Lập quy trình sửa chữa và bảo dưỡng động cơ CUMMINS lắp trên xe international

60 223 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2017, 15:14

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Thông số kĩ thuật 1.2 Các hệ thống động 1.2.1 Hệ thống nhiên liệu 1.2.2 Hệ thống thắng khí nén 1.2.3 Hệ thống bôi trơn 1.2.4 Hệ thống làm mát 11 CHƢƠNG II: QUY TRÌNH THÁO VÀ KHẢO SÁT HƢ HỎNG CỦA ĐỘNG CƠ 12 2.1 Quy trình tháo 12 2.1.1 Khảo sát hƣ hỏng động trƣớc tháo 12 2.1.2 Quy trình tháo động 15 2.2 Khảo sát hƣ hỏng động 22 2.2.1 Nguyên nhân hƣ hỏng piston 22 2.2.2 Nguyên nhân hƣ hỏng biên 24 2.2.3 Nguyên nhân hƣ hỏng ống lót xilanh 25 2.2.4 Nguyên nhân hƣ hỏng trục khuỷu 26 2.2.5 Nguyên nhân hƣ hỏng hệ thống nhiên liệu 27 2.3 Quy trình kiểm tra 29 2.3.1 Mục đích 29 2.3.2 Yêu cầu kĩ thuật 29 2.3.3 Các phƣơng pháp kiểm tra 29 2.3.4 Các nguyên tắc kiểm tra 30 2.3.5 Nội dung kiểm tra 30 2.3.6 Giải thích ngun cơng 31 CHƢƠNG : QUY TRÌNH DOA XILANH VÀ MÀI TRỤC KHUỶU 49 3.1 Doa xilanh 49 3.2 Mài trục khuỷu 51 CHƢƠNG IV : LẮP RÁP- CHẠY RÀ- THỬ NGHIỆM 55 4.1 Quy trình lắp ráp động 55 4.1.1 Chuẩn bị thân máy 55 4.1.2 Lắp trục cam, trục khuỷu lên thân máy 55 4.1.3 Lắp nhóm piston, xecmang, biên 56 4.1.4 Lắp nắp xilanh 56 4.2 Chạy rà thử nghiệm động 57 KẾT LUẬN 59 Tài liệu tham khảo 60 LỜI NÓI ĐẦU Ngày ô tô phƣơng tiện giao thông phổ biến giới Những năm gần kinh tế phát triển theo xu hƣớng hội nhập, số lƣợng ô tô đại đƣợc lƣu hành nƣớc ta ngày tăng.Các loại ô tô đƣợc cải tiến theo hƣớng tăng công suất , tốc độ, giảm suất tiêu hao nhiên liệu,điện tử hoá trình điều khiển hạn chế mức thấp thành phần nhiểm thành phần khí thải động Việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu từ ngành công nghiệp điện tử nhờ giúp đỡ máy tính để cải thiện q trình làm việc nhằm đạt hiệu cao giảm ô nhiểm môi trƣờng, tối ƣu hố q trình điều khiển dẫn đến kết cấu động ô tô thay đổi phức tạp, làm cho ngƣời sử dụng cán kỹ thuật nghành tơ nƣớc ta nhiều lúng túng sai sót nên cần có nghiên cứu, tìm hiểu, khai thác cụ thể hệ thống điện tử động ô tô, nhằm cập nhật hoá kiến thức cho ngƣời sử dụng nhƣ quan tâm muốn tìm hiểu chuyên nghành động ô tô Sau thời gian học tập nghiên cứu Khoa Máy Tàu Biển thuộc trƣờng Đại Học Hàng Hải để làm quen với công việc kỹ sƣ khí ngồi thực tiễn sản xuất nhằm nghiên cứu tổng hợp lại kiến thức lý thuyết đƣợc học trƣờng em đƣợc giao đề tài tốt nghiệp với nhiệm vụ nhƣ sau : “Lập quy trình sửa chữa bảo dƣỡng động Cummins lắp xe International ” Nội dung đề tài gồm chƣơng sau : Giới thiệu chung động cơ; Quy trình tháo khảo sát hƣ hỏng động cơ; Quy trình doa xilanh mài trục khuỷu; Lắp ráp, chạy rà thử nghiệm Chƣơng vẽ bao gồm 05 vẽ khổ Ao có 01 vẽ mặt cắt động cơ, 01 vẽ tháo