Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập)

37 289 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2017, 16:20

Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập)Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập)Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập)Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập)Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập)Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập)Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập)Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập)Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập)Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập) Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương I KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Khái niệm: Cơ sở liệu hệ thống thơng tin có cấu trúc lưu trữ thiết bị lưu trữ thông tin, liệu lưu trữ hệ thống theo cấu trúc gọi tắt sở liệu (CSDL) Hệ quản trị sở liệu 3 Chức hệ quản trị sở liệu .4 3.1 Thiết kế sở liệu bao gồm .4 3.2 Cập nhật sở liệu 3.3 Khai báo liệu sở liệu .4 II KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN Nhiệm vụ vai trò hệ thống thơng tin 1.2 Vai trò hệ thống thông tin .5 Q trình phân tích, thiết kế cài đặt III PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG Biểu đồ phân cấp chức (BPC) Biểu đồ luồng liệu (sơ đồ luồng liệu BLD) Mô hình thực thể liên kết 3.1 Khái niệm .9 3.2 Thực thể kiểu thực thể 3.3 Liên kết kiểu liên kết 3.4 Các dạng chuẩn 11 Bảng (Table) .11 Biểu mẫu (Form) 12 Truy vấn (Query) 12 Báo cáo (Report) 13 Macro 13 Module .13 V GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG 13 Lập trình Visual Basic 13 Đối tượng cách sử dụng đối tượng 14 Chương 15 2.1 Khảo sát trạng .15 2.2 Phân tích thiết kế hệ thống chương trình 17 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngơ Thị Lan LỜI NĨI ĐẦU Ngày nay, tin học hoá ứng dụng rộng rãi ngành, lịnh vực giới nói chung Việt nam nói riêng Một lĩnh vực đạng ứng dụng tin học hoá phổ biến nước ta giáo dục Tin học hoá giáo dục giúp cho thầy cô giáo điều hành công việc giảng dạy cách khoa học, xác hiệu bên cạnh tin học hỗ trợ nhiều cho công việc học tập hoc sinh Xây dựng chương trình thi trắc nghiêm máy tính công việc tương đối phức tạp, thi trắc nghiệm máy tính đòi hỏi phải thường xun theo dõi xác xác lượng câu hỏi lớn , thuộc nhiều loại , Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan đối tượng phục vụ trắc nghiệm lại đa dạng Tuy nhiên tổ chức thi trắc nghiệm máy tính lại khắc phục hạn chế mà việc thi máy tính mắc phải,chính tin học hố lĩnh vực kiểm tra đánh giá kết học tập yêu cầu cần thiết Được đồng ý hướng dẫn tận tình giáo Ngơ Thị Lan, em hoàn thành phần phần đề tài thực tập chuyên ngành với nội dung đề tài là: Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn học trường phổ thông Do thời gian có hạn, trình độ chun mơn thân hạn chế nên việc nghiên cứu thiết kế để hồn thành phần đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót.Bởi em mong góp ý thầy giáo bạn Em xin chân thành cám ơn cô giáo Ngô Thị Lan thầy cô giáo khoa đẫ hướng dẫn, giúp đỡ em để hoàn thành phần đề tài Thai Nguyên tháng 11 năm 2006 Sinh viên Nguyễn Thế Vương Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT I KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Khái niệm: Cơ sở liệu hệ thống thông tin có cấu trúc lưu trữ thiết bị lưu trữ thông tin, liệu lưu trữ hệ thống theo cấu trúc gọi tắt sở liệu (CSDL) Hệ quản trị sở liệu Là hệ thống phần mềm quản lý sở liệu tập thao tác xử lý liệu Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan Hệ quản trị sở liệu quan trọng, diễn dịch với ngôn ngữ bậc cao nhằm giúp người sử dụng dùng hệ thống mà nhiều khơng cần quan tâm đến thuật toán chi tiết biểu diễn máy Chức hệ quản trị sở liệu 3.1 Thiết kế sở liệu bao gồm - Khai báo - Định nghĩa - Nạp liệu vào sở liệu 3.2 Cập nhật sở liệu - Bổ sung liệu vào sở liệu - Loại bỏ liệu khỏi sở liệu - Sửa liệu sở liệu 3.3 Khai báo liệu sở liệu - Tìm kiếm thơng tin sở liệu - Kiết xuất thông tin theo yêu cầu II KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THƠNG TIN Hệ thống thơng tin hệ thống tổ chức thống từ xuống có chức tổng hợp thơng tin giúp nhà quản lý tốt sở trợ giúp định hoạt động kinh doanh Một hệ thống quản lý phân thành nhiều cấp từ xuống chuyển từ lên Nhiệm vụ vai trò hệ thống thơng tin Hệ thống thông tin phân hệ hệ thống kinh doanh Chức hệ thống thông tin xử lý thông tin hệ thống Sự phân chia có tính phương pháp luận khơng phải phân chia mang tính vật lý Vì q trình xử lý thơng tin tương tự hộp đen gồm xử lý, thông tin đầu vào, thông tin đầu thông tin phản hồi hệ thống Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan Thông tin hệ thống kinh doanh gồm hai loại: - Thông tin tự nhiên: Là loại thơng tin giữ ngun dạng phát sinh tiếng nói, cơng văn, hình ảnh…Việc xử lý thơng tin thuộc cơng tác văn phòng với kỹ thuật mang đặc điểm khác - Thơng tin có cấu trúc: thơng tin cấu trúc hố với khuôn dạng định thường biểu diễn dạng sổ sách, bảng biểu quy định 1.1 Nhiệm vụ hệ thống thông tin - Đối nội: Hệ thống thông tin cầu nối liên lạc phận hệ kinh doanh Nó cung cấp cho hệ tác nghiệp, hệ định thông tin gồm hai loại nhằm: Phản ánh nội quan, tổ chức hệ thống tình trạng hoạt động kinh doanh hệ thống - Đối ngoại: Hệ thống thông tin thu nhận thơng tin từ mơi trường ngồi, đưa thơng tin ngồi Ví dụ thơng tin giá cả, thị trường, sức lao động, nhu cầu hàng hoá 1.2 Vai trò hệ thống thơng tin Hệ thống thơng tin đóng vai trò trung gian hệ thống môi trường, hệ thống định hệ thống tác nghiệp Q trình phân tích, thiết kế cài đặt Q trình phân tích thiết kế hệ thống bao gồm công việc cần hồn thành theo trình tự định bao gồm bước sau: - Xác định vấn đề yêu cầu - Xác định mục tiêu, ưu tiên - Thiết kế logic (trả lời câu hỏi làm gì? gì?) What? - Thiết kế vật lý (đưa biện pháp, phương tiện thực nhằm trả lời câu hỏi: Làm nào?) How? - Cài đặt (lập trình) - Khai thác bảo trì Tuy nhiên việc phân giai đoạn tuỳ thuộc phương pháp có tính tương đối Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan * Giai đoạn 1: - Khảo sát trạng xác lập dự án - Tìm hiểu phê phán đưa giải pháp * Giai đoạn 2: - Phân tích hệ thống Phân tích sâu chức năng, liệu hoạt động cũ để đưa mô tả hoạt động (giai đoạn thiết kế logic) * Giai đoạn 3: - Thiết kế tổng thể Xác lập vai trò mơi trường cách tổng thể hệ thống * Giai đoạn 4: - Thiết kế chi tiết, bao gồm thiết kế thủ tục - Thủ cơng - Kiểm sốt phục hồi - Thiết kế sở liệu - Các module, chương trình * Giai đoạn 5: - Cài đặt, lập trình *Giai đoạn 6: - Khai thác bảo trì III PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG Q trình phân tích luồng liệu giúp ta dễ dàng xác định yêu cầu cơng việc quản lý Đó sơ đồ mơ tả, dịch thông tin việc quản lý Biểu đồ luồng liệu nêu mơ hình hệ thống thông tin vận chuyển từ trình hay chức hệ thống sang trình hay chức khác Biểu đồ phân cấp chức (BPC) Biểu đồ phân cấp chức công cụ khởi đầu để mô tả hệ thống qua chức Nó cho phép phân rã dần chức từ chức mức cao thành chức chi tiết nhỏ kết cuối ta thu chức Cây chức xác định cách rõ ràng, dễ hiểu xảy hệ thống Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan Thành phần biểu đồ bao gồm: - Các chức năng: ký hiệu hình chữ nhật có gán tên nhãn Tên - Kết nối: Kết nối chức có tính chất phân cấp ký hiệu đoạn thẳng Ví dụ : Chức A phân rã thành chức B,C,D A B C D Đặc điểm (BPC): + Các chức nhìn cách khái quát nhất, trực quan, dễ hiểu, thể tính cấu trúc phân rã chức + Dễ thành lập tính đơn giản: Vì trình bày hệ thống phải làm hệ thống làm nào? + Mang tính chất tĩnh bỏ qua mối liên quan thơng tin chức Các chức không bị lặp lại không dư thừa + Rất gần gũi với sơ đồ tổ chức ta khơng đồng với sơ đồ tổ chức, phần lớn tổ chức doanh nghiệp nói chung thường gắn liền với chức Biểu đồ luồng liệu (sơ đồ luồng liệu BLD) Sơ đồ luồng liệu cách thông tin chuyển từ trình hay chức sang trình hay chức nănh khác hệ thống Tiến trình (hoặc chức năng) Được biểu diễn hình tròn hay van sơ đồ có ghi nhãn tên chức năng, làm thay đổi thông tin đầu vào theo cách tổ chức lại thơng tin, bổ sung tạo thông tin Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngơ Thị Lan Tiến trình biểu diễn hình elip, tên tiến trình động từ: Chức Luồng liệu Là việc vận chuyển thơng tin vào khỏi tiến trình luồng liệu biểu diễn mũi tên, chiều mũi tên hướng liệu, luồng liệu có tên (là danh từ) gắn với kho liệu Luồng liệu Luồng liệu Kho liệu Biểu diễn cho thông tin cần lưu khoảng thời gian để nhiều q trình tác nhân thâm nhập vào Nó biểu diễn cặp đường song song chứa tên kho liệu Chỉ kho liệu thông tin liệu vào từ kho liệu biểu diễn mũi tên chiều, kho thâm nhập vào thơng tin dùng để xây dựng dòng liệu khác, đồng thời thân kho cần phải sửa đổi dòng liệu biểu diễn mũi tên hai chiều Kho liệu Tác nhân Là người, tổ chức bên lĩnh vực nghiên cứu có hình thức tiếp xúc với hệ thống Sự có mặt tác nhân ngồi rõ mối quan hệ hệ thống với gới bên ngồi Nó nơi cung cấp thơng tin cho hệ thống nơi nhận sản phẩm hệ thống Ký hiệu tác nhân ngồi hình chữ nhật, bên hình chữ nhật có chứa tên (danh từ) tác nhân ngoài: Tên tác nhân Tác nhân Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan Tên tác nhân Tên tác nhân Là tiến trình chức bên hệ thống Nó ký hiệu hình chữ nhật thiếu cạnh, bên chứa động từ để mơ tả tác nhân Mơ hình thực thể liên kết 3.1 Khái niệm Mơ hình thực thể liên kết công cụ thành lập lược đồ liệu hay gọi biểu đồ cấu trúc liệu (BCD) nhằm xác định khung khái niệm thực thể, thuộc tính mối liên hệ ràng buộc chúng Mục đích xác định yếu tố: - Dữ liệu cần xử lý - Liên quan nội (cấu trúc) 3.2 Thực thể kiểu thực thể Thực thể: Là đối tượng quan tâm đến tổ chức, hệ thống, đối tượng cụ thể hay trừu tượng Kiểu thực thể: Là tập hợp lớp thực thể có đặc trưng chất Thể thực thể thực thể cụ thể, phần tử tập hợp hay lớp kiểu thực thể Biểu diễn thực thể hình hộp chữ nhật ghi nhãn kiểu thực thể Ví dụ: Ta có kiểu thực thể tương ứng nhãn khách hàng, nghành học, sách học Khách hàng Nghành học Sách học Trong bảng liệu ta hình dung bảng kiểu thực thể, dòng ứng với ghi thể thực thể, cột ứng với thuộc tính thực thể 3.3 Liên kết kiểu liên kết Liên kết kết nối có ý nghĩa hai hay nhiều thực thể phản ánh ràng buộc quản lý Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan Kiểu liên kết lập liên kết chất Giữa kiểu thực thể có tồn nhiều mối liên kết, mối liên kết xác định tên Biểu diễn liên kết đoạn thẳng nối hai kiểu thực thể Các dạng kiểu liên kết * Liên kết – (1-1) hai kiểu thực thể A,B ứng với thực thể A có thực thể B ngược lại Liên kết gọi liên kết tầm thường xảy thực tế thơng thường mang đặc trưng bảo mật; chẳng hạn chiến dịch quảng cáo (phát động cho dự án) Phát động Dự án * Liên kết - nhiều (1-N) hai kiểu thực thể A, B ứng với thực thể A có nhiều thực thể B ngược lại ứng với thực thể B có thực thể A Nó biểu diễn kết nối đoạn thẳng hai kiểu thực thể thêm trạc (hay gọi chân gà) phía nhiều Ví dụ: Một lớp có nhiều sinh viên (sinh viên thuộc vào lớp) N Lớp học Sinh viên Liên kết nhiều - nhiều (N-N) hai kiểu thực thể A, B ứng với thực thể A có nhiều thực thể B Biểu diễn liên kết chân gà hai phía Để dễ biểu diễn người ta dùng phương pháp thực thể hoá cách bổ sung thực thể trung gian để biến đổi liên kết nhiều - nhiều thành hai liên kết – nhiều N N A B A/B thực thể trung gian A B A N A/B N B 10 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan phục vụ cho việc tra cứu điểm thí sinh có nhu cầu thí sinh xem lại làm + Sau thí sinh làm xong kiểm tra lại thay đổi câu trả lời trước kết thúc thời gian làm thi + Khi làm có đồng hồ thời gian thơng báo cho thí sinh biết lượng thời gian trôi qua +Khi thời gian quy định hết, hệ thống đưa thông báo hết câu trả lời thí sinh trả lời sẽđược tính điểm làm xong hết thi Trả lời thí sinh lưu lại CSDL Cách máy tính tính điểm : Thường câu hỏi có bốn phương ảntả lời Do vạy câu hỏi ta cho điểm phương án Nếu phương án có điểm khác 0, phương án sai điểm phương án Khi máy tính tính điểm làmcủa thí sinh cách: Điểm = ∑ (PA1*ĐPA1+PA2*ĐPA2+PA3*ĐPA3+PA4*ĐPA4) Dành cho hệ thống - Để đảm bảo tính bảo mật, chương trình chọn phần mềm quản trị sở liệu SQL Server 2000, có chức phân quyền sử dụng, trợ giúp, =>Tóm lại ta có biểu đồ phân cấp chức 23 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan Biểu đồ phân cấp chức 24 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan Chương trình thi trắc nghiệm Cập nhật liệu Thi Báo cáo in ấn Thống kê DS học sinh Đăng ký thi DS bảng điểm Trợ giúp Lớp Làm thi DSHS đỗ Thốt Mơn thi Xem kết DSHS trượt Nhập TT đề thi Xoạn câu hỏi Xoá Câu hỏi Sửa câu hỏi Chú thích: Qua biểu đò cung cấp cách nhin tổng quát chức chương trình thi trắc nghiệm Người giáo viên quyền cập nhật liệu vào thông tin như:Học sinh, môn thi, nhập thong tin vao đề thi, xoá, sửa câu hỏi… Biểu đồ luồng liệu mức khung cảnh 25 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan Thông kê, báo cáo Học sinh Đăng ký thi Báo cáo Giáo viên Yêu cầu Chương trình thi trắc nghiệm Chú thích: -Là tác nhân ngồi tác đọng vào hệ thống (giáo viên, học sinh) - Chức hệ thống -Luồng liệu Sơ đò ngữ cảnh ba gồm vòng tròn trung tâm biểu thị toàn hệ thống nghiên cứu chức chương trình thi trắc nghiệm nối với chức hệ thống Học sinh Giáo Viên Các đường lối thể thông tin vào hệ thống Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 26 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngơ Thị Lan Thí sinh Giáo viên Cập nhật DSHS Đăng ký thi DS câu hỏi Cập nhật câu hỏi,lớp, môn thi DSHS DS lớp SD môn thi Thi TT đề thi cần tạo Bài làm HS DS đề thi Giáo viên DS điểm HS Báo cáo KQ thi DS bảng điểm Như chương trình phải đáp ứng yêu cầu cụ thể sau: - Chương trình phải có chức cập nhạt thơng tin thí sinh để quản lý thi, điểm - Ngân hàng câu hỏi cập nhật trước thi người có quyền hạn - Khi đề, câu hỏi lấy ngẫu nhiên để tạo đề thi Khi thí sinh thi, đề lại phải sinh ngẫu nhiên để thí sinh thi 27 Đề tài thực tập tốt nghiệp - GVHD : Ngô Thị Lan Khi thí sinh đăng ký thi chương trình phải liểm tra thí sinh, điều kiện dự thi - Thí sinh thi xong biết điểm - Các chức cập nhật liệu cho chương trình phải thơng qua người có quyền hạn tương ứng cho phép cập nhật - Các thi phải lưu để giải quyêt thắc mắc thí sinh Chương trình có chức in ấn: Danh sách lớp, điểm thi, thi… 2.2.2 Phân tích thiết kế liệu a) Phân tích chung Các câu hỏi lưu ngân hàng câu hỏi, giáo viên cập nhật thường xuyên Trước thi giáo viên thực công việc nhập thông tin cần thiết đề thi cần tạo: Thời gian làm bài, số câu hỏi, điểm tối đa, … đảm bảo thống chung, có mức độ ngang cho tất đề lớp, máy tính tự động tao đề theo thông tin nhập vào câu hỏi lấy ngấn hàng câu hỏi Khi thí sinh đăng ký thi máy tính cho phép thí sinh chọn ngẫu nhiên đề để làm Ngân hàng câu hỏi lưu trữ sạng bảng bao gồm: Mã câu hỏi, nội dung, phương án, đáp án… Cho môn học, người sử dụng gồm: Học sinh, giáo viên, lớp học, học kỳ Khi thí sinh dự thi phải khai báo thơng tin mình, thơng tin kết thi thí sinh lưu bảng=> bảng thi 28 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan b, Biểu đồ quan hệ thực thể ERD Đề thi Câu hỏi Môn thi Học Sinh Bài thi Lớp Học Kỳ Giáo viên Mức câu hỏi 29 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan => Chuẩn hoá quan hệ từ n-n thành 1-n Đề thi Môn thi Mamon tenmon Made Tende Ngaythi Mamon Sode socảutongde socaude Socaukho socautb Đề thi chi tiết Kết Lớp Made macauhoi Câu hỏi Học sinh Malop tenlop Giáo viên Macauhoi Mamon Ndcauhoi Pan1 Pan2 Pan3 Pan4 Dtungpa mamuc Mức câu hỏi Mamon Mahs diem Mahs Hoten Ngaysinh Gioitinh Diachi malop Bài thi Mabaithi Mahs Thoigian Ngaythi Socauhoi Mamon Ndcauhoi Mahk Hoten Pass chucvu Học kỳ Mamuc_ch tenmuc Mahk tenhk 30 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan 2.2.3 Các bảng sở liệu a) Bảng đăng nhập giáo viên STT Tên trường Hoten Pass Chucvu Kiểu Text Text Text Kích thước 20 20 20 Chú thích Họ tên Mật Chức vụ STT Tên trường Kiểu Kích thước Chú thích Mahs Text 20 Mã học sinh Hoten Text 20 Họ tên Gioitinh Text Giới tính Ngaysinh Datetime Ngày sinh Malop Text 20 Mã lớp Diachi Text 20 Địa b) Bảng học sinh c) Bảng lớp STT Tên trường Kiểu Kích thước Chú thích Malop Text 20 Mã lớp Tenlop Text 20 Tên lớp 31 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan d) Bảng câu hỏi STT Tên trường Macauhoi Mamonthi Ndcauhoi Phuongan1 Phuongan2 Phuongan3 Phuongan4 Mamuc_ch DtungPA Kiểu Text Text Text Text Text Text Text Text Text Kích thước 20 20 100 100 100 100 100 20 20 Chú Thích Mã câu hỏi Mã môn thi ND câu hỏi Phương án Phương án Phương án Phương án STT Tên tr ường Kiểu Kích thước Chú thích Mamonthi Text 20 Mã môn thi Tenmonthi Text 20 Tên môn thi Tên trường Mabaithi Mahs Mamonthi Ngaythi Thoigianthi Traloi Ndcauhoi Made Socauhoi Kiểu Text Text Text Datetime Text Text Text Text Text Kích thước 20 20 20 20 100 20 20 Chú Thích Mã thihọc sinh Mã môn thi Ngày thi Thời gian thi Trả lời ND câu hỏi Mã đề Số câu hỏi Mã mức câu hỏi Điểm PA e) Bảng môn thi f) Bảng thi STT g) Bảng kết (môn thi chi tiết ) STT Tên trường Mamonthi Mahs Diem Kiểu Text Text Text Kích thước 20 20 10 Chú thích Mã mơn thihọc sinh Điểm h) Bảng học kỳ 32 Đề tài thực tập tốt nghiệp STT Tên trường Mahk Tenhk GVHD : Ngô Thị Lan Kiểu Text Text Kích thước 20 20 Chú thích Mã học kỳ Tên học kỳ Tên trường Mamu_ch Tênmuc Kiểu Text Text Kích thước 20 20 Chú thích Mã Mức CH Tên mức Tên trường Madethi Mamon Tende Sode Ngaythi Socảutongde Thoigian Socaude Socaukho Socautb Kiểu Text Text Text Text Datetime Text Text Text Text Text Kích thước 20 20 20 20 20 20 20 20 Chú Thích Mã đề thimơn Tên đề Số đề Ngày thi Số câu Thời gian Số câu dễ Số câu khó Số câu tb Kiểu Text Text Kích thước 20 20 Chú thích Mã đề thi Mã câu hỏi i) Bảng mức câu hỏi STT j) Bảng đề thi STT 10 k) Bảng đề thi chi tiêt STT Tên trường Made Macauhoi 33 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan 1.2.4 Mối quan hệ bảng (Relationships) 34 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan Chương CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 35 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan KẾT LUẬN Trong thời gian thực đề tài này, giúp đỡ tận tình giáo hướng dẫn Ngơ thị Lan, giúp đỡ thầy cô giáo ban khoa Em hồn thành cơng việc giao khảo sát phân tích tốn “Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn học trường PTTH ” Mong qua đợt thực tập em đúc giúp cho nhiều học kinh nghiệm để giúp em chặng đường dài tới, công việc sau Em vận dụng công việc học thời gian qua để tiếp tục cài đặt hoàn thành chương trình Yêu cầu đề tài lớn, có nhiều khía cạnh khác tốn Song, trình độ hạn chế thời gian có hạn lên em nghiên cứu phần nhỏ đề tài nên chưa thể đáp ứng đầy đủ mặt toán thực tế 36 Đề tài thực tập tốt nghiệp GVHD : Ngô Thị Lan Vì em mong đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để qua đợt thực tập này, em nâng cao cho nhiều kiến thức để sang năm tiếp tục hoàn thành đề tài cách đầy đủ hoàn thiện HƯỚNG PHÁT TRIỂN Với thời gian có hạn nên hẳn phần phân tích thiết kế hệ thống chương trình em nhiều thiếu sót chưa đầy đủ.vì hướng phát triển cửa em cố gắng phân tích thiết kế hệ thống chương trình sâu kỹ hơn, để hoàn thành phần cài đặt chương trình, đáp ứng 37 ... phương pháp thi trắc nghiệm theo hình thức có nhiều câu trả lời cho câu hỏi để xây dựng chương trình d) Ưu điểm tổ chức thi trắc nghiệm máy vi tính Việc đưa chương trình thi trắc nghiệm máy tính... đề tài thực tập chuyên ngành với nội dung đề tài là: Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn học trường phổ thơng Do thời gian có hạn, trình độ chun mơn thân hạn chế nên việc nghiên cứu thi t... -Chấm thi tốn nhiều cơng sai sót -Đề thi mẫu lên thí sinh nhìn nhau, làm tính cơng thi cử Khắc phục hạn chế ta xây dựng chương trình thi trắc ghiệm máy tính c) Máy tính hỗ trợ thi trắc nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập), Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm của một môn học trong trường phổ thông. (Báo cáo thực tập), Mô hình thực thể liên kết, Đối tượng và cách sử dụng đối tượng

Từ khóa liên quan