Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)

70 268 2
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2017, 10:39

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - KHỔNG THỊ HỒNG NHUNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHÒNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY CP KTKS THIÊN THUẬN TƢỜNG - QUẢNG NINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên – năm 2017 i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - KHỔNG THỊ HỒNG NHUNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY CP KTKS THIÊN THUẬN TƢỜNG - QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni thú y Lớp: CNTY45N01 Khoa: Chăn ni thú y Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Hà Thị Hảo Thái Nguyên – năm 2017 ii LỜI CẢM ƠN Sau năm tháng học lý thuyết ghế nhà trƣờng khơng thể thiếu lần thực tế để củng cố thêm kiến thức đƣợc học Để không ngừng tích luỹ thêm kinh nghiệm khơng thể khơng kể đến tháng thực tập sở thực tập mà khoa nhà trƣờng tổ chức liên kết Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa, tồn thể thầy, giáo khoa Chăn ni thú y tận tình giảng dạy, bảo giúp đỡ em suốt thời gian học tập trƣờng Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng kính trọng lòng biết ơn sâu sắc đến giáo ThS Hà Thị Hảo, ngƣời tận tình hƣớng dẫn em suốt thời gian thực tập, giúp em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, cán kỹ thuật, công nhân viên trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng Quảng Ninh tạo điều kiện thuận lợi, dành nhiều thời gian, công sức để hƣớng dẫn, bảo, giúp đỡ nhƣ động viên đóng góp ý kiến quý báu cho em thực hồn thành khóa luận cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất bạn bè, ngƣời thân ngƣời bên em, giúp đỡ, động viên khuyến khích em q trình thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Khổng Thị Hồng Nhung iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Lịch sát trùng chuồng trại trại lợn 34 Bảng 3.2 Lịch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn trại 35 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh qua năm 2014 – 2016 41 Bảng 4.2 Số lƣợng lợn nái trực tiếp chăm sóc, ni dƣỡng trại qua tháng thực tập 42 Bảng 4.3 Tình hình sinh sản lợn nái ni trại 44 Bảng 4.4 Kết ni dƣỡng, chăm sóc đàn lợn theo mẹ trại 45 Bảng 4.5 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái sinh sản lợn trại 47 Bảng 4.6 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại 48 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại 50 Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn ni trại 51 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh đàn lợn trại 52 Bảng 4.10 Kết thực thao tác lợn 53 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CP: Cổ phần Cs: Cộng G: Gam Kg: Kilogam KTKS: Khai thác khoáng sản Ml: Mililit Nxb: Nhà xuất STT: Số thứ tự ThS: Thạc sĩ TT: Thể trọng v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện trang trại 2.1.2 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Cơ sở khoa học liên quan đến chuyên đề thực 2.2.1 Những hiểu biết quy trình ni dƣỡng chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái nuôi 2.2.2 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 10 2.2.3 Những hiểu biết sinh lý tiết sữa lợn nái yếu tố ảnh hƣởng 13 2.2.4 Những hiểu biết phòng trị bệnh cho vật ni 16 2.2.5.Những hiểu biết số bệnh thƣờng gặp đàn lợn nái đẻ nuôi 17 2.3 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 25 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 25 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 27 vi Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN 29 3.1 Đối tƣợng .29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung thực .29 3.4 Các tiêu phƣơng pháp thực 29 3.4.1 Các tiêu thực 29 3.4.2 Phƣơng pháp thực 30 3.4.3.Công thức tính phƣơng pháp xử lý số liệu 40 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN .41 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn cơng ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng Quảng Ninh qua năm từ 2014 - 2016 41 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc ni dƣỡng đàn lợn nái sinh sản 42 4.3 Kết thực quy trình đỡ đẻ cho lợn nái nuôi trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh 43 4.4 Kết ni dƣỡng, chăm sóc đàn lợn theo mẹ trại 45 4.5 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản, lợn trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh .46 4.6 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh 48 4.6.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh 48 4.7 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh 51 4.7.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nuôi trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh 51 4.7.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nuôi trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh 52 vii 4.8 Kết thực thao tác lợn trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh 52 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 I Tài liệu tiếng Việt .56 II Tài liệu nƣớc 58 PHỤ LỤC .60 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam nƣớc nơng nghiệp Nơng nghiệp giữ vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Cùng với trồng trọt ngành chăn ni nói chung ngành chăn ni lợn nói riêng đà phát triển dần trở thành ngành kinh tế nơng nghiệp Ngày lợn khơng giữ vị trí hàng đầu việc cung cấp thực phẩm giàu dinh dƣỡng cho ngƣời mà loại hàng hóa chủ lực ngành nông nghiệp thu lại nhiều lợi nhuận Vì làm để chăn ni lợn đạt hiệu cao trở thành hàng hóa chủ lực ngành mối quan tâm lớn Nhà nƣớc ngƣời chăn nuôi Trên thực tế ngành chăn ni lợn gặp nhiều khó khăn nhƣ quy mơ nhỏ lẻ, khâu chọn giống nhiều bất cập… Ngoài ra, diễn biến phức tạp nhiều loại dịch bệnh với ảnh hƣởng trầm trọng ô nhiễm môi trƣờng chăn nuôi làm cho ngành chăn nuôi lợn lao đao Để chăn nuôi lợn phát triển ổn định, có chiều sâu, cần rà soát quy hoạch lại đất đai, cần hình thành khu chăn ni riêng biệt, mang tính cơng nghiệp Do đó, chăn ni trang trại tập trung đƣợc xem đƣờng tất yếu để phát triển bền vững, có nhƣ có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu an tồn dịch bệnh, an tồn cho mơi trƣờng đảm bảo sản phẩm nguồn thực phẩm cho ngƣời Muốn đạt đƣợc hiệu kinh tế cao cần đẩy mạnh biện pháp kỹ thuật nhƣ giống, thức ăn, biện pháp kỹ thuật chăm sóc Đặc biệt trọng tới công tác giống, giống tốt vật ni tăng trọng nhanh, khả tận dụng thức ăn tốt, thích nghi chống chịu bệnh cao Bởi cần phát triển chăn nuôi giống lợn ngoại có suất chất lƣợng thịt cao Để cung cấp giống cho nhu cầu chăn nuôi trang trại việc phát triển đàn lợn nái sinh sản cần đặc biệt đƣợc quan tâm Tuy nhiên nguyên nhân làm hạn chế khả sinh sản lợn nái nuôi trang trại bệnh xảy nhiều khả thích nghi giống lợn nái ngoại với khí hậu nƣớc ta kém, đặc biệt bệnh quan sinh dục: đẻ khó, viêm tử cung, viêm vú, sữa… Các bệnh nhiều yếu tố nhƣ điều kiện vệ sinh, chăm sóc, ni dƣỡng kém, thức ăn, nƣớc uống không đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn, virút… gây nên Chính mà việc chăm sóc, ni dƣỡng tìm hiểu bệnh quan sinh dục đàn lợn nái việc cần thiết Để nắm bắt đƣợc quy trình ni dƣỡng, chăm sóc phòng trị bệnh cho đàn lợn thực tiễn sản xuất, chúng em thực chun đề: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường - Quảng Ninh” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Nắm đƣợc tình hình chăn nuôi công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh - Nắm đƣợc quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản - Nắm đƣợc loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, phần ăn cách cho lợn nái ăn qua giai đoạn mang thai - Nắm đƣợc bệnh hay xảy lợn nái sinh sản phƣơng pháp phòng trị bệnh hiệu 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề - Đánh giá tình hình chăn ni cơng ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn nái ni trại - Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn lợn nái sinh sản áp dụng đƣợc quy trình chăm sóc, ni dƣỡng ... NHUNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY CP KTKS THIÊN THUẬN TƢỜNG - QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun... bệnh cho đàn lợn thực tiễn sản xuất, chúng em thực chuyên đề: Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường - Quảng Ninh 1.2 Mục đích... bệnh đàn lợn nái sinh sản trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh 48 4.7 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn trại lợn công ty CP KTKS Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn