Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 07 09 2017) | TECHCOMCAPITAL TCBF BC Ky 20170906

1 109 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 07:21

Phụ lục số 24 Mẫu thông báo giá trị tài sản ròng Quỹ Appendix 24 Disclosure of information about Net Aset Value of the Fund (Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc thành lập quản lý quỹ mở) (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund) GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ NET ASSET VALUE OF THE FUND Tại ngày tháng năm 2017 / As of Sep 2017 Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name: Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: Tên Quỹ/ Fund name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ Techcom Capital Management Company Limited Ngân hàng TNHH thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd Quỹ đầu tư Trái Phiếu Techcom/ Techcom Bond Fund 07/09/17 07/09/17 Ngày định giá/Valuation date: Ngày giao dịch/ Dealing date: Tên Quỹ Mở Fund Name Giá dịch vụ Giá dịch vụ phát hành (% mua lại (% giá Giá trị tài sản ròng giá trị giao trị giao dịch)/ đơn vị quỹ ngày định dịch)/ Redemption giá/ Subscription Fee (% of NAV per unit at Valuation Fee (% of transaction Date transaction amount) amount) QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF) Techcom Bond Fund (TCBF) 0% (*) 0% - 1% (*) 11.473,98 Giá trị tài sản ròng đơn vị quỹ ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last Valuation Date Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%) 11.463,54 0,09% Biến động giá trị tài sản ròng đơn vị quỹ năm/ Change in NAV per unit in 1year Tỷ lệ sở hữu NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio Mức cao (VND) Highest level (VND) Mức thấp (VND) Lowest level (VND) Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit Tổng giá trị ngày giao dịch/ Total value on dealing date Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio 10 11 11.473,98 10.666,01 935.568,40 10.734.693.110 Ghi / Notes: (*) Tham khảo chi tiết Điểm 4.1, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom Thông báo thông tin giao dịch chứng quỹ mở quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) có hiệu lực từ ngày 08 tháng 08 năm 2017 Please refer to Article 4.1, part IX of the Prospectus of Techcom Bond Fund and Fund certificate trading notice of TCBF which came into effect since 08 Aug 2017 Đại diện có thẩm quyền Ngân hàng giám sát Authorised Representative of Supervising Bank Đại diện có thẩm quyền Cơng ty Quản lý Quỹ Authorised Representative of Fund Management Company Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Lê Sỹ Hoàng Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khốn Cơng ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Đặng Lưu Dũng Giám đốc 0,59%
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 07 09 2017) | TECHCOMCAPITAL TCBF BC Ky 20170906, Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 07 09 2017) | TECHCOMCAPITAL TCBF BC Ky 20170906

Từ khóa liên quan