Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

56 139 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2017, 14:31

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI THỊ BÍCH HẰNG Tên chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG, PHÕNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NI TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG, BA VÌ, NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành : Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Ngun, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI THỊ BÍCH HẰNG Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG, PHÕNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NI TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG, BA VÌ, NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Lớp: K45 - CNTY - N02 Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn:ThS Phạm Thị Trang Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Để khóa luận tốt nghiệp hồn thành, trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y tập thể thầy giáo, cô giáo khoa Chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình dạy dỗ, dìu dắt tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian học trường thời gian thực tập tốt nghiệp Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn ThS Phạm Thị Trangđã trực tiếp bảo hướng dẫn tận tình để em hồn thành đợt thực tập tốt nghiệp khóa luận Em xin chân thành cảm ơn tồn thể cán bộ, cơng nhân tạitrại chăn ni lợn Nguyễn Xn Dũng, Ba Vì, Nội tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực đề tài Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập trường thơi gian thực tập tốt nghiệp Trong q trình thực tập trại, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận góp ý, nhận xét q thầy để giúp cho khóa luận hồn thiện Cuối cùng, em xin trân trọng gửi tới thầy giáo, giáo hội đồng đánh giákhóa luận lời cảm ơn chân thành lời chúc tốt đẹp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Bùi Thị Bích Hằng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 29 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại năm 2015 năm 2016 31 Bảng 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn 32 Bảng 4.3 Kết thực số thủ thuật đàn lợn 34 Bảng 4.4 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 35 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn nuôi trại 36 Bảng 4.6 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn 37 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn nái 39 iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii MỤC LỤC iii Phần 1:MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần 2:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu trong, nước có liên quan đến nội dung chuyên đề 2.2.1 Đối với lợn nái 2.2.2 Đặc điểm sinh lý lợn 20 Phần 3:ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung thực 27 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 27 3.4.1 Các tiêu theo dõi 27 iv 3.4.2 Phương pháp theo dõi 27 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 30 Phần 4:KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn ni trại 31 4.2 Kết thực đề tài 32 4.2.1 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nuôi trại 32 4.2.2 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 35 4.2.3 Kết thực chẩn đốn, điều trị bệnh cho đàn lợn ni trại 37 Phần 5:KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi ngành chiếm tỷ trọng lớn có vai trò quan trọng cấu kinh tế, đặc biệt chăn nuôi lợn Hiện nay, bên cạnh phương thức chăn nuôi lợn kiểu truyền thống với quy mơ nhỏ lẻ, hộ gia đình mơ hình chăn ni quylớn trang trại ngày mở rộng theo hướng nuôi gia công cho doanh nghiệp nước ngoài, nhằm tận dụng nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, áp dụng vào thực tiễn chăn nuôi tiến tới xây dựng nông nghiệp đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nước xuất thị trường giới Trong năm gần đây, chăn nuôi lợn trở thành ngành mang lại hiệu kinh tế lớn cho hộ chăn ni nói riêng cho xã hội nói chung Tuy nhiên, dù chăn ni nhỏ lẻ hay chăn nuôi công nghiệp với quy mô lớn, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nên thiệt hại đáng kể Trong số đó, bệnh lợn nái lợn thường xuyên xảy quy mô chăn nuôi ảnh hưởng lớn đến suất chất lượng đàn lợn Chính vậy, u cầu cấp thiết đặt phải có nghiên cứu áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh hiệu cho đàn lợn nái, lợn trang trại để giảm thiệt hại dịch bệnh gây ra, nâng cao đàn lợn lượng chất Xuất phát từ đòi hỏi trên, chúng em tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Nội” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Trại Nguyễn Xn Dũng, Ba Vì, Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trang trại chăn nuôi ông Nguyễn Xuân Dũng trang trại gia công Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam với quy mô 2.000 lợn bố mẹ, xây dựng năm 2014 Trang trại xây dựng địa bàn xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Nội đồi thuộc thơn Hương Canh với diện tích gần Cách trung tâm huyện Ba 35 km, cách trung tâm thành phố Nội 82 km Xã Khánh Thượng xã miền núi nằm sườn Tây núi Ba Vì, với diện tích tự nhiên 2.882,43 Xã có địa bàn giáp gianh với tỉnh (phía Đơng Nam giáp tỉnh Hồ Bình, phía Tây cách sơng Đà tỉnh Phú Thọ), có trục đường giao thông Sơn Tây - Chẹ - Hợp Thịnh - Kỳ Sơn - Hồ Bình qua Điều kiện địa lý xã thuận lợi cho việc giao thông, vận chuyển thức ăn việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa trại 2.1.2 Điều kiện khí hậu Trại chăn nuôi lợn Nguyễn Xuân Dũng chịu ảnh hưởng chung khí hậu vùng, nhiệt độ thay đổi theo mùa rõ rệt (do huyện Ba nằm khu vực đồng sơng Hồng, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa) Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều (từ tháng đến tháng 8), mùa đông lạnh, khô (từ tháng 10 đến tháng năm sau) Lượng mưa trung bình năm 2.500 mm, phân bố khơng năm, tập trung nhiều vào tháng 7, tháng Độ ẩm khơng khí 86,1% Vùng thấp thường khơ hanh vào tháng 12, tháng Từ độ cao 400 m trở lên khơng có mùa khơ Mùa đơng có gió Bắc với tần suất >40% Mùa Hạ có gió Đơng Nam với tần suất 25% hướng Tây Nam Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23,4oC Ở vùng thấp, nhiệt độ tối thấp xuống tới 2,7oC, nhiệt độ tối cao lên tới 42oC Ở độ cao 400 m nhiệt độ trung bình năm 20,6oC Từ độ cao 1000 m trở lên nhiệt độ 16 oC Nhiệt độ thấp tuyệt đối xuống 0,2oC Nhiệt độ cao tuyệt đối 33,1oC Với điều kiện khí hậu vậy, tương đối thuận lợi cho nghành chăn nuôi phát triển 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại Trại gồm có 20 người, có: + quản lý trại + kỹ sư công ty + tổ trưởng (1 chuồng mang thai, chuồng đẻ) + bảo vệ + 14 công nhân + cấp dưỡng 2.1.4 Cơ sở vật chất trại Trại xây dựng nên sở vật chất sở hạ tầng quan tâm trọng - Về sở vật chất: + Trại có đầy đủ trang thiết bị, máy móc để phục vụ cho công nhân sinh viên sinh hoạt hàng ngày như: máy giặt, bình nóng lạnh, tivi, tủ lạnh, quạt, + Những vật dụng cá nhân : kem đánh răng, bộtgiặt, xà phòng tắm, dầu gội đầu trại chuẩn bị + Trại đầu tư mua bàn chơi bi a, cầu lông để công nhân giải trí sau làm việc + Cơ sở vật chất chuồng trại chăn nuôi trại trọng đầu tư với đầy đủ trang thiết bị cần thiết ... trại Trại Nguyễn Xn Dũng, Ba Vì, Hà Nội 2 - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi. .. Xuất phát từ đòi hỏi trên, chúng em tiến hành đề tài: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Hà Nội” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề... chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG, PHÕNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NI TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG, BA VÌ, HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp), Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan