Quyết định 1143 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

9 107 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2017, 00:41

Uỷ ban nhân dân huyện lục yên Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lục Yên, ngày Số: /QĐ-UBND tháng năm 2009 QUyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Tân Lĩnh Uỷ ban nhân dân huyện lục yên Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; Căn Luật Đất đai năm 2003; Căn Nghị Định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất Đai năm 2003; Căn định số 1858/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 UBND tỉnh Yên Bái việc phê duyệt Dự án đầu t lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã, thị trấn thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Xét đề nghị UBND xã Tân Lĩnh Tờ trình số /TT-UBND ngày tháng năm 2009, QUYếT ĐịNH: Điều Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Tân Lĩnh với nội dung chủ yếu nh sau: Ni dung phng ỏn quy hoch s dng t n nm 2015 1.1 Diện tích, cấu loại đất Đơn vị tính: Thứ tự (1) Chỉ tiêu (2) Mã (3) Tổng diện tích đất tự nhiên Hiện trạng năm 2007 Diện Cơ cấu tích (%) (ha) (4) (5) Quy hoạch đến năm 2010 Diện Cơ cấu tich (%) (ha) (6) (7) Quy hoạch đến năm 2015 Diện Cơ tích cấu (ha) (%) (8) (9) 5.557,15 100,00 5.557,15 100,00 5.557,15 Tăng (+), giảm (-) so với trạng Diện Tỷ lệ tích (%) (ha) (10)=(8)(4) (11)=[(1 0)/ (4)]*100 100,00 Đất nông nghiệp NNP 4.776,34 85,95 4.875,47 87,73 5.227,36 94,07 451,02 9,44 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 360,04 7,54 347,44 7,13 345,06 6,60 -14,98 -4,16 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 224,57 62,37 213,26 61,38 209,33 60,66 -15,24 -6,79 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 77,47 34,50 73,28 34,36 72,90 34,83 -4,57 -5,90 1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nớc LUC 77,47 100,00 73,28 100,00 72,90 100,00 -4,57 -5,90 a) 147,10 65,50 139,98 65,64 136,43 65,17 -10,67 -7,25 HNC( 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm lại 1.1.1.2.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 147,10 100,00 139,98 100,00 136,43 100,00 -10,67 -7,25 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 135,47 37,63 134,18 38,62 135,73 39,34 0,26 0,19 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 4.412,72 92,39 4.523,80 92,79 4.876,57 93,29 463,85 10,51 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 3.410,42 77,29 2.445,25 2.800,87 57,44 -609,55 -17,87 1.2.1.1 Đất có rừng tự nhiên sản xuất RSN 2.164,50 963,84 352,66 332,65 11,88 -1.831,85 -84,63 1.2.1.2 Đất có rừng trồng sản xuất RST 997,22 1.287,23 1.972,59 1.968,22 70,27 971,00 97,37 1.2.1.4 Đất trồng rừng sản xuất RSM 120,00 500,00 17,85 500,00 #DIV/0! 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1.002,30 22,71 2.078,55 45,95 2.075,70 42,56 1.073,40 107,09 1.2.2.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN 1.002,30 100,00 2.078,55 100,00 2.075,70 100,00 1.073,40 107,09 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3,58 0,07 4,23 0,09 5,73 0,11 2,15 60,06 đất phi nông nghiệp PNN 74,09 1,33 95,01 1,71 123,12 2,22 49,03 66,18 2.1 Đất OTC 31,59 42,64 34,71 36,53 41,55 33,75 9,96 31,53 2.2 Đất chuyên dùng CDG 28,21 38,08 36,81 38,74 55,93 45,43 27,72 98,26 2.2.1 Đất trụ sở quan, công trình nghiệp CTS 0,24 0,85 0,35 0,95 0,39 0,70 0,15 62,50 2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 2,00 7,09 2,00 5,43 2,00 3,58 2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 0,10 0,35 2,10 5,70 7,50 13,41 7,40 7.400,00 2.2.3.2 Đất sở sản xuất, kinh doanh SKC 0,10 2,10 100,00 7,50 100,00 7,40 7.400,00 2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 25,87 91,71 32,36 87,91 46,04 82,32 20,17 77,97 2.2.4.1 Đất giao thông DGT 17,51 67,68 22,92 70,83 33,95 73,74 16,44 93,89 2.2.4.2 Đất thuỷ lợi DTL 4,38 16,93 4,41 13,63 4,41 9,58 0,03 0,68 2.2.4.3 Đất để chuyển dẫn lợng, truyền thông DNT 0,44 1,70 0,60 1,85 0,85 1,85 0,41 93,18 2.2.4.4 Đất sở văn hóa DVH 0,41 1,58 1,17 3,62 2,82 6,13 2,41 587,80 2.2.4.5 Đất sở y tế DYT 0,25 0,97 0,40 1,24 0,60 1,30 0,35 140,00 2.2.4.6 Đất sở giáo dục - đào tạo DGD 1,50 5,80 1,48 4,57 1,63 3,54 0,13 8,67 2.2.4.7 Đất sở thể dục - thể thao DTT 1,38 5,33 1,38 4,26 1,78 3,87 0,40 28,99 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 3,70 4,99 4,40 4,63 6,55 5,32 2,85 77,03 2.5 Đất sông suối mặt nớc CD SMN 10,59 14,29 19,09 20,09 19,09 Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 1143/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 05 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn Luật Đất đai ngày 29/11/2013 Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ thi hành Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 HĐND tỉnh Ninh Bình việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực dự án công trình, dự án đầu tư địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016; Căn Nghị số 20/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016; Xét đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 290/TTr-STNMT ngày 29/8/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, sau: Phân bổ diện tích loại đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo); Kế hoạch chuyển mục đích năm 2016 (có biểu Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo); Kế hoạch thu hồi đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch thu hồi đất kèm theo); Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016 (có biểu Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng kèm theo); LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Điều Giao UBND thành phố Tam Điệp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường đơn vị có liên quan: - Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai; - Thực việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa bàn - Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất theo quy định Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng Sở, ban, ngành liên quan Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như điều 4; - Lưu VT, VP3, 4; Kh 177 Nguyễn Ngọc Thạch KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ (1) (2) A TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (A=1+2+3) Đất nông nghiệp 1.1 Đất trồng lúa Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước 1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 Đất rừng phòng hộ 1.5 Đất rừng sản xuất 1.6 Đất nuôi trồng thủy sản 18 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất quốc phòng 2.2 Đất an ninh 2.3 Đất khu công nghiệp 2.3 Đất thương mại, dịch vụ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ 2.4 Đất sở sản xuất phi nông nghiệp 2.5 Đất cho hoạt động khoáng sản 2.6 Đất phát triển hạ tầng - Trong đó: - Đất sở văn hóa - Đất sở y tế - Đất sở giáo dục - đào tạo - Đất sở thể dục - thể thao 2.8 Đất bãi thải, xử lý chất thải 2.9 Đất nông thôn 2.10 Đất đô thị 2.11 Đất xây dựng trụ sở quan 2.13 Đất sở tôn giáo 2.14 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 2.15 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm 2.16 Đất sinh hoạt cộng đồng 2.17 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 2.18 Đất sở tín ngưỡng 2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng 2.27 Đất phi nông nghiệp khác lại Đất chưa sử dụng Đất đô thị* Ghi chú: * Không tổng hợp tính tổng diện tích tự nhiên Biểu 07/CH-04KH KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ TT Chỉ tiêu (1) (2) 1.1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp Đất trồng lúa Tr đó: đất chuyên lúa nước 1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 Đất rừng phòng hộ 1.5 Đất rừng sản xuất 1.6 Đất nuôi trồng thủy sản Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp Trong đó: LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia 2,1 https://luatminhgia.com.vn/ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất Biểu 08/CH-05KH KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình Đơn vị tính: STT (1) Đất nông nghiệp LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia 1.1 https://luatminhgia.com.vn/ Đất trồng lúa Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước 1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.3 Đất trồng lâu ...[...]... cứu - Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến hệ thống thủy nơng 3.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.2.1.2 Điều kiện kinh tế 3.2.1.3 Điều kiện xã hội 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2006 và KHSDĐ đến năm 2010 3.2.3 Hiện trạng hệ thống. .. thuỷ nơng 3.2.3.1 Phân chia khu vực tưới tiêu trong hệ thống 3.2.3.2 Hiện trạng hệ thống các cơng trình của hệ thống 3.2.3.3 Tình hình úng hạn và hiệu quả của hệ thống 3.2.3.4 Tình hình tổ chức quản lý hệ thống 3.2.4 Đề xuất phương hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu... Nguyễn Văn Dung - 1999 [3]: Hệ thống tưới La Khê - Hà Tây là hệ thống tưới, tiêu bằng trạm bơm điện, hệ thống được đưa vào sử dụng năm 1963 Theo nhiệm vụ thiết kế, hệ thống phải đảm bảo tưới, tiêu cho 4 huyện thị với tổng chiều dài kênh chính là 33 km - Diện tích được tưới của hệ thống: + Vụ mùa năm 1997 diện tích được tưới là 5.595 ha trong đó tưới chủ động là 2.294 ha chiếm 44%, bán chủ động là 1.231... cơng ty thủy nơng hạch tốn kinh doanh, phải đảm bảo đủ đầu tư sửa chữa các cơng trình phục vụ trong hệ thống Chi phí của các hệ thống ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống Đặc biệt việc chi trả tiền điện chiếm tỷ lệ cao trong chi phí của hệ thống Một trong những ngun nhân khiến các cơng trình thuỷ nơng hoạt động chưa hết năng suất là do thiếu kinh phí Thủy lợi phí hiện là nguồn thu chủ yếu của các... lý Ninh Giang là huyện nằm ở phía Đơng Nam của tỉnh Hải Dương, cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 30 km theo quốc lộ 37A Địa bàn huyện nằm trong toạ độ địa lý: Từ 21 047’ đến 21 049’ vĩ độ Bắc và 106016’ đến 106020’ kinh độ Đơng Địa giới hành chính của huyện như sau: - Phía Bắc giáp huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc; - Phía Tây giáp huyện Thanh Miện; - Phía Đơng giáp huyện Tứ Kỳ và huyện Vĩnh Bảo- Hải. .. (Nguồn: thống kê của Trần Phương Diễm - tạp chí viện Thủy Lợi năm 2000) Theo thống kê Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 3191/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THANH MIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 1194/TTr-STNMT ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện để thực dự án, công trình, điểm dân cư sau: Công trình mở rộng Huyện ủy Thanh Miện: a) Diện tích: 1.500m2; sử dụng từ loại đất: Đất trồng lúa (LUC); b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất trụ sở quan (TSC) 1.500m2; c) Vị trí: số 522, 523, 524, 525, 583, 584, thuộc tờ đồ số 07, tỷ lệ 1/2.000, thị trấn Thanh Miện Dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp Cao Thắng Công ty may Youngone Hải Dương: a) Diện tích: 449.495m2; sử dụng từ loại đất: Đất trồng lúa (LUC) 431.480m2, đất giao thông (DGT) 11.279m2, đất thủy lợi (DTL) 6.736m2; LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất cụm công nghiệp (SKN); c) Vị trí: tờ đồ số 3, 7, Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2705/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt năm 2015 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Xét đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Long Phú Tờ trình số 48/TTr- UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tờ trình số 1503/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (đã Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/3/2016) hạng mục 04 cống ngầm (bổ sung) thuộc Tiểu Dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng, dự án WB6 (Dự án hệ thống ngăn mặn phục vụ sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard, tỉnh Sóc Trăng); cụ thể sau: TT LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Cống Mười Đường Cống Bảy Quận Cống Bầu Trâu Cống Ba Hòa Điều Căn Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện LP; - Cổng TTĐT tỉnh; TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Lưu: VT, KT Lê Văn Hiểu LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 www.taichinh2a.com A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I. LỜI NÓI ĐẦU: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Rất nhiều điều Bác nói về đạo đức đã qua hàng bốn, năm mươi năm hay lâu hơn nữa, nhưng nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Bác nói về những trường hợp cụ thể, cho những đối tượng cụ thể song ai nghe cũng cảm nhận đó là lời dạy cho mình. Nhìn lại và nhớ tới từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và việc làm của Bác trong đời sống thường ngày, lúc sinh thời, ai mà không xúc động? Ai mà không cảm thấy có một cái gì đó không phải khi làm sai những điều Bác dạy. Trong giai đoan hiện nay, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà yếu tố hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức”. Đó là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong hơn 20 năm qua. Tuy Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2705/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt năm 2015 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Xét đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Long Phú Tờ trình số 48/TTr- UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tờ trình số 1503/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (đã Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/3/2016) hạng mục 04 cống ngầm (bổ sung) thuộc Tiểu Dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng, dự án WB6 (Dự án hệ thống ngăn mặn phục vụ sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard, tỉnh Sóc Trăng); cụ thể sau: TT LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Cống Mười Đường Cống Bảy Quận Cống Bầu Trâu Cống Ba Hòa Điều Căn Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện LP; - Cổng TTĐT tỉnh; TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Lưu: VT, KT Lê Văn Hiểu LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 www.taichinh2a.com A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I. LỜI NÓI ĐẦU: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Rất nhiều điều Bác nói về đạo đức đã qua hàng bốn, năm mươi năm hay lâu hơn nữa, nhưng nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Bác nói về những trường hợp cụ thể, cho những đối tượng cụ thể song ai nghe cũng cảm nhận đó là lời dạy cho mình. Nhìn lại và nhớ tới từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và việc làm của Bác trong đời sống thường ngày, lúc sinh thời, ai mà không xúc động? Ai mà không cảm thấy có một cái gì đó không phải khi làm sai những điều Bác dạy. Trong giai đoan hiện nay, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà yếu tố hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức”. Đó là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong hơn 20 năm qua. Tuy TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74B, Số 5, (2012), 103-111 103 PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN CƠ SỞ GIS ĐỂ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG BỀN VỮNG Ở HUYỆN HƯƠNG THỦY TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Nguyễn Văn Lợi Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tóm tắt. Công tác quản lý và quy hoạch rừng trồng hợp lý, cần phải có một bộ công cụ mô phỏng và hỗ trợ quản lý tốt. Hiện nay, với sự phát triển các phần mềm chuyên dụng GIS, việc mô hình hoá và phân tích hệ thống đang được phát triển nhanh chóng. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định đã thay thế hệ thống quản lý thông tin truyền thống trước đây. Hệ thống hỗ trợ quyết định cho rừng trồng ở vùng nghiên cứu được phát triển dựa trên dữ liệu điều tra trên hiện trường, các lớp thông tin về hiện trạng tài nguyên rừng trồng, địa hình, đất đai và khí hậu. Ứng dụng các chức năng của hệ thống hỗ trợ ra quyết định để phân tích hiện trạng rừng trồng và dự đoán khoa học về tính thích nghi và năng suất tiềm năng của một số loài cây trồng lâm nghiệp chính thông qua mô hình sinh thái dựa trên cơ sở GIS. Kết quả cho thấy khoảng 30 % tổng diện tích là phù hợp cho 2 loài Keo, phần lớn diện tích này được xác định ở cấp năng suất trung bình, trong đó Keo lai là 25,6 % và Keo tai tượng là 23,9 %. Kết quả của nghiên cứu không chỉ giúp cho các nhà quản lý lập kế hoạch và sử dụng đất trồng rừng có hiệu quả mà còn đưa ra quyết định chính xác về đầu tư và phát triển bền vững rừng trồng ở huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ khóa: GIS, Hệ thống hỗ trợ quyết định, Rừng trồng. 1. Đặt vấn đề Quản lý và phát triển rừng trồng Keo theo phương pháp truyền thống có nhiều điểm khiếm khuyết như rất khó khăn trong việc cập nhật và tạo lớp dữ liệu mới, thiếu thông tin, và gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển giao dữ liệu rừng trồng. Hệ thống hỗ trợ dựa trên cơ sở GIS đã cung cấp công cụ mạnh và hữu ích trong việc quản lý rừng trồng. Những lĩnh vực đã ứng dụng rộng rãi GIS trong Lâm nghiệp như quản lý lửa rừng và phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng, quản lý sâu bệnh, dịch bệnh hại, quy hoạch phát triển vùng tổng thể và quy hoạch chi tiết, trợ giúp đắc lực trong công tác thiết kế, điều tra tài nguyên, đánh giá biến động rừng và biến động tài nguyên qua các thời kỳ, đưa ra những quyết sách đúng đắn trong việc định hướng phát triển rừng nói chung và rừng trồng nói riêng. Theo phương pháp truyền thống, việc đưa ra quyết định trong hoạt động quản lý và phát triển rừng trồng có hiệu quả, đòi hỏi phải tốn rất nhiều công sức 104 Phát triển hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên cơ sở GIS… trong việc thu thập Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2676/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Xét đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 370/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 17 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện A Lưới với nội dung sau: Khu đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cho thuê thị trấn A Lưới: - Diện tích: 1.811 m2; - Loại đất: Đất chưa sử dụng; Dự án Trung tâm Dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật trẻ khó khăn hy vọng xã Hồng Thượng: - Diện tích: 23.924 m2; - Loại đất: Đất cụm công nghiệp; Điều Căn vào Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới có trách nhiệm: Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo quy định LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Thực thủ tục hành đất đai theo kế hoạch sử dụng đất huyện A Lưới phê duyệt Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ... nghiệp đất chuyển sang đất Biểu 08/CH-05KH KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình Đơn... đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa bàn - Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch. .. nghiệp khác lại Đất chưa sử dụng Đất đô thị* Ghi chú: * Không tổng hợp tính tổng diện tích tự nhiên Biểu 07/CH-04KH KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH Ban hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1143 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Quyết định 1143 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Quyết định 1143 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn