20170310 thong bao thay doi nhan su

2 199 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2017, 02:10

Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--Uỷ ban nhân dânTỉnh XCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỉnh X, ngày tháng năm 2002PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆUTên tài liệu: Số hiệu:Ngày ban hành: Lần soát xét:TT Nội dung thay đổiLần soát xétPhê duyệt Ghi chúLãnh đạo phê duyệt Người soạn thảoPhụ lục 4: Số hiệu: TT-LĐVP-KSTL/00 (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán) Mẫu 10A/ĐKCK TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số: /VSD V/v: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……………, ngày tháng năm Kính gửi: Các Thành viên Lưu ký Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/TP.HCM Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ….số ……… ngày……do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau: Tên tổ chức đăng ký: Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Tên chứng khoán: Mã chứng khoán: 2 Mã ISIN: Loại chứng khoán: Mệnh giá: Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: Tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại: Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hiện tại: Hình thức đăng ký: Bắt đầu từ ngày , Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký chứng khoán đăng ký bổ sung nêu trên. Nơi nhận: - Như trên - CTCP ; - P.LK; P.CNTH - Lưu HCTH, ĐK. TỔNG GIÁM ĐỐC Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--Uỷ ban nhân dânTỉnh XCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỉnh X, ngày tháng năm 2002PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆUTên tài liệu: Số hiệu:Ngày ban hành: Lần soát xét:TT Nội dung thay đổiLần soát xétPhê duyệt Ghi chúLãnh đạo phê duyệt Người soạn thảoPhụ lục 4: Số hiệu: TT-LĐVP-KSTL/00CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM D{ic l~p - TV'do - H~nh plnic CONG TY CO PHAN DU LICH DAu KHI PHUONG DONG l-O y Tp Vinh, ~';-thang S6: fPTC- TCHC VIv: Thay d6i nhan S\I HDQT if nam 2015 Kinh giri: - Uy ban - Sa Chirng khoan Nha mroc Giao dich Chung khoan Ha N9i Ten Cong ty: Cong ty Mil Chung khoan: PDC S6 218 D Giải thích công nghệ thông tin là gì? Email là gì? Email là viết tắt của thư điện tử (electric mail), là một công cụ được sử dụng phổ biến nhất trên internet hiện nay, là một phương pháp dùng để phát thảo, gửi, lưu trữ và nhận các lời nhắn qua các hệ thống truyền thông điện tử. Ngày nay email không chỉ truyền gửi được chữ viết mà nó còn truyền được hình ảnh, phim, âm thanh… Lợi ích của email • Nhanh, gọn. • Tiện lợi (một thư có thể gửi được nhiều người). • Ít tốn kém. • An toàn, tính bảo mật cao. • Kết nối mọi người trên thế giới. • Dễ sử dụng Hạn chế • Virút • Thư rác • Thư không lành mạnh Ngoài email ra, công nghệ thông tin còn giúp cho chúng ta có trao đổi trực tiếp (chat) qua Yahoo!messenger, ta có thể lên trang Google tìm kiếm thông tin nhanh, đầy đủ, không phải mất nhiều thời gian. Sau những giờ học căng thẳng, các bạn học sinh thường lên mạng để nghe những bản nhạc, những bộ phim hay để thư giãn. Nhưng cũng có nhiều bạn thư giãn bằng cách chơi game. Ngoài những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại, nó còn giúp cho những học sinh học trực tuyến, giáo án điện tử không những giúp cho thầy cô giảng dạy tốt hơn mà còn giúp cho các bạn học sinh hăng hái trong học tập và tiếp thu bài tốt hơn. CONG TY CP GIAY VIE,I TRi cQNG HoA xA sQr cHU NGHIA vrpr NAM D6c lfrp - Ty - H4nh phfc sii: 37 rcarr-cv"r ViQt tri, ngdy 30 thdng 06 ndm 2017 V/v C6ng bi5 th6ng tin thay d6i nhdn sry BKS Kinh grii: Uy ban chring kho6n Nhd nu6c So giao dich chfng kho6n Ha N6i Admini strator I 1- TOn C6ng ty: Digitally signed by Administrator DN: CN=Administrator Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-07-14 14: 20:41 cONc Ty Cp cIAy VIET TRi 2-MA chfng kho6n: GVT 3- Efa chi: Dudng SOng thao 4- SO - Phudng ts€n G6t - Viet Tri - phf Tho di€n thopi:02103.862767 Fax:02103862754 5- Ngudi thgc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Ong TrAn Vbn Mpnh 6- Ngi dung cdng b6 th6ng tin: C6ng bO tfrOng tin thay d6i nhan sU cdn cri nghi quyrit s6: 165/2017Ne-EI{CDTN ngdy 2210612017 ctta Eai hgi d6ng cO d6ng thulng ni€n ndm 2017 cdng ty cP Gi6y viQt Tri c6 sp thay eoi tnann vicn Ban kidm so6t nhu o Th6ng tin mi6n nhiQm/tir nhiQm: Li sau: TT Ho vd t€n Chric vU khOng miSn Ngdy c6 cdn d6m nhiOm nhiOm/tu nhi€m hi€u luc Cao Th6 Vi€m Thdnh viOn BKS VC nghi cne O9 th6ng t2l20t6 o Thdng tin bd nhiQm TT H9 vd t6n Chric vu duoc b6 nhi6m Thdi han b6 ntri€m Cao Cudng Thdnh vi€n BKS Nhi0m kj, 2013 - 2210612017 201 Ngdy c6hi6u[rc I Chfng tdi cam ktit c5c th6ng tin c6ng b6 tren ddy ld dring sg th4t vd hodn todn chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p lupt v€ nQi dung thong tin c6ng b6 Noi nhin: - NGT'OI THUC HIEN CBTT Nhtc tuAn; Lru TCLE, HC fPlr
- Xem thêm -

Xem thêm: 20170310 thong bao thay doi nhan su

Từ khóa liên quan