Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ)

142 142 1
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2017, 11:13

Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA UNG THỊ MINH TRANG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ HƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Lê Thị Hương hướng dẫn thực cơng trình nghiên cứu tôi, số liệu nội dung luận văn trung thực, khách quan dựa sở kết khảo cứu thực tế tài liệu cơng bố Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Ung Thị Minh Trang Lời cảm ơn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Học viện, khoa, phòng, cán cơng chức Học viện tạo điều kiện thuận lợi để tham dự lớp đào tạo thạc sĩ khố 20 hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tập thể khoa Quản lý nhà nước pháp luật, đặc biệt PGS.TS Lê Thị Hương tận tình hướng dẫn nghiên cứu khoa học, giúp đỡ tơi q trình viết luận văn Mặc dù cố gắng đầu tư thời gian trí lực cho luận văn, song lực người viết hạn chế, kết hợp với số trở ngại khách quan đem lại, nên chắn luận văn nhiều thiếu sót Rất mong đóng góp chân thành từ phía thầy giáo, cô giáo nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm thực tế để tác giả luận văn tiếp thu, bổ sung cho luận văn đạt mục tiêu đề góp phần nhỏ vào q trình đổi cơng tác giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh MỤC LỤC trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 10 1.1 Một số vấn đề giải khiếu nại hành 10 1.1.1 Khái lược khiếu nại hành 10 1.1.2 Khái lược giải khiếu nại hành 15 1.2 Giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 28 1.2.1 Thẩm quyền giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 28 1.2.2 Trách nhiệm giải khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 31 1.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 35 1.3.1 Yếu tố trị 35 1.3.2 Yếu tố pháp lý 36 1.3.3 Yếu tố tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giải khiếu nại 36 1.3.4 Yếu tố cải cách hành 37 1.3.5 Công tác phối hợp giải khiếu nại hành 39 1.3.6 Nhận thức cá nhân, tổ chức 40 1.3.7 Các yếu tố khác 40 1.4 Tham khảo kinh nghiệm giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện số địa phương 41 1.4.1 Kinh nghiệm số địa phương 41 1.4.1.1 Kinh nghiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận 41 1.4.1.2 Kinh nghiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ng Bí tỉnh Quảng Ninh 44 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh48 Tiểu kết chƣơng 49 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH – TP HỒ CHÍ MINH 51 2.1 Khái quát tình hình khiếu nại hành địa bàn quận Tân Bình 51 2.1.1 Đặc trưng điều kiện kinh tế - xã hội quận Tân Bình liên quan đến khiếu nại hành 51 2.1.2 Về tính chất khiếu nại 52 2.1.3 Về nội dung khiếu nại 52 2.1.4 Nguyên nhân chủ yếu phát sinh khiếu nại hành địa bàn quận Tân Bình 53 2.2 Đánh giá hoạt động giải khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 55 2.2.4 Về thực thẩm quyền giải khiếu nại hành 55 2.2.5 Về thực trách nhiệm giải khiếu nại hành 58 2.3 Đánh giá số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 78 2.3.1 Về mối quan hệ công tác 78 2.3.2 Về tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 79 2.3.3 Về sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cơng tác giải khiếu nại hành 80 2.3.4 Về chế độ, sách 80 2.4 Nhận xét chung 81 2.4.1 Ưu điểm 81 2.4.2 Hạn chế 82 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 84 Tiểu kết chƣơng 89 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 90 3.1 Phương hướng xây dựng giải pháp 90 3.1.1 Quán triệt chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước công tác giải khiếu nại hành 90 3.1.2 n trọng quyền khiếu nại c ng dân, đảm bảo hài hòa lợi ích bên q trình giải khiếu nại hành 91 3.1.3 Kiên mềm d o, linh hoạt, thận trọng cơng tác giải khiếu nại hành 91 3.2 Một số giải pháp cụ thể 93 3.2.1 Hoàn thiện pháp luật khiếu nại hành chính, giải khiếu nại hành 93 3.2.2 Kiện toàn tổ chức hoạt động máy công tác giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 96 3.2.3 Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 97 3.2.4 Kết hợp công tác giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với q trình cải cách hành 98 3.2.5 Thực tra, kiểm tra, giám sát việc giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 100 Tiểu kết chƣơng 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ trang Biểu đồ 2.1 Công tác tiếp công dân Ủy ban nhân dân quận Tân Bình từ năm 2011 đến năm 2016 61 Biểu đồ 2.2 Tiếp đoàn đ ng người Ủy ban nhân dân quận Tân Bình từ năm 2011 đến năm 2016 62 Biểu đồ 2.3 Nội dung khiếu nại hành địa bàn quận Tân Bình từ năm 2011 đến năm 2016 66 Bảng 2.1 Số liệu tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại hành Ủy ban nhân dân quận Tân Bình từ năm 2011 đến năm 2016 65 Bảng 2.2 Số liệu kết giải đơn khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình từ năm 2011 đến năm 2016 69 Hình 2.1 Quy trình giải khiếu nại lần đầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 75 Hình 2.2 Quy trình giải khiếu nại lần hai Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền khiếu nại quyền c ng dân ghi nhận thỏa thuận Nhà nước người dân gọi Hiến pháp: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền việc làm trái pháp luật quan, tổ chức, cá nhân” [17] Tuy nhiên, quyền khiếu nại bảo đảm nào, công tác giải khiếu nại hiệu hay chưa lại phụ thuộc vào việc thực công tác giải khiếu nại quan, tổ chức, cá nhân việc kiểm tra, giám sát quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam quốc gia phát triển, trình xây dựng lại đất nước sau nhiều năm chiến tranh Vì vậy, công tác xây dựng, cải tạo phát triển đất nước vấn đề cần thiết triển khai nhiều lĩnh vực khác nước rong đó, việc thực quy hoạch, xây dựng sở hạ tầng, cơng trình công cộng phục vụ cho người dân Đảng Nhà nước quan tâm thực Để thực vấn đề cần thông qua nhiều công việc khác như: quy hoạch, vận động, đền bù, giải phóng mặt bằng… Đây nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khiếu nại thành phố lớn, có hành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quận Tân Bình, quận thành lập lâu đời thành phố, với dân số đ ng, nhiều cửa ngõ, có nhiều tiềm lực kinh tế để phát triển, đổi cần phải cải tạo, quy hoạch, xây dựng Bên cạnh q trình thực cơng tác quản lý nhà nước nhiều lĩnh vực khác địa bàn quận ân Bình phát sinh khiếu nại người dân, với nhiều nguyên nhân khác như: người dân chưa nắm rõ sách Đảng quy định pháp luật Nhà nước; việc thực cơng vụ cá nhân có thẩm quyền, quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận sai sót, hạn chế;… Để đảm bảo quyền lợi ích người dân, cơng tác giải khiếu nại lu n Đảng Nhà nước quan tâm thơng qua việc ban hành chủ trương, sách, pháp luật nhằm thực tốt công tác Đặc biệt, giai đoạn đất nước ta thời công cải cách hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu Nhà nước cơng tác giải khiếu nại kh ng thể nằm ngồi cơng cải cách hành Hiện nay, cơng tác giải khiếu nại thực với công cải cách, đổi bộc lộ nhiều bất cập, chậm khắc phục nên hiệu giải khiếu nại chưa cao, cụ thể địa bàn quận Tân Bình Do đó, học viên định chọn đề tài: “Giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn tốt nghiệp cao học quản lý c ng để làm rõ thực trạng tình hình khiếu nại người dân, khó khăn, hạn chế việc giải khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình để tìm ngun nhân chủ yếu, bao gồm nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình hiệu chưa cao Từ đó, đưa giải pháp nhằm bảo đảm cho cơng tác giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình hồn thiện, hiệu 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Công tác giải khiếu nại hành thành phố Hồ Chí Minh nói chung Ủy ban nhân dân quận ân Bình lu n Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm thể Nghị quyết, sách Đảng quy định pháp luật Nhà nước Tuy nhiên, công tác giải khiếu nại hành thời gian qua hạn chế định Hiện nay, có đề tài nghiên cứu có liên quan đến cơng tác giải khiếu nại Một số tác giả quan tâm, nghiên cứu liên quan công tác giải khiếu nại thời gian qua như: - Nguyễn Thị Lệ Hằng (2010), “Giải khiếu nại lĩnh vực quản lý đất đai Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa”, luận văn Thạc sĩ Quản lý cơng, luận văn nêu rõ vấn đề chung khiếu nại, phân tích, đánh giá thực trạng khiếu nại giải khiếu nại đất đai Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa; qua đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật đất đai, pháp luật khiếu nại, giải khiếu nại đất đai học kinh nghiệm, phương pháp thẩm tra xác minh để giải có hiệu khiếu nại đất đai [11] - Lê Thị Kim Liên (2013), “Giải khiếu nại đất đai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện từ thực tiễn huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương”, luận văn hạc sĩ Quản lý công, luận văn nghiên cứu chuyên sâu thực trạng hoạt động giải khiếu nại huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương từ đưa gợi ý tích cực việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung giải khiếu nại đất đai nói riêng, cải thiện cơng tác giải khiếu nại đất đai [12] - rương hị Cẩm Tú (2013), “Hoàn thiện công tác giải khiếu nại lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình ... bàn quận Tân Bình, cơng tác giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Đưa phương hướng, giải pháp bảo đảm công tác giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành... luận, pháp lý khiếu nại hành giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Khái quát tình hình khiếu nại, thực trạng giải khiếu nại hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố... LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1 Một số vấn đề giải khiếu nại hành 1.1.1 Khái lược khiếu nại hành 1.1.1.1 Khái niệm khiếu nại hành Khiếu nại hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ), Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn