Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

27 5,677 30
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 16:39

GIO N LP TUN Ngy 22/ 8/ 2016 NM HC 2017 - 2018 Th hai ngy 28 thỏng nm 2017 Tập đọc Dế mèn bênh vực kẻ yếu i mục tiêu: - c rnh mch, trụi chy; bc u cú ging c phự hp tớnh cỏch ca nhõn vt (Nh Trũ, D Mốn) - Hiu ND bi: Ca ngi D Mốn cú tm lũng ngha hip - bờnh vc ngi yu - Phỏt hin c nhng li núi, c ch cho thy tm lũng ngha hip ca D Mốn ; bc u bit nhn xột v mt nhõn vt bi (tr li c cỏc cõu hi 1,2,3 v ý cõu SGK) * GDKNS: Th hin s cm thụng ; xỏc nh giỏ tr T nhn thc v bn thõn II CHUN B: Phng phỏp: Húi-ỏp, quan sỏt,úng vai Phng tiờn dy-hc: - GV: Tp truyn D Mốn phiờu lu kớ, Tranh minh SGK, bng ph vit sn cõu, on cn luyn c - HS: Truyn D Mốn phiờu lu kớ, tranh ,nh v D Mốn,sgk, iii T CHC hoạt động DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Khi ng: (3p) - HS hỏt bi Lp chỳng mỡnh Luyn c: (8-10p) * Mc tiờu: HS bit nhn din on vn, c ỳng, c rnh mch, trụi chy v gii ngha c mt s t ng * Cỏch tin hnh: - Cho hs c t ng, on, cõu ? Theo em bi ny c chia lm my on? + c ni tip bi theo on.(ln 1) ? Hóy phỏt hin nhng t khú c? Hot ng ca hc sinh - Hs hỏt - HS khỏ c ton bi -Theo em bi ny c chia lm on nh sau: + on 1: Hai dũng u + on 2: Nm dũng tip theo + on 3: Nm dũng tip theo + on 4: Phn cũn li - HS ni tip c tng on ln -T khú c: chựn chựn, nm trc, lng n, c xc, - Nhn xột kt hp sa li phỏt õm, cỏch ngt ngh + c ni tip bi theo on (ln 2) ? Hóy phỏt hin t khú hiu? - c ni tip on ln Gii ngha t ; c xc, Nh trũ, b, ỏo thõm ,lng n, n hip, ? Bi T cú my nhõn vt? ú l nhng - HS tr li nhõn vt no? Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 ? Hóy c li thoi ca tng nhõn vt? ? Hóy nờu ging c ca tng nhõn vt? - 1-2 em c li ton bi -GV nhn xột GV c mu ln * Kt lun:c bi tng i lu loỏt, mt s em cũn ngng õm "l-n", chỳ ý hn ti ging c ca cỏc nhõn vt 3.Tỡm hiu bi: (8-10p) * Mc tiờu: HS hiu c ni dung bi hc, nờu c ni dung on, bi * Cỏch tin hnh: Hs c thm bi T tho lun nhúm, chia s, hi ỏp tỡm hiu ni dung on, bi T - Em hóy c thm on - HS c thm ? D Mốn gp Nh Trũ hon cnh - D Mốn i qua vựng c xc thỡ nh th no? nghe ting khúc t tờ, li gn thỡ thy ch Nh Trũ gc u khúc bờn tng ng ỏ cui ? Ni dung on 1? 1.Hon cnh D Mốn gp Nh Trũ - Em hóy c thm on - HS c thm ? Nhng chi tit cho thy ch Nh Trũ rt - Thõn hỡnh ch nh, gy yu yu t? -Cỏnh ch mng ngn chựn chựn, quỏ yu li cha quen m ? D Mốn ó th hiờn tỡnh cm gỡ gp - D Mốn th hin s ỏi ngi, thụng ch Nh Trũ? cm i vi ch Nh TRũ ? on núi lờn iu gỡ? 2.Hỡnh dỏng yu t, ti nghip ca ch Nh Trũ - c thm on ?Tỡm nhng chi tit cho thy Nh Trũ b - Trc õy m Nh Trũ cú vay Nhn c hip? lng n ca bn Nhn cha tr c thỡ ó cht.Nh Trũ m yu kim n khụng .Bn Nhn ó ỏnh Nh Trũ, hụm chng t ngang ng da vt chõn, vt cỏnh n tht ? Qua li k ca Nh Trũ chỳng ta thy - Thy tỡnh cnh ỏng thng ca c iu gỡ? Nh Trũ b Nhn c hip ? Trc tỡnh cnh ỏng thng ca Nh - Trc tỡnh cnh y, D Mốn ó xũe Trũ, D Mốn ó lm gỡ? cng v núi vi Nh Trũ: Em ng s Hóy tr v cựng vi tụi õy a c ỏc khụng th cy khe n hip k yu - c thm on ? Nhng li núi v c ch no núi lờn tm -Li núi: Em ng s hóy tr v cựng Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 lũng ngha hip ca D Mốn? vi tụi õy a c ỏc khụng th cy kho n hip k yu - C ch: Phn ng mnh m xo c hai cng ra, dt Nh Trũ i ? Li núi v c ch ú cho thy D Mốn l 3.D Mốn cú tm lũng ngha hip ngi nh th no? - c lt ton bi nờu hỡnh nh nhõn - Tip ni phỏt biu: Vớ d hoỏ m em thớch? Qua cõu truyn ny tỏc gi mun núi lờn * Ni dung:Ca ngi D Mốn cú tm iu gỡ ? lũng ngha hip,sn sng bờnh vc k yu, xoỏ b nhng bt cụng GDKNS : Giỏo dc cỏc em bit tụn trng mi ngi v sn lũng giỳp mi ngi gp khú khn Kt lun: GV nhn mnh li lũng ngha hip ca anh D Mốn Luyn c din cm: (8-10p) * Mc tiờu: HS bit c din cm v c - HS tr li phõn vai bi T * Cỏch tin hnh: HS tho lun phỏt hin li ca nhõn vt, hiu c thỏi - HS luyn c phõn vai theo nhúm ca tng nhõn vt th hiờn qua li núi ca NV ? Em hóy c li thoi ca tng nhõn vt? ? Em hóy nờu ging c ca cỏc nhõn vt ú? - HS luyn c phõn vai theo nhúm - Hng dn c din cm on - HS c din cm on theo cp - Thi c din cm trc lp - Un nn, sa sai Kt lun:GV nhn xột, tuyờn dng cỏc em c din cm v c phõn vai tt Hot ng tip ni: (5p) - Em hc c gỡ nhõn vt D Mốn? - HS tr li - V nh tip tc luyn c bi vn, tỡm c truyn D Mốn phiờu lu ký v c trc bi sau iuchnh: _ Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 Toán ôn tập số đến 100000 i mục tiêu: - c, vit c cỏc s n 100 000 - Bit phõn tớch cu to s - Giỏo dc hc sinh bit c s nhanh hn ii CHUN B: Phng phỏp: hi - ỏp, quan sỏt, Chun b: - GV : Bng ph ghi ni dung BT2, cỏc hỡnh nh sgk, - HS: sỏch, v, thc k, bỳt d, iii T CHC hoạt động dạy - học: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (3p) * Mc tiờu: To hng thỳ hc cho hs v gii thiu vo bi hc * Cỏch tin hnh: - HS bt u chi Chi trũ chi "Chuyn in" Cỏch chi: c ni tip ngc cỏc s trũn chc t 90 n 10 Lut chi: em no c p ỳng thi gian giõy l b pht hỏt bi - KL:GV nhn xột v gii thiu vo bi mi Hot ng thc hnh: (30-32p) * Mc tiờu: HS nm c khong cỏch gió cỏc s trũn chc, trũn trm, trũn nghỡn, vit c cỏc s thnh tng theo mu v tớnh c chu vi ca mt hỡnh * Cỏch tin hnh:Hs lm vic cỏ nhõn(BT1), tho lun nhúm nh(BT2), lm bng (BT3), ỏp dng PP hi-ỏp thc hin BT4 Bi 1: Gi Hs nờu yờu cu - HS nờu yờu cu ca bi a, Hng dn Hs tỡm quy lut + ng vi mi vch l cỏc s trũn nghỡn b, Vit s thớch hp vo ch chm : - HS t lm bi vo v - Cha bi, nhn xột KL: - HS t tỡm quy lut v vit tip Bi 2: Gv treo bng k sn - HS phõn tớch mu - HS lm bi vo v, HS lờn bng thc hin KL: Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 Bi 3: a, Vit mi s sau thnh tng (theo mu) M : 8723 = 8000 + 700 + 20 + - Cha bi, nhn xột b, Vit theo mu: M : 9000 + 200 + 30 + = 9232 - HS phõn tớch mu - HS lờn bng,hs lm bi vo bng 9171 = 9000 + 100 + 70 + - H.S lm bi vo v, HS lờn bng 7000 + 300 + 50 + 1= 7351 - HS lm bi vo v, HS lờn bng Dũng 6000 + 200 + 5000 +2 KL: HS nờu yờu cu ca bi Bi : Tớnh chu vi cỏc hỡnh sau + Ta tớnh di cỏc cnh ca hỡnh ú + Mun tớnh chu vi mt hỡnh ta lm th - HS lm bi vo v, HS lờn bng: no? Chu vi hỡnh t giỏc ABCD l: - G.v hng dn HS lm bi + + + = 17 (cm) Chu vi hỡnh ch nht MNPQ l: (4 + 8) ì = 24 (cm) - Cha bi, nhn xột Chu vi hỡnh vuụng GHIK l: ì = 20 (cm) KL: Hot ng tip ni:(3p) - Nhn xột gi hc, dn HS v ụn li bi v chun b bi sau - HS nờu iu chnh: _ Thứ ba ngày 29 tháng năm 2017 Chính tả Nghe viết: Dế mèn bênh vực kẻ yếu i mục tiêu -Nghe - vit v trỡnh by ỳng bi chớnh t; khụng mc quỏ nm li bi -Lm ỳng BT CT phng ng: BT2 b ; BT3b Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 ii CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, Phng tin: - GV: SGK, bng ph ghi cỏc bi tp, la bn, hỡnh nh hoa ban, - HS: V vit, bỳt mc, bỳt d, hỡnh nh su tm v hoa ban iii T CHC hoạt động dạy - học: Hot ng ca giỏo viờn Khi ng: (3p) * Mc tiờu: To khụng khớ phn khi, thoi mỏi cho gi hc * Cỏch tin hnh: C lp cựng ng dy va hỏt kt hp vi ng Chun b vit chớnh t: (7p) * Mc tiờu: HS hiu c ni dung bi CT,vit c cỏc t khú, d ln v cỏc hin tng chớnh t * Cỏch tin hnh: HS quan sỏt, tho lun nhúm nh tỡm hiu ni dung bi CT v lu ý cỏc t khú vit - Gv c bi vit +on k v iu gỡ? Hot ng ca hc sinh - Hs cựng lm - Hs theo dừi, c thm - HS lng nghe - on vit cho bit hon cnh D Mốn gp Nh Trũ, hỡnh dỏng yu t, ỏng thng ca Nh Trũ - Luyn vit t khú: mi, bng nhiờn, - Hs vit bi vo bng lp, bng nc mt GV gi hs lờn bng vit t khú, cỏc em cũn li vit vo bng Gv c tng t cho hs vit GV hng dn Hs t th ngi vit KL: Cỏc em ó hiu ni dung bi CT, vit c cỏc t d ln v chun b tõm th tt vit CT Vit bi chớnh t: (12p) * Mc tiờu: Hs vit tt bi chớnh t,t soỏt c li mỡnh vit sai chớnh t * Cỏch tin hnh: HS trung nghevit GV c bi chớnh t - HS vit chớnh t * Chỳ ý t th ngi vit - Gv c li ton bi cho hs soỏt li *KL: ỏnh giỏ v nhn xột bi: (5p) * Mc tiờu: Giỳp hs t ỏnh giỏ c bi Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 vit ca mỡnh v ca bn * Cỏch tin hnh: GV thu mt s v, hs i v ỏnh giỏ v nhn xột bi vit HS i v cho bn cựng nhn xột, ỏnh giỏ bi CT ca bn Lm bi chớnh t: (8p) * Mc tiờu: Giỳp hS phõn bit c "l-n" v gii c cõu sgk * Cỏch tin hnh: HS tho lun, chia s nhúm nh tỡm ỏp ỏn GV gi HS c yờu cu bi Bi 3b HS c yờu cu bi hc - T chc cho hs c cõu - Hs suy ngh tr li li gii ca cõu - Gv nhn xột - HS i v dũ bi cho - hs c bi - Hs lm bi vo v, hs i din cha bi Bi a: ln-n-nang-ln-nch-lụnglũa-lm - HS c bi - Hs thi gii cõu nhanh, vit vo bng Cõu 3a: la bn 3b: hoa ban *KL: HS phõn bit tt cỏc õm "l-n", thc hin thnh tho cỏc bi v cú thỏi tớch cc hot ng nhúm Hot ng tip ni:(3p) - V nh c thuc cõu GV h thng ni dung bi - V nh hc bi, chun b bi sau - Tỡm cỏc cõu núi v loi hoa hoc mt s vt khỏc iu chnh: Toán ôn tập số đến 100.000 (tiếp) i mục tiêu: - Thc hin c phộp cng ,phộp tr cỏc s cú n ch s; nhõn (chia) s cú n nm ch s vi (cho) s cú mt ch s Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 - Bit so sỏnh, xp th t (n s) cỏc s n 100 000 * KNS: Rốn k nng tớnh nhm ỳng, nhanh hn ii CHUN B: Phng phỏp: Quan sỏt, hi -ỏp, tho lun nhúm, Phng tin: - GV: Bng ph, phiu hc k sn BT5 - HS: sỏch v, bng con, iii T CHC hoạt động dạy - học: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (5p) - Qun trũ lờn t chc cho cỏc bn cựng - HS hỏt tham gia * Mc tiờu: To hng thỳ cho hs vo bi mi Thc hnh: (28p) * Mc tiờu: HS tớnh nhm nhanh, bit cỏch thc hin phộp tớnh, v so sỏnh cỏc STN * Cỏch tin hnh: HS chi trũ chi (BT1), thc hin bng con(BT2b), lm phiu BT3, BT4 lm vo v Bi 1: Chi trũ chi Chuyn in HS: Nờu yờu cu bi HS cựng tham gia chi trũ chi - HS ni tip thc hin nhm 7000 + 2000 = 9000 ; 9000 3000 = 6000 ; 8000 : = 4000 8000 x =24000 ; 16000:2 = 8000 Nhn xột-cht kt qu ỳng 11000 x = 33000 ; 49000 :7 = 7000 Bi 2: Lm bng -1HS nờu yờu cu bi em lờn bng, lp lm bng - T t tớnh v thc hin phộp tớnh - Gi HS nhn xột bi lm trờn bng ca bn - Yờu cu HS nờu li cỏch t tớnh v - HS nờu cỏch tớnh Bi 3: So sỏnh cỏc s Nờu yờu cu bi - HS lờn bng lm bi, c lp lm vo v - Gi HS nhn xột bi lm ca bn - Gi HS nờu cỏch so sỏnh - 4327 > 3742 vỡ hai s cựng cú ch s, hng nghỡn > nờn 4327 > 3742 - 28678 = 28676 Cỏc dũng cũn li GV cho HS lm nhúm - HS nhn phiu BT hc nhúm ụi Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 HS lm vo VBT - GV nhn xột, ỏnh giỏ Bi 4: Sp xp cỏc s theo th t t - HS nờu yờu cu bi n ln HS: T lm bi yờu cu HS t lm bi a) 56731; 65371 ; 67351 ; 75631 b) 92678 ; 82697 ; 79862 ; 62978 Vỡ em sp xp c nh vy Vỡ cỏc s u cú ch s, ta so sỏnh n hng chc nghỡn thỡ c 5<
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan