 428 8.151 70 250 5.724 2.157 2.574 225 1.964 352 24 314 2.836 5.724 4.865 60 4.803 40 172 4.769 3.481 1.216 111 930 155 15 301 3.252 4.769 4.053 277 428 3.348 30 78 Nông nghiệp Phi nông nghiệp Năm 2015 10.415 4.931 3.711 347 2.933 348 13 70 363 6.341 10.415 9.061 964 333 7.628 136 33 923 6.115 2.398 2.304 233 1.769 276 10 16 216 3.595 6.115 5.596 127 5.348 115 12 552 4.300 2.533 1.407 114 1.164 72 54 147 2.746 4.300 3.465 958 206 2.280 21 21 371 Nông nghiệp Phi nông nghiệp Năm 2016 10.561 5.049 4.013 370 3.196 370 24 54 415 6.133 10.561 9.188 919 516 7.594 159 47 1.016 5.946 2.331 2.228 268 1.639 293 19 267 3.451 5.946 5.441 34 312 4.968 127 29 620 4.615 2.718 1.785 102 1.557 76 45 148 2.682 4.615 3.747 885 204 2.626 32 18 396 Nông nghiệp Phi nông nghiệp ... trạng lao động nông thôn đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn tỉnh Kiên Giang - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn tỉnh Kiên Giang. .. văn 1.1.1 Nghề đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.1.2 Quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động nông thôn 13 1.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động nông thôn 19 1.2.1... THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 73 3.1 Quan điểm định hƣớng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 73 3.1.1 Quan điểm Đảng đào tạo nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ), Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn