Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)

86 372 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2017, 15:43

Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN CHI TUÂN LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN CHI TUÂN LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 60.38.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN MINH PHƢƠNG HÀ NỘI, năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực, khách quan chưa công bố hình thức Những số liệu bảng phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngƣời cam đoan Phan Chi Tuân MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 Khái niệm nguyên tắc quy trình luân chuyển cán bộ, công chức 1.2 Mục đích, u cầu ln chuyển cán bộ, cơng chức 14 1.3 Kinh nghiệm luân chuyển quan lại lịch sử nước ta luân chuyển công chức Nhật Bản, Trung Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 33 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi tác động đến việc luân chuyển cán bộ, công chức 33 2.2 Tổng quan đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Ngãi 36 2.3 Thực tiễn công tác luân chuyển cán bộ, công chức tỉnh Quảng Ngãi 39 Do giới hạn luận văn khảo tập trung sát việc luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện xã tỉnh Quảng Ngãi 39 CHƢƠNG QUAN ĐIÊM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở NƢỚC TA HIỆN NAY 54 3.1 Quan điểm nâng cao hiệu luân chuyển cán bộ, công chức 54 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu công tác luân chuyển cán bộ, công chức 55 3.3 Một số kiến nghị 71 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh xây dựng, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán công việc trọng yếu Đảng Đồng thời, Người cho cán gốc công việc, muôn việc thành công thất bại, cán tốt hay Vì thế, phải nuôi dạy cán người làm vườn vun trồng cối quý báu Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành TW Đảng khoá VIII chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2001 Thủ tướng Chính phủ khẳng định vai trò quan trọng cơng tác cán bộ, có vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức, ln chuyển giải pháp quan trọng Ln chuyển góp phần tăng cường cán bộ, cơng chức có phẩm chất đạo đức, lực chun mơn cho địa bàn cần thiết, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín cơng tác cán bộ, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực tiễn, tạo điều kiện để cán bộ, cơng chức phát huy toàn diện lực lãnh đạo, quản lý Trên sở văn kiện lãnh đạo Đảng cơng tác cán bộ, có luân chuyển, Quốc hội ban hành Luật Cán bộ, cơng chức năm 2008; Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi số điều Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 ban hành Quy chế bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo Luân chuyển theo chiều ngang, tức từ sở sang sở khác, từ phòng sang phòng khác theo chiều dọc, nghĩa từ tỉnh xuống huyện, từ huyện xuống xã Trong đó, luân chuyển cán bộ, công chức theo chiều dọc từ UBND cấp huyện quyền sở ln đặt yêu cầu cấp thiết Những năm qua, Tỉnh ủy UBND tỉnh Quảng Ngãi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức địa bàn, quyền sở, quan tâm công tác luân chuyển cán bộ, công chức cấp huyện quyền sở, nhiên nhiều nguyên nhân khác nhau, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi nhiều hạn chế số lượng chất lượng… Một số cấp ủy tổ chức đảng chưa tạo thống nhận thức, tâm thực chưa cao nên việc nghiên cứu, cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung theo tinh thần Nghị 11 chậm khơng đồng Quy trình, phương pháp đánh giá, quy hoạch, luân chuyển chưa thật khoa học, dân chủ, công khai, luân chuyển cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách, trước mắt, chưa chuẩn bị chu đáo, từ việc xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức Đặc biệt chưa làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức luân chuyển Lực lượng làm công tác tổ chức cán bộ, cơng chức mỏng, tính chun nghiệp chưa cao, chưa có khả dự báo nhu cầu tổ chức, cơng tác quy hoạch mang tính hình thức Trong q trình thực cơng tác ln chuyển, số nơi lẫn lộn luân chuyển cán theo quy hoạch với điều động, bố trí cán theo yêu cầu nhiệm vụ; việc luân chuyển cán chủ yếu thực từ cấp huyện trở lên, ln chuyển cán sở Chưa coi trọng nhu cầu cán bộ, công chức nơi luân chuyển, tức chưa có khảo sát, xem xét nơi cán bộ, công chức luân chuyển đến xem gặp khó khăn, trở ngại kinh tế, đoàn kết nội bộ? Mặt khác, số địa phương chưa làm tốt công tác kiểm tra, theo dõi, đặc biệt việc hỗ trợ, động viên cán bộ, công chức luân chuyển, nên nhiều cán bộ, cơng chức có cảm giác bị bỏ rơi Cấp không quan tâm, không kiểm tra đánh giá, cấp không thân thiện nguyên nhân dẫn đến người cán bộ, công chức luân chuyển khơng hồn thành tốt nhiệm vụ giao Chính sách cán bộ, công chức diện luân chuyển bộc lộ nhiều hạn chế, việc xây nhà công vụ, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ lại Một số nơi tiến hành luân chuyển cán bộ, công chức mắc bệnh thành tích nên luân chuyển ạt số lượng lớn cán bộ, công chức làm cho số tổ chức bị ổn định, không đảm bảo mục tiêu luân chuyển, làm cho công tác luân chuyển bị biến dạng Vẫn tượng lợi dụng việc điều động, luân chuyển để đưa khỏi quan, cấp ủy người khơng hợp với hay nơi luân chuyển đến không tạo điều kiện cho cán làm việc, lập, vơ hiệu hóa cán Thực tế, trình tổ chức thực chủ trương, sách vấn đề này, thực tiễn cơng tác quản lý, điều hành quyền sở tỉnh Quảng Ngãi nhiều vấn đề cần quan tâm nghiên cứu, làm rõ, hoàn thiện Đồng thời, chưa có Đề tài nghiên cứu công tác luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Ngãi Xuất phát từ tình hình thực tế yêu cầu trên, học viên chọn Đề tài “Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” làm luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Ở nước ta năm gần đây, có nhiều nhà khoa học, học giả, tác giả có viết đề cập, nghiên cứu vấn đề luân chuyển, như: - GS Lê Đức Bình: Để thực tốt chủ trương luân chuyển cán lãnh đạo quản lý Tạp chí Cộng sản, số 7/2002 - Bùi Quang Huy: Chủ động đặc điểm bật luân chuyển cán Tạp chí Xây dựng Đảng, số 5/2002 - Phạm Quang Nghị: Mối quan hệ quy hoạch, đánh giá với luân chuyển cán Tạp chí Cộng sản, số 18/2004 - Nguyễn Đình Phu: Thực luân chuyển cán chủ chốt cấp huyện Nghệ An Tạp chí Xây dựng Đảng, số 3/2002 - PGS.TS Thang Văn Phúc-Nguyễn Minh Phương: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân Tạp chí Cộng sản, số 27/2002 - Tạp chí Cộng sản: Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện Tạp chí Cộng sản, số 1/2002 - Tạp chí Xây dựng Đảng: Luân chuyển-Khâu đột phá cơng tác cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 2/2002 - PGS.TS Trần Đình Hoan: Luân chuyển cán bộ-Khâu đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý ngang tầm thời kỳ phát triển Tạp chí Cộng sản, số 7/2002 Tuy có nhiều cơng trình nghiên cứu ln chuyển, chưa có cơng trình đề cập cơng tác ln chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Ngãi Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện cấp xã 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến luân chuyển cán bộ, công chức nước ta - Khảo sát, đánh giá thực trạng luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Ngãi, mặt được, chưa nguyên nhân - Đề xuất quan điểm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác thực tiễn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu công tác luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Ngãi 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Do công tác luân chuyển cán bộ, cơng chức có phạm vi rộng, nên khn khổ luận văn thạc sĩ, đề tài tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Ngãi - Phạm vi thời gian: tập trung đánh giá thực trạng luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện cấp xã từ năm 2010 đến năm 2015 đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2016-2020 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước cán bộ, công chức xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nước ta 5.2 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp cụ thể như: Phương pháp phân tích, tổng hợp điều tra thu thập số liệu tình hình luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Ngãi; Phương pháp chuyên gia để tham khảo số ý kiến nhận xét, đánh giá, góp ý đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ, UBND huyện, thành phố, xã, phường số đồng chí cán bộ, cơng chức cấp huyện ln chuyển cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm qua; Phương pháp thống kê, đánh giá số liệu để phục vụ cho công tác nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần làm rõ số vấn đề sở lý luận thực tiễn việc luân chuyển cán bộ, cơng chức từ cấp huyện cấp xã; từ cung cấp sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện cấp xã địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu Luận văn góp phần cung cấp luận cho việc nâng cao hiệu công tác luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện cấp xã địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đồng thời, kết nghiên cứu làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu liên quan đến công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, Đề tài gồm có chương: Chương Cơ sở lý luận pháp luật luân chuyển cán bộ, công chức Chương Thực trạng luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Ngãi Chương Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu công tác luân chuyển cán bộ, công chức nước ta Để đánh giá công chức trước thực luân chuyển, dựa số tiêu chí sau: - Về phẩm chất trị, đạo đức, tác phong làm việc, lối sống, sức khoẻ, độ tuổi Ví dụ, sức khoẻ người luân chuyển có đảm bảo làm việc nơi xa xơi, khó khăn, đòi hỏi phải thực tế nhiều hay khơng; độ tuổi người ln chuyển có đảm bảo công tác lâu dài, nằm quy hoạch hay không; - Về lực lãnh đạo, quản lý, chuyên mơn nghiệp vụ - Thành tích, hiệu cơng tác - Kinh nghiệm làm việc… Đánh giá công chức sau luân chuyển vấn đề mẻ, lại cần thiết Các tiêu chí bao gồm: kết công tác, thực nhiệm vụ giao công chức luân chuyển đạt được; mức độ phát triển công chức Nội dung đánh giá tập trung vào tiêu chí: - Kết quả, hiệu công tác vào chức vụ, chức danh, công việc cụ thể nhiệm vụ giao cho công chức - Năng lực giải quyết, xử lý vấn đề khó khăn, vướng mắt nơi luân chuyển - Năng lực vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, xử lý linh hoạt, nhạy bén, đoán nhiệm vụ giao - Khả đoàn kết, quy tụ, thực nguyên tắc tập trung dân chủ lãnh đạo, quản lý - Sự trưởng thành lĩnh trị, trình độ chun mơn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc,… Đồng thời, phải quan tâm, coi trọng xây dựng quy chế, quy trình đánh giá vừa dựa vào tự phê bình thân cơng chức ln chuyển, vừa có phê bình, kiểm tra, góp ý quan cấp trên, cấp dưới, cán 68 bộ, công chức nơi làm việc, vừa có tham gia giám sát, góp ý quần chúng nhân dân Thơng thường việc đánh giá phải thực theo nguyên tắc tập thể, công khai, dân chủ, kết luận theo đa số Tuy nhiên, tồn tình trạng đánh giá mặt định tính (rất chưa có có đánh giá mặt định lượng) Hiện nay, cần đánh giá định lượng cách chia phẩm chất lực thành tiêu chí cụ thể lượng hố thang điểm Ví dụ, phẩm chất chia thành phẩm chất trị, phẩm chất cá nhân Tồn phẩm chất 100 điểm chia phẩm chất trị 60 điểm, phẩm chất cá nhân 40 điểm Tuỳ theo yêu cầu đánh giá (chính xác đến mức độ nào) mà cụ thể hoá phân chia mức điểm cho tiêu chí cụ thể 60 40 điểm Về lực chia lực tiếp nhận thông tin, lực xử lý thông tin, lực xây dựng văn bản, lực truyền đạt, điều hành, lực tập hợp tập thể, đoàn kết… Nếu tồn lực 100 điểm tiêu chí, thành tố tuỳ theo tầm quan trọng mà điểm, 10 điểm, 20 điểm… Bằng định lượng (bằng thang điểm) giúp cho bớt phần đánh giá trừu tượng, chung chung, theo cảm tính Nếu tồn hai nhóm tiêu chuẩn (phẩm chất lực) với điểm số 200, mà người đánh giá đạt từ 150 điểm trở lên coi tốt, đạt yêu cầu Tuy nhiên, phải đề phòng sa vào tình trạng máy móc, số hố (ở việc đánh giá định lượng thang điểm đòi hỏi tính trách nhiệm cao, tình đồng chí, thẳng, cơng tâm người đánh giá, đánh giá làm cho có, cho điểm theo cảm tính) Thành phần đánh giá, cho điểm có ba đối tượng Thủ trưởng cấp đánh giá với tư cách người lãnh đạo, quản lý; người cấp đánh giá với tư cách có hiểu biết công việc, thường xuyên gặp gỡ làm việc, phối hợp nhau; cán bộ, công chức cấp đánh giá với tư 69 cách người thực nhiệm vụ giao Có thể hồn cảnh chưa cho phép thực việc đánh giá định lượng, trình độ dân trí ngày nâng cao, nhận thức tầm quan trọng đánh giá với công tác cán nói chung ln chuyển cơng chức nói riêng ngày nâng lên, việc đánh giá định lượng cần phải quan tâm xây dựng, thực 3.2.8 Kiện toàn tổ chức, nâng cao lực hiệu tham mưu, tổ chức thực luân chuyển; hồn thiện chế độ thống kê, tổng hợp thơng tin, báo cáo… phục vụ kịp thời, hiệu việc nghiên cứu, sơ kết, tổng kết vấn đề liên quan đến luân chuyển cán bộ, công chức Nghiên cứu giải pháp cấu lại hệ thống quan có chức tham mưu cơng tác cán nói chung, ln chuyển nói riêng Chun mơn hóa nhiệm vụ, chức phận nghiệp vụ theo dõi công tác luân chuyển để có điều kiện nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu, báo cáo chuyên sâu, cung cấp cứ, số liệu xác, khách quan, kịp thời để lãnh đạo, đạo Quan tâm cử lãnh đạo, chuyên viên theo dõi luân chuyển đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức tham mưu, đề xuất, xây dựng quy trình, kế hoạch, tổng hợp,… Chế độ thống kê, thơng tin, báo cáo…có vai trò quan trọng nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu, sơ kết, tổng kết Hiện nay, việc tìm thơng tin, số liệu liên quan đến công tác luân chuyển khó khăn chưa cập nhật, tổng hợp, lưu giữ đầy đủ, khoa học, hệ thống Do vậy, thời gian đến cần trọng hồn thiện cơng tác số nội dung: - Đầu tư sử dụng tốt hệ thống mạng thông tin, phần mềm đại với phương pháp phù hợp, khoa học, xác, độ tin cậy cao Có cán chuyên trách quản trị liệu, tổng hợp, phân tích thơng tin; phải thực nghiêm chỉnh chế độ thống kê, báo cáo, bảo mật, lưu trữ, khai thác cung cấp tư liệu có nhu cầu theo quy định pháp luật 70 - Hoàn thiện quy chế, chế độ báo cáo nội bộ, quyền cấp trên, quyền sở, nơi đi, nơi đến, nhằm đảm bảo tính pháp lý, tính tồn diện, xác, kịp thời, hiệu - Thống hệ thống văn báo cáo có quy định cụ thể, chi tiết mẫu báo cáo luân chuyển công chức; mẫu phiếu thăm dò, lấy ý kiến, mẫu tổng hợp phân tích chất lượng luân chuyển… - Nâng cao lực quản lý, khai thác, phân tích thơng tin thu thập, lưu trữ Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác luân chuyển phải xây dựng sở lãnh đạo, định hướng TW, cấp trên, thực tiễn địa phương, sở, chủ động, sáng tạo, tham mưu tích cực quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu Đồng thời, phải thực liệt, đồng bộ, giải pháp quan trọng hàng đầu khẩn trương xây dựng văn pháp quy quy định cụ thể, chi tiết khái niệm, u cầu, ngun tắc, mục đích, quy trình, kế hoạch, trách nhiệm phối hợp, điều kiện, đối tượng, sách hỗ trợ… tổ chức quán triệt sâu rộng ngành, cấp, tạo thống nhận thức hành động Tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm Nâng cao lực tổng hợp, phân tích, tham mưu, đề xuất quan, cá nhân làm công tác tổ chức… 3.3 Một số kiến nghị - Hiện nay, cán bộ, công chức luân chuyển từ tỉnh huyện thụ hưởng biên chế cấp huyện, cán bộ, cơng chức huyện xuống cấp xã khơng điều chuyển biên chế, để số cán bộ, cơng chức thụ hưởng biên chế cấp xã trở huyện phải xét tuyển lại Do vậy, việc giao biên chế cho cấp huyện để liên thông luân chuyển cán bộ, công chức cần thiết Tôi đề nghị quan chức Trung ương nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ, 71 công chức tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển cán bộ, công chức từ huyện xuống sở ngược lại Không nên quy định riêng tiêu chí cơng chức cấp xã cấp huyện - Cần điều chỉnh, bổ sung chế độ, sách chung cán bộ, cơng chức luân chuyển cho phù hợp với điều kiện nhằm động viên cán luân chuyển, nơi nhiều khó khăn Hàng năm, Trung ương dành nguồn kinh phí riêng phân bổ cho tỉnh để thực luân chuyển cán - Cần bố trí biên chế dự phòng cho cấp huyện, thành phố để bổ sung cho quan có cán bộ, công chức luân chuyển công tác cấp xã để khỏi ảnh hưởng đến việc thực nhiệm vụ điều kiện quan trọng để cấp huyện thực tốt việc luân chuyển cán bộ, cơng chức - Ln chuyển với vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác cán bộ, công chức nói chung Đảng, Nhà nước Cùng với kết đạt được, trình thực cần khắc phục hạn chế, tồn tại, có biện pháp phòng ngừa, hạn chế suy nghĩ khơng đúng, tượng biến tướng trình thực luân chuyển: - Thứ nhất, luân chuyển để mượn môi trường gửi địa phương quan thời gian, sau trở cấp để nhận chức vụ cao hơn, hay người luân chuyển ưu tiên chế độ tiền lương, phụ cấp, đào tạo, bồi dưỡng, dễ thăng chức nhanh hơn… Những suy nghĩ khơng dẫn đến mục tiêu, mục đích cơng tác ln chuyển khơng nữa, ngược lại phát sinh thêm nhiều vấn đề, gây bất hợp lý, ảnh hưởng mối đoàn kết người luân chuyển đến với cán bộ, công chức công tác lâu năm địa phương Hay luân chuyển công tác địa phương thời gian ngắn quay tạo tâm lý tạm bợ cách làm việc, làm cho người luân chuyển thiếu gắn bó, thiếu tích cực, động, sáng tạo, cơng tác để góp phần phát triển địa phương, 72 đồng thời địa phương có tâm lý phối hợp làm việc cho qua loa, người luân chuyển thời gian - Thứ hai, lợi dụng luân chuyển hợp thức hoá để đề bạt, thăng cấp, bổ nhiệm chức vụ cao cho người thân tín chỗ nấp an tồn cho người có vi phạm kỷ luật…mặc dù người luân chuyển không đáp ứng u cầu, tiêu chí, khơng có lực để đảm nhận nhiệm vụ giao - Thứ ba, lợi dụng luân chuyển để “đẩy” người không phù hợp, khơng thuộc phe cánh nơi khác Người cần ln chuyển khơng ln chuyển, người khơng cần luân chuyển luân chuyển, dẫn đến việc luân chuyển tràn lan, khơng phát triển tổ chức, địa phương, gây xáo trộn tổ chức, đoàn kết nội bộ, lòng tin cán bộ, cơng chức, đảng viên… - Thứ tư, thành tích nên tổ chức luân chuyển ạt, không theo kế hoạch, không phù hợp với yêu cầu địa phương - Thứ năm, tư tưởng cục địa phương, bè cánh, dẫn đến tình trạng lập, khơng phối hợp, không tạo điều kiện thuận lợi, làm cho người luân chuyển thấy khó khăn, khó phải từ bỏ cơng tác… Do vậy, để công tác luân chuyển thực tốt thời gian đến, địa phương, quan, đơn vị cần xây dựng Đề án cụ thể sở đánh giá đúng, thực chất, xác thực tình hình thực thời gian qua, kết đạt được, hạn chế, tồn nguyên nhân bản, chủ yếu, khách quan, chủ quan Trên sở đó, xây dựng mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, tiêu chuẩn, chức danh cần luân chuyển, nhu cầu, số lượng công chức cần luân chuyển giai đoạn, năm, thời gian luân chuyển, điều kiện cần thiết đảm bảo Đồng thời, ngồi nhóm giải pháp trình bày trên, cần quan tâm đến số vấn đề trình thực luân chuyển: 73 - Chọn địa phương thực đạo điểm luân chuyển Xây dựng kế hoạch lộ trình thực bước, chuẩn bị tốt nơi nơi đến, không tiến hành ạt Phải đảm bảo luân chuyển mục đích, khách quan, bố trí người, việc Nghiên cứu, bố trí cơng chức vào vị trí phù hợp với lực, trình độ đào tạo, sở trường công tác - Thực luân chuyển vừa đảm bảo tính nguyên tắc, lãnh đạo, định hướng cấp trên, vừa phát huy tính động, sáng tạo, bám sát thực tiễn địa phương, phân cấp cụ thể, rõ ràng quyền trách nhiệm cấp, ngành, quan, đơn vị Triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, có bước vững chắc, có đồng tình, ủng hộ cao, phát huy dân chủ, thực công khai, kỷ luật nghiêm minh, tăng cường kiểm tra, giám sát, đơn đốc, nắm tình hình, chế độ thơng tin, báo cáo kịp thời, xác, đầy đủ, liên tục cập nhật - Cung cấp đầy đủ thông tin nơi luân chuyển đến, thuận lợi, khó khăn, tình dự kiến xảy để cơng chức ln chuyển chuẩn bị tâm lý có kế hoạch chuẩn bị - Khẩn trương tổ chức khảo sát, điều tra yếu tố ảnh hưởng đến công chức trình thực luân chuyển, như: khác biệt tính chất, mối quan hệ, phối hợp công việc; phong tục, tập quán; thiếu quan tâm nơi đi, nơi đến; khó khăn điều kiện sinh hoạt, làm việc; khơng ổn định gia đình; hội học tập; nhiệm vụ giao; không rõ tương lai… - Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ nơi đi, nơi đến, quan, đơn vị có liên quan đến cơng tác ln chuyển Kết luận Chƣơng Trên sở kết đánh giá thực trạng công tác luân chuyển cán bộ, công chức cấp huyện cấp xã, chương 3, tác giả trình bày phương hướng cơng tác luân chuyển công chức cấp huyện cấp xã 74 địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới Đồng thời tác giả đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác ln chuyển cán bộ, công chức tỉnh Tác giả tập trung vào giải pháp sau: Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức thống tư tưởng trình thực luân chuyển công chức công chức; Xây dựng văn chuyên biệt luân chuyển cán bộ, công chức để thống công tác triển khai thực hiện; Xây dựng chế, sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế; Về xây dựng quy trình luân chuyển cán bộ, công chức; Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc việc thực luân chuyển cán bộ, công chức; Thực dân chủ, thu hút tham gia cán bộ, công chức, đảng viên tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ cộng đồng trách nhiệm quan, ngành, cấp trình thực luân chuyển; Thiết kế, mô tả công việc sở chức danh, chức vụ; xác định tiêu chí đánh giá cán bộ, cơng chức trước, sau luân chuyển để làm sở cho công tác bổ nhiệm, sử dụng công chức sau luân chuyển; Kiện toàn tổ chức, nâng cao lực hiệu tham mưu, tổ chức thực luân chuyển; hoàn thiện chế độ thống kê, tổng hợp thông tin, báo cáo… phục vụ kịp thời, hiệu việc nghiên cứu, sơ kết, tổng kết vấn đề liên quan đến luân chuyển cán bộ, công chức Những giải pháp tạo thành hệ thống giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, nhược điểm hoạt động luân chuyển công chức nước ta nay, đồng thời đáp ứng xu hội nhập kinh tế quốc tế, xu hướng chuyển từ hành điều hành sang hành phục vụ khách hàng hành chính: cá nhân, quan, tổ chức 75 KẾT LUẬN Luân chuyển cán bộ, công chức chủ trương lớn Đảng Nhà nước, nhằm đào tạo, bồi dưỡng toàn diện sử dụng hiệu đội ngũ cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho cơng chức tuổi trẻ, có triển vọng, quy hoạch rèn luyện thực tiễn, dịp tự kiểm nghiệm mơi trường mới, qua tự hoàn thiện thân tất phương diện: tư duy, lý luận, kỹ năng, lĩnh trị, kỹ năng, kinh nghiệm cơng tác, góp phần tăng cường cơng chức có lực, phẩm chất cho địa bàn cần thiết, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín cơng tác nhân ngành, địa phương Trong trình thực hiện, cần ý đến chữ “thực” luân chuyển, “thực chất”, “thực người” “thực việc”: - “Thực chất”, nghĩa khơng làm theo kiểu hình thức, làm để báo cáo thành tích, mà trọng đến việc cơng chức sau luân chuyển phải thu kết Chính vậy, cấp ủy đảng, quyền phải làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch luân chuyển toàn diện, chi tiết, phù hợp với thực tiễn, phải thực để công chức trẻ rèn luyện, thử thách thực tiễn công tác - “Thực người”, tức phải đối tượng Đó người có khả năng, phẩm chất, đủ tuổi cơng tác, tập trung vào đối tượng thuộc diện nguồn kế cận Tránh tình trạng luân chuyển người nhiều tuổi, lực kém, vi phạm khuyết điểm, gây khó khăn cho đơn vị, sở - “Thực việc”, lấy hiệu hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, tiêu chí quan trọng đánh giá, nhận xét Đồng thời, quan tâm triển khai số nhiệm vụ: Tổ chức quán triệt sâu rộng văn lãnh đạo, đạo TW, 76 cấp tỉnh, cấp huyện cấp ủy, quyền, cán bộ, đảng viên, công chức nhân dân mục đích, ý nghĩa, u cầu, vai trò, nội dung ln chuyển Xem đây, tảng quan trọng tạo thống nhận thức hành động, làm sở cho việc triển khai thực bước công tác luân chuyển Xây dựng kế hoạch luân chuyển toàn diện, chi tiết, phải tiến hành đồng cách làm bước đi, kết hợp chặt chẽ với khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cơng chức trước sau luân chuyển Thống xây dựng kế hoạch, đạo thực hiện, phải đảm bảo luân chuyển ngun tắc, mục đích, cơng khai, cơng bằng, khách quan, xác định rõ đối tượng, tiêu chuẩn luân chuyển, bố trí người, việc, phù hợp với lực chuyên môn, sở trường công tác công chức Đồng thời, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch, đáng giá, bố trí, sử dụng cơng chức sau ln chuyển Qua đó, thực thành cơng kế hoạch luân chuyển thực tế Nghiên cứu xây dựng chế, sách hỗ trợ cho cơng chức luân chuyển phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức yên tâm công tác, điều kiện sinh hoạt, phương tiện làm việc, hội cử học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tham gia lớp kỹ quản lý, điều hành, giao tiếp hành chính… Với vai trò, vị trí quan trọng khẳng định cơng tác ln chuyển, nên q trình tổ chức thực cần có phối hợp, lãnh đạo, đạo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, đề cao trách nhiệm vai trò tham mưu quan làm công tác tổ chức, tranh thủ đạo, phối hợp, hướng dẫn giúp đỡ cấp Trong thời gian luân chuyển, quan quản lý cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời giúp đỡ người luân chuyển vượt qua khó 77 khăn, khắc phục mặt yếu để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đồng thời, xử lý nghiêm công chức khơng chấp hành định ln chuyển mà khơng có lý đáng Nâng cao lực, chất lượng cơng tác tham mưu, đề xuất; hồn chỉnh chế độ thông tin, tổng hợp, báo cáo, lưu trữ; đầu tư đại hố hệ thống thơng tin nội bộ, thơng tin trao đổi quan, quyền cấp sở; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm… Qua đó, kết cuối góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đổi tư tưởng, suy nghĩ cán bộ, công chức “được luân chuyển quyền sở, khơng phải bị ln chuyển quyền sở” 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Đức Bình (2002), Để thực tốt chủ trương luân chuyển cán lãnh đạo quản lý Tạp chí Cộng sản, số 7/2002 Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng (2001), Các triều đại Việt Nam, Nxb Thanh Niên, Hà Nội Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tập II Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khố VIII, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khố VIII, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội Bùi Xuân Đính (2003), Việc tuyển chọn sử dụng quan lại lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Tạp chí Nhà nước pháp luật PGS.TS Trần Đình Hoan (2002), Luân chuyển cán bộ-Khâu đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý ngang tầm thời kỳ phát triển mới, Tạp chí Cộng sản Nguyễn Thanh Hiền (2004), Một số kết cải cách hoạt động máy nhà nước Nhật Bản, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản Đơng Bắc Á 10 Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 11 Dương Phú Hiệp, Phạm Hồng Thái (2004), Nhật đường cải cách, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 12 Bùi Quang Huy (2002), Chủ động đặc điểm bật luân chuyển cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng 13 Kết luận số 37-KL/TW ngày 2/2/2009 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lược cán từ đến năm 2020 14 Khâm định Đại Nam hội điển lệ, Nxb Thuận Hoá, Huế, 1993 15 Kỷ yếu Hội thảo: Xây dựng Đảng cầm quyền: kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc, Hà Nội, tháng 2/2004 16 Lịch triều hiến chương loại chí, t.1, Nxb Khoa học xã hội, 1992 17 V.I.Lenin (1975), Toàn tập, tập 8, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 18 Luân chuyển-Khâu đột phá công tác cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 2/2002 19 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003 20 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 21 TS Lê Chi Mai (2002), Đào tạo, bồi dưỡng cán quyền sởvấn đề giải pháp, Tạp chí Cộng sản 22 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 23 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 24 Phạm Quang Nghị (2004), Mối quan hệ quy hoạch, đánh giá với luân chuyển cán bộ, Tạp chí Cộng sản 25 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã 26 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 Chính phủ Quy định người cơng chức 27 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ Quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức 28 Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 Chính phủ sửa đổi số điều Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức 29 Nghị số 11-NQ/TW ngày 25/1/2002 Bộ Chính trị luân chuyển cán lãnh đạo quản lý 30 Nghị số 42/NQ-TW ngày 30/11/2004 Bộ Chính trị cơng tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước 31 Những vấn đề lý luận Đại hội XVI Đảng cộng sản Trung Quốc (2003), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 32 Okuhira Yasuhiro (1994), Chính trị kinh tế Nhật Bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Nguyễn Đình Phu (2002), Thực luân chuyển cán chủ chốt cấp huyện Nghệ An, Tạp chí Xây dựng Đảng 34 Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (2002), Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, Tạp chí Cộng sản 35 Thang Văn Phúc - Nguyễn Minh Phương – Nguyễn Thu Huyền (2004), Hệ thống công vụ xu hướng cải cách số nước giới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2001 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010 37 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo 38 Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 Thủ tướng Chính phủ “chính sách luân chuyển, tăng cường cán chủ chốt cho xã thuộc 61 huyện nghèo sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán chun mơn kỹ thuật tham gia tổ công tác xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008/NQ- CP Chính phủ” 39 Trương Hữu Quýnh (1998), Đại cương lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 40 Phạm Ngọc Thạch (2007), Đào tạo hệ lãnh đạo Trung Quốc, www.lanhdao.net 41 Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2016), Báo cáo số 39-BC/TU ngày 19 tháng năm 2016 “Tổng kết Nghị số 05 tỉnh ủy khóa XVIII đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020.” 42 Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2016), Báo cáo số 84-BC/TU ngày 26 tháng năm 2016 “Sơ kết công tác luân chuyển cán nhiệm kỳ 2010 2015” 43 Lê Minh Thông, TS Lê Minh Châu (2009), Kinh nghiệm công tác nhân số nước, Nxb Chính trị quốc gia 44 Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện, Tạp chí Cộng sản, số 1/2002 ... chuyển cán bộ, công chức Chương Thực trạng luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Ngãi Chương Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu công tác luân chuyển cán bộ, công chức nước... công chức từ cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Ngãi Xuất phát từ tình hình thực tế yêu cầu trên, học viên chọn Đề tài Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi làm luận văn thạc. .. hội tỉnh Quảng Ngãi tác động đến việc luân chuyển cán bộ, công chức 33 2.2 Tổng quan đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Ngãi 36 2.3 Thực tiễn công tác luân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ), Luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan