Áp dụng biện pháp tạm giam đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Gia Lai

88 100 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2017, 15:16

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRỊNH TUẤN ANH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI, 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRỊNH TUẤN ANH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH GIA LAI Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình Mã số : 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRUNG THÀNH HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết đề cập Luận văn trung thực, có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng xác Tác giả luận văn TRỊNH TUẤN ANH MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TẠM GIAM, VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI Ở GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Những vấn đề lý luận biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định pháp luật Tố tụng hình Việt Nam 1.2 Quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam biện pháp tạm giam 17 1.3 Những vấn đề lý luận áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình 23 Chương QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TẠM GIAM ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH GIA LAI 30 2.1 Quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 biện pháp ngăn chặn tạm giam người chưa thành niên phạm tội 30 2.2 Thực trạng áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội tỉnh Gia Lai 38 Chương YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI Ở GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 57 3.1 Yêu cầu 57 3.2 Giải pháp 66 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình BPNC: Biện pháp ngăn chặn BPTG: Biện pháp tạm giam CQĐT: Cơ quan điều tra CQTHTT: Cơ quan tiến hành tố tụng CSND: Cảnh sát nhân dân TA: Tòa án THTT: Tiến hành tố tụng TTHS: Tố tụng hình VAHS: Vụ án hình VKS: Viện kiểm sát XHCN: Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình tội phạm người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012- 2016 40 Bảng 2.2 Tình hình áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012- 2016 45 Bảng 2.3 Tình hình áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012-2016 theo thủ tục pháp lý 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với xu hội nhập đổi toàn diện tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hoá - xã hội mà trước hết đổi kinh tế Đảng Nhà nước ta năm qua trọng phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý Nhà nước Đó nhân tố làm biến đổi sâu sắc kinh tế nước ta Phát triển kinh tế thị trường khắc phục thiếu sót thời kỳ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, mặt khác phát huy tối đa khả năng to lớn, huy động có hiệu cao tiềm vật chất, tinh thần nhân dân, phát huy nội lực, tạo phát triển đáp ứng nhu cầu sống Hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường với mặt tích cực tiêu cực hàng ngày hàng tác động tới mặt đời sống xã hội, làm biến đổi đời sống xã hội nói chung, Pháp luật nói riêng chịu ảnh hưởng chi phối Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế, điều kiện xã hội chịu ảnh hưởng biến đổi sâu sắc Một mặt đời sống xã hội ngày cải thiện, người có hội làm giàu phát huy khả Song, khoảng cách người giàu người nghèo ngày cách biệt, phân tầng xã hội ngày rõ nét Tình hình xã hội diễn biến phức tạp, tội phạm có chiều hướng gia tăng số vụ, tội phạm có tổ chức ngày phổ biến tinh vi, phức tạp, tội phạm có tính chất chiếm đoạt tài sản (Tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…) tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm người, tội phạm ma tuý… Đối tượng thực tội phạm ngày đa dạng, phức tạp thành phần, nghề nghiệp, độ tuổi Trong đó, tội phạm người chưa thành niên thực ngày gia tăng, với tính chất mức độ phạm tội ngày nguy hiểm, sử dụng nhiều thủ đoạn phạm tội tinh vi Thời gian qua, địa bàn nước nói chung địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng, tội phạm người chưa thành niên thực thường xuyên xảy ra, với tính chất mức độ ngày nghiêm trọng xảy hầu hết huyện, thị xã, thành phố tỉnh Trước tình hình đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra nước nói chung Cơ quan Cảnh sát điều tra Cơng an tỉnh Gia Lai nói riêng có nhiều cố gắng điều tra triệt phá nhiều tội phạm người chưa thành niên thực Tuy nhiên, tỷ lệ điều tra khám phá vụ án chưa tiêu đề ra, chưa đáp ứng kỳ vọng nhân dân, với tình trạng vi phạm thủ tục tố tụng, đặc biệt áp dụng biện pháp tạm giam Áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp tạm giam nói riêng người chưa thành niên phạm tội hoạt động quan trọng trình giải vụ án hình Tạm giam biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc Tố tụng hình Áp dụng biện pháp tạm giam khơng quy định pháp luật Tố tụng hình trực tiếp xâm phạm tới quyền Công dân ghi nhận Hiến pháp văn pháp luật, ảnh hưởng tới uy tín Cơ quan Cảnh sát điều tra đồng thời ảnh hưởng tới kết giải vụ án hình Vấn đề then chốt chỗ: Đây loại đối tượng có nhân thân đặc biệt, khơng có biện pháp tác động, xử lý linh hoạt phù hợp, mang tính giáo dục nhân đạo, khơng khơng giải tốt vụ án hình mà khơng đạt mục đích giáo dục, cải tạo đối tượng này, khơng thực sách hình nghiêm khắc đậm tính nhân đạo Nhà nước Từ phân tích cho thấy, việc nghiên cứu, nâng cao nhận thức, hạn chế thiều sót, áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội quy định pháp luật Tố tụng hình giai đoạn điều tra vụ án hình Cơ quan Cảnh sát điều tra Cơng an tỉnh Gia Lai cần thiết Vì tác giả chọn vấn đề “Áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Gia Lai” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian qua có số cơng trình khoa học, số viết nghiên cứu việc áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội nói riêng q trình giải vụ án hình - Tiến sỹ Nguyễn Vạn Ngun có cơng trình “Các biện pháp ngăn chặn vấn đề nâng cao hiệu chúng” (Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội, 1995); - Nguyễn Mai Bộ có cơng trình “ Những biện pháp ngăn chặn tố tụng hình sự” (Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997); - Luận án tiến sỹ Nguyễn Văn Điệp “Các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam tố tụng hình Việt Nam Thực trạng, nguyên nhân giải pháp”; - Luận văn thạc sỹ Trương Hồng Sơn “Áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội quan cảnh sát điều tra Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả”; - Luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hoài “Các biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội” Ngồi số cơng trình khoa học, số viết đăng tạp chí Cơng an nhân dân, tạp chí Khoa học giáo dục Cảnh sát nhân dân, tạp chí Kiểm sát, tạp chí Tòa án nhân dân đề cập đến vấn đề Tuy nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn tỉnh Gia Lai Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực trạng áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Gia Lai giai đoạn từ 2012 đến 2016, phát khó khăn vướng mắc, thiếu sót việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn tỉnh Gia Lai Từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Gia Lai - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích trên, luận văn đặt giải nhiệm vụ chủ yếu sau đây: + Nghiên cứu, làm rõ vấn đề lý luận biện pháp ngăn chặn nói chung biện pháp tạm giam nói riêng theo quy định pháp luật Tố tụng hình Việt Nam, lý luận áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình + Phân tích, đánh giá quy định BLTTHS năm 2003 BLTTHS năm 2015 biện pháp ngăn chặn tạm giam người chưa thành niên phạm tội + Làm rõ tình hình tội phạm người chưa thành niên thực thời gian qua địa bàn tỉnh Gia Lai Những yếu tố tác động ảnh hưởng tới việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai + Khảo sát đánh giá thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai Chỉ kết đạt được, hạn chế thiếu sót, vấn đề khó khăn, vướng mắc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội vấn đề phát sinh đối tượng phạm tội ngày gia tăng giai đoạn + Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm người chưa thành niên, thực trạng áp dụng biện pháp tạm giam quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối tượng Đưa yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật Tố tụng hình việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận quy định pháp luật TTHS thực tiễn liên quan đến việc áp dụng biện pháp tạm giam đối tượng đặc thù người chưa thành niên phạm tội - Phạm vi nghiên cứu: định thời hạn gia hạn tạm giam để điều tra người 18 tuổi nào? Trong vụ án có người thành niên người 18 tuổi thực mà việc điều tra cần phải gia hạn, việc gia hạn tạm giam hai nhóm đối tượng giải nào? Vì vậy, cần quy định cụ thể việc gia hạn tạm giam người 18 tuổi thực hành vi phạm tội Thứ ba: giống BLTTHS 2003, BLTTHS 2015 hạn chế cần khắc phục cần quy định thời hạn gia hạn để điều tra thời hạn gia hạn tạm giam để điều tra theo hướng thống với Theo quy định BLTTHS 2003 BLTTHS 2015 quy định thời hạn gia hạn điều tra dài thời hạn gia hạn tạm giam bị can để điều tra, áp dụng bị can người 18 tuổi, thời hạn tạm giam 2/3 thời hạn tạm giam người thành niên thời hạn tạm giam ngắn thời hạn điều tra Điều khó khăn lớn cho quan điều tra trình áp dụng Thứ tư: thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giam người 18 tuổi thực hành vi phạm tội, theo nên quy định thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giam cho người tiến hành tố tụng trực tiếp giải VAHS mà cụ thể Điều tra viên trực tiếp giải vụ án để nâng cao tính thực tế tính chịu trách nhiệm điều tra viên việc áp dụng biện pháp tạm giam người 18 tuổi thực hành vi phạm tội 3.2.2 Giải pháp áp dụng pháp luật - Kịp thời hướng dẫn, giải thích áp dụng quy định pháp luật biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội Bộ luật TTHS 2015 đời khắc phục hạn chế, thiếu sót BLTTHS 2003, góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm pháp chế XHCN Khắc phục hạn chế thiếu sót BLTTHS 2003 từ phía quan lập pháp có nhiều quy định BLTTHS 2003 từ đời đến có Bộ luật thay khơng có văn hướng dẫn thi hành Vì vậy, để đảm bảo hiệu áp dụng, để quy phạm pháp luật BLTTHS 2015 vào thực tiến, góp phần bảo đảm pháp chế XHCN, bảo đảm quyền người nói chung, quyền người người 18 tuổi nói chung quan có thẩm quyền cần sớm ban hành văn 68 hướng dẫn, giải thích áp dụng quy định pháp luật TTHS áp dụng biện pháp tạm giam người 18 tuổi thực hành vi phạm tội, để góp phần hạn chế việc áp dụng biện pháp tạm giam người 18 tuổi nâng cao hiệu áp dụng biện pháp tạm giam quan điều tra trình điều tra giải VAHS người 18 tuổi thực Như chúng tơi phân tích trên, cần có văn hướng dẫn, giải thích thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giam Điều 419 BLTTHS 2015 chưa có viện dẫn thẩm quyền quy định Điều 113, Khoản Điều 119 BLTTHS 2015 Về thời hạn tạm giam áp dụng với người 18 tuổi Điều 419 BLTTHS 2015 quy định 2/3 thời hạn tạm giam người thành niên Vì vậy, cần có văn hướng dẫn việc áp dụng biện pháp tạm giam người 18 tuổi vụ án có người thành niên thực đồng thời việc gia hạn tạm giam người 18 tuổi trường hợp cần gia hạn thời hạn điều tra nào? BLTTHS 2015 quy định theo hướng quy định rõ ràng, chặt chẽ áp dụng theo hướng hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp tạm giam người 18 tuổi biện pháp không hạn chế tự người 18 tuổi, giao người 18 tuổi cho người đại diện người quản lý Tuy nhiên, trường hợp người người đại diện người 18 tuổi quản lý giáo dục không tốt, để người 18 tuổi tiếp tục phạm tội, trốn, gây cản trở cho hoạt động điều tra trách nhiệm người đại diện nào, kinh phí để truy bắt người 18 tuổi trốn bên phải chịu trách nhiệm? Vì vậy, cần có văn hướng dẫn cụ thể trường hợp để đảm bảo quy định vào thực tế cách thực chất, hiệu quả, tạo thuận lợi cho quan điều tra điều tra viên trình áp dụng biện pháp tạm giam người 18 tuổi giải VAHS người 18 tuổi thực - Tổng kết, rút kinh nghiệm áp dụng Tổng kết, rút kinh nghiệm việc áp dụng pháp luật áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội nói riêng giai đoạn điều tra, giải án hình nhiệm vụ 69 quan trọng Cơ quan điều tra địa bàn tỉnh Gia Lai Bởi lẽ, thông qua hoạt động tổng kết, rút kinh nghiệm công tác áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung huyện địa bàn Cơ quan điều tra có nhìn tổng thể làm chưa làm được, thiếu sót, tồn nhận thức pháp luật, thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội Để từ đó, rút học kinh nghiệm áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS Qua đó, thấy quy phạm pháp luật phù hợp với thực tế, quy phạm pháp luật khơng phù hợp cần sửa đổi bổ sung, để có kiến nghị, đề xuất xem xét, sửa đổi, giải thích, hướng dẫn áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội thống nhất, đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Như vậy, việc tổng kết kinh nghiệm áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Gia Lai có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn việc nâng cao chất lượng áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS Do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai cần tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát Để làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn cần cập nhật thường xuyên kịp thời kết áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội nói chung đặc biệt việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn theo tháng, quý, tháng đầu năm theo năm Thông qua hoạt động kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai Cơ quan điều tra cấp huyện địa bàn năm qua phát số tồn áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội không đủ cứ, điều kiện áp dụng, tình trạng q hạn tạm giam, giải VAHS có người chưa thành niên 70 tham gia chưa đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời dẫn đến phải gia hạn thời hạn điều tra gia hạn thời hạn tạm giam, làm cho thời hạn tạm giam áp dụng người chưa thành niên phạm tội dài Kết công tác kiểm tra, sau Cơ quan điều tra tỉnh Gia Lai tổng kết để rút kinh nghiệm toàn ngành, qua sai lầm, thiếu sót việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS Bên cạnh kết đạt cơng tác kiểm tra quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai bộc lộ số hạn chế như: Công tác kiểm tra nhiều chưa tiến hành kịp thời; việc xử lý cán sai phạm việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội chưa thực nghiêm minh, có biểu bao che, nể nang; Việc kiểm tra chưa mang tính thường xun, mang nặng tính hình thức Để thực tốt nhiệm vụ này, Cơ quan Cảnh sát điều tra địa bàn tỉnh Gia Lai cần phải thực tốt số giải pháp sau: + Cần kiện toàn tổ chức hoạt động quan tra nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật + Lựa chọn cán có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chun mơn giỏi có kinh nghiệm thực tiễn để thực nhiệm vụ kiểm tra + Có kế hoạch kiểm tra định kỳ đột xuất hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội quan điều tra công an cấp huyện địa bàn toàn tỉnh + Thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học, tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu xây dựng đề tài, chuyên đề áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội đặc biệt vấn đề áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS có tham gia Viện kiểm sát tổ chức xã hội địa bàn 3.2.3 Giải pháp khác - Thực chun mơn hóa lực lượng điều tra vụ án có đối tượng phạm tội người chưa thành niên 71 Qua nghiên cứu cho thấy địa bàn tỉnh Gia Lai lại chưa có chun mơn hóa lực lượng điều tra viên điều tra vụ án có đối tượng phạm tội người chưa thành niên Đặc biệt có 3/17 quan Cảnh sát điều tra cơng an cấp huyện địa bàn tỉnh Gia Lai có điều tra viên nữ Thực tế làm cho việc điều tra, giải quyết, áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội nói riêng cứng nhắc, thiếu tính giáo dục thiếu thuyết phục Nghiên cứu mơ hình tố tụng số nước giới nhận thấy số nước có chun mơn hóa tốt trình giải vụ án người 18 tuổi thực hiện, không chuyên môn hóa đội ngũ đào tạo tâm, sinh lý lứa tuổi người 18 tuổi đề tiến hành giải vụ án người 18 tuổi thực mà ưu tiên người tiến hành tố tụng vụ án người 18 tuổi thực nữ giới, đặc biệt người có gia đình có để giải vụ án người 18 tuổi thực Vì vậy, chúng tơi thấy cần thiết phải có chun mơn hóa lực lượng điều tra vụ án có đối tượng phạm tội người chưa thành niên Lực lượng việc phải đáp ứng tiêu chuẩn điều tra viên theo quy định pháp luật phải đào tạo nắm rõ đặc điểm, tâm lý lứa tuổi người chưa thành niên Nắm rõ đặc điểm tình hình tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Gia Lai Đồng thời cần chuyên môn hóa lực lượng điều tra viên điều tra giải vụ án người chưa thành niên thực phải điều tra viên có gia đình có con, ưu tiên chun mơn hóa lực lượng nữ giới Vì, xuất phát từ tình yêu thương người làm cha, làm mẹ có nhìn bao dung, có khoan hồng độ lượng, có mềm dẻo trình giải áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội cách thiết thực hiệu nhất, tránh việc lạm dụng áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội, đề cao tính giáo dục người chưa thành niên, bảo đảm quyền người người chưa thành niên phạm tội bảo đảm pháp chế XHCN 72 - Xây dựng chế phối hợp quan chức việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội Trong giai đoạn 2012- 2016 quan tiến hành tố tụng địa bàn tỉnh Gia Lai có phối hợp với q trình giải vụ án hình vụ án người chưa thành niên phạm tội việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội Việc góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm tội phạm nói chung đấu tranh, phòng, chống tội phạm người chưa thành niên phạm tội, hạn chế sai lầm, thiếu sót việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn Tuy nhiều vụ án chưa có phối hợp chặt chẽ quan tiến hành tố tụng Để việc áp dụng BPNC nói chung, áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội đạt hiệu cao nhất, cần có phối hợp chặt chẽ, trao đổi quan tiến hành tố tụng địa bàn Đặc biệt cần xây dựng chế phối hợp CQĐT, VKS TA; Điều tra viên với trinh sát; điều tra viên với kiểm sát viên nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải vụ án thụ lý, thống quan điểm áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn nói chung biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội nói riêng, khẩn trương đưa truy tố, xét xử thi hành án, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án Giữa Điều tra viên trinh sát phải phối hợp chặt chẽ q trình điều tra khơng để đối tượng có hội trốn đối tượng bỏ trốn phải tổ chức truy bắt Ngồi ra, cần xây dựng chế phối hợp quan công an với tổ chức như: hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội phụ huynh học sinh địa bàn để nắm bắt tình hình, diễn biến, biểu tội phạm người chưa thành niên thực làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Cơ quan điều tra cần phối hợp chặt chẽ với gia đình người chưa thành niên phạm tội việc quản lý, giáo dục bảo đảm có mặt người chưa thành niên phạm tội theo giấy triệu tập quan tiến hành tố tụng để hạn chế đến mức thấp việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội thời gian tới 73 - Đầu tư sở vật chất, xây dựng cải tạo, sửa chữa trại tạm giam, nhà tạm giữ Cơ sở vật chất yếu tố hỗ trợ quan trọng để đạt hiệu công việc định Năng lực người có cao siêu đến cần phải có hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện, sở vật chất Trong cơng tác áp dụng BPNC nói chung áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội nói riêng vụ án hình đầu tư mức, phù hợp sở vật chất yếu tố phát huy sáng tạo, tính tích cực, tinh thần trách nhiệm động lực làm việc cho cán Trong giai đoạn 2012- 2016 sở vật chất phục vụ việc giam giữ nói chung tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm đầu tư, xây dựng, sửa chữa Tuy nhiên, tình hình tội phạm nói chung tội phạm người chưa thành niên thực ngày gia tăng làm cho hệ thống nhà tạm giữ, trại tạm giam địa bàn tỉnh Gia Lai bị tải Đã hạn chế đến mực tối đa năm qua tình trạng giam giữ chung người chưa thành niên với người thành niên Trước tình hình đó, u cầu đầu tư sở vật chất, cải tạo, sửa chữa trại tạm giam, nhà tạm giữ địa bàn tỉnh Gia Lai cần quan tâm, đầu tư Việc trang bị sở vật chất theo hướng: + Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà tạm giữ, trại tạm giam, trang bị vật dụng cần thiết bảo đảm cho việc tạm giữ, tạm giam quy định pháp luật Cần đầu tư sở vật chất cho nhà tạm giữ, trại tạm giam bảo đảm sức chứa trung bình theo đầu người quy định Quy chế tạm giữ, tạm giam ban hành theo Nghị định ngày 7/11/1998 Chính phủ + Lập quy định để giám thị trại tạm giam, trưởng nhà tạm giữ có điều kiện kiểm tra thời hạn tạm giam người chưa thành niên phạm tội để kịp thời thông báo trường hợp gần hết thời hạn tạm giam cho quan thụ lý vụ án - Tăng cường giám sát xã hội việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội Giám sát xã hội hình thức giám sát chủ thể ngồi Nhà nước thông qua tổ chức xã hội hình thức giám sát trực tiếp cơng dân 74 tổ chức hoạt động CQĐT hoạt động áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội nhằm đảm bảo hoạt động áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS quan điều tra địa bàn tỉnh Gia Lai xác, hạn chế biểu tiêu cực Chính vậy, để việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội quy định, tránh tình trạng lạm dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội bảo đảm đầy đủ chế độ người bị tạm giữ, tạm giam người chưa thành niên giai đoạn điều tra VAHS quan tiến hành tố tụng nói chung CQĐT địa bàn tỉnh Gia Lai phải có chế làm việc rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện tối đa cho tổ chức xã hội, cơng dân có điều kiện đầy đủ thực hoạt động giám sát hoạt động áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội Thông qua việc tăng cường giám sát xã hội, tổ chức xã hội, công dân thực việc theo dõi, kiểm tra, phát kiến nghị vấn đề không đắn, không phù hợp việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội trình điều tra, giải VAHS quan điều tra Đồng thời việc tăng cường công tác giám sát xã hội tổ chức xã hội, cơng dân, quan truyền thơng giúp ổn định tâm lý cho người chưa thành niên trình tham gia tố tụng hình sự, hoạt động quan điều tra giám sát chặt chẽ đảm bảo hoạt động tiến hành theo trình tự, thủ tục, hạn chế sai lầm góp phần bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa Kết luận Chương Từ thực tế nghiên cứu Chương với sở khoa học khách quan, Chương luận văn đưa số yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật TTHS người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS Cơ quan Cảnh sát điều tra địa bàn tỉnh Gia Lai Trong đó, luận văn làm rõ yêu cầu bảo vệ quyền người người chưa thành niên phạm tội, yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm người chưa 75 thành niên thực hiện, yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử người chưa thành niên phạm tội phải đảm bảo theo trình tự, thủ tục TTHS thân thiện Từ yêu cầu trên, luận văn đưa số giải pháp lập pháp, giải pháp áp dụng pháp luật số giải pháp mang tính tổ chức nhằm khắc phục hạn chế, thiếu sót, góp phần hồn thiện pháp luật bảo đảm áp dụng quy định pháp luật TTHS biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai Những yêu cầu, giải pháp sở bảo vệ quyền người người chưa thành niên phạm tội đồng, góp phần nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung tội phạm người chưa thành niên phạm tội nói riêng Đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín Cơ quan Cảnh sát điều tra nói chung Cơ quan Cảnh sát điều tra địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng 76 KẾT LUẬN Tạm giam người chưa thành niên phạm tội phận hợp thành BPNC TTHS, công cụ, phương tiện hữu hiệu để quan THTT nói chung CQĐT nói riêng áp dụng hoạt động điều tra, giải VAHS Thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012- 2016 tuân thủ đầy đủ quy định BLTTHS năm 2003, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống ngăn chặn tội phạm người chưa thành niên thực Tuy nhiên, bên cạnh thành đạt được, trình áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua bộc lộ số hạn chế, thiếu sót làm ảnh hưởng đến trình tố tụng, đến quyền lợi ích hợp pháp người chưa thành niên, đến uy tín quan tố tụng đặc biệt Cơ quan Cảnh sát điều tra Những tồn nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan Song nói nguyên thuộc nhận thức người tiến hành tố tụng CQĐT Trước yêu cầu đổi tồn diện q trình cải cách tư pháp diễn biến phức tạp tình hình tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Gia Lai, đòi hỏi phải khơng ngừng nâng cao kiến thức pháp luật nghiệp vụ người THTT có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS nói riêng, tìm ngun nhân, điều kiện khắc phục hạn chế, thiếu sót q trình áp dụng, đồng thời kiến nghị hồn thiện pháp luật bảo đảm thực quy định pháp luật TTHS việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn Luận văn nghiên cứu làm rõ thực trạng áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội gai đoạn điều tra VAHS Cơ quan Cảnh sát điều tra từ thực tiễn tỉnh Gia Lai, khó khăn, vướng mắc, 77 hạn chế, thiếu sót q trình áp dụng biện pháp năm gần nguyên nhân Trên sở đó, chúng tơi cố gắng đưa số giải pháp nâng cao hiệu việc áp dụng quy định pháp luật TTHS biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội hoàn thiện pháp luật; nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, chun mơn hóa đội ngũ cán có thẩm quyền THTT điều tra vụ án người chưa thành niên thực hiện; đầu tư xây dựng, sửa chữa sở vật chất kỹ thuật cho trại tạm giam, nhà tạm giữ địa bàn… Trong trình thực luận văn, tác giả nhận giúp đỡ nhiều đơn vị, cá nhân Tác giả xin cảm ơn nhà khoa học Trường Học viện khoa học xã hội, Công an tỉnh Gia Lai, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai; đặc biệt tác giả xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Mặc dù tác giả cố gắng, vấn đề nghiên cứu phức tạp, khả kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tác giả hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý nhà khoa học người quan tâm đến vấn đề 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Vũ Ngọc Bình (1997), Những điều cần biết quyền trẻ em, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Vũ Ngọc Bình (1997), Tư pháp người chưa thành niên quyền trẻ em, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Mai Bộ (1997), Những biện pháp ngăn chặn tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đỗ Bá Cở (2000), Hoạt động lực cơng an nhân dân phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội tình hình nay, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Nguyễn Đăng Dũng (2014), Biện pháp ngăn chặn giai đoạn điều tra vụ án hình sự, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Điệp (2005), Các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam tố tụng hình Việt Nam Thực trạng, nguyên nhân giải pháp, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học luật Hà Nội, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Thu Hoài (2015), Các biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 12 Học viện Cảnh sát nhân dân (2002), Giáo trình Một số vấn đề tâm lý học nghiệp vụ, tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 79 13 Học viện Cảnh sát nhân dân (2002), Giáo trình Một số vấn đề tâm lý học nghiệp vụ, tập 2, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 14 Học viện Cảnh sát nhân dân (2005), Giáo trình Luật tố tụng hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 15 Học viện Cảnh sát nhân dân (2012), Một số vấn đề tội phạm học Việt Nam, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 16 Hội đồng Bộ trưởng (1992), Nghị 149/HĐBTTTHS ngày 5/5/1992 chế độ tạm giữ, tạm giam, Hà Nội 17 Trần Minh Hưởng (2007), Tìm hiểu hình phạt biện pháp tư pháp Luật Hình Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 18 Vũ Đức Khiêu (Chủ biên) (1998), Phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội, Nxb Pháp lý, Hà Nội 19 Hoàng Thế Liên (1996), Bảo vệ quyền trẻ em pháp luật Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 20 Nguyễn Vạn Nguyên (1995), Các biện pháp ngăn chặn vấn đề nâng cao hiệu chúng, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 21 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai (2012 – 2016), Báo cáo tổng kết Kế hoạch công tác năm (2012- 2016), Gia Lai 22 Quốc hội (1999), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội (2015), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội (2009), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Quốc hội (1988), Bộ luật Tố tụng hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 80 27 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Hồng Thị Minh Sơn (2006), Giáo trình luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 30 Viện Khoa học kiểm sát - Viện kiểm sát nhân dân tối cao (1998), Hệ thống tư pháp hình số nước châu Á, Dự án VIE/95/018, Hà Nội 31 Viện Khoa học kiểm sát - Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2003), Bộ luật tố tụng hình Liên bang Nga (Phụ trương thơng tin khoa học pháp lý năm 2000), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 32 Viện Khoa học Kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân Dân Tối cao (2008), Hoàn thiện quy định biện pháp ngăn chặn Bộ luật TTHS đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội 33 Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1992), Bình luận khoa học Bộ luật TTHS, Nxb Tư pháp, Hà Nội 34 Viện Khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội 35 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an Bộ Tư pháp - Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2011), Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành số qui định Bộ luật tố tụng hình người tham gia tố tụng người chưa thành niên, Hà Nội 36 Viện nghiên cứu Nhà nước pháp luật (1995), Tội phạm học, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Viện Ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 38 Trương Quang Vinh (2002), Chương 12 - Trách nhiệm hình hình phạt, Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 81 39 Võ Khánh Vinh (2006), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 40 Võ Khánh Vinh (2006), Bình luận Khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 41 Võ Khánh Vinh (1994), Nguyên tắc cơng luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 42 Võ Khánh Vinh (2003), Lợi ích xã hội pháp luật, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 43 Võ Khánh Vinh (1994), Tội phạm học, Luật hình tố tụng hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Vụ pháp chế - Bộ Công an (1998), Các văn quy phạm pháp luật liên quan đến bắt người, tạm giữ, tạm giam thi hành án phát tù tử hình, Hà Nội 45 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1998), Đại Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 46 Nguyễn Xuân Yêm (2004), Thanh thiếu niên phạm tội - trách nhiệm gia đình, nhà trường xã hội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 82 ... khái niệm áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình sau: Áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình việc... LUẬN VỀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TẠM GIAM, VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI Ở GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Những vấn đề lý luận biện pháp ngăn chặn tạm giam. .. biện pháp độc lập so với biện pháp tạm giam biện pháp bắt tạm giam biện pháp kép bao gồm biện 15 pháp bắt người biện pháp tạm giam Điều cho thấy biện pháp áp dụng bị can, bị cáo chưa bị bắt, chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng biện pháp tạm giam đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Gia Lai, Áp dụng biện pháp tạm giam đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Gia Lai, Áp dụng biện pháp tạm giam đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Gia Lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn