Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

20 82 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:21

Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Kiểm tra cũ : 1.Khi nhặt rơi em phải làm gì? Vì sao? Khi nhặt rơi, em cần tìm cách trả lại cho người Vì làm mang lại niềm vui cho họ cho Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Kiểm tra cũ : Nếu thấy bạn nhặt rơi không chịu trả lại cho người mất, em làm gì? Khi em thấy bạn nhặt rơi mà không trả lại cho người mất, em khuyên bạn tìm cách trả lại cho người mất, khơng nên tham rơi Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (T1) Hoạt động 1: Thảo luận lớp ? Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu đề nghị (T1) Hoạt động 1: Thảo luận lớp ? Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (T1) Hoạt động 1: Thảo luận lớp Muốn mượn bút màu bạn Thư, Huy cần sử dụng câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch Như Huy tơn trọng bạn có lòng tự trọng Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (T1) Hoạt động 1: Thảo luận lớp Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (T1) Hoạt động 2: Đánh giá hành vi Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu đề nghị (T1) Hoạt động 2: Đánh giá hành vi - Các bạn tranh làm gì? - Em có đồng tình với việc làm bạn khơng? Vì sao? Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (T1) Hoạt động 2: Đánh giá hành vi Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu đề nghị (T1) Hoạt động 2: Đánh giá hành vi Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (T1) Hoạt động 2: Đánh giá hành vi Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu đề nghị (T1) Hoạt động 2: Đánh giá hành vi 22 Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (T1) Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ Đánh dấu + vào □ trước ý kiến mà em tán thành: □ a)Nói lời yêu cầu ,đề nghị với bạn bè người thân khách sáo không cần thiết □ b)Chỉ cần nói lời yêu cầu ,đề nghị với người lớn tuổi □ c)Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tơn trọng người khác □ d) Chỉ cần nói lời yêu cầu ,đề nghị nhờ việc quan trọng PHIẾU BÀI TẬP Đánh dấu + vào □ trước ý kiến mà em tán thành: □ a)Nói lời yêu cầu ,đề nghị với bạn bè người thân khách sáo khơng cần thiết □ b)Chỉ cần nói lời yêu cầu ,đề nghị với người lớn tuổi □ c)Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác □ d) Chỉ cần nói lời yêu cầu ,đề nghị nhờ việc quan trọng Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (T1) Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ Tán thành : Không tán thành : Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ a)Nói lời yêu cầu ,đề nghị với bạn bè người thân khách sáo không cần thiết b)Chỉ cần nói lời yêu cầu ,đề nghị với người lớn tuổi c)Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác d) Chỉ cần nói lời yêu cầu ,đề nghị nhờ việc quan trọng Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (T1) Ghi nhớ : Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2017 Đạo đức Biết nói lời u cầu, đề nghị (T1) Cơng việc nhà : Về nhà sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp học tập sinh hoạt hàng ngày Tìm hiểu bài, tuần sau học tiếp tiết ... b)Chỉ cần nói lời yêu cầu ,đề nghị với người lớn tuổi □ c )Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tơn trọng người khác □ d) Chỉ cần nói lời yêu cầu ,đề nghị nhờ việc quan trọng PHIẾU BÀI TẬP... tán thành: □ a )Nói lời yêu cầu ,đề nghị với bạn bè người thân khách sáo khơng cần thiết □ b)Chỉ cần nói lời yêu cầu ,đề nghị với người lớn tuổi □ c )Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng... Bày tỏ thái độ a )Nói lời yêu cầu ,đề nghị với bạn bè người thân khách sáo không cần thiết b)Chỉ cần nói lời yêu cầu ,đề nghị với người lớn tuổi c )Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị