CV 24 TB VE VIEC PHAT HANH CP TT 162 19 F

2 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2017, 07:56

cONG Ty cO rHAN HANG VIETJET KH0NG cONG HoA xA Her cHU NGHIA vrpr NAM DQc lgp - Tg - H4nh phric S6: 24-17IVJC-CBTT Tp.HCM, ngdy 05 th6ng09 ndm2017 coNG Bo rHoNG "i,fffi;8^flts3*51%',?d-IAxc vox co rHAN I Gi6i thiQu vd t6 chric ph{t hinh l T€n tO chrtc tt6ng kf ph6t hAnh: C6ng ty C6 phAn Hdng kh6ng Vietjet TOn giao dich: Vietjet Aviation Joint Stock Company Dia chi trg sd chinh: Don nguy€n l, nhi 2C, khu Doin ngo4i giao V4n Phtc, Phu&ng Nggc Kh{nh, QuAn Ba Dtnh, Thanh ph6 Hd Noi, Viet Nam DiQnthoei: (84-24)37281828 Fax: (84-24)3725t835 M6 chimg kho6n: VJC Vtin didu 19: 3.222.880.600.000 Noi md tai ldrodn: Ngdn hang TMCP Ph6t tri6n Thenh pn6 ft6 Ctri Minh (HDBank) kinh doanh - 55 hieu tei khodn: 068704071122689 Cen cf ph6p lf - Trung t6m hoat dQng kinh doanh - ci6y chrmg nh4n dang ky kinh doanh s6 0102325399 Sd Kii hosch vA EAu tu Thenh ph6 HA NQi cdp ngdy 23 thring 07 ndm 2007 dAng kf thay d6i hn thri 24 ngdy I thring 06 nIrrn 2017 - Nganh ngha kinh doanh chinh: Van trii hnnh Lh6ch hdng k*r6ng Me ngAnh 5l l0 - San phAn/dich 4r chinh: cung c6p c6c dich 4r bay tAm ngin vA trung v6i tAn suit cao tr€n c6c tuy6n itudmg bay nQi ttia vi qu6c t6 theo m6 hinh hang kh6ng chi phi i-h6p (m6 hinh Low-cost Carrier, ggi t,it lA m6 hinh LCC) d4t chuin IOSa cdp boi Hiap hQi Hamg kh6ng eu6c t6 - T6ng mric viln kinh doanh tgr thdi ditim 3OtO6l2Ol7 (theo BCTC ki6m torin ri6ng brin ni6n 2017): 23.330.858.749.368 d6ng II Mgc rtich phdt hirnh c5 phi5u: phit hirnh c6 phi6u sd hiiu III Phuong 6n ph6t hinh ngudn v6n chfr s& hilu c6 phi6u ad tra c6 d6 c6 phi6u d6 teng v6n c6 T6n c6 phi6u: C6 phitiu C6ng ty C6 phan Hang th6ng Vietjet Lo4i c6 phi6u: C6 phan ph6 thOng MQnh gia c6 phi6u: 10.000
- Xem thêm -

Xem thêm: CV 24 TB VE VIEC PHAT HANH CP TT 162 19 F, CV 24 TB VE VIEC PHAT HANH CP TT 162 19 F