CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PTM

1 215 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2017, 23:53

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: / …………, ngày … tháng … năm… . CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ (đầy đủ): 2. Tên giao dịch: 3. Địa chỉ trụ sở chính: 4. Điện thoại: Fax: 5. Mã chứng khoán (nếu có): 6. Mệnh giá: 7. Vốn điều lệ: 8. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản: 9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số . ngày . tháng . năm . do Sở Kế hoạch đầu tư cấp. - Ngành nghề kinh doanh chính: Mã số: - Sản phẩm/dịch vụ chính: - Tổng mức vốn kinh doanh: II. Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ 1.Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2. Các đợt mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ gần nhất: số lượng, thời gian mua/bán…. (Trong trường hợp bán cổ phiếu quỹ, công ty phải công bố thời điểm đã mua lại số lượng cổ phiếu quỹ đó); 3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 4. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 5. Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại cổ phiếu hoặc trường hợp dùng cổ phiếu quỹ thưởng cho cổ đông hiện hữu, người lao động): 6. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày đến ngày 7. Phương thức giao dịch: 8. Nguyên tắc xác định giá: 9. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: 10. Giá (khoảng giá): 11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: + Địa chỉ: + Điện thoại: + Tài khoản thực hiện giao dịch: …, ngày … tháng … năm (tổ chức phát hành) (người đại diện theo pháp luật) (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) nghiên cứu - trao đổi 60 Tạp chí luật học số 8/2006 ts. nguyễn thị ánh vân * h cụng b thụng tin (CBTT) trờn th trng chng khoỏn (TTCK) l b phn cu thnh quan trng ca phỏp lut chng khoỏn. Mc tiờu ca ch CBTT l m bo tớnh minh bch ca TTCK, t ú to iu kin thun li cho cụng chỳng u t cú quyt nh u t ỳng n. Quan im ny c th hin rt rừ trong cỏc vn kin ca T chc quc t cỏc u ban chng khoỏn - IOSCO (International Organization of Securities Commissions) v trong lut chng khoỏn ca cỏc nc.(1) Vit Nam, s cn thit phi iu chnh hot ng CBTT trờn TTCK trong vi nm gn õy ó c cỏc nh lm lut chỳ trng. iu ny c th hin trong ni dung ca Ngh nh s 144/2003/N-CP ngy 28/11/2003 (Ngh nh s 144) nu em so sỏnh vi ni dung Ngh nh s 48/1998/N-CP ngy 11/07/1998 (Ngh nh s 48) trc õy v c bit, nú li c th hin trong Lut chng khoỏn va c thụng qua ti kỡ hp th 9, Quc hi khúa XI va qua. Bi vit ny xin a ra mt vi bỡnh lun nh v ch CBTT theo Lut chng khoỏn nm 2006. Trc õy hot ng CBTT trờn TTCK cha c chỳ ý ỳng mc trong Ngh nh s 48. Cỏc quy nh v CBTT mc dự c cp trong Ngh nh s 48 nhng cũn rt s si v phõn tỏn. Ngoi Ngh nh s 48, quy nh v CBTT cũn nm ri rỏc trong cỏc vn bn hng dn thi hnh Ngh nh ny.(2) Ngh nh s 144 ra i ó phn no khc phc c tỡnh trng tn mn ca ch CBTT trc ú bng cỏch dnh ra mt chng riờng, Chng VI quy nh v Cụng b thụng tin. Tuy nhiờn, cỏc quy nh v CBTT trong Ngh nh s 144 ch yu ch ra nguyờn tc chung, vỡ th nhng vn chi tit c quy nh ti thụng t do B ti chớnh ban hnh. Hin nay, Lut chng khoỏn cng dnh ra mt chng riờng, Chng VIII quy nh v Cụng b thụng tin, song so vi Ngh nh s 144, Lut chng khoỏn cha ng nhng iu khon chi tit hn v CBTT. Nhiu vn , trc õy, Ngh nh s 144 khụng quy nh c th m li cho Thụng t s 57/2004/TT-BTC ngy 17/06/2004 (Thụng t s 57) quy nh thỡ nay ó c a vo trong cỏc iu khon v CBTT ca Lut chng khoỏn nm 2006. Quy nh v phng tin CBTT l mt trong nhng vớ d cho thy Lut chng khoỏn ó chi tit hn so vi Ngh nh s 144. Trc õy, Ngh nh s 144 ch quy nh vic CBTT c thc hin qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng v bn tin TTCK (khon 4 iu 51) v dnh li phn C * Trung tõm lut so sỏnh Trng i hc Lut H Ni nghiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học số 8/2006 61 quy nh chi tit hn cho Thụng t s 57. Hin nay, theo Điều 100 Lut chng khoỏn, vic CBTT c thc hin qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng, qua n phm ca cỏc t chc, cụng ti v cỏc phng tin thông tin ca s giao dch chng khoỏn, trung tõm giao dch chng khoỏn. Nh vy, v hỡnh thc, phng tin CBTT theo Lut chng khoỏn ó c m rng hn so vi Ngh nh s 144 nhng thc cht nhng phng tin CBTT ú, trc õy, u ó c tha nhn trong Thụng t s 57. V i tng cú ngha v CBTT, so vi Ngh nh s 144, ch CBTT theo Lut chng khoỏn dng nh cú phm vi ỏp dng rng hn, theo đó ngoi cỏc i tng cú ngha v CBTT nh trc õy (gm s giao dch chng khoỏn, trung tõm giao dch chng khoỏn, t chc phỏt hnh, t chc niờm yt, cụng ti chng khoỏn, cụng ti qun lớ qu), Lut chng khoỏn cũn a thờm c cụng ti i chỳng v cụng ti u t chng khoỏn vo danh mc i tng cú ngha v CBTT. Tuy nhiờn, thc cht, ch cú cụng ti u t chng khoỏn l i tng mi, cú ngha v CBTT theo Lut chng khoỏn v õy cng ng thi l loi nh u t cú t chc mi c tha nhn theo Lut chng khoỏn;(3) cũn cụng ti i chỳng khụng phi l i tng CBTT mi vỡ tr thnh cụng ti i chỳng, cỏc cụng ti buc phi thc hin vic phỏt hnh chng khoỏn ra cụng chỳng. Núi cỏch khỏc, cụng ti i chỳng trc ht phi l mt t chc phỏt hnh (ó thc hin vic phỏt hnh chng khoỏn ra cụng chỳng). Nh vy, thc ra, Ngh nh s 144 cng ó ỏp t c ngha v CBTT lờn cụng ti i chỳng mc dự khụng cp thut ng cụng ti i chỳng trong danh mc i tng cú ngha v CBTT. Phn di õy s xem xột Lut chng khoỏn iu chnh hot ng CBTT ca cỏc ch th núi trờn ti mc no. 1. iu chnh hot ng cụng b thụng tin ca cụng ti i chỳng, t chc phỏt hnh v t chc niờm yt Trc õy, theo Ngh nh s 144, t ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG BỐ THÔNG TIN ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC PHIÊN BẢN v3.0 (Dành cho Công ty đại chúng) Hà Nội, 2014 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU THÔNG TIN HỖ TRỢ GIỚI THIỆU PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG BỐ THÔNG TIN (PHIÊN BẢN V3.0) I HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Yêu cầu môi trường cài đặt Quy trình cài đặt chương trình II HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM Đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ công bố thông tin Thoát khỏi phần mềm hỗ trợ công bố thông tin Đổi mật người dùng Cập nhật thông tin công ty đại chúng 11 4.1 Cập nhật thông tin sở công ty đại chúng 11 4.2 Cập nhật Thông tin HĐQT, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo 13 4.3 Cập nhật Danh sách cổ đông lớn 17 Gửi thông tin chứng thư số 21 Gửi liệu báo cáo từ công ty đại chúng lên UBCKNN 24 6.1 Gửi báo cáo lên UBCKNN 24 6.2 Gửi báo cáo thay từ công ty đại chúng lên UBCKNN 33 6.3 Gửi báo cáo hủy từ công ty đại chúng lên UBCKNN 37 6.4 Thao tác ký số công cộng việc gửi báo cáo 41 III IV MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG 43 HƯỚNG DẪN NỘP CÁC BÁO CÁO THEO CÁC BIỂU MẪU CỦA HỆ THỐNG IDS 44 Công bố thông tin định kỳ, bất thường 44 Công bố thông tin chào bán, phát hành 48 PHỤ LỤC 51 PHỤ LỤC A DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU GỬI ĐÍNH KÈM SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG IDS 51 PHỤ LỤC B DANH SÁCH MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG TẠI VIỆT NAM 72 LỜI NÓI ĐẦU Công khai thông tin nguyên tắc hoạt động thị trường chứng khoán (TTCK) Việc công bố thông tin có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo trì thị trường hoạt động ổn định, có trật tự, thống công khai, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia TTCK.Công bố thông tin phải đầy đủ, xác kịp thời theo quy định pháp luật việc công bố thông tin phải người đại diện theo pháp luật công ty người ủy quyền công bố thông tin thực Người đại diện theo pháp luật công ty phải chịu trách nhiệm nội dung thông tin người ủy quyền công bố thông tin công bố Theo đó, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 14 tháng năm 2012 thay thông tư 09/2010/TT-BTC hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khoán Nhằm trợ giúp công ty đại chúng (CTĐC) gửi báo cáo, công bố thông tin cách nhanh chóng thuận tiện, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Hệ thống tiếp nhận báo cáo công bố thông tin công ty đại chúng UBCKNN (IDS) Các CTĐC cập nhật thông tin sở, gửi báo cáo thường niên công bố thông tin hình thức điện tử quaPhần mềm hỗ trợ công bố thông tin IDS cho UBCKNN thông qua mạng Internet.Hệ thống hỗ trợ người dùng ký số văn phương tiện chữ ký số công cộng để đảm bảo tính pháp lý Mỗi công ty cung cấp tài khoản để tham gia hệ thống; mẫu biểu thiết kế theo quy định tính kiểm tra nhằm giảm thiểu công bố thông tin không mẫu sai sót liệu Tài liệu hướng dẫn cách toàn diện cho người sử dụng phía công ty đại chúng cách cài đặt phần mềm hướng dẫn sử dụng chức Phần mềm hỗ trợ công bố thông tin (Phiên v3.0) UBCKNN.Đồng thời tài liệu liệt kê trường hợp lỗi để người sử dụng tham khảo.Tài liệu hướng dẫn cách chi tiết cách thức nộp báo cáo theo biểu mẫu dùng hệ thống IDS ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC THÔNG TIN HỖ TRỢ Thông tin hỗ trợ sử dụng Hệ thống công bố thông tin IDS Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau: Hỗ trợ sử dụng website: Thông tin hỗ trợ cho việc sử dụng Phần mềm hỗ trợ công bố thông tin đăng tải mục “Trang hỗ trợ ứng dụng CNTT UBCKNN” địa website: “http://www.ssc.gov.vn” Tại đây, công ty download nâng cấp Phần mềm hỗ trợ công bố thông tin, tài liệu, video hướng dẫn sử dụng tài nguyên khác IDS phụ thuộc vào tài khoản cấp Hỗ trợ trực tiếp: Các đơn vị, tổ chức người sử dụng IDS gửi yêu cầu hỗ trợ đến đơn vị sau: - Cục Công nghệ Thông tin: Điện thoại: 04.3935.0800; 04.3935.0177 04.3935.1078; 04.3926.2544 04.3934.0750 (máy lẻ 402); qua địa email: HotroIDS@ssc.gov.vn; gặp trực tiếp phận hỗ trợ kỹ thuật Cục Công nghệ Thông tin, BÁO CÁO BÀI TẬP NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN: “Sự kiện Công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ” Dữ liệu của Đề tài nghiên cứu sự kiện: “Sự kiện Công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ” Định nghĩa sự kiện: 1.1 Đề tài nghiên cứu sự kiện: Sự kiện công bố thông tin liên quan đến việc công ty thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ Sự kiện công bố thông tin liên quan đến việc công ty thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ là việc công ty công bố thông tin mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với mục đích nhất định Trong công bố thông tin nêu rõ: số lượng dự định mua, thời gian thực hiện và cách thức thực hiện Hình thức công bố thông tin: 1.2 Nghị quyết của Hội đồng cổ đông v/v thu mua cổ phiếu quỹ Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (Giao dịch mua) Phương pháp thu thập số liệu: Đề tài nghiên cứu sự kiện thực hiện thu thập số liệu qua các bước: • Bước 1: Xác định chính xác các mã chứng khoán có sàn giao dịch HoSE thời gian thực hiện nghiên cứu Từ ngày thực hiện nghiên cứu (28/2/2016), sàn HoSE có 308 mã chứng khoán • Bước 2: Lấy thông tin về việc Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (Giao dịch mua) - của từng mã chứng khoán sàn HoSE: Lấy thông tin liệu chủ yếu trang : Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM - (https://www.hsx.vn/) Ngay hình trang chủ HoSE ta thấy có dòng chữ màu vàng Tìm mã chứng - khoán/thành viên: Ta gõ vào mã chứng khoán cần tìm Trang WEB sẻ mã chứng khoán tên chứng khóa bấm vào chữ ‘Xem chi tiết” - Ở Sheet “Tin tức” TỪ Ngày… ĐẾN Ngày: Ta chọn từ ngày 1/1/2011 đến - 31/12/2015 Trên có đầy đủ ngày các kiện liên quan đến mã cổ phiếu Lấy xác ngày và giờ công bố thông tin (Ngày công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ đầu tiên, ngày công bố kết quả giao dịch ngày thực • giao dịch Nghị Đại hội cổ đông) Bước 3: Xác định ngày sự kiện: Xác định ngày kiện T = và T = +/- 15 ngày (không tính thứ bảy, chủ nhật ngày lễ): Ngày công bố thông tin trước 15h chiều ngày bình thường ngày T=0 ngày luôn, ngày công bố thông tin sau 15h chiều ngày bình thường ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật ngày T = ngày làm việc • Bước 4: Thu thập dữ liệu (+/-15 ngày sự kiện): Dữ liệu giá tham chiếu, giá đóng cửa, khối lượng giao dịch của mã chứng khoán;giá tham chiếu và đóng cửa của số giá IDEX khối lượng giao dịch thị trường 31 ngày giao dịch (T = và +/- 15 ngày) lấy từ trang Web: Vietstock/Vietstock Finance/ket qua giao dịch 1.3 Phân công – Kiểm tra độ tin cậy: • Phân công: Các thành viên nhóm thực hiện thu thập thông tin theo thứ tự mã chứng khoán theo phân công - Thu Thảo: Từ MCK số – 55 - Văn Luyện: Từ MCK số 40 – 95 - Tùng Anh: Từ MCK số 80 – 135 - Anh Gái: Từ MCK số 120 – 175 - Quỳnh Như: Từ MCK số 160 – 217 - Tuấn Tú: Từ MCK số 205 – 260 - Viết Hiếu: Từ MCK số 250 – 308 • Đánh giá độ tin cậy: - Kiểm tra chéo (đánh giá lần 1): Bằng việc phân công cho các thành viên có một số mã chứng khoán trùng đó việc kiểm tra cách thức làm việc và kết quả thu được một cách chuẩn xác Các kết quả thu được của các thành viên sẽ được tập hợp lại Bước đầu, thực hiện đánh giá tổng quan số liệu, nội dung của các mã chứng khoán trùng sẽ được kiểm tra trước Có sự giống giữa kết quả của các thành viên đó cho thấy một sự tin tưởng chắc chắn về kết quả thu được Tiến hành bằng cách viết hàm so sánh dữ liệu CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: / …………, ngày … tháng … năm… . CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ (đầy đủ): 2. Tên giao dịch: 3. Địa chỉ trụ sở chính: 4. Điện thoại: Fax: 5. Mã chứng khoán (nếu có): 6. Mệnh giá: 7. Vốn điều lệ: 8. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản: 9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số . ngày . tháng . năm . do Sở Kế hoạch đầu tư cấp. - Ngành nghề kinh doanh chính: Mã số: - Sản phẩm/dịch vụ chính: - Tổng mức vốn kinh doanh: II. Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ 1.Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2. Các đợt mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ gần nhất: số lượng, thời gian mua/bán…. (Trong trường hợp bán cổ phiếu quỹ, công ty phải công bố thời điểm đã mua lại số lượng cổ phiếu quỹ đó); 3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 4. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 5. Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại cổ phiếu hoặc trường hợp dùng cổ phiếu quỹ thưởng cho cổ đông hiện hữu, người lao động): 6. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày đến ngày 7. Phương thức giao dịch: 8. Nguyên tắc xác định giá: 9. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: 10. Giá (khoảng giá): 11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: + Địa chỉ: + Điện thoại: + Tài khoản thực hiện giao dịch: …, ngày … tháng … năm (tổ chức phát hành) (người đại diện theo pháp luật) (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dim 14p - Tif - Hph phtic Ha N0i, 01 thang 12 nam 2016 THONG BAO GIAO DICH CO PHEW/CHUNG CHI QUY CUA NGU'OI NOI BO CUA CONG TY DAI CHUNG, NGU'OI NOI BO CUA QUir Dig CHUNG VA NGU'OI CO LIEN QUAN CUA NGU'OI NOI BO Kinh - ty ban Chting khoan Nha ntro.c - SO* Giao dich Chong khoan Tp Ha NOi - Cling ty CP Kim Mien Trung Thong tin ve ca nhan/t6 chirc thuc hien giao dich: - H9 va ten ca nhan/Ten to chirc: TOng C6ng ty Thep Viet Nam - CTCP - Qu6c tich: Viet Nam - S6 CMND, HO chieu, The can mac (di voi ca nhan) hoac S6 GiAy chirng nhan dang ky doanh nghiep, GiAy phep hog d6ng hoac giay to phap 19 ttnmg &rang (deli vai to ch*c), cap, nui cap: - Dia chi lien he/Dia chi tru so chinh: Fax: - Dien thoai: Email: Website: - Chirc vv hien tai cong ty dai chung, ding ty quan ly guy (neu c6) ho4c mai quan he vai dog ty dai chfing, ding ty quan 1S, guy: Cong ty me - Cong ty Th6ng tin ve nguOi nOi b6 cua cOng ty dai chimg/quy dg chung la ngtroi c6 lien quan cua vai truong hop nguoi thvc hien giao dich la ca nhan/t6 ch*c thvc hien giao dich nguoi c6 lien quan cua ngueri nOi b6 cua cong ty dai chfing/qu'y dai chang): HQ va ten nguOi n6i b6: QuOc tich: SO CMND: Chirc vv hien tai cong ty dai chimg, cOng ty quan 19 quy: M6i quan he gifra ca nhan/t6 chirc thvc hien giao dich voi nguoi not b6: S6 luung, ty le c6 phieu/chirng chi quy ma nguOi nOi b6 dang nam gift: Ma chirng khoan giao dich: KMT Cac tai
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PTM

Từ khóa liên quan