Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và kế hoạch nguồn lực

24 431 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2017, 11:37

Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng tông cốt thép toàn khối/Lập kế hoạch thời gian (tiến độ) kế hoạch nguồn lực Tủ sách mở Wikibooks < Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng tông cốt thép toàn khối Tác giả: Doãn Hiệu Mục lục Mở đầu Chương I: Giới thiệu phương pháp sơ đồ mạng nút quan hệ PDM 2.1 1.Thành phần cấu tạo sơ đồ mạng PDM 2.1.1 1.1.Cấu trúc nút công việc 2.1.2 1.2.Các kiểu liên hệ phụ thuộc công việc liền trước (hay kế sau) với 2.1.3 1.3.Các kiểu ràng buộc công việc trục thời gian 2.2 2.Lý thuyết tính toánđồ mạng PDM 2.2.1 2.1.Tính lượt với hạn sớm 2.2.2 2.2.Tính lượt với hạn muộn 2.3 3.Đường găng sơ đồ mạng PDM Chương II: Tổng quan phương pháp tổ chức thực công việc 3.1 1.Phân loại mối quan hệ công việc 3.1.1 1.1.Phân loại quan hệ công việc theo thời điểm khởi kết 3.1.2 1.2.Phân loại quan hệ công việc theo tính chất quan hệ 3.1.2.1 1.2.1.Quan hệ công việc theo chiều chuyên môn 3.1.2.2 1.2.2.Quan hệ công việc theo chiều công nghệ 3.1.2.3 1.2.3.Quan hệ công việc theo điều kiện chuyển đợt 3.1.3 1.3.Phân loại phương pháp tổ chức thực công việc Chương III: Phương pháp tổ chức theo dây chuyền 4.1 1.Phân loại dây chuyền chuyên môn hóa thể chúng gắn với mối quan hệ công việc 4.1.1 1.1.Dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng 4.1.1.1 1.1.1.Ghép sát dây chuyền sản xuất không nhịp nhàng 4.1.2 4.1.3 1.2.Dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng 1.3.Dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội Chương IV: Phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp Chương V: Phương pháp tổ chức theo gói công việc Kết luận kiến nghị Cách lập Cơ cấu phân chia công việc cho dự án thi công nhà nhiều tầng tông cốt thép toàn khối 8.1 lập danh mục công việc theo logic công nghệ Mở đầu Phương pháp tổ chức theo dây chuyền truyền thống (đã viết giáo trình tổ chức xây dựng Việt Nam) không gắn kết với cách thể tiến độ đại phần mềm quản lý Microsoft Project, hay phần mềm Primavera, phần mềm dựa sơ đồ mạng đường găng theo quan hệ PDM (Precedence Diagram Method) Điều thường làm tiến độ phương pháp tổ chức theo dây chuyền (thể sơ đồ xiên) thường bị sơ cứng khó điều chỉnh (Tracking and Leveling Resource) kiểm soát (Schedule Control) trình thực Các dự án xây dựng cách tổ chức theo phương pháp dây chuyền (là Lập danh mục công việc cho dự án thi công phần thân nhà nhiều tầng tông cốt thép toàn khối phương pháp tổ chức thực công việc, quan tâm nhiều tới tính chuyên môn tổ đội, tính cố định biên chế tổ đội, tính hoạt động liên tục theo thời gian tổ đội chuyên môn) chúng tổ chức theo cách thức khác, mà cách thức tổ chức gắn liền với lý thuyết quản lý dự án, lại không theo lý thuyết tổ chức thực công việc theo dây chuyền (không trọng đến tính chuyên môn tính cố định biên chế tổ đội nhân vật lực thực hiện) Cần thiết phải nghiên cứu xây dựng định nghĩa nhóm phương pháp tổ chức (nằm phương pháp tổ chức truyền thống: tổ chức theo dây chuyền, tổ chức tuần tự, tổ chức song song) Cách thể tiến độđồ mạng đường găng mũi tên công việc (ADM) dùng phổ biến giáo trình tổ chức xây dựng hành, làm cho tiến độ điều chỉnh linh hoạt nhờ điều chỉnh dự trữ công việc đường găng, dựa mối quan hệ công việc quan hệ thuận (kết thúc-bắt đầu, FS), phