Ly thuyet bai tap nito photpho co dap an Blog Hoa Hoc

21 157 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2017, 14:56

http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho Chương 2: NITƠ – PHƠT PHO PHẦN I: LÝ THUYẾT Bài 1: Nitơ I-CẤU TẠO PHÂN TỬ - Cấu hình electron : 1s22s22p3 - CTCT : NN CTPT : N2 II-TÍNH CHẤT VẬT LÝ - Là chất khí khơng màu , khơng mùi , khơng vị, nhẹ khơng khí ( d = 28/29) , hóa lỏng -196oC - Nitơ tan nước , hoá lỏng hoá rắn nhiệt độ thấp Khơng trì cháy hơ hấp III-TÍNH CHẤT HỐ HỌC 1-Tính oxi hố : Phân tử nitơ có liên kết ba bền, nên nitơ trơ mặt hóa học nhiệt độ thường a) Tác dụng với hidrô : Ở nhiệt độ cao , áp suất cao có xúc tác Nitơ phản ứng với hidrô tạo amoniac Đây phản ứng thuận nghịch toả nhiệt : to,p,xt –3 N2 + 3H2 2NH3 H = -92KJ b)Tác dụng với kim loại - Ở nhiệt độ thường nitơ tác dụng với liti tạo liti nitrua : - Ở nhiệt độ cao , nitơ tác dụng với nhiều kim loại : –3 6Li + N2 → 2Li3N 3Mg + N2 → Mg3N2 (magie nitrua)  Nitơ thể tính oxi hố tác dụng với ngun tố có độ âm điện nhỏ 2-Tính khử: - Ở nhiệt độ cao ( 30000C) Nitơ phản ứng với oxi tạo nitơ monoxit +2 N2 + O2 → 2NO ( không màu ) - Ở điều kiện thường , nitơ monoxit tác dụng với oxi khơng khí tạo nitơ dioxit màu nâu đỏ +2 +4 2NO + O2 → 2NO2  Nitơ thể tính khử tác dụng với nguyên tố có độ âm điện lớn - Các oxit khác nitơ :N2O , N2O3, N2O5 không điều chế trực tiếp từ niơ oxi IV- ĐIỀU CHẾ : a) Trong công nghiệp: Nitơ đ ược sản xuất cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng b) Trong phòng thí nghiệm : Nhiệt phân muối nitrit o NH4NO2 → t N2 + 2H2O o NH4Cl + NaNO2 → t N2 + NaCl +2H2O Câu Chọn cấu hình electron lớp ngồi ngun tố nhóm VA: A.ns2np5 B ns2np3 C ns2np2 D ns2np4 Câu Nitơ phản ứng với tất chất nhóm sau để tạo hợp chất khí A Li, Mg, Al C Li, H2, Al B H2 ,O2 D O2 ,Ca,Mg Câu Trong phòng thí nghiệm, Nitơ tinh khiết điều chế từ A Khơng khí B.NH3 ,O2 C.NH4NO2 D.Zn HNO3 Câu N2 thể tính khử phản ứng với : A H2 B O2 C Li D Mg Câu Một oxit Nitơ có CT NOx N chiếm 30,43% khối lượng Công thức oxit Nitơ : A NO B NO2 C N2O2 D N2O5 Câu Thể tích khí N2 (đkc) thu nhiệt phân 10g NH4NO2 A 11,2 B 5,6 C 3,56 D 2,8 Câu Một nguyên tố R có hợp chất với Hidrơ RH3 oxit cao R chứa 43,66 % khối lượng R Nguyên tố R : A Nitơ B Photpho C Vanadi D Một kết khác Trang | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho Câu Dãy chất sau nitơ có số oxi hóa tăng dần: A/ NH3, N2, NO, N2O, AlN B/ NH4Cl, N2O5, HNO3, Ca3N2, NO C/ NH4Cl, NO, NO2, N2O3, HNO3 D/ NH4Cl, N2O, N2O3, NO2, HNO3 Câu Xác định chất (A) (B) chuỗi sau : o o + O2 + H2 (xt, t , p) + O2 (Pt, t ) N2  (A)   HNO3  (B)   NH3  A/ (A) NO, (B) N2O5 B/ (A) N2, (B) N2O5 C/ (A) NO, (B) NO2 D/ (A) N2, (B) NO2 Câu 10 Trộn 200 ml dung dịch natri nitrat 3M với 200 ml dung dịch amoniclorua 2M đun nóng phản ứng thực xong Xác định thể tích khí sinh (đkc) nồng độ mol muối dung dịch sau phản ứng Câu 11 Nguyên tố nitơ có số oxi hóa hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O , N2O3 , N2O5 , Mg3N2.? Câu 12 Một hỗn hợp N2 H2 có tỉ khối H2 4,9 Cho hỗn hợp qua chất xúc tác nung nóng, người ta hỗn hợp có tỉ khối H2 = 6,125 Tính hiệu suất N2 chuyển thành NH3 Câu 13 Cho hỗn hợp đồng thể tích N2 H2 cho qua bột sắt nung nóng có 60% H2 tham gia phản ứng.Hảy xác định thành phần % theo thể tích khí hỗn hợp tạo thành Câu 14 Cần lấy lít N2 H2 (đkc) để điều chế 51g NH3 Biết hiệu suất phản ứng 25% Bài 2: Amoniac muối amoni A AMONIAC : Trong phân tử NH3 , N liên kết với ba nguyên tử hidro ba liên kết cộng hóa trị có cực NH3 có cấu tạo hình chóp với nguyên tử Nitơ đỉnh Nitơ cặp electron hóa trị ngun nhân tính baz NH3 I Tính chất vật lí:  Là chất khí khơng màu, có mùi khai xốc, nhẹ khơng khí  Tan nhiều nước ( lít nước hòa tan 800 lít khí NH3)  Amoniac hòa tan vào nước thu dung dịch amoniac II Tính chất hóa học: 1- Tính bazơ yếu: a) Tác dụng với nước: NH3 + H2O NH4+ + OH Thành phần dung dòch amoniac gồm: NH3, NH4+, OH- => dung dòch NH3 dung dòch bazơ yếu b) Tác dụng với dung dòch muối:→ kết tủa hiđroxit kim loại AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl ; Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+ c) Tác dụng với axit: → muối amoni: NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 ( amoni sunfat) Tính khử: to a) Tác dụng với oxi: 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O Nếu có Pt xúc tác , ta thu khí NO xt, to 4NH3 + 5O2 → NO + 6H2O a) Tác dụng với clo: 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl NH3 kết hợp với HCl vừa sinh tạo” khói trắng” NH4Cl III Điều chế: Trong phòng thí nghiệm:Bằng cách đun nóng muối amoni với Ca(OH)2 to 2NH4Cl + Ca(OH)2  CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O Trong công nghiệp:Tổng hợp từ nitơ hiđro: N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) o Nhiệt độ: 450 – 500 C o p suất cao từ 200 – 300 atm o Chất xúc tác: sắt kim loại trộn thêm Al2O3, K2O, Làm lạnh hỗn hợp khí bay ra, NH3 hóa lỏng tách riêng Trang | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học ∆H < O http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho B MUỐI AMONI: Là tinh thể ion gồm cation NH4+ anion gốc axit I Tính chất vật lí: Tan nhiều nước, điện li hòan toàn thành ion, ion NH4+ không màu II Tính chất hóa học: 1- Tác dụng với dung dòch kiềm: (để nhận biết ion amoni, điều chế amoniac phòng thí nghiệm) to (NH4)2SO4 + 2NaOH  2NH3 + 2H2O + Na2SO4 ; NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O Phản ứng nhiệt phân: - Muối amoni chứa gốc axit tính oxi hóa đun nóng bò phân hủy thành NH3 Thí dụ: to NH4Cl(r)  NH3(k) + HCl(k) to (NH4)2CO3(r)  NH3(k) + NH4HCO3(r) to NH4HCO3  NH3 + CO2 + H2O ; NH4HCO3 dùng làm xốp bánh - Muối amoni chứa gốc axit có tính oxi hóa axit nitrơ, axit nitric bò nhiệt phân cho N2, N2O ( đinitơ oxit) to Thí dụ: NH4NO2  N2 + 2H2O Nhiệt độ lên tới 500oC , ta có phản ứng: to NH4NO3  N2O + 2H2O 2NH4NO3 → N2 + O2 + 4H2O BÀI TẬP TỰ LUẬN Thực chuỗi phản ứng sau (ghi đk có) a) N2 NH3 NO NO2 HNO3 KNO3 b) NH3 HCl NH4Cl NH3 Cu Cu(NO3)2 c) Khí A dd A B Khí A C D + H2 O Hồn thành phương trình phản ứng hóa học sau t0 a) ? + OHNH3 + ? t b) (NH4)3PO4 NH3 + ? t0 c) NH4Cl + NaNO2 ? + ? + ? t0 d) ? N2O + H2O e) (NH4)2SO4 ? + Na2SO4 + H2O t0 t0 f) ? NH3 + CO2 + H2O Cho lượng dư khí NH3 từ từ qua ống sứ chứa 3,2g CuO nung nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn ,thu chất rắn A hỗn hợp khí Chất A phản ứng vừa đủ với 20 ml dd HCl M a) Viết phương trình hóa học phản ứng? b) Tính thể tích khí nitơ (đkc) tạo thành sau phản ứng? Dẫn 1,344 NH3 vào bình chứa 0,672 khí Clo (các khí đo đktc) a) Tính % V hỗn hợp khí sau phản ứng ? b) tính khối lượng muối amoni clorua thu được? Cho dung dịch NH3 (dư) vào 20ml dung dịch Al2(SO4)3, lọc lấy kết tủa cho vào 10ml dung dịch NaOH 2M tan hết a) Viết phương trình hóa học xảy dạng phân tử ion rút gọn b) Tính nồng độ mol/lít ion Al3+ , SO42– Al2(SO4)3 dung dịch Cho dd Ba(OH)2 đến dư vào 50 ml dd A có chứa ion NH4+, SO42- ,NO3-.Có 11,65g kết tủa tạo đun nóng có 4,48 lít (đkc) chất khí bay a) Viết phương trình phân tử phương trình ion phản ứng xảy b) Tính nồng độ mol/lít muối dd A? Cho 1,12 lít NH3 đktc tác dụng với 16g CuO nung nóng, sau phản ứng chất rắn X lại a) Tính khối lượng chất rắn X lại b) Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M đủ để tác dụng với X CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu NH3 phản ứng với tất chất nhóm sau (các đk coi có đủ ): A HCl ,O2 , Cl2 , CuO ,dd AlCl3 B H2SO4 , PbO, FeO ,NaOH C HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 D KOH , HNO3 , CuO , CuCl2 Câu Dung dịch NH3 tác dụng với dung dịch : A NaCl , CaCl2 B CuCl2 , AlCl3 C KNO3 , K2SO4 D Ba(NO3)2 , AgNO3 Câu Cho dd KOH dư vào 50 ml dd (NH4)2SO4 1M Đun nóng nhẹ , thu thể tích khí (đkc) A 2,24 lít B.1,12 lít C 0,112 lít D 4,48 lít Câu Cho sơ đồ: NH4)2SO4 +A NH4Cl +B NH4NO3 Trang | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho Trong sơ đồ A ,B chất : A HCl , HNO3 B CaCl2 , HNO3 C BaCl2 , AgNO3 D HCl , AgNO3 Câu Khi cho NH3 dư tác dụng với Cl2 thu được: A N2 , HCl B HCl , NH4Cl C N2 , HCl ,NH4Cl D NH4Cl, N2 Câu Cho phản ứng sau : H2S + O2 dư Khí X + H2O NH3 + O2 8500C,Pt Khí Y + H2O NH4HCO3 + HCllỗng Khí Z + NH4Cl + H2O Các khí X ,Y ,Z thu là: A SO2 , NO , CO2 B SO3 , NO , NH3 C SO2 , N2 , NH3 D SO3 , N2 , CO2 Câu Cho oxit : Li2O, MgO, Al2O3, CuO, PbO, FeO Có oxit bị khí NH3 khử nhiệt độ cao ? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu Cho 1,32g (NH4)2SO4 tác dụng với dd NaOH dư, đun nóng thu sản phẩm Hấp thụ hồn tồn lượng khí vào dd chứa 3,92g H3PO4 Muối thu là: A NH4H2PO4 B (NH4)2HPO4 C (NH4)3PO4 D.NH4H2PO4và(NH4)2HPO4 Câu NH3 có tính chất đặc trưng số tính chất sau: 1) Hòa tan tốt nước 2) Nặng khơng khí 3) Tác dụng với axit 4) Khử số oxit kim lọai 5) Khử hidro 6) Dung dịch NH3 làm xanh quỳ tím Những câu đúng: A 1, 2, B 1, 4, C 1, 3, 4, D 2, 4, Câu 10 Thêm 10ml dung dịch NaOH 0.1M vào 10ml dung dịch NH4Cl 0.1M vài giọt quỳ tím, sau đun sơi Dung dịch có màu trước sau đun sơi ? A Đỏ thành tím B Xanh thành đỏ C Xanh thành tím D Chỉ có màu xanh Bài 3: Axit Nitric muối Nitrat A AXIT NITRIC I Cấu tạo phân tử : - CTPT: HNO3 O CTCT: H-O–N O Nitơ có số oxi hoá cao +5 II Tính chất vật lý - Là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh không khí ẩm ; D = 1.53g/cm3 - Axit nitric không bền, có ánh sáng , phân huỷ phần: 4HNO3 → 4NO2 + O2 + 2H2O Do axit HNO3 cất giữ lâu ngày có màu vàng NO2 phân huỷ tan vào axit → Cần cất giữ bình sẫm màu, bọc giấy đen… - Axit nitric tan vô hạn nước (HNO3 đặc có nồng độ 68%, D = 1,40 g/cm3 ) III Tính chất hoá học Tính axit: Là số axit mạnh nhất, dung dịch: HNO3 H + + NO3– - Dung dịch axit HNO3 có đầy đủ tính chất mơt dung dịch axit : làm đỏ quỳ tím , tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối axit yếu CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O ; Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O Tính oxi hoá: Tuỳ vào nồng độ axit chất chất khử mà HNO3 bò khử đến: NO, NO2, N2O, N2, NH4NO3 a) Với kim loại: HNO3 oxi hoá hầu hết kim loại ( trừ vàng platin ) không giải phóng khí H2, ion NO3- có khả oxi hoá mạnh H+.Khi kim loại bị oxi hóa đến mức oxi hố cao - Với kim loại có tính khử yếu : Cu, Ag…thì HNO3 đặc bị khử đến NO2 ; HNO3 loãng bò khử đến NO Trang | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho Vd: Cu + 4HNO3ñ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H 2O 3Cu + 8HNO3loãng 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H 2O - Khi tác dụng với kim loại có tính khử mạnh : Mg, Zn, Al… + HNO3 đặc bò khử đến NO2 ; + HNO3 loãng bị khử đến N2O , N2 NH4NO3 + Fe, Al bò thụ động hoá dung dòch HNO3 đặc nguội b) Với phi kim: Khi đun nóng HNO3 đặc tác dụng với C, P, S… Ví dụ: S + 6HNO3(đ)  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O  Thấy thoát khí màu nâu có NO2 nhỏ dung dich BaCl2 thấy có kết tủa màu trắng có ion SO42- c) Với hợp chất: - H2S, Hl, SO2, FeO, muối sắt (II)… tác dụng với HNO3 nguyên tố bị oxi hoá hợp chất chuyển lên mức oxi hoá cao Ví dụ : 3FeO + 10HNO3(d)  3H2S + 2HNO3(d)  3S + 2NO + 4H2O 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O - Nhiều hợp chất hữu giấy, vải, dầu thông… bốc cháy tiếp xúc với HNO3 đặc V Điều chế 1-Trong phòng thí nghiệm: NaNO3 r + H2SO4đ t0 HNO3 + NaHSO4 2- Trong công nghiệp: - Được sản xuất từ amoniac: NH3 → NO → NO2 → HNO3 - Ở t0 = 850-900oC, xt : Pt : 4NH3 +5O2 4NO +6H2O ; H = – 907kJ - Oxi hoá NO thành NO2 : 2NO + O2  2NO2 - Chuyển hóa NO2 thành HNO3: 4NO2 +2H2O +O2  4HNO3 Dung dòch HNO3 thu có nồng độ 60 – 62% Chưng cất với H2SO4 đậm đặc thu dung dịch HNO3 96 – 98% B MUỐI NITRAT Tính chất vật lý: Dễ tan nước , chất điện li mạnh dung dòch, chúng phân li hoàn toàn thành ion Ví dụ: Ca(NO3)2  Ca2+ + 2NO3- - Ion NO3- màu, màu số muối nitrat màu cation kim loại Một số muối nitrat dễ bò chảy rữa NaNO3, NH4NO3… Tính chất hoá học: Các muối nitrat dễ bò phân huỷ đun nóng a) Muối nitrat kim loại hoạt ñoäng (trước Mg): t Nitrit + O2 Nitrat → 2KNO3 t0  2KNO2 + O2 b) Muối nitrat kim loại từ Mg  Cu: t Oxit kim loại + NO2 + O2 Nitrat → t0 2Cu(NO3)2  2CuO + 4NO2 + O2 c) Muối kim loại hoạt động ( sau Cu ) : t kim loại + NO + O Nitrat → 2 t 2Ag + 2NO2 + O2 2AgNO3  Trang | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho Nhận biết ion nitrat (NO3–) Trong môi trường axit , ion NO3– thể tinh oxi hóa giống HNO3 Do thuốc thử dùng để nhận biết ion NO3– hỗn hợp vụn đồng dung dịch H2SO4 lỗng, đun nóng Hiện tượng : dung dịch có màu xanh, khí khơng màu hóa nâu đỏ khơng khí 3Cu + 8H+ + 2NO3– → 3Cu2+ + NO↑ + 4H2O (dd màu xanh) 2NO + O2 ( khơng khí) → 2NO2 ( màu nâu đỏ) BÀI TẬP TỰ LUẬN 1.Thực chuỗi phản ứng sau (ghi điều kiện có) a) (NH4)2SO4 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NaNO3 →NaNO2 b) NH4Cl → NH4NO3 → N2 → NH3 → Cu → Cu(NO3)2 →CuO c) NaNO3 → NO →NO2 → NH4NO3 → N2O NH3 →(NH4)3PO4 NH3 → NH4NO3→NaNO3 → NH3 → Al(OH)3 → KalO2 d) Bổ túc cân phương trình hóa học sau: a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 + ? + ? b) Ag + HNO3 (loãng) → NO + ? + ? c) Al + HNO3 → N2 O + ? + ? d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ? e) FeO + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ? f*) Fe3O4 + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ? g) FeO + HNO3loãng → NO + ? + ? h) FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O Bằng phương pháp hóa học nhận biết : a) Các dung dịch : NH3 , (NH4)2SO4 , NH4Cl ,Na2SO4 b) Các dung dịch : (NH4)2SO4 , NH4NO3, K2SO4, Na2CO3, KCl c) Chỉ dùng hóa chất nhận biết dung dòch nhãn sau: NH4NO3, (NH4)2SO4, Na2SO4, NaCl Những cặp chất sau không tồn dung dịch Viết phương trình ion thu gọn a) NH4NO3 + Ca(OH)2 b) Cu(NO3)2 + KOH c) NaNO3 + HCl d) KNO3 + H2SO4 + Cu e*) Al(NO3)3 + NaOHdư f) FeCl3 + KOHdư Cho 24,6 gam hỗn hợp Al Cu tác dụng vừa đủ với lít dung dịch HNO lỗng thu 8,96 lít khí NO (đkc) a) Tính % khối lượng Al Cu hỗn hợp b) Tính thể tích dung dịch HNO3 dùng Hòa tan 21,3 g hỗn hợp Al Al2O3 dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ tạo dung dịch A 13,44 lít khí NO (đktc) a) Tính thành phần % khối lượng chất hh ban đầu b)Tính thể tích dung dịch HNO3 2M dùng c) Cần cho vào dung dịch A ml dung dịch NaOH 2M để thu 31,2 g kết tủa Hoaø tan 1,52g hỗn hợp rắn A gồm sắt magie oxít vào 200ml dung dòch HNO3 1M thu 0,448 lít khí không màu hóa nâu không khí a Tìm thành phần phần trăm khối lượng chất có hh rắn A b Tìm CM dung dòch muối dung dòch HNO3 sau phản ứng ( coi thể tích dung dòch sau phản ứng không thay đổi) Từ NH3 điều chế HNO3 qua giai đoạn Trang | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho a) Viết phương trình điều chế b) Tính khối lượng dung dịch HNO3 60% điều chế từ 112000 lít NH3(đkc) biết Hp/ứng= 80% Hoà tan hoàn toàn 3,84 kim loại M dung dịch HNO3Ldư thu 0,896 lít khí NO(đkc), cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Xác định kim loại M giá trị m 10 Hoà tan hết 9,6g Cu người ta dùng lượng vừa đủ 250ml dd Axit HNO3 thu khí NO dd A a- Tính thể tích khí NO sinh 27,3oC 2,2atm b- Tính nồng độ mol/l dd HNO3 cần dùng c- Cô cạn dd A nung nóng đến ngừng bay Tính khối lượng chất rắn lại sau nung 11 Khi hòa tan 30,0g hỗn hợp đồng đồng (II) oxit 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00M ( lỗng) thấy 6,72 lít nitơ monooxit (đktc) Xác định hàm lượng phần trăm đồng (II) oxit hỗn hợp, nồng độ mol đồng (II) nitrat vá axit nitric dungdich5 phản ứng, biết thể tích dung dịch khơng thay đổi 12 Nhiệt phân hoàn toàn 34,65g hỗn hợp gồm KNO2 ,Cu(NO3)2 thu hỗn hợp khí X có tỉ khối X H2bằng 18,8 Tính khối lượng muối Cu(NO3)2 có hỗn hợp đầu ? 13 Nung 15,04g Cu(NO3)2 thời gian thấy lại 8,56g chất rắn a) Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân? b) Xác định thành phần % chất rắn lại ? c) Cho khí sinh hấp thụ hồn tồn vào 193,52g dd NaOH 3,1% dd X Tính C% chất tan dung dịch X? 14 Cho 2,16g Mg tác dụng với dd HNO3 dư, sau phản ứng xảy hoàn tồn thu 0,896 lít khí NO (đkc) dung dịch X Tính khối lượng muối khan thu làm bay dung dịch X? 15 Hỗn hợp X gồm Fe MgO Hoà tan hoàn toàn X vào dung dịch HNO3 vừa đủ thu 0,112 lít khí khơng màu hố nâu ngồi khơng khí ( đo 27,3oC ; 6,6 atm) Hỗn hợp muối cô cạn cân nặng 10,2g a) Xác định % khối lượng muối hỗn hợp? b) Tính V dung dịch HNO3 0,8M phản ứng ? 16 a)Tổng hệ số cân phản ứng sau là: Cu + HNO3  Cu(NO3 )2 + NO2  + H 2O A B C D 10 b)Tổng hệ số cân phản ứng sau là: Cu + HNO3  Cu(NO3 )2 + NO  + H2O A B 11 C D 20 c)Tổng hệ số cân phản ứng sau là: Mg + HNO3  Mg(NO3 )2 + N 2O  + H 2O A 14 B 24 C 38 D 10 d)Tổng hệ số cân sản phẩm phản ứng sau là: Mg + HNO3  Mg(NO3 )2 + N 2O  + H 2O A 14 B 24 C 38 D 10 e)Tổng hệ số cân chất tham gia phản ứng phản ứng sau là: Mg + HNO3  Mg(NO3 )2 + N 2O  + H2O A 14 B 24 C 38 D 10 Phôtpho – Axit phôtphoric – Muối phôtphat Bài 4: A PHƠT PHO: 1/ Tính chất hóa học : Do liên kết phân tử photpho bền phân tử nitơ nên điều kiện thường photpho hoạt động hố học mạnh nitơ a) Tính oxi hố: Photpho thể rõ rệt tính oxi hoá tác dụng với số kim loại hoạt động, tạo photphua kim loại o 3 t Vd: P 3Ca   Ca3 P2 canxi photphua b) Tính khử: Photpho thể tính khử tác dụng với phi kim hoạt động oxi, halozen, lưu huỳnh … với chất oxi hóa mạnh khác  Tác dụng với oxi: Khi đốt nóng, photpho cháy khơng khí tạo oxit photpho : Trang | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho 3 Thiếu oxi : P 3O2  P2 O3 Dư Oxi diphotpho trioxit  5 : P 5O2  P2O5 diphotpho pentaoxit Tác dụng với clo: Khi cho clo qua P nóng chảy, thu hợp chất photpho clorua: 3 Thiếu clo : P 3Cl2  P Cl3 Dư clo photpho triclorua : P 5Cl2  5 P Cl5 photpho pentaclorua Điều chế : Trong công nghiệp, photpho sản xuất cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát than to  3CaSiO3 2 P 5CO cốc khoảng 1200oC lò điện: Ca3 PO4 2 3SiO2 5C  Hơi photpho thoát ngưng tụ làm lạnh, thu photpho trắng dạng rắn B/ AXIT PHƠTPHORIC : Cơng thức cấu tạo : H–O H–O H–O H–O P=O Hay H–O P O H–O Tính chất vật lí: Là chất rắn dạng tinh thể suốt, khơng màu, nóng chảy 42,5oC dễ chảy rữa tan vô hạn nước Tính chất hóa học: a) Tính oxi hóa – khử: Axít photphoric khó bị khử (do P mức oxi hóa +5 bền so với N axit nitric) , khơng có tính oxi hóa b) Tính axit: Axít photphoric axit có lần axit, có độ mạnh trung bình Trong dung dịch phân li nấc: H3PO4  H+ + H2PO4- k1 = 7, 6.10-3 H2PO4-  H+ + HPO42- k2 = 6,2.10-8 nấc > nấc > nấc HPO42-  H+ + PO43- k3 = 4,4.10-13  Dung dịch axít photphoric có tính chất chung axit làm q tím hóa đỏ, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại  Khi tác dụng với oxit bazơ, bazơ tùy theo lượng chất tác dụng mà axít photphoric tạo muối trung hòa, muối axit hỗn hợp muối: H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O Điều chế : a) Trong phòng thí nghiệm: P + 5HNO3 →H3PO4 + H2O + 5NO2 b) Trong công nghiệp: + Cho H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit quặng apatit: Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4 Điều chế phương pháp không tinh khiết lượng chất thấp + Để điều chế H3PO4 có độ tinh khiết nồng độ cao người ta đốt cháy P để P2O5 cho P2O5 tác dụng với nước : 4P + 5O2 → 2P2O5 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 C/ MUỐI PHƠTPHAT: Axít photphoric tạo loại muối: - Muối photphat trung hòa:Na3PO4, Ca3(PO4)2, … - Muối đihidrophotphat: NaH2PO4, Ca(H2PO4)2, … - Muối hidrophotphat: Na2HPO4, CaHPO4 … 1.Tính tan: Tất muối đihidrophotphat tan nước.Các muối hidrophotphat photphat trung hòa khơng tan tan nước ( trừ muối natri, kali, amoni ) Nhận biết ion photphat: Thuốc thử bạc nitrat 3Ag+ + PO43-  Ag3PO4 ↓ (màu vàng) Viết phương trình phản ứng thực sơ đồ chuyển hóa sau: Trang | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho P2O3 → P2O5 → H3PO4 → Na3PO4 → Ag3PO4 P H3PO4 → Ca3(PO4)2 → Ca(H2PO4)2 → CaHPO4 → Ca3(PO4)2 Dùng phương pháp hóa học phân biệt lọ nhãn sau: a) dung dịch : HCl , HNO3 , H3PO4 b) dung dịch : Na2SO4 , NaNO3 , Na2SO3 , Na3PO4 Đốt cháy hoàn toàn 6,2g photpho oxi dư Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo muối Na2HPO4 a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính khối lượng dung dịch NaOH dùng c) Tính nồng độ % muối dung dịch thu sau phản ứng Để thu muối photphat trung hòa, cần lấy ml dd NaOH 1,00M cho tác dụng với 50,0ml dung dịch H3PO4 0,50M ? Cho 50,00 ml dung dịch H3PO4 0,50M vào dung dịch KOH a) Nếu muốn thu muối trung hòa cần ml dung dịch KOH 1,00M ? b) Nếu cho H3PO4 vào 50,00 ml dung dịch KOH 0,75M thu muối có nồng độ mol/lít ? (biết V dung dịch thu 100,00ml) Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2g H3PO4 Sau phản ứng xảy hoàn tồn , đem dung dịch thu đến cạn khô Hỏi muối tạo nên khối lượng muối khan thu ? Câu Photpho có số dạng thù hình quan trọng : A B C D Câu Dung dịch axit H3PO4 có chứa ion ? ( không kể H+ OH- nước ): A H+, PO43B H+, H2PO4-, PO43C H+, HPO42-, PO43D H+, H2PO4-,HPO42-,PO43Câu Cặp chất sau tồn dung dịch : A Axit nitric đồng (II) oxit B.Đồng (II) nitrat amoniac C Amoniac bari hiđroxit D.Bari hiđroxit Axít photphoric Câu Magie photphua có cơng thức là: A Mg2P2O7 B Mg3P2 C Mg2P3 D.Mg3(PO4)3 Câu Hai kho¸ng vËt chÝnh cđa photpho lµ : A Apatit vµ photphorit B.Photphorit vµ cacnalit C Apatit đolomit D.Photphorit đolomit Cõu Thờm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4 Sau phản ứng, dung dịch có muối: A KH2PO4 K2HPO4 B KH2PO4 K3PO4 C K2HPO4 K3PO4 D KH2PO4 K2HPO4 K3PO4 Câu Cho 6g P2O5 vào 25ml dung dịch H3PO4 6% ( D=1,03g/ml) Tính nồng độ % H3PO4 dung dịch tạo thành ? PHẦN II: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Điểm giống N2 CO2: A Đều tan nước B Đều có tính Oxi hóa tính khử C Đều khơng trì cháy sống D Tất Câu 2*: Cho phản ứng N2 + 3H2  2NH3 H = -92KJ Tìm phát biểu không phù hợp với phản ứng A N2 chất Oxi hóa B.Cần cung cấp 92KJ nhiệt lượng để mol N2 kết hớp với mol H2 C Hiệu suất phản ứng bé D Phản ứng xảy nhiệt độ cao, có xúc tác áp suất cao Câu 3: Cặp công thức Litinitrua nhôm nitrua là: A LiN3 Al3N B Li3N AlN C Li2N3 Al2N3 D Li3N2 Al3N2 Câu 4*: Muốn cho cân phản ứng nhiệt độ tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải cần phải đồng thời A Tăng áp suất tăng nhiệt độ C Tăng áp suất giảm nhiệt độ Trang | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho B Giảm áp suất giảm nhiệt độ D Giảm áp suất tăng nhiệt độ Câu 5**: Phải dùng lít khí nitơ lít khí Hidro để điều chế 17 gam NH3? Biết hiệu suất chuyển hóa thành amoniac 25% Các thể tích khí đo đktc A 44,8 lít N2 134,4 lít H2 C 22,4 lít N2 67,2 lít H2 B 22,4 lít N2 134,4 lít H2 D 44,8 lít N2 67,2 lít H2 Câu 6**: Trong phương trình hóa học phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng hệ số bao nhiêu? A B C.9 D 21 Câu 7**: Trong phương trình hóa học phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng hệ số bao nhiêu? A.5 B.7 C D 21 Câu 8*: Phương trình điện li tồng cộng H3PO4 dung dịch là: H3PO4  3H+ + PO43Khi thêm HCl vào dung dịch A Cân băng chuyển dịch theo chiều thuận B Căn chuyển dịch theo chiều nghịch C Cân không bị chuyển dịch D Nồng độ PO43- tăng lên Câu 9: Trong công thức sau đây, chọn công thức magie photphua A Mg3(PO4)2 B Mg(PO3)2 C Mg3P2 D Mg2P2O7 Câu 10*: Cặp chất sau tồn dung dịch A Axit nitric đồng (II) nitrat B Đồng (II) nitrat amoniac C Barihidroxit axit photphoric D Amoni hidrophotphat kalihidroxit Câu 11: Khí nitơ tạo thành phản ứng hóa học sau đây? A Đốt cháy NH3 Oxi có chất xúc tác platin B Nhiệt phân NH4NO3 C Nhiệt phân AgNO3 D Nhiệt phân NH4NO2 Câu 12: Trong dãy sau tất muối tan nước? A AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4 C AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2 B AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2 D AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2 Câu 13: Dung dịch axit photphoric có chứa ion ( không kể H+ OH- nước) A H+, PO43B H+, H2PO4-, PO43C H+, HPO42-, PO43D H+, H2PO4-, HPO42-, PO43Câu 14: Khi đun nóng, phản ứng cặp chất sau tạo ba oxit? A Axit nitric đặc cacbon C Axit nitric đặc đồng B Axit nitric đặc lưu huỳnh D Axit nitric đặc bạc Câu 15: Trong nhận xét muối nitrat kim loại, nhận xét không đúng? A Tất muối nitrat dễ tan nước B Các muối nitrat chất điện li mạnh, tan nước phân li cation kim loại anion nitrat C Các muối nitrat dễ bị phân hủy nhiệt D.Các muối nitrat sử dụng làm phân bón hóa học nơng nghiệp Câu 16: Trong nhận xét muối amoni, nhận xét đúng? A Muối amoni tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni anion hidroxit B.Tất muối amoni dễ tan nước, tan điện li hòa tồn thành cation amoni anion gốc axit C.Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho chất khí làm quỳ tím hóa đỏ D.Khi nhiệt phân muối amoni ln ln có khí amoniac Câu 17: Dãy gồm chất mà nguyên tố nitơ có khả vừa thể tính khử vừa thể tính Oxi hóa tham gia phản ứng ? A NH3, N2O5, N2, NO2 B N2, NO, N2O, N2O5 C NH3, NO, HNO3, N2O5 D NO2, N2, NO, N2O3 Câu 18: Trong dung dịch amoniac bazơ yếu do: Trang 10 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho A Amoniac tan nhiều nước B Phân tử amoniac phân tử có cực C Khi tan nước, amoniac kết hợp với nước tạo ion NH4+ OHD.Khi tan nước, phần nhỏ phân tử amoniac kết hợp với ion H+ nước tạo ion NH4+ OHCâu 19: Trong nhận xét nhận xét khơng đúng? A.Ngun tử nitơ có lớp electron lớp ngồi có lớp electron B.Số hiệu nguyên tử nitơ C.3 electron phân lớp 2p nguyên tử nitơ tạo liên kết cộng hóa trị với nguyên tử khác D.Cấu hình electron nguyên tử nitơ 1s22s22p3 nitơ nguyên tố p Câu 20: Trong nhận xét nhận xét đúng? A.Nitơ khơng trì hơ hấp nitơ khí độc B.Vì có liên kết nên phân tử nitơ bền nhiệt độ thường nitơ trơ mặt hóa học C.Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể tính khử D.Số Oxi hóa nitơ hợp chất ion AlN, N2O4, NH4+, NO3-, NO2-, -3, +4, 3,+5,+3 Câu 21**: Khi hòa tan 30 g hổn hợp đồng đồng (II) oxit dung dịch HNO3 1M lấy dư, thấy 6,72 lít khí NO (đktc) Khối lượng đồng (II) oxit hổn hợp ban đầu A 1,2 g B 4,25g C 1,88 g D 2,52g Câu 22**: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho Oxi lấy dư Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 15 ml dung dịch NaOH 2M Sau phản ứng, dung dịch thu muối A NaH2PO4 Na2HPO4 C NaH2PO4 Na3PO4 B Na2HPO4 Na3PO4 D Na3PO4 Câu 23**: Phân đạm Urê thường chứa 46% N Khối lượng (kg) urê đủ để cung cấp 70 kg N là: A 152,2 B 145,5 C 160,9 D 200 Câu 24**: Phân supephotphat kép thực tế sản xuất thường ứng với 40% P2O5 Hàm lượng (%) canxi đihidrophotphat phân bón là: A 69 B 65,9 C 71,3 D 73,1 Câu 25**: Phân Kali clorua sản xuất từ quặng xinvinit thường ứng với 50%K2O Hàm lượng (%) KCl phân bón là: A 72,9 B 76 C 79,2 D 75,5 Câu 26**: Hòa tan 12,8g kim loại hóa trị II lượng vừa đủ dung dịch HNO3 60% (D = 1,365g/ml), thu 8,96 lít (đktc) khí màu nâu đỏ Tên kim loại thể tích dung dịch HNO3 phản ứng là: A đồng; 61,5ml B chì; 65,1 ml C thủy ngân;125,6 ml D sắt; 82,3 ml Câu 27: Dung dịch amoniac hòa tan Zn(OH)2 do: A Zn(OH)2 hidroxit lưỡng tính B Zn(OH)2là bazơ tan C.Zn(OH)2 có khả tạo thành phức chất tan, tương tự Cu(OH)2 D.NH3 hợp chất có cực bazơ yếu Câu 28: Có thể phân biệt muối amoni với muối khác cách cho tác dùng với dung dịch kiềm, khí đó: A Thốt chất khí màu lục nhạc B.Thốt chất khí khơng màu, mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm C.Thốt chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm D.Thốt chất khí khơng màu, khơng mùi Câu 29: Hợp chất sau nitơ không tạo cho HNO3 tác dụng với kim loại ? A NO B NH4NO3 C NO2 D N2O5 Câu 30**: Phản ứng HNO3 với FeO tạo khí NO Tổng hệ số phương trình phản ứng Oxi hóa khử bằng: A 22 B 20 C 16 D 12 Trang 11 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho Câu 31**: Phản ứng kim loại magiê với axit nitric đặc, giả thiết tạo đinitơ oxit Tổng hệ số phương trình hóa học bằng: A 10 B 18 C 24 D 20 Câu 32**: Phản ứng kim loại Cu với Axit nitrric loãng giả thiết tạo nitơ monoxit Tổng hệ số phương trình hóa học bằng: A 10 B 18 C 24 D 20 Câu 33: Magiê photphua có cơng thức là: A Mg2P2O7 B Mg2P3 C Mg3P2 D.Mg3(PO4)2 Câu 34**: Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4 sau phản ứng dung dịch có muối: A.KH2PO4 K2HPO4 B K2HPO4 K3PO4 C KH2PO4 K3PO4 D KH2PO4, K2HPO4 K3PO4 Câu 35: Chọn công thức apatit A Ca3(PO4)2 B Ca(PO3)2 C 3Ca3(PO4)2CaF2 D CaP2O7 Câu 36**: Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2 g H3PO4 Sau phản ứng xảy hồn thành, đem cạn dung dịch thu đến cạn khô Hỏi muối tạo nên khối lượng muối khan thu ? A Na3PO4 50g C NaH2PO4 42,9g; Na2HPO4 14,2 g B Na2HPO4 15g D Na2HPO4 14,2 g; Na3PO4 49,2 g Câu 37: Trong nhận xét sau đây, nhận xét sai? Trong nhóm nitơ, từ nitơ đến bimut A Nguyên tử nguyên tố có electron lớp ngồi B.Ngun tử ngun tố có số lớp electron C.Bán kính nguyên tử nguyên tố tăng dần D.Độ âm điện nguyên tố giảm dần Câu 38: Trong nhận xét sau đây, nhận xét sai? Trong nhóm nitơ, từ nitơ đến bimut A Khả Oxi hóa giảm dần độ âm điện giảm dần B.Tính phi kim tăng dần đồng thời tính kim loại giảm dần C.Hợp chất khí với hidrơ RH3 có đồ bền nhiệt giảm dần dung dịch khơng có tính Axit D.Tính Axit oxit giảm dần, đồng thời tính bazơ tăng dần Câu 39: Chọn ý không ý sau: a) Nitơ có độ âm điện lớn photpho b) Ở điều kiện thường nitơ hoạt động hóa học yếu photpho c) Photpho đỏ hoạt động hóa học mạnh photpho trắng d) Photpho có cơng thức hóa trị cao 5, số oxi hóa cao nhât +5 e) Photpho có tính oxi hóa, khơng có tính khử A b, e B c,e C c d D e Câu 40: Khí nitơ tương đối trơ nhiệt độ thường do: A Nitơ có bán kính ngun tử nhỏ B Ngun tử nitơ có độ âm điện lớn nhóm nitơ C Trong phân tử N2, nguyên tử nitơ cặp electron chưa tham gia liên kết D.Trong phân tử N2 có liên kết bền Câu 41*: Một nhóm học sinh chưa thực thí nghiệm sau: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 Hiện tượng quan sát đầy đủ là: A Có kết tủa màu xanh lam tạo thành B Có dung dịch màu xanh thẩm tạo thành C.Lúc đầu có kết tủa màu xanh lam, sau kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẩm D.Có kết tủa màu xanh lam tạo thành, có khí màu nâu đỏ Giải thích tượng viết phương trình hóa học Trang 12 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho Câu 42: Amoniac phản ứng với tất chất nhóm sau ( điều kiện coi có đủ) A HCl, O2, Cl2, CuO, dung dịch AlCl3 B H2SO4, PbO, FeO, NaOH C HCl, KOH, FeCl3, Cl2 D KOH, HNO3, CuO, CuCl2 Câu 43: Nhận xét sau sai? A Tất muối amoni dều dễ tan nước B.Trong nước, muối amoni điện li hồn tồn cho ion NH4+ khơng màu tạo môi trường Axit C.Muối amoni bền với nhiệt D.Muối amoni phản ứng với dung dịch kiềm đặc, nóng giải phóng khí amoniac Câu 44: Để tạo độ xốp cho số loại bánh, dùng muối sau đây? A (NH4)3PO4 B NH4HCO3 C CaCO3 D NaCl Câu 45: Một nhóm học sinh thực thí nghiệm cho kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc Hiện tượng quan sát sau đúng? A Khí khơng màu ra, dung dịch chuyển sang màu xanh B Khí màu nâu đỏ ra, dung dịch khơng màu C.Khí màu nâu đỏ ra, dung dịch chuyển sang màu xanh D.Khí khơng màu ra, dung dịch không màu Câu 46*: Axit nitric đặc , nóng phản ứng với tất chất nóm sau đây? A Mg(OH)2, CuO, NH3, Ag B Mg(OH)2, CuO, NH3, Pt C Mg(OH)2, NH3, CO2, Au D CaO, NH3, Au, FeCl2 Câu 47**: Hòa tan 1,2 g kim loại X vào dung dịch HNO3 dư thu 0,22 lít khí nitơ đktc (giả thiết phản ứng tạo khí N2) Vậy X là: A Zn B Cu C Mg D Al Câu 48*: Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat sau dều cho sản phẩm kim loại , khí nitơ đioxit khí Oxi A Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2 B Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3 C Ca(NO3)2, LiNO3, KNO3 D Hg(NO3)2, AgNO3 Câu 49**: Đốt cháy hổn hợp gồm 6,72 lít khí Oxi lít khí amoniac ( đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Sau phản ứng thu nhóm chất là: A Khí nitơ nước C Khí Oxi, khí nitơ nước B Khí amoniac, khí nitơ nước D Khí nitơ oxit nước Câu 50: Ở điều kiện thường, photpho hoạt động hóa học mạnh nitơ do: A Nguyên tử photpho độ âm điện nhỏ nguyên tử nitơ B Nguyên tử photpho có điện tích hạt nhân lớn ngun tử nitơ C Ngun tử photpho có obitan 3d trống ngun tử nitơ khơng có D.Liên kết ngun tử phân tử photpho bền liên kết nguyên tử phân tử nitơ Câu 51: Photpho đỏ photpho trắng photpho dạng thù hình photpho nên: A Đều có cấu trúc mạng phân tử cấu trúc polime B Đều tự bốc cháy khơng khí điều kiện thường C Đều khó nóng chảy khó bay D.Đều tác dụng với kim loại hoạt động tạo thành photphua Câu 52**: Đun nóng 40g hổn hợp canxi photpho (trong điều kiện khơng có khơng khí) phản ứng hồn tồn tạo thành chất rắn X Để hòa tan X, cần dùng 690 ml dung dịch HCl 2M tạo thành khí Y - Thành phần chất rắn X A Canxi photphua B Canxi photphua photpho C Canxi photphua Canxi D Caxiphotphua, photpho Canxi - Thành phần khí Y A H2 B PH3 C H2 PH3 D H2 N2 Câu 53**: Cho 44 g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 10g dung dịch Axit photphoric 39,2% Muối sau thu sau phản ứng? A Na2HPO4 B NaH2PO4 C Na2HPO4 NaH2PO4 D.Na3PO4 Na2HPO4 Trang 13 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho Câu 54: Các loại phân bón hóa học chất có chứa A.Các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho trồng B.Nguyên tố nitơ số nguyên tố khác C.Nguyên tố photpho số nguyên tố khác D.Nguyên tố Kali số nguyên tố khác Câu 55*: Axit photphoric Axit nitric có phản ứng với nhóm chất sau đây? A MgO, KOH, CuSO4, NH3 C NaCl, KOH, Na2CO3, NH3 B CuCl2, KOH, Na2CO3, NH3 D KOH, K2O, NH3, Na2CO3 Câu 56*: Cho phản ứng aFe + bHNO3  cFe(NO3)3 + dNO + eH2O Các hệ số a,b,c,d,e số nguyên đơn giản Tổng (a+b) A B C D Câu 57: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu chất khí màu nâu đỏ, chất khí A NO2 B N2O C N2 D NH3 Câu 58**: Thể tích khí NO (giả sử sản phẩm nhất, đktc) sinh cho 1,92 g bột Cu tác dụng với Axit HNO3 loãng (dư) (Cho N = 14, Oxi = 16, Cu = 64) A 0,224 l B 0,448 l C 0,672 l D 1,120 l Câu 59: Kim loại khơng bị hòa tan dung dịch Axit HNO3 đặc nguội, tan dung dịch NaOH là: A Fe B Al C Pb D Mg Câu 60*: Cho bốn dung dịch muối Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, Pb(NO3) Kim loại tác dụng với dung dịch muối A Zn B Fe C Cu D Pb Câu 61*: Phương trình hóa học sau A Na + H2O  Na2O + H2 B.2NaOH + Mg(NO3)2  2NaNO3 + Mg(OH)2 C.2NaCl + Ca(NO3)2  CaCl2 + 2NaNO3 t D.2NaHCO3  Na2O + 2CO2 + H2O  Câu 62*: Kim loại Cu tác dụng với dung dịch A AgNO3 B Mg(NO3)2 C Al(NO3)3 D NaNO3 Câu 63*: Cho phương trình hóa học phản ứng sau: t0 FeO + CO  Fe + CO2  3FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O Hai phản ứng chứng tỏ FeO chất A Chỉ có tính khử B Chỉ có tính bazơ C Chỉ có tính Oxi hóa D Vừa có tính Oxi hóa vừa có tính khử Câu 64*: Thể tích khí NO2 ( giả sử khí nhất, đktc) sinh cho 6,4 g Cu phản ứng với Axit HNO3 đặc (dư) ( Cho N = 14, Oxi = 16, Cu = 64) A 2,24 l B 4,48 l C 6,72 l D 1,12 l Câu 65*: Nhôm không bị hòa tan dung dịch A HCl B H2SO4 loãng C HNO3 loãng D.HNO3 đặc nguội Câu 66*: Cho phản ứng sau aMg + bHNO3  cMg(NO3)2 + 2NO + N2O + dH2O Hệ số cân HNO3 phương trình hóa học là: A b=12 B b= 30 C b = 18 D b = 20 Trang 14 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho Câu 67**: Nung nóng hồn tồn 27,3 g hổn hợp NaNO3, Cu(NO3)2 Hổn hợp khí dẫn vào nước dư thấy có 1,12 l khí (ở đktc) khơng bị hấp thụ, khối lượng Cu(NO3)2 hổn hợp ban đầu ( Cho Na = 23, Cu = 64, N = 14, O = 16) A 18,8 g B 9,4 g C 8,6 g D 23,5 g Câu 68*: Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu dung dịch H2SO4 loãng nhờ A Phản ứng tạo dung dịch màu xanh khí khơng mùi làm xanh quỳ tím ẩm B Phản ứng tạo dung dịch màu vàng nhạt C Phản ứng tạo kết tủa màu xanh D.Phản ứng tạo dung dịch màu xanh khí khơng màu hóa nâu khơng khí Câu 69*: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau kết thúc thí nghiệm thu dung dịch X gồm: A Fe(NO3)2, H2O C Fe(NO3)2, AgNO3 B Fe(NO3)2, AgNO3 D Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 Câu 70: Phân đạm cung cấp cho cây: A N2 B NHNO3 C NH3 D N dạng NH4+, NO3Câu 71: Độ dinh dưỡng phân đạm là: A %N B %N2O5 C %NH3 D % khối lượng muối Câu 72: Độ dinh dưỡng phân lân là: A % K2O B % P2O5 C % P D %PO43Câu 73: Thành phần phân Urê là: A (NH4)2CO3 B (NH2)2CO C NH3 D Chất khác Câu 74: Đạm amoni khơng thích hợp cho đất A Chua B chua C pH > D khử chua CaO Câu 75: Loại phân đạm thu nung cháy quặng apatit với đá xà vân than cốc? A Phân supephotphat B Phân phức hợp C Phân lân nung chảy D Phân apatit Câu 76: Thành phần supephotphat kép là: A Ca(H2PO4)2, CaSO4, 2H2O B Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2 C Ca(H2PO4)2, H3(PO4) D Ca(H2PO4)2 Câu 77*: Sau mùa gặt cuối năm, nông dân đốt cháy rơm rạ đòng nhằm mục đích: A Tạo thêm phân vi lượng cho đất B Tạo thêm phân đạm cho đất C Tạo thêm phân lân cho đất D.Tạo thêm phân Kali cho đất Câu 78*: Chọn nguyên liệu thích hợp để điều chế phân đạm amoninitrat: A (NH4)2CO3, HNO3 B N2, Fe, HCl, KMnO4, H2O C Không khí, than cốc, nước D Tất Câu 79*: Có bác nơng dân bón phân theo bốn cách sau đây: A.Trộn supephotphat với vôi B.Trộn Urê với tro C.Trộn phân Kali với supephotphat D.Trộn phân lân nung chảy với Caxinitrat Hãy trường hợp hiệu Câu 80**: Mỗi hecta đất trồng cần 60kg nitơ Tìm khối lượng urê cần dùng để bón cho 10 hecta đất A 2800 kg B 1584,6 kg C 1285,7 kg D Số khác Câu 81**: Cho 25 g hổn hợp gồm Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 có dư thu dung dịch muối B Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch B thu 30,2 g kết tủa C Hòa tan C dung dịch NH3 có dư thấy lại 10,7 g chất rắn D Khối lượng Al hổn hợp ban đầu là: A 2,7 g B 5,4 g C 6,6 g D 8,1 Câu 82**: Cho m gam Al chia làm phần , cho phần I tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng có dư thu khí H2 Cho phần II tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư thu khí N2O Số mol N2O H2 0,225 mol Khối lượng Al dùng Trang 15 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho A 5,4g B 10,8 g C 13,5 g D Số khác Câu 83**: Cho 5,6 g Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 20% thu muối Fe(NO3)3, khí NO H2O Khối lượng dung dịch Axit dùng là: A 25,2 g B 42,6 g C 196g D Một số khác Câu 84**: Cho hổn hợp Fe, FeO, Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HNO3 3M thu 5,367 l (đktc) khí NO Số mol muối sau phản ứng là: A 0,12 mol B 0,36 mol C 0,4 mol D không xác định t0 Câu 85: Cho phản ứng nhiệt phân : 4M(NO3)x   2M2Ox + 4xNO2 + xO2 M kim loại sau A Ca B Mg C K D Ag Câu 86**: Cho phản ứng Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 +NO +H2O Để mol NO cần mol HNO3 tham gia theo phản ứng trên? A 28 B C 10 D Câu 87**: Chia hổn hợp Cu, Al làm phần Phần cho vào dung dịch HNO3 đặc nguội có 8,96 lít khí màu nâu đỏ bay Phần cho vào dung dịch HCl có 6,72 lít khí khơng màu bay ( khí đo đktc) Phần trăm khố lượng Cu hổn hợp A 30% B 50% C 75% D Một số khác Câu 88**: Cho 9,6 g Cu vào 200 ml dung dịch KNO3 1M Thêm tiếp 100 ml dung dịch H2SO4 2,5M vào hổn hợp Khuấy để phản ứng xảy hồn tồn thấy có khí bay Số mol khí sinh A 0,05 mol B 0,1 mol C 0,15 mol D 0,2 mol Câu 89: Tìm tính chất photpho trắng tính chất sau a) Có cấu trúc polime b) Mềm, dễ nóng chảy c) Tự bốc cháy khơng khí d) Có cấu trúc mạng tinh thể phân tử e) Rất độc, gây bỏng nặng rơi vào da f) Bền khơng khí nhiệt độ thường g) Phát quang màu lục nhạc bóng tối A a, b, c, f, g B b, c, d, g C a, c, e, g D b,c, d, e, g Câu 90**: Phân supephotphat kép có hàm lượng P2O5 40% Hàm lượng Ca(H2PO4)2 phân A 65,92% B 71,4% C 23,4% D Số khác Câu 91*: Chọn thêm thuốc thử để nhận biết dung dịch chứa lọ riêng nhãn : HCl, HNO3, H3PO4 A Ag B AgNO3 C Na2CO3 D CaCO3 Câu 92*: Chỉ thêm thuốc thử để phân biệt dung dịch chứa lọ riêng nhãn: Na 3PO4, H3PO4, (NH4)3PO4 A NaOH B Na2CO3 C H2SO4 D Ba(OH)2 Câu 93*: Chọn thêm thuốc thử để nhận biết dung dịch chứa lọ riêng nhãn: Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, HNO3 A HCl B HNO3 C H3PO4 D H2SO4 Câu 94**: Trộn lẫn dung dịch NaOH 1M với 50 ml dung dịch H3PO4 1M thu muối trung hòa Thể tích dung dịch NaOH dùng là: A 0,12 l B 0,14 l C 0,18 l D 0,05 l Câu 95**: Cho 14,2 g P2O5 5,4 g H2O vào 50g dung dịch NaOH 32% Nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng là: A 40,8% B 20% C 14,2% D Số khác Câu 96: Tính chất sau không thuộc Axit photphoric? A.Ở điều kiện thường Axit photphoric chất lỏng, suốt, không màu Trang 16 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho B.Axit photphoric tan nươc theo tỉ lệ C.Axit photphoric Axit trung bình, phân li theo nấc D.Không thể nhận biết H3PO4 dung dịch AgNO3 Câu 97*: Muối tan nước A Ca3(PO4)2 B CaHPO4 C Ca(H2PO4)2 D AlPO4 Câu 98: Chất tạo kết tủa vòng với dung dịch Na3PO4 A Ca(OH)2 B AgNO3 C ZnCl2 D Chất khác Câu 99: Chất sau dùng làm phân bón lúa? A Ca(H2PO4)2 B CaHPO4 C Ca3(PO4)2 D P2O5 Câu 100**: Hòa tan 14,88 g Na2O vào nước dung dịch A Cho 14,2 g P2O5 vào dung dịch A thu dung dịch B Cô cạn cẩn thận dung dịch B thu gam chất rắn A 78,72 g B 30,16 g C 24g D Số khác Câu 101**: Cần mol NaOH để chuyển hóa hồn toàn 28,4g P2O5 thành muối natrri monohidrophotphat? A 0,4 mol B 0,8 mol C 0,2 mol D Số khác Câu 102*: Tổng hệ số chất phản ứng điều chế P từ quặng photphorit, cát than cốc lò điện là: A 12 B 17 C 19 D 22 Câu 103: Tìm phát biểu sai: A.Khi đun nóng khơng khí photpho đỏ chuyển thành hơi, khí làm lạnh hoi ngưng tụ lại thành photpho trắng B.Photpho đỏ bền photpho trắng C.Photpho đỏ tan photpho trắng D.Trong thiên nhiên không gặp photpho trạng thái hoạt động mặt hóa học Câu 104: Nguồn chứa nhiều photpho tự nhiên là: A Quặng apatit B Quặng xiđenrit C Cơ thể người động vật D Protein thực vật Câu 105: Cho P tác dụng với Ca, sản phẩm thu là: A Ca3P2 B Ca2P3 C.Ca3(PO4)2 D CaP2 Câu 106: Các khẳng định sau hay sai: (I) Khi tác dụng với Clo, photpho chất khử (II) Khi tác dụng với hidro, photpho chất Oxi hóa A I đúng, II sai B I sai, II C I, II sai D I, II Câu 107: Thù hình là: A Các dạng nguyên tử khác nguyên tố B Các dạng tinh thể khác nguyên tố C.Các dạng đơn chất khác nguyên tố D.Các dạng hợp chất khác nguyên tố Câu 108: Điểm giống N2 CO2 là: A Đều không tan nước B Đều có tính Oxi hóa tính khử C.Đều khơng trì cháy sống D.Tất Câu 109: Khí có tính gây cười? A N2 B NO C N2O D NO2 Câu 110: N2O5 chế cách A Cho N2 tác dụng với O2 nhiệt độ cao B Phóng điện vào khơng khí C Cho kim loại phi kim tác dụng với HNO3 đặc D.Tách nước từ HNO3 Câu 111: Chất tác dụng với N2 nhiệt độ thường Trang 17 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho A Mg B O2 Câu 112: Phản ứng xảy bầu trời có chớp sét A N2 + O2  2NO C 2NO + O2  2NO2 C Na D Li B N2 + 3H2  2NH3 D 2NO2 + H2O  2HNO3 + O2 Câu 113: Tìm tính chất khơng thuộc khí nitơ? a Hóa lỏng nhiệt độ thấp (-1960C) b Có khả đơng nhanh c Tan nhiều nước d Nặng Oxi e Kém bền, dễ bị phân hủy thành nitơ nguyên tử A a, c, d B a,b C c, d, e D b, c, e Câu 114: Phương pháp chủ yếu sản xuất N2 cơng nghiệp A.Chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng B.Nhiệt phân muối NH4NO3 C.Phân hủy Protein D.Tất Câu 115*: Chỉ dùng dung dịch NH3 nhận biết đượcdãy chất sau đây? A AlCl3, MgCl2, NaCl B ZnCl2, MgCl2, KCl C HCl, H2SO4, Na2SO4 D CuCl2, Ba(NO3)2, (NH4)2SO4 Câu 116*: Cho dung dịch (NH4)SO4, (NH4)2CO3 dung dịch NH3 loãng Chọn thuốc thử để nhận biết dung dịch trên? A Dung dịch H2SO4 loãng B Dung dịch HCl loãng C Dung dịch MgCl2 D Dung dịch AlCl3 Câu 117*: Cho chất AgCl (a), Cu(OH)2 (b), Fe(OH)2 (c), Fe(OH)3 (d), Ni(OH)2 (e), BaSO4 (f), CaCO3 (g) Chất tan dung dịch NH3? A c, d, f, g B b, e C a, b, e D b, c, d, e Câu 118: Tìm phản ứng viết ,t A 4NH3 + 3O2 xt 2N2 + 6H2O  t0 B 4NH3 + 502   4NO + 6H2O t0 C.2NH3 + 3CuO  N2 + 3H2O + Cu  D.Tất Câu 119: Tìm phát biểu A NH3 chất Oxi hóa mạnh C NH3 có tính khử mạnh, tính Oxi hóa yếu B NH3 chất khử mạnh D NH3 có tính Oxi hóa mạnh, tính khử yếu Câu 120: Chất sau dùng làm khơ khơng khí A H2SO4 đặc B CuSO4 khan C Vơi sống D P2O5 Câu 121: Tìm phát biểu chưa A Các muối amoni dễ tan nước B Các muối amoni tan điện li hồn tồn thành ion C.Các muối amoni đun nóng bị phân hủy thành amoniac Axit D.Có thể dùng muối amoni để chế NH3 phòng thí nghiệm Câu 122: Chỉ dùng H2O điều kiện đun nóng tách hổn hợp sau đây? A NH4Cl, Na2CO3, NaCl B NH4NO3, CaCO3, K2SO4 C NH4Cl, BaSO4, MgSO4 D Tất thực Câu 123: Chọn phát biểu A.Các muối amoni lưỡng tính B Các muối amoni thăng hoa C.Urê muối amoni Trang 18 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho D Phản ứng nhiệt phân NH4NO3 phản ứng tự oxi hóa, tự khử Câu 124: Cho Cu vào dung dịch H2SO4 loãng Cu tan thêm vào A Muối KNO3 b Khí O2 C Dung dịch HNO3 D Tất Câu 125: Axit nitric tinh khiết chất lỏng không màu lọ Axit nitric đặc phòng thí nghiệm có màu nâu vàng nâu B HNO3 oxi hóa bụi bẩn khơng khí tạo hợp chất có màu C HNO3 tự oxi hóa thành hợp chất có màu C.HNO3 bị phân hủy tạo NO2 tan lại HNO3 lỏng D.HNO3 hút nước mạnh tạo dung dịch có màu Câu 126: Cho phản ứng Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 (1) Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (2) Tìm phát biểu A H+ phản ứng (2) có tính oxi hóa mjanh H+ phản ứng (1) B.H+ chất oxi hóa phản ứng (1), NO3- chất oxi hóa phản ứng (2) C.Trong phản ứng (1) (2), Axit vừa chất oxi hóa vừa mơi trường D.Trong phản ứng (1) Fe thể tính khử yếu, phản ứng (2) Fe thể tính khử mạnh Câu 127: Tìm phản ứng viết A 5Cu + 12HNO3 đặc  5Cu(NO3)2 + N2 + 6H2O B Mg + 4HNO3 loãng  Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O C.8Al + 30HNO3 loãng  8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O D.Tất Câu 128: Kim loại bị thụ động HNO3 đặc nguội A Al, Fe B Ag, Fe C Pb, Ag D Pt, Au Câu 129: Cho hổn hợp C S vào dung dịch HNO3 đặc thu hổn hợp khí X dung dịch Y Thành phần X A SO2 NO2 B CO2 SO2 C SO2 CO2 D CO2 NO2 Câu 130*: Cho 1,5 mol FeO vào dung dịch HNO3 lỗng có dư Số mol HNO3 phản ứng A 10 B C D Số khác Câu 131: Ứng dụng HNO3? A Sản xuất phân bón C Sản xuất thuốc nổ B Sản xuất khí NO2 N2H4 D Sản xuất thuốc nhuộm Câu 132: Chọn phản ứng quy trình chế HNO3 a) 4NO2 + 2H2O + O2  4HNO3 b) N2 + O2  2NO c) 2NO + O2  2NO2 ,t d) 4NH3 + 5O2 xt 4NO + 6H2O  e) 3NO2 + H2O  2HNO3 + NO A a, c, e B d, c, e C d, c, a D e, c Câu 133: Cho sơ đồ phản ứng :  NH3 X X: N2O A (NH4)2CO3 B NH4NO2 C NH4NO3 D Cu Câu 134*: Cho nhơm vào dung dịch HNO3 lỗng, Al tan hết khơng có khí sinh Tỉ lệ mol Al Và HNO3 là: Trang 19 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho A 1:2 B 1:1 C 4:15 D Tỉ lệ khác Câu 135*: Cho phản ứng : FexOy + HNO3  Fe(NO3)3 + Khi x có giá trị phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa khử? A x =1 B x = C x = D A C Câu 136*: Cho phản ứng oxi hóa khử : FeO + HNO3  X + NxOy + H2O nFeO : nN xOy = 3:1 NxOy chất sâu đây? A NO2 B NO C N2O D N2 Câu 137**: Cho Mg vào l dung dịch HNO3 phản ứng vừa đủ thu 0,1 mol N2O dung dịch X Cho NaOH dư vào dung dịch X thấy 0,1 mol khí có mùi khai Nồng độ HNO3 dung dịch ban đầu A 2,8 M B 17M C 1,4M D 1M Câu 138**: Cho 1,2 mol hổn hợp A gồm Zn, Al, Ag (nZn : nAl:nAg = 1:2:3) tác dụng với dung dịch HNO3 2M (có dư 20% so với lượng phản ứng ) Sau phản ứng thu 49,28 l hổn hợp NO NO2 (ở đktc) Thể tích dung dịch HNO3 dùng là: A 2,64l B 5,28l C 1,76l D 2,2 l Câu 139**: Cho 5,6 g Fe vào 100ml dung dịch NaNO3 2M Thêm tiếp vào hổn hợp 500ml dung dịch HCl 1M Khuấy cho phản ứng xảy hồn tồn thấy sinh khí Nồng độ H+ dung dịch sau phản ứng là: A 0,6M B 0,5M C 0,17M D Số khác Câu 140**: Cho hổn hợp A gồm Mg, Ag tác dụng với dung dịch HNO3 có dư thu dung dịch B Thêm dung dịch NaCl vào dung dịch B đến kết tủa không thay đổi thấy khối lượng dung dịch NaCl dùng 300g Cân lại dung dịch B thấy khối lượng tăng 242,6 g Lọc tách kết tủa thu dung dịch C Cho NaOH đến dư vào dung dịch C thu 17,4 g kết tủa D Khối lượng hổn hợp A A 56,4 g B 55,2g C 50g D Số khác Câu 141*: Nhiệt phân muối X thu oxit kim loại , khí nitơ điơxit oxi X muối sau đây? A Ca(NO3)2 B Hg(NO3)2 C Cu(NO3)2 D KNO2 Câu 142**: Cho 1,38 g hổn hợp Al, Fe tác dụng với dung dịch hổn hợp H2SO đặc HNO3 đặc , đun nóng thu hổn hợp khí gồm 0,063 mol NO2 0,021 mol SO2 Nếu cho hổn hợp kim loại tác dụng với dung dịch HCl có dư số mol khí H2 sinh bao nhiêu? A 0,035 mol B 0,045 mol C 0,04 mol mol D 0,042 mol Câu 143**: Cho Ag vào 200ml dung dịch Mg(NO3)2 0,5M Thêm tiếp vào hổn hợp 300 ml dung dịch H2SO4 2M Khuấy dều thêm nước vào đến dư cho phản ứng xảy hoàn tồn thấy Ag tan phần có khí bay Thêm tiếp dung dịch NaBr đến dư vào dung dịch sau phản ứng thấy có kết tủa màu vàng Khối lượng kết tủa vàng là: A 94g B 112,8 g C 169,2g D Không xác định Câu 144**: Cho 13,5 g Al tác dụng vừa đủ với 4,4 l dung dịch HNO3 sinh hổn hợp gồm khí NO N2O Tỉ khối hổn hợp so với CH4 2,4 Nồng độ mol Axit ban đầu là: A 1,9M B 0,43M C 0,86M D 1,43M Câu 145**: Cho hổn hợp A gồm 0,1 mol Cu; 0,2 mol Zn; 0,3 mol Al vào 500 ml dung dịch HCl Phản ứng kết thúc thu dung dịch B hổn hợp rắn C Cho C dung dịch HNO có dư thu 4,48 lít NO (đktc) Tìm nồng độ dung dịch HCl A 1,8M B 3M C 3,15M D Số khác Câu 146**: Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 thu muối Cu(NO3)2 hổn hợp khí gồm 0,1 mol NO 0,2 mol NO2 Khối lượng Cu phản ứng là: A 3,2g B 6,4g C 12,8g D 16g Câu 147**: Cho 0,2 mol Mg vào dung dịch HNO3 lỗng có dư tạo khí N2O Số mol HNO3 bị khử A 0,5 B C 0,1 D Số khác Câu 148**: Cho bột Al tác dụng với dung dịch HNO3 có dư thu 0,3 mol N2 0,1 mol NO khối lượng bột Al A 27g B 29,7g C.36g D Số khác Trang 20 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho Câu 149*: Cho Ca dung dịch HNO3 dư thu hổn hợp X gồm N2O NO dX/He = tỉ lệ mol Ca HNO3 tham gia phản ứng là: A 7:18 B 9:23 C 7:23 D 3:4 -HẾT - PHẦN III: ĐÁP ÁN 1C 2B 3B 4C 5A 6D 7A 8B 9C 10A 11D 12B 13D 14A 15D 16B 17D 18D 19A 20A 21A 22A 23A 24B 25C 26A 27C 28B 29D 30A 31C 32D 33C 34A 35C 36D 37B 38B 39B 40D 41C 42A 43B 44B 45C 46A 47C 48D 49C 50D 51D 52C 53D 54A 55D 56B 57A 58B 59B 60A 61B 62A 63D 64B 65D 66C 67A 68D 69C 70D 71A 72B 73B 74A 75C 76D 77D 78C 79A 80C 81C 82B 83D 84A 85B 86A 87D 88B 89D 90A 91A 92D 93C 94B 95A 96A 97C 98B 99A 100B 101B 102C 103A 104A 105A 106D 107C 108C 019C 110D 111D 112A 113C 114A 115B 116D 117C 118C 119B 120C 121C 122C 123D 124D 125C 126B 127C 128A 129D 130B 131B 132C 133C 134C 135D 136B 137D 138A 139C 140D 141C 142B 143B 144B 145A 146D 147C 148B 149B Nghị lực bền bỉ chinh phục thứ -Benjamin Franklin Truy cập tải nhiểu đề thi thử tài liệu miễn phí mơn Hóa Học http://bloghoahoc.com Trang 21 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học ... khơng khí tạo oxit photpho : Trang | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho 3 Thiếu oxi : P 3O2  P2 O3 Dư Oxi diphotpho trioxit... yếu do: Trang 10 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho A Amoniac tan nhiều nước B Phân tử amoniac phân tử có cực C Khi tan nước,... Axit photphoric? A.Ở điều kiện thường Axit photphoric chất lỏng, suốt, không màu Trang 16 | http://bloghoahoc.com – Đề thi thử - Tài liệu Hóa Học http://bloghoahoc.com – Chuyên đề Nitơ – Photpho
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly thuyet bai tap nito photpho co dap an Blog Hoa Hoc, Ly thuyet bai tap nito photpho co dap an Blog Hoa Hoc

Từ khóa liên quan