động cơ, 02 vẽ kiểm tra khảo sát động cơ, 01bản vẽ doa xilanh mài trục khuỷu Sau đƣợc thực tập để tìm hiểu thực tế đƣợc phân công khoa cho thầy Ths Phạm Quốc Việt giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Trong phạm vi cho phép em đƣa phƣơng án công nghệ để sửa chữa hệ thống lái phù hợp với điều kiện thực tế nhà máy đóng tàu Việt Nam, Nhƣng trình độ hạn chế , kinh nghiệm thực tiễn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong đƣợc giúp đỡ thầy Ths Phạm Quốc Việt thầy cô giáo khoa các bạn để em hồn thành đề tài tốt nghiệp cách tốt Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên: Trần Quốc Hiền CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG I Giới thiệu chung Dòng động Cummins đƣợc thiết kế kiểm tra dựa nhƣng yêu cầu khách hàng lĩnh vực dầu nhiên liệu để cung cấp hiệu suất tối ƣu nhất, đáng tin cậy linh hoạt cho liên kết dầu khí động Xe International loại xe dùng chở hàng containal chủ yếu chạy đƣờng quốc lộ, ngồi chở phƣơng tiện khác Xe có động cummin có hiệu suất cao cơng suất cực đại 330HP số vòng quay 1600[v/p], tiêu hao nhiên liệu nhỏ 30lít/100km tốc độ 90[km/h] Xe đƣợc sản xuất MỸ có kết cấu cứng vững, độ bền độ tin cậy cao, đầy đủ tiện nghi cho ngƣời sử dụng đảm bảo an tồn, kết cấu hình dáng bên ngồi nội thất có tính mỹ thuật tƣơng đối cao Đƣợc nhập sử dụng phổ biến Việt Nam năm gần đây.Động Cummins đƣợc cấp giấy chứng nhận CE quốc tế Động đƣợc thiết kế sở đƣợc chứng nhận ISO9001 đƣợc sản xuất sở đƣợc chứng nhận ISO9001 ISO9002 1.1 Thông số kĩ thuật − Loại động : Động diesel Cummins − Số kỳ : kỳ − Số xylanh: xylanh − Đƣờng kính xylanh : 140 mm − Hành trình piston : 152 mm − Dung tích buồng đốt : 50,3 lít − Tỷ số nén : 13,9:1 − Khối lƣợng động : 5360 kg − Công suất : 330 kW − Vòng quay trục khuỷu: 1600 v/p Hình 1.1 : Mặt cắt động Cummins 1.2 Các hệ thống động 1.2.1 Hệ thống nhiên liệu Về hình thức, hệ thống nhiên liệu tƣơng tự hệ thống nhiên liệu khác Tuy nhiên, nguyên lý vân hành thực tế hệ thống phun nhiên liệu có khác biệt rõ rệt so với hệ thống khác Hệ thống có bơm nhiên liệu thay cho bơm phun thông thƣờng Quá trình phun đƣợc thực thơng qua loạt tác động thủy lực học phun cấu kích hoạt phun 10 11 12 13 14 15 16 Hình 1.2 : Sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiên liệu 1: Bu lông xả dầu, lƣới lọc dầu, 3: nắp thùng chứa dầu ,4: bu lông dầu hồi , 5: bơm tiếp vận , 6: đƣờng dầu hồi, 7: cụm bơm liên hợp, 8: van điện từ, 9: đƣờng dầu từ ECM tới, 10: ECM, 11: đƣờng dầu đến vòi phun,12:bầu lọc thơ,13:bầu lọc tinh, 14:bu lông xả cặn nƣớc đọng,15:van cắt nhiên liệu,16:lƣới lọc * Nguyên lý làm việc hệ thống nhiên liệu: Nhiên liệu đƣợc nạp vào thùng chứa qua nắp thùng (3) Khi động hoạt động, bơm chuyển nhiên liệu (13) hút nhiên liệu từ thùng chứa qua bầu lọc thơ (15) đến bình lọc tinh (14).Nhiên liệu tiếp tục đƣợc đẩy lên đến cụm bơm theo đƣờng ống(10) đến vòi phun (6) Cụm bơm vòi phun, phun nhiên liệu với áp suất cao vào buồng cháy, phần nhiên liệu thừa theo ống dẫn dầu thừa (5)về thùng chứa 1.2.2 Hệ thống thắng khí nén Khí nén cung cấp công suất cho hệ thống thắng, thay cho thắng thủy lực đƣợc dùng xe cỡ nhỏ Để sử dụng thắng, ngƣời điều khiển phải đè lên bàn đạp thắng ( van chân ), chuyển áp suất khơng khí để đẩy guốc thắng lên trống đệm thắng phía đĩa thắng Q trình tạo ma sát, làm xe chạy chậm lại phát sinh nhiệt Bình chứa Van chân Máy nén ống 9,5 mm Van rơle Bình chứa ống 12,7 mm Hình 1.3 : Sơ đồ nguyên lý hệ thống thắng Các phận hệ thống thắng: − Máy nén khí : máy nén khí đƣợc truyền động động xe bơm khơng khí vào bình chứa khí Máy nén khí đƣợc làm nguội bơi trơn hệ thống làm nguội động dầu động − Bình chứa khí : bình chứa khí đƣợc dùng để chứa khơng khí nén, có kích cỡ khác theo yêu cầu kỹ thuật hệ thống thắng − Bộ xơng khí : xơng khí tự động loại bỏ dầu nƣớc khỏi khơng khí Bộ đƣợc cấp nhiệt điện trở nhiệt độ xuống dƣới giá trị cho trƣớc − Van an toàn : áp suất an toàn tốt đa hệ thống thắng 1034kPa Van an toàn đƣợc nắp bình chứa khí sát máy nén khí − Bàn đạp thắng : ngƣời lái nhấn bàn đạp thắng, thắng hoạt động, tiếp tục nhấn bàn đạp làm tăng áp suất khơng khí cho thắng bình thƣờng − Áp kế thắng: áp kế thắng cho biết giá trị áp suất không khí nén tác dụng buồng thắng − Van rơle : dùng để tăng tốc độ đáp ứng thắng 1.2.3 Hệ thống bôi trơn Hệ thống bôi trơn động cummins kiểu cƣỡng vung toé dùng để đƣa dầu bôi trơn bề mặt ma sát làm mát chi tiết: Hệ thống bôi trơn gồm có bơm dầu, lọc dầu, te dầu đƣờng ống dẫn dầu Dầu từ cátte (1) đƣợc hút bơm qua lƣới lọc dầu (2) thƣờng lọc dầu nằm lập lờ mặt thoáng dầu nhờn để hút đƣợc dầu bọt khí dầu đƣợc qua két làm mát tới bầu lọc thô (5) dầu đƣợc lọc chất cặn bẩn dầu đƣợc đƣa trực tiếp vào thân máy vào trục khuỷu (7) lên trục cam (16) từ trục khuỷu dầu vào dọc theo thân truyền bôi trơn chốt piston đƣờng dầu từ ổ đở trục cam bôi trơn giàn đội đòn bẩy , đủa đẩy catte 12 11 14 17 13 16 10 15 Hình 1.4: Sơ đồ hệ thống bơi trơn 1:catte, 2:lƣớilọc dầu , 3:van tràn , 4:bơm dầu bôi trơn , 5:bình lọc dầu , 6: két làm mát dầu, 7: trục khuỷu, 8: truyền , 9: pittông ,10: xy lanh, 11: xupáp ,12: đòn bẩy, 13: bánh trục cam ,14: tuốc bơ, 15: máy nén khí 16: trục cam, 17: đũa đẩy Trên đƣờng dầu có đƣờng dầu bôi trơn tuốc bô tăng áp , máy nén khí , lên đồng hồ báo áp suất trực tiếp phun vào vách xi lanh để bôi trơn piston xi lanh trở catte Khi bầu lọc thơ (5) bị tắt van an tồn đƣợc dầu nhờn đẩy dầu sẻ không qua lọc thơ mà thẳng lên đƣờng dầu ,van an tồn (3) đảm bảo áp suất dầu bôi trơn tồn hệ thống có trị số khơng đổi 10 Hình 2.14: Sơ đồ kiểm tra 1_Giá đỡ 2_Trục khuỷu 3_Đồng hồ so 4_Mặt chuẩn 2.3.6.9 Nguyên công : Kiểm tra hệ thống nhiên liệu * Kiểm tra vòi phun a Yêu cầu kĩ thuật : – Việc kiểm tra vòi phun đƣợc tiến hành sau vệ sinh sẽ, phải đƣợc thực nơi khô ráo, bụi - Các lỗ phun đƣợc thông cáu muội bám vào – Kiểm tra áp lực phun chất lƣợng phun – Kiểm tra độ dứt phun b Dụng cụ : – Thiết bị thử vòi phun vòi phun mẫu loại – Đồng hồ đo áp suất chuyên dùng – Các thiết bị tháo lắp vòi phun chun dùng c Trình tự tiến hành : Bƣớc 1: Kiểm tra áp lực phun : – Thông lỗ vòi phun cạc läùphun di Hình 2.15: Xoi lỗ phun 1_Đầu vòi phun 2_ Kim xoi – Lắp vòi phun lên thiết bị kiểm tra – Mở van , bơm dầu vào vòi phun 46 – Theo dõi áp suất đồng hồ vòi phun bắt đầu hoạt động Bƣớc 2: Kiểm tra chất lƣợng phun góc chùm tia nhiên liệu : – Gá vòi phun mẫu loại lên bàn thử – Để cho hai vòi phun hoạt động, phun vào tờ giấy dầu đƣợc đặt cách miệng phun khoảng H, sau cho dừng hoạt động, lấy tờ giấy dầu ra, so sánh độ hạt góc phun Hình 2.16 : Kiểm tra chất lƣợng phun dạng sƣơng – Chất lƣợng vòi phun đƣợc so sánh nhƣ sau : Hình 2.17: Hình dạng vết phun 1_Bình thƣờng ; 2_Một lỗ phun bị tắc ; 3_Tia phun bé , phun khơng mạnh; 4_ Một lỗ phun bị tắc hồn tồn ; 5_Nhiên liệu nhỏ giọt ; 6_Lò xo van thoát chiều bị gãy van thoát chiều bị mòn mức Bƣớc 3: Kiểm tra khả dứt phun : – Lau khơ đầu vòi phun băng giẻ lau – Cho vòi phun làm việc lúc dừng lại – Lấy sờ lên đầu vòi phun, thấy đầu vòi phun ƣớt khả dứt phun kém, thấy khơ khả dứt phun tốt 47 * Kiểm tra bơm cao áp a Yêu cầu kĩ thuật : – Bơm phải đƣợc vệ sinh trƣớc kiểm tra – Kiểm tra kĩ áp suất bơm độ kín khít cặp piston – xi lanh van chiều bơm cao áp b Dụng cụ : – Thiết bị cân bơm cao áp chuyên dùng – Đồng hồ đo áp suất chuyên dùng c Trình tự tiến hành : – Lắp bơm cao áp vào máy – Lắp đồng hồ đo áp suất vào đƣờng cấp nhiên liệu bơm – Dùng lực tác động vào cần đẩy, đẩy piston bơm cao áp lên – Quan sát ghi kết áp lực nén nhiên liệu đồng hồ đo áp lực.Xác định độ giảm áp van chiều bơm thông qua đồng hồ đo áp lực khoảng thời gian ( 12 - 15 ) giây 48 CHƢƠNG : QUY TRÌNH DOA XILANH VÀ MÀI TRỤC KHUỶU 3.1 Doa xilanh Đối với ống lót xilanh bị mòn hay bị xƣớc ta tiến hành doa, sau mài đến kích thƣớc sửa chữa lớn đồng thời tiến hành thay piston xéc măng phù hợp với kích thƣớc sửa chữa Để tiến hành doa xilanh ta sử dụng loại máy doa chuyên dùng Các bƣớc doa xilanh nhƣ sau: Bƣớc : Định tâm xilanh máy doa a Yêu cầu Sử dụng bề mặt phía cách mép xilanh 3-4mm b Tiến hành Lắp xilanh lên bàn máy bệ gá chuyên dùng Để định tâm cho xilanh ta dùng mũi định tâm hình cầu Để định tâm đƣợc xác ta chọn vị trí bề mặt phía cách mép xilanh 3-4mm làm mặt chuẩn, lắp mũi định tâm lên đầu trục máy doa Hình 3.1 : Định tâm mũi doa xilanh 49 1_Bệ đỡ 2_Xilanh 3_Mũi định tâm 4_Máy doa Bƣớc : Lắp dao doa Sau định tâm xong, ta cố định bàn dao vào thân máy doa, tháo đầu định tâm lắp đầu doa vào để tiến hành doa Bƣớc 3: Doa xilanh Ta tiến hành doa hai lần: doa thô trƣớc, doa tinh sau Do bề mặt làm việc xilanh thƣờng cứng mà lƣợng cần gia cơng nhỏ nên ta dùng dao hợp kim cứng có góc cắt trƣớc sau nhỏ để phù hợp với độ cứng vật liệu chế tạo xilanh Doa thô: Tốc độ cắt : 50-80mm/phút Chiều sâu cắt : 0,1-0,2 mm Bƣớc tiến dao tối đa : 0,1 mm/vòng Doa tinh : Tốc độ cắt : 120-170mm/phút Chiều sâu cắt : 0,05-0,1 mm Bƣớc tiến dao tối đa :0,02-0,05 mm/vòng 50 Hình 3.2 : Doa xilanh 1_Máy doa 2_Dụng cụ gá 3_Dao 4_Xilanh 3.2 Mài trục khuỷu Bƣớc1: Gá trục lên máy a Yêu cầu Tâm cổ trục cổ biên phải nằm đƣờng thẳng Tâm cổ biên song song với tâm cổ trục Độ không song song tâm cổ biên, cổ trục phải ≤ 0,015 (mm) b Dụng cụ Máy mài, palăng, mũi tâm, chống tâm, đồng hồ so c Tiến hành Gá trục đồ gá cho tâm cổ biên, tâm cổ trục cần mài trùng với tâm máy, định vị trục mâm cặp Cân độ lệch tâm khối lƣợng quay trục khuỷu với thiết bị chuyên dùng Tiến hành kiểm tra xem độ nhảy cổ trục so với tâm máy đồng hồ so Bƣớc2:Mài cổ trục a Yêu cầu Độ bóng sau mài phải đạt Độ côn sau mài phải ≤ 0,02 mm/m Độ ôvan sau mài ≤ 0,015 mm/m b Dụng cụ Máy mài, dụng cụ đo : đồng hồ, panme đo ngồi c Tiến hành * Mài thơ Chọn tốc độ đá 35 m/s Độ mịn đá : 40 Tốc độ chi tiết: 25 m/ph Độ sâu mài: 0,02 mm 51 Bƣớc tiến dọc : (0,3÷ 0,4 ).B, B: chiều rộng đá, B=60 mm Đƣờng kính đá :750mm * Mài tinh Tốc độ: 55 m/s Độ mịn đá mài: 50 Tốc độ chi tiết: 35 m/ph Bƣớc tiến dọc: (0,3÷ 0,4 ).B, B: chiều rộng đá, B=60 mm Độ sâu mài: 0,005 mm Dùng giấy giáp mịn đánh bóng lại cổ trục để đạt độ bóng cần thiết Hình 3.3 : Sơ đồ mài cổ trục 1_Trục khuỷu 2_Máy mài 3_Bệ đỡ _Mâm cặp 5_Mặt chuẩn Bƣớc Mài cổ biên Sau mài cổ trục xong, dùng đĩa điều chỉnh dịch chuyển tâm cổ biên trùng với tâm máy tiện a.Yêu cầu Độ bóng sau mài đạt cấp Độ sau mài ≤ 0,02 mm Độ ôvan sau mài ≤ 0,015 mm b.Dụng cụ Máy mài , thiết bị gá, thiết bị đo , panme c Tiến hành 52 * Mài thô Trục khuỷu đƣợc chế tạo từ thép 45 nên ta chọn thông số trình mài cổ biên nhƣ sau : Đƣờng kính đá mài d = 500 mm Chiều rộng đá mài 82 mm Tốc độ đá mài 35 m/s Tốc độ chi tiết 25 m/ph Độ sâu mài 0,02 mm Bƣớc tiến dọc (0,3 ÷ 0,7 ).B; B_chiều rộng đá mài * Mài tinh Tốc độ đá 55 m/s Độ mịn hạt đá mài 50 Tốc độ chi tiết 35 m/ph Bƣớc tiến dọc (0,3 ÷ 0,7 ).B; B_chiều rộng đá mài Độ sâu mài 0,005 mm * Dùng giấy ráp mịn đánh bóng lại cổ biên Hình 3.4: Sơ đồ mài cổ biên 1_Mũi chống tâm 2_Mặt chuẩn 3_Bệ đỡ 4_Máy mài 5_Trục khuỷu 6_Đĩa lệch tâm 7_Đối trọng 8_Mâm cặp 9_Tăng 53 Bƣớc4 : Kiểm tra Sau mài trục tiến hành kiểm tra trục khuỷu Kiểm tra đƣờng kính cổ trục, cổ biên Kiểm tra độ bóng bề mặt cổ trục , cổ biên Kiểm tra độ không song song, độ không đồng phẳng kiểm tra độ đảo Kiểm tra đƣợc tiến hành với thiết bị dụng cụ nhƣ : bàn Map, đồng hồ so, thƣớc cặp , palăng 54 CHƢƠNG IV : LẮP RÁP- CHẠY RÀ- THỬ NGHIỆM 4.1 Quy trình lắp ráp động 4.1.1 Chuẩn bị thân máy – Kiểm tra lại tất bề mặt gia công sửa chữa thân máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, lỗ ren phải đƣợc làm mũi taro vát mép cẩn thận, rửa lại thân máy thổi thông đƣờng dầu – Kiểm tra bề mặt gối đỡ ổ trục khủy, ổ trục đầu to biên, kiểm tra bạc lót khe hở lắp ghép bạc cổ trục Việc kiểm tra khe hở lắp ghép bạc cổ trục đƣợc thực nhƣ sau: lắp nắp ổ lên thân ( khơng nắp bạc), đo đƣờng kính lỗ lắp bạc đo chiều dày bạc lót, sau tính đƣờng kính làm việc bạc trừ đƣờng kính đo đƣợc cổ trục cho độ lớn khe hở cần xác định – Kiểm tra lại thân máy, chi tiết, dụng cụ chỗ lắp, đảm bảo tất phải để chuẩn bị lắp –Lắp lại nút công nghệ nắp khoang nƣớc vít nút cơng nghệ đƣờng dầu thân máy 4.1.2 Lắp trục cam, trục khuỷu lên thân máy a Lắp trục cam – Lắp bạc lót ổ trục cam dụng cụ chuyên dùng, ý để lỗ dầu bạc trùng với lỗ dầu thân máy – Kiểm tra lại trục cam cho đúng, bôi dầu lên bạc, cổ trục vấu cam lắp trục cam vào thân máy, trục phải quay thật nhẹ nhàng b Lắp trục khuỷu – Lắp bánh dẫn động cấu phân phối khí lên đầu trục khuỷu, ý để mặt có dấu đặt pha phân phối khí quay ngồi – Kiểm tra đảm bảo lỗ dầu thơng thống khơng bị tắc, bề mặt làm việc với đêm bao kín đuôi trục – Lau mặt lƣng bạc, mặt thân nắp ổ lắp nửa bạc vào thân nắp ổ cho lỗ dầu bạc trùng với lỗ dầu thân ổ lắp nửa bạc chặn vào vị trí 55 – Bôi dầu bôi trơn lên bề mặt bạc đệm đuôi trục, đồng thời bôi dầu lên cổ trục đặt nhẹ nhàng trục khuỷu lên thân máy cho cổ trục nhẹ nhàng nằm vào vị trí ổ – Dùng đòn bẩy bẩy nhẹ cho trục chuyển dịch qua lại phía trƣớc sau bạc chặn tự nằm vào vị trí – Xiết chặt bulong lắp ổ trục khuỷu momen quy định kiểm tra momen quay trục khuỷu cle lực Momen quay không lớn 6,5-7 Nm – Kiểm tra độ dịch chuyển dọc trục thƣớc lá, độ dịch chuyển yêu cầu 0,02-0,3 mm 4.1.3 Lắp nhóm piston, xecmang, biên – Kiểm tra khe hở piston- xilanh, khe hở yêu cầu thƣờng khoảng 0,020,06mm, chọn piston với xilanh để xếp cặp đạt đƣợc khe hơ yêu cầu – Lắp piston vào tay biên, ý nhìn dấu để lắp chiều phù hợp – Kiểm tra khe hở miệng xecmang nhƣ phần trên, độ lớn khe hở miệng phụ thuộc vào đƣờng kính piston – Lắp xéc măng lên piston – Lắp cụm piston, xéc măng tay biên vào động cơ, ý để vị trí miệng xéc măng lệch bơi dầu bơi trơn lên bạc lót đầu to biên, piston xilanh trƣớc lắp lắp chiều theo dấu 4.1.4 Lắp nắp xilanh – Lắp xupap thiết bị liên quan lên thân máy – Lắp nắp máy lên thân máy lắp bulong vào, vặn vào hết xiết chặt theo thứ tự từ bulong bulong hai đầu Yêu cầu dùng cle lực để xiết lực quy định – Lắp độn đũa đẩy – Lắp nắp hộp phận truyền động cấu phân phối khí nắp chụp nắp máy – Lắp cụm ống nạp cụm ống xả, ý kiểm tra bề mặt lắp ghép đệm kín thật cẩn thận để tránh hở mối ghép 56 – Lắp bơm dầu vào te dầu – Lắp bơm nƣớc, quạt gió, quay trục khuỷu để bôi dầu bôi trơn lên đƣờng dầu – Lắp chi tiết, cụm chi tiết hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, – Lắp truyền đai điều chỉnh độ căng đai theo tiêu chuẩn kỹ thuật 4.2 Chạy rà thử nghiệm động * Khởi động động Sau động đƣợc sửa chữa lớn, khởi động quan trọng Nếu quy trình khởi động đƣợc thực tốt, vấn đề nhỏ xảy phạm vi bảo hành động Trƣớc khởi động, cần phải thực tinh chỉnh cho động Sự thời chuẩn phun, vị trí van, điều chỉnh điều tốc phải đƣợc xác lập phạm vi yêu cầu kỹ thuật Kế tiếp cần kiểm tra phía ngồi động cơ, xác định mối nối bị lỏng, hệ thống đƣờng ống xung quanh, động đƣợc lắp hợp lý xe hay kiểm tra động học Quay trục khuỷu động hai vòng, kiểm tra quay trục khuỷu xem có bị kẹt vƣớng không Đƣa dầu bôi trơn vào hộp trục khuỷu, kiểm tra kĩ mực dầu, mực dầu giảm dầu động bắt đầu tuần hoàn Đƣa chất làm nguội vào hệ thống làm nguội, xả hết không khí hệ thống động Khơng khí phải đƣợc loại bỏ khỏi hệ thống làm nguội để tránh cố nghiêm trọng Lắp ống suốt ( nhựa thủy tinh ) phía hút hệ thống nhiên liệu để khử khơng khí lọt vào hệ thống Lắp đƣờng ống nhiên liệu vào động khử khơng khí khỏi hệ thống Đóng nguồn khơng khí cấp cho động cơ, q tốc độ đƣợc ngăn chặn, giữ thép dày mm để che cửa nạp khơng khí vào động đề phòng trƣờng hợp động tốc độ khởi động * Chạy rà Khoảng thời gian chạy rà cho động bề mặt có độ nhấp nhô tế vi bề mặt chi tiết động tiếp xúc với tạo nên tiếp xúc thích hợp 57 Khi động khởi động nóng dần, ta bắt đầu quy trình chạy rà Nếu động đƣợc phát xe, ta cho động chạy đầu với không 75% công suất không dƣới 1000 v/ph Sau giờ, kiểm tra van khói xả, thực điều chỉnh cần thiết Điều chỉnh phun nhiên liệu hệ thống nhiên liệu sau vài chạy rà Sau chạy rà, ta lấy mẫu dầu gửi phân tích * Kiểm tra đồng hồ động học Đồng hồ động học thiết bị cho phép ngƣời vận hành kiểm tra tải toàn phần cho động trƣớc rời khỏi xƣởng Các đồng hồ đo bao gồm : – Áp kế để đo áp suất khơng khí đƣợc ép vào xilanh – Áp kế khí để đo áp suất hộp trục khuỷu – Áp kế nhiên liệu – Áp kế dầu – Nhiệt kế chất làm nguội – Vận tốc kế – Nhiệt kế đo nhiệt độ khí xả – Các nhiệt kế khơng khí nạp Tất kiểm tra nêu cần đƣợc thực Ta khởi động cho động để chạy với 1000 v/p động nóng Khi động đủ nóng, ta điều chỉnh tốc độ đến 75% tốc độ không tải cao đặt tải cho động với 50% công suất định mức 15 phút Kế tiếp ta tăng tốc độ động đến 85% tốc độ không tải cao, tăng tải đến 75% công suất vận hành 15 phút Cuối cho động vận hành tải tốc độ toàn phần phút Sau kiểm tra, ta để động chạy 1000 v/ph phút để làm nguội động trƣớc tắt 58 KẾT LUẬN Bằng kiến thức hiểu biết lĩnh vực chuyên ngành đƣợc đào tạo thời gian học tập nhà trƣờng, với giúp đỡ hƣớng dẫn nhiệt tình thầy giáo khoa, em tập trung nghiên cứu , tiến hành hoàn thành đồ án thiết kế tốt nghiệp Mặc dù trình làm đồ án thân em có nhiều cố gắng việc tìm kiếm liệu, tìm hiểu tài liệu để tham khảo, cung với giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo Ths.Phạm Quốc Việt, thầy cô khoa bạn ngành , xong đề tài rộng, thời gian có hạn,kinh nghệm thực tế nhƣ trình độ thân có nhiều hạn chế nên đồ án dừng lại mức độ định, nhiều trƣờng hợp chƣa thể đề cập đến đƣợc, nhƣ việc sửa chữa chi tiết nhỏ,… Do em mong đƣợc bảo, đóng góp ý kiến thầy, cô ngành, khoa nhƣ hội đồng hỏi thi tốt nghiệp để đề tài em đƣợc hồn thiện hơn, giúp em có nhận định, định hƣớng tốt công việc em sau Nhân dịp em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy giáo Ths.Phạm Quốc Việt tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em suốt trình em làm đề tài tốt nghiệp, em cảm ơn thầy cô khoa giúp đỡ em hoàn thành đề tài Một lần em xin chân thành cảm ơn! Ngƣời viết luận văn Trần Quốc Hiền 59 Tài liệu tham khảo 1.Trần Thế San, Đỗ Dũng Khoa khí động lực trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh (2008) , Sửa chữa- Bảo trì động Diesel, Nxb Đà Nẵng Hồng Đình Long (2005), Giáo trình kĩ thuật sửa chữa ôtô - Nxb Giáo dục Giáo trình sửa chữa hệ thống động lực tàu thủy – tập 1,2 - Bộ môn Động Lực Diesel khoa Cơ Khí trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam (2014) Wiliam Donallanglin Động ôtô Principies of Automotive Gas and Diesel Engine Tài liệu động CUMMINS 60 ... nhƣ sau : Lập quy trình sửa chữa bảo dƣỡng động Cummins lắp xe International ” Nội dung đề tài gồm chƣơng sau : Giới thiệu chung động cơ; Quy trình tháo khảo sát hƣ hỏng động cơ; Quy trình doa... TRÌNH THÁO VÀ KHẢO SÁT HƢ HỎNG CỦA ĐỘNG CƠ 2.1 Quy trình tháo 2.1.1 Khảo sát hƣ hỏng động trƣớc tháo Động phải đảm bảo làm việc tin cậy, không ngắt quãng, phát huy đủ công suất để đảm bảo đủ sức... trình làm việc, động xuất số hƣ hỏng thƣờng có biểu nhƣ : sụt giảm cơng suất, tăng mức tiêu hao nhiên liệu, khí xả có nhiều khói, tiếng gõ bất thƣờng động cơ, … Quy trình khảo sát động trƣớc sửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập quy trình sửa chữa và bảo dưỡng động cơ CUMMINS lắp trên xe international , Lập quy trình sửa chữa và bảo dưỡng động cơ CUMMINS lắp trên xe international

Từ khóa liên quan