phân tích tình hình hoạt động của công ty tnhh tm thu hương

41 182 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2017, 20:29

MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục sơ đồ, bảng đồ, biểu đồ Lời mở đầu PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM THU HƯƠNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1.1 Quá trình hình thành 1.1.2 Quá trình phát triển 1.1.3 Quy mô 1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty TNHH TM THU HƯƠNG 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH TM THU HƯƠNG 1.2.2 Các loại hàng hóa chủ yếu mà cơng ty kinh doanh 1.3 Bộ máy tổ chức công ty TNHH TM THU HƯƠNG 1.3.1 Mơ hình tổ chức cấu máy quản lý 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận quản lý 1.4 Các hoạt động cơng ty TNHH TM Thu Hương 1.5 Khái quát kết hiệu kinh doanh công ty giai đoạn 2010-2012 1.5.1 Kết kinh doanh công ty giai đoạn 2010-2012 1.5.2 Hiệu kinh doanh công ty giai đoạn 2010 – 2012 10 PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH TM THU HƯƠNG 12 2.1 Lập báo cáo tài 12 2.1.1 Lập bảng cân đối kế toán 12 2.1.2 Lập bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 13 2.1.3 Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Doanh nghiệp khơng lập báo cáo 14 2.2 Phân tích báo cáo tài 14 2.2.1 Phân tích bảng cân đối kế toán 14 2.2.2 Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh 17 2.2.3 Phân tích tài 20 2.3 Kế toán tài 26 2.3.1 Mơ hình tổ chức máy kế toán 26 2.3.2 Kỳ kế toán đơn vị tiền tệ sử dụng 27 2.3.3 Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng 27 2.4 Lập dự án đầu tư 29 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TY TNHH TM THU HƯƠNG 30 Kết luận 32 Tài liệu tham khảo 33 Bảng danh mục từ viết tắt: STT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GiẢI BCĐKT Bảng cân đối kế toán BEPR Sức sinh lời CCDV Cung cấp dịch vụ DH Dài hạn DLDT Doanh lợi doanh thu DTT Doanh thu EBIT Lợi nhuận trước thuế lãi vay HĐKD Hoạt động kinh doanh HN Hệ số nợ 10 HSSDTS Hệ số sử dụng tài sản 11 HTK Hàng tồn kho 12 HTTBT Hệ số toán tiền 13 HTTHH Hệ số toán hành 14 HTTN Hệ số toán nhanh 15 HTTLV Hệ số toán lãi vay 16 HVCSH Hệ số vốn chủ sở hữu 17 KPT Khoản phải thu 18 KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh 19 LNST Lợi nhuận sau thuế 20 NPT Nợ phải trả 21 NV Nguồn vốn 22 ROA Doanh lợi tài sản 23 ROE Doanh lợi vốn chủ sở hữu 24 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 25 TS Tài sản 26 TSBQ Tài sản bình quân 27 TSCĐ Tài sản cố định 28 TSDH Tài sản dài hạn 29 TSNH Tài sản ngắn hạn 30 VCSH Vốn chủ sở hữu 31 HĐTV Hội đồng thành viên Danh mục sơ đồ, bảng, biểu đồ: Sơ đồ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ máy quản lý công ty TNHH TM THU HƯƠNG Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức máy kế toán 26 Sơ đồ 2.2: Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ 28 Bảng: Bảng 1.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2010 – 2012 10 Bảng 1.2 : Hiệu kinh doanh công ty giai đoạn 2010 – 2012 10 Bảng 2.1 Bảng cân đối kế toán 15 Bảng 2.2 Bảng số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2010 – 2012 18 Bảng 2.3: Bảng hệ số khả toán hành 20 Bảng 2.4: Bảng hệ số khả toán nhanh 21 Bảng 2.5: Bảng hệ số toán tiền 21 Bảng 2.6: Bảng hệ số toán lãi vay 22 Bảng 2.7: Kỳ thu tiền bình quân 23 Bảng 2.8: Bảng hiệu suất sử dụng TSCĐ 23 Bảng 2.9: Bảng hiệu suất sử dụng tổng tài sản 29 Bảng 2.10: Tỷ số đòn bẩy tài cấu tài sản công ty giai đoạn 2010 – 2012 25 LỜI MỞ ĐẦU Trong trình học tập rèn luyện khoa tài ngân hàng quản trị kinh doanh trường đại học Quy Nhơn chúng em tiếp cận trang bị cho lý luận, học thuyết kinh tế giảng thầy cô vấn đề tài chính, nhân sự, marketing, sản xuất Tuy nhiên, học phải đôi với hành, nhà trường tạo điều kiện cho chúng em tiếp cận với thực tế, từ kết hợp với lý thuyết học có nhận thức khách quan vấn đề doanh nghiệp Thực tập tổng hợp hội cho chúng em tiếp cận với thực tế, tìm hiểu làm quen vấn đề thức tế doanh nghiệp, áp dụng lý thuyết học nhà trường, phát huy ý tưởng mà trình học chưa thực Trong thời gian này, chúng em tiếp cận với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, quan sát học tập phong cách kinh nghiệm làm việc Trong giai đoạn nay, kinh tế Việt Nam chuyển mạnh mẽ sau nhiều kiện kinh tế Sự thay đổi đầy biến động tình hình kinh tế xã hội tồn giới có ảnh hưởng khơng nhỏ kinh tế Việt Nam Đặc biệt sau thức cơng nhận thành viên thứ 150 WTO- tổ chức thương mại giới, Việt Nam ta đứng trước hội vô to lớn để khẳng định phát triển tốt ẩn chứa nhiều khó khăn thử thách khơng dễ dàng Muốn có phát triển vững chắc, việc tổ chức máy tổ chức, đặc biệt máy kế toán hoạt động hiệu điều kiện tiên khẳng định thành công doanh nghiệp Nắm vấn đề này, ngày có nhiều doanh nghiệp ngày trọng đến vấn đề tổ chức máy làm việc, nâng cao hiệu trình hoạt động doanh nghiệp.Trong Cơng ty TNHH TM THU HƯƠNG công ty trọng đến vấn đề tổ chức máy làm việc lý em xin thực tập tổng hợp Công ty Em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô khoa TC-NH & QTKD, trường Đại Học Quy Nhơn tận tình dạy bảo, truyền đạt cho em nhiều kiến thức suốt thời gian qua Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Trúc tận tình hướng dẫn em hồn thành báo cáo thực tập tổng hợp Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc anh chị nhân viên Công ty TNHH TM THU HƯƠNG tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt báo cáo thực tập tổng hợp, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè bên cạnh động viên em suốt thời gian qua • Mục đích báo cáo: tìm hiểu, làm quen vấn đề thực tế Công ty TNHH TM THU HƯƠNG Đồng thời vận dụng kiến thức học để tiến hành phân tích, đánh giá số hoạt động chủ yếu cơng ty Từ đó, đưa nhận xét đánh giá điểm mạnh, điểm yếu mặt hoạt động cơng ty • Đối tượng nghiên cứu: q trình hình thành hoạt động Cơng ty TNHH TN THU HƯƠNG giai đoạn 2010 - 2012 • Phạm vi nghiên cứu: tình hình hoạt động Công ty TNHH TM THU HƯƠNG giai đoạn 2010 - 2012 • Phương pháp nghiên cứu: báo cáo thực tập tổng hợp áp dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử làm sở kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê… • Kết cấu báo cáo thực tập tổng hợp gồm phần:  PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY  TNHH TM THU HƯƠNG PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  CỦA CƠNG TY TNHH TM THU HƯƠNG ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TNHH TM THU HƯƠNG Vì thời gian kiến tập có hạn kiến thức thân hạn chế nên báo cáo khơng thể trình bày hết vấn đề đơng thời khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Với tinh thần học hỏi đúc kết kinh nghiệm em mong nhận đánh giá, nhận xét quý thầy cô, quý bạn để báo cáo hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM THU HƯƠNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty 1.1.1 Q trình hình thành Cơng ty TNHH TM Thu Hương thành lập theo loại hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X thơng qua ngày 12/6/1999 Cơng ty thức vào hoạt động vào ngày 12 /11/1998 • Vốn điều lệ : 1.500.000.000 đ • Tên cơng ty chính: Cơng ty TNHH TM Thu Hương • Tên tiếng Anh: Thu Huong Commercial Co.Ltd • Trụ sở chính: 296A - Phan Bội Châu – TP Qui Nhơn – Tỉnh Bình Định • Điện toại: 056.8255866 -056.813156 • Fax: 056.821204 • Mã số thuế: 4100266843 • Tài khoản Ngân hàng: - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH Số tài khoản: 58010000001870 - NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH Số tài khoản: 102010000408088 -NGÂN HÀNG TM CP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN QUY NHƠN Số tài khoản: 0051000000913 - NGÂN HÀNG TM CP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CN BÌNH ĐỊNH Số tài khoản: 421100301000168 - NGÂN HÀNG TM CP SÀI GỊN – CN BÌNH ĐỊNH Số tài khoản: 14000119421101 - NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP & PTNT BÌNH ĐỊNH Nhận xét: Qua bảng số liệu ta thấy tình hình công ty giai đoạn phát triển chưa ổn định bước khỏi khủng hoảng phát triển lên Cụ thể: Năm 2011 tổng doanh thu đạt 182,423,937,018 đồng giảm 19,115,329,299 đồng, tương ương với giảm 9.5% so với năm 2010 Năm 2012 doanh thu đạt 133,783,181,512 đồng giảm 48,640,755,506 đồng tương ứng với giảm 26.7% so với năm 2011 Nguyên nhân sụt giảm tác động khủng hoảng kinh tế khiến cho đơn đặt hàng doanh nghiệp giảm Đây giai đoạn kho khăn cơng ty việc tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm Sự sụt giảm doanh thu kéo theo giảm sút tương ướng lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng CCDV Cụ thể là: Năm 2010 lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng CCDV 2,931,418,685 đồng Năm 2011 số giảm xuống 2,250,474,639, giảm 680,944,046 đồng, tương ứng với giảm 23.2% so với năm 2010 Nhưng đến năm 2012 tiêu tăng thêm 419,428,211 đồng, đạt mức 2,669,902,850 đồng, tăng 18.6% so với năm 2011 Có thể nói mơt nỗ lực cơng ty tình hình kinh tế khó khăn, giá cá vật liệu đầu vào tăng cao Đây đặc thù công ty thương mại chịu tác động nhiều bới thị hiếu thị trường Năm 2010 lợi nhuận từ HĐKD công ty đạt số âm, tức công ty bị thua lỗ Nguyên nhân chi phí lãi vay chi phí quản lý DN công ty cao, doanh thu từ HDKD không đủ để bù đắp, cơng ty lại khơng có thu nhập từ hoạt động tài để bù đắp Cụ thể, năm 2010 số -18,060,642 đồng, đến năm 2011 tiêu lại giảm xuống -37,163,748 đồng, giảm 19,103,106 đồng tương ứng với tỷ lệ 105.8% so với năm 2010 Năm 2012 dường tình hình cải thiện lợi nhuận từ HĐKD công ty tăng lên 157,859,228 đồng, tăng 195,022,976 đồng tương ứng với tỷ lệ 524.8% so với năm 2011 Nguyên nhân năm 2012 lợi nhuận gộp từ bán hàng CCDV tăng 18.6% đồng thời chi phí lãi vay giảm xuống Tuy chi phí quản lý DN có tăng lên khơng đáng kể Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng kì doanh nghiệp phải đầu tư, mua sắm thêm số trang thiết bị phục vụ cho doanh nghiệp 20 Lợi nhuận sau thuế công ty qua năm có biến động khơng ổn định Nhưng nhing chung co xu hướng lên Cụ thể, năm 2010 16,794,320 đồng, sang năm 2011 số có giảm xuống khơng đáng kể Đến năm 2012, lợi nhuận sau thuế công ty đạt 156,739,911 đồng, tăng 140,288,232 đồng, tương ứng với tăng 852.7% so với năm 2011 Đây dấu hiệu khả quan cơng ty giai đoạn khó khăn cơng ty cố gắng đạt yêu cầu đặt đưa công ty khỏi tình trạng khó khăn bước lên Có thành cơng nhờ sách hợp lý ban quản lý cơng ty nỗ lực tồn cơng nhân viên cơng ty 2.2.3 Phân tích tài 2.2.3.1 Các tỷ số khả tốn Tình hình tài đánh giá lành mạnh trước hết phải thể khả chi trả, việc phân tích khả toán Hệ số khả toán hành HTTHH = TSNH T ổ ng n ợ ng ắ n h n Bảng 2.3: Bảng hệ số khả toán hành Chỉ tiêu ĐVT TSNH Đồng 30,254,395,487 36,097,606,282 37,346,351,859 Nợ ngắn hạn Đồng 28,542,684,872 34,261,904,794 35,777,932,650 H TTHH Năm 2010 Năm 2011 1.06 1.05 Năm 2012 1.04 Nguồn: BCĐKT Phân tích Hệ số tốn hành: Năm 2010 H TTHH 1.06 nghĩa đồng nợ ngắn hạn đảm bảo 1.06 đồng TSNH, đến năm 2011 hệ số giảm xuống mức 1.05 tức đồng nợ ngắn hạn đảm bảo 1.05 đồng TSNH Tỷ số giảm 0.01 so với năm trước Sang năm 2012 hệ số tiếp tục tăng giảm 0.01 xuống 21 1.04, lúc đồng nợ ngắn hạn đảm bảo 1.04 đồng TSNH Hệ số giảm cho thấy khả toán giảm Hệ số khả toán nhanh Bảng 2.4: Bảng hệ số khả toán nhanh Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 TSNH 30,254,395,487 36,097,606,282 37,346,351,859 Dự trữ 9,071,548,431 15,618,089,183 7,358,307,207 Nợ ngắn hạn 28,542,684,872 34,261,904,794 35,777,932,650 0.7 0.6 0.8 Năm 2010 hệ số 0.7 dến năm 2011 hệ giảm 0.1 xuống mức 0.6 đến năm 2012 hệ số lại tăng lên mức 0.8 tăng 0.2 so với năm 2011 Nhìn chung nói hệ số có xu hướng tăng qua năm, điều tốt dối với công ty Hệ số tăng cho thấy khả toán cơng ty tăng Hệ số khả tốn tiền HTTBT = Tiền Nợ ngắn hạn Bảng 2.5: Bảng hệ số toán tiền Chỉ tiêu Tiền ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Đồng 3,462,077,547 3,119,696,160 2,303,294,581 Nợ ngắn Đồng hạn 28,542,684,872 34,261,904,794 35,777,932,650 0.12 0.09 0.06 H TTBT Nguồn: BCĐKT Nhìn chung hệ số tốn tiền cơng ty qua năm thấp Năm 2010 hệ số 0.12 có nghĩa có 12% nợ ngắn hạn đảm bảo tiền mặt, năm 2011 số giảm 0.09 Đến năm 2011 hệ số lại tiếp tục giảm xuống mức 0.06 nghĩa đồng nợ ngắn hạn đảm bảo 22 0.06 đồng tiền mặt khả tốn tiền cơng ty giảm khoản phải thu công ty bị chiếm dụng nhiều Nhìn vào bảng cân đơi kế toán ta thấy khoản phải thu qua năm chiếm tỷ trọng lờn tăng qua năm Vì cơng ty cần có kế hoạch thu nợ thích hợp để đảm bảo khả tốn tiền Hệ số khả tốn lãi vay HTTLV= L ợ i nhu ậ n tr ướ c thu ế v l ã i vay Chi phí l ã i vay Bảng 2.6: Bảng hệ số toán lãi vay Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 EBIT 2,206,379,520 1,594,244,957 1,630,286,354 Chi phí lãi vay 2,183,054,076 1,573,242,719 1,440,298,643 1.01 1.01 1.13 Nguồn: BKQHĐKD Qua bảng số liệu ta thấy HTTLV có xu hướng tăng lên qua năm, hệ số lớn chứng tỏ công ty sử dụng vốn vay để kinh doanh ngày có hiệu Điều giúp công ty tạo uy tín người cho vay, giúp cho cơng ty thuận lợi việc huy động vốn để kinh doanh 2.2.3.2 Tỷ số khả hoạt động Các tỷ số hoạt động sử dụng để đánh giá hiệu sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp - Kỳ thu tiền bình quân KTTBQ = K h o ả n p h ả i t h u b ì n h qu â n Doan h t h u b ì n h qu â n ng y Bảng 2.7: Kỳ thu tiền bình quân CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 KPT bq Đồng 17,720,769,509 17,359,820,939 27,584,582,967 DTTbq ngày Đồng 559,716,334 506,571586 371,530,703 23 (DTT/360) KTTBQ Ngày 32 34 74 Nguồn: BCĐKT & BKQHĐKD - Qua bảng số liệu ta thấy kỳ thu tiền bình qn cơng ty tăng dần qua năm Năm 2010 trung bình sau 32 ngày đồng hàng hóa bán cơng ty thu tiền hàng, năm 2011 số tăng lên 34 ngày Và đến năm 2012 tăng lên 74 ngày tăng 117.6% so với năm 2011 Nguyên nhân khoản phải thu công ty năm tăng nhanh doanh thu lại giảm Công tác quản lý nợ phải thu công ty chưa tốt Cơng ty cần có biện pháp thích hợp để giảm KTTBQ xuống mức hợp lý Hiệu suất sử dụng TSCĐ Doan h t h u t h u ầ n Nguy ê n gi TSC Đ b ì n h qu â n Hiệu suất sử dụng TSCĐ = Bảng 2.8: Bảng hiệu suất sử dụng TSCĐ CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Doanh thu Đồng 201,497,880,231 182,365,771,032 133,751,052,969 Nguyên giá TSCĐ bq Đồng 557,562,450 557,562,450 800,865,307 Hiệu suất sử dụng TSCĐ Lần 361.4 327 167 Nguồn: BCĐKT & BKQHĐKD Từ bảng số liệu cho thấy, năm 2010 hiệu suất sử dụng TSCĐ 361.4 nghĩa đồng Nguyên giá TSCĐ tạo 361.4 đồng doanh thu Năm 2011 số giảm xuống mức 327 nghĩa đồng Nguyên giá TSCĐ tạo 327 đồng doanh thu Đến năm 2012 tiếp tục giảm xuống 167 Hiệu suất sử dụng TSCĐ công ty la lớn cho thấy công ty sử dụng TSCĐ hiệu Hệ số giảm dần qua năm, nguyên nhân doanh thu công ty thời sụt giảm dồng thời nguyên giá TSCĐ công ty tăng lên -Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 24 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = Doanh thuthu ầ n T ổ ng t i s ả n b ì nh qu â n Bảng 2.9: Bảng hiệu suất sử dụng tổng tài sản CHỈ TIÊU Doanh thu Tổng TSbq Hiệu suất sử dụng tổng TS ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Đồng 201,497,880,231 182,365,771,032 133,751,052,969 Đồng 30,633,592,855 36,470,068,598 37,847,375,856 6.58 5.00 3.53 Lần Nguồn: BCĐKT & BKQHĐKD Nhìn chung hiệu suất sử dụng tổng tài sản công ty qua năm cao cho thấy công ty sử dụng tài sản có hiệu Nhưng hệ số có xu hướng giảm dần cụ thể Năm 2010 hệ số đạt mức 6.58 sang năm 2011 hệ số giảm 5.00 Đến năm 2012 tiếp tục giảm xuống 3.53 Sự sụt giảm tổng tài sản công ty liên tục tăng qua năm doanh thu công ty lại bị giảm Nếu sụt giảm tiếp diễn ảnh hưởng xấu tới hoat động kinh doanh công ty 25 2.2.3.3 Nhóm tỷ số đòn bẩy tài cấu tài sản Bảng 2.10: Tỷ số đòn bẩy tài cấu tài sản cơng ty giai đoạn 2010 – 2012 Năm 2010 2011 2012 Hệ số nợ 0.93 0.94 0.945 Hệ số vốn chủ sở hữu 0.07 0.06 0.055 Tỷ suất đầu tư tài sản ngắn hạn 0.988 0.990 0.987 Tỷ suất đầu tư tài sản dài hạn 0.012 0.01 0.013 Cơ cấu tài sản 79.79 96.92 74.54 Qua bảng số liệu ta thấy hệ số nợ công ty qua năm mức cao có xu hướng tăng dần qua năm Năm 2010 đạt 0,93 đến năm 2011 số 0,94 bước sang năm 2012 hệ số tiếp tục tăng lên mức 0.945 Nghĩa 100 đồng vốn kinh doanh cơng ty có 94.5 dồng hình thành từ nguồn vốn vay bên ngồi Hệ số nợ cao đồng nghĩa với hệ số vốn chủ sở hữu thấp cho thấy mức độ tự chủ nguồn vốn kinh doanh công ty thấp, công ty phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay bên Sử dụng vốn vay để kinh doanh có lợi giúp cơng ty tạo đòn bẩy tài sử dụng tốt cơng ty có lợi, giúp cơng ty giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Tuy nhiên có nhược điểm tạo áp lực trả nợ đến hạn Nếu lợi nhuận khơng đủ để bù đắp chi phí lãi vay cơng ty gặp khó khăn dẫn đến khả toán Chỉ số Về tỷ suất đầu tư vào tài sản ta thấy công ty chủ yếu đầu tư vào TSNH tỷ trọng TSDH tổng tài sản chiếm tỷ lệ thấp Cụ thể: Năm 2010 tỷ suất đầu tư TSNH 0.988 tỷ suất đầu tư TSDH chiếm 0.012 Năm 211 cặp tỷ số 0.99 0.01 Năm 2012 tỷ suất đầu tư vào TSNH giảm 0.987 tỷ suất đầu tư TSDH 0.013 Năm 2010 cấu tài sản công ty 79.79 nghĩa công ty đầu tư 79.79 đồng cho tài sản ngắn hạn tương ướng với đầu tư cho đồng tài sản dài hạn Năm 2011 tỷ số tăng lên 96.92, đến năm 2012 tỷ số giảm xuống 74.57 26 2.3 Kế tốn tài 2.3.1 Mơ hình tổ chức máy kế tốn Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức máy kế tốn KẾ TỐN TRƯỞNG KẾ TỐN THANH TỐN CƠNG NỢ Ghi chú: KẾ TỐN VẬT TƯ THỦ QUỸ Quan hệ trực tiếp Quan hệ phân phối qua lại (Nguồn: Phòng TC-KT) Chức năng, nhiệm vụ người, phần hành: - Kế toán trưởng kiêm kế tốn tổng hợp Là người lãnh đạo tồn cơng tác kế tốn đơn vị, chịu trách nhiệm trước giám đốc hoạt động tài hàng tháng, quý, năm đơn vị, tổng hợp chứng từ để ghi chép vào sổ sách kế toán tổng hợp, hoạch tốn khấu hao tài sản cố định, trích phân bổ khấu hao, tiền lương công nhân viên theo chế độ quy định đồng thời cân đối vốn kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị tổ chức báo cáo kế toán cho cấp nghành chức theo quy định - Kế tốn tốn cơng nợ Lập chứng từ thu chi tiền mặt, tiền gửi chuyển khoản vào sổ chi tiết, theo dõi tình hình cơng nợ cơng ty với đơn vị có liên quan, theo dõi chương trình dự án cấp xuống tốn, lại chưa tốn tốn lần cho cơng ty để có kế hoạch đơn đốc thu hồi vốn 27 - Kế tốn vật tư Là người trực dõi biến động vật tư, tính tốn tình hình nhập xuất, tồn kho nguyên vật liệu, kể về giá trị số lượng, theo dõi phân bổ công dụng cụ, hoạch toán sổ chi tiết tổng hợp cách kịp thời, cung cấp số liệu hình thức sử dụng vật tư, tính phân bổ chi phí ngun liệu, vật liệu cơng cụ, dụng cụ vào chi phí sản xuất - Thủ quỹ Là người làm nhiệm vụ quản lý tiền mặt đơn vị, nhận tiền, chi tiền có phiếu chi séc bảo chi kế toán trưởng, giám đốc phê duyệt Hàng tháng thủ quỹ tiến hành kiểm tra đối chiếu sổ sách 2.3.2 Kỳ kế toán đơn vị tiền tệ sử dụng -Hiện Công ty áp dụng kỳ kế tốn theo Q -Niên độ kế tốn cơng ty ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm - Đơn vị tiền tệ sử dụng: Việt Nam đồng 2.3.3 Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng -Chế độ kế toán áp dụng: Công ty TNHH TM THU HƯƠNG thực chế độ kế toán ban hành theo định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài - Hình thức kế tốn áp dụng:Chứng từ ghi sổ Hình thức kế tốn thể theo sơ đồ sau: 28 Sơ đồ 2.2: Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ Chứng Từ Gốc Sổ Quỹ Sổ Đăng Ký Chứng Từ Ghi Sổ Bảng Tổng Hợp Chứng Từ Gốc Sổ, Thẻ Kế Toán Chi Tiết Chứng Từ Ghi Sổ Sổ Cái Bảng Tổng Hợp Chi Tiết Bảng Cân Đối Số Phát Sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Hàng ngày vào chứng từ gốc bảng tổng hợp chứng từ gốc, kế toán lập chứng từ ghi sổ Căn vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau dùng để ghi vào sổ Các chứng từ gốc sau làm lập chứng từ ghi sổ dùng để ghi vào sổ, thẻ kế tốn chi tiết Cuối tháng, q phải khóa sổ tính tổng số tiền nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh tháng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tính tổng số phát 29 sinh bên nợ, tổng số phát sinh bên có số dư tài khoản sổ Căn vào sổ lập bảng cân đối tài khoản Cuối tháng (quý) phải tổng hợp số liệu, khóa sổ thẻ chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết Sau đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi sổ bảng tổng hợp chi tiết sử dụng để lập báo cáo kế toán 2.4 Lập dự án đầu tư Cơng ty khơng có dự án đầu tư 30 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TY TNHH TM THU HƯƠNG  Đánh giá chung: Công ty TNHH TM THU HƯƠNG công ty hoạt động lĩnh vực thương mại chuyên cung ứng phân phối vật liệu xây dựng sắt, thép, xi măng, gạch,…mà chủ yếu sắt thép xi măng Cơng ty có làm đại lý phân phối vật liệu cho cửa hàng bán lẻ khác, cung cấp vật liệu cho cơng trình xây dựng, hay phục vụ cho việc xây dựng nhà nhân dân cho cơng trình phúc lợi khác…, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường Công ty năm qua trải qua năm tháng thăng trầm đơn vị bước tạo dựng vị trí ổn định thời kì đổi đất nước Cụ thể biểu qua lợi nhuận sau thuế công ty qua năm dương có xu hướng tăng dần qua năm Công ty sử dụng chủ yếu nguồn vốn vay để kinh doanh qua dó cho thấy cơng ty sử dụng hiệu nguồn vốn vào vốn hoạt động kinh doanh  Về ưu điểm Qua tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng ty cơng ty có máy kế tốn tổ chức chặt chẽ, có quy định rõ ràng chức vụ giúp cho cơng tác kế tốn diễn thuận tiện liên tục Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty thực theo quy định nhà nước, công tác kế toán thực luật quy định Cơng ty sử dụng hình thức ghi sổ hợp lý Bên cạnh đó, việc tin học hóa cơng tác kế tốn cơng ty giúp cho việc tổ chức hạch toán xử lý nghiệp vụ kế toán đơn giản hơn, nhanh chóng, dễ dàng theo dõi, đồng thời tiết kiệm nhân lực chi phí phù hợp với yêu cầu đổi chế thị trường Việc lập báo cáo tài đảm bảo nguyên tắc chuẩn mực Về tình hình tài công ty: Công ty tạo lập thị trường rộng lớn tương đối ổn định Đặc biệt cơng ty có khả huy động vốn tốt, ngồi cơng ty có khả chiếm dụng vốn lớn đặc biệt vốn ngân hàng chứng tỏ uy tín khả huy động vốn cơng ty thị trường 31  Về nhược điểm Về cơng tác kế tốn: Vì cơng ty có quy mơ vừa nhỏ nên việc hạch tốn kế tốn diễn phức tạp, không tránh khỏi thiếu sót Về tài chính: Cơ cấu tài sản cơng ty chưa hợp lý Tỷ trọng TSCĐ thấp tổng tài, tài sản ngăn hạn chiếm tỷ trọng lớn Cơng ty bị chiếm dụng vốn lớn có xu hướng ngày tăng, điều không tốt làm giảm hiệu sử dụng vốn công ty Cơ cấu nguồn vốn lại có tỷ trọng nợ phải trả qua lớn Qua cho thấy nguồn vốn kinh doanh công ty phụ thuộc phần lớn từ bên ngồi Tỷ trọng nợ có xu hướng giảm qua năm giảm mức thấp Nếu tình hình kinh doanh gặp khó khăn cơng ty có khả khả tốn nguồn vốn chủ sở hữu không đủ để đảm bảo cho vốn nợ vay bên Tỷ lệ nợ cao nên khả độc lập tự chủ công ty thấp, khơng đảm bảo ngun tắc tài Do cơng ty cần huy động vốn chủ sở hữu thêm nhiều để giảm tỷ trọng nợ xuống Như khắc phục việc công ty phải phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngồi, đặc biệt Chính phủ thực sách thắt chặt tiền tệ, cơng ty khó vay nợ từ bên ngồi lãi suất cao, lãi suất cao làm chi phí tăng kéo theo lợi nhuận giảm 32 KẾT LUẬN Công ty TNHH TM THU HƯƠNG công ty giai đoạn khỏi tình trạng khó khăn bước phát triển lên Mặc dù tình hình kinh tế rơi vào khủng hoảng cơng ty cố gắng để đạt mục tiêu đề ra, khẳng định vị thị trường Mặc dù kết đạt chưa thật mong muốn bước đầu công ty đạt thành công định tạo sở cho phát triên tương lai Tuy số khó khăn tồn , cơng ty bước khắc phục tiến tới hoàn thiện Bài báo cáo hoàn thành dựa kiến thức học kết hợp với tình hình hoạt động thực tế cơng ty hướng dẫn thầy Nguyễn Hữu Trúc với giúp đõ cô, chú, anh, chị công ty Nhưng với lượng kiến thức nhiều hạn chế, kinh nghiệm việc tiếp cận thực tế thời gian ngắn, thân có nhiều cố gắng báo cáo thực tập em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận hướng dẫn, đóng góp ý kiến thầy cơ, ban lãnh đạo cơng ty, anh chị phòng kế tốn hướng dẫn thêm để thân em củng cố thêm kiến thức đúc kết kinh nghiệm cho thân Em xin cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình thầy Nguyễn Hữu Trúc, cảm ơn giúp đỡ ban lãnh đạo công ty anh chị phòng tài kế tốn tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành đợt kiến tập hoán thành báo cáo Em xin kính chúc thầy cơ, ban lãnh đạo công ty anh chị công ty sức khỏe thành đạt Em xin chân thành cảm ơn! Bình Định, tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực Hà Như Hải 33 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu, giáo trình  PGS.TS Nguyễn Văn Cơng, Lập đọc báo cáo tài  TS Hà Thanh Việt (2007), Bài giảng quản trị tài doanh nghiệp, tài liệu lưu hành nội  Tài liệu Công ty TNHH TM THU HƯƠNG  Bộ tài (2006), “Hướng dẫn lập chứng từ kế toán ghi sổ kế toán” ( Ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính, NXB Tài Chính) 34 ... phân tích tổng hợp, thống kê… • Kết cấu báo cáo thực tập tổng hợp gồm phần:  PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY  TNHH TM THU HƯƠNG PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  CỦA CƠNG TY TNHH. .. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM THU HƯƠNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty 1.1.1 Q trình hình thành Cơng ty TNHH TM Thu Hương thành lập theo loại hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn... nhiệm vụ Cơng ty TNHH TM THU HƯƠNG: 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH TM THU HƯƠNG 1.2.1.1 Chức Chức xuyên suốt q trình hình thành phát triển cơng ty cung ứng phân phối vật
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tình hình hoạt động của công ty tnhh tm thu hương , phân tích tình hình hoạt động của công ty tnhh tm thu hương , 1 Lập báo cáo tài chính 12, 1 Lập báo cáo tài chính, Bảng 2.8: Bảng hiệu suất sử dụng TSCĐ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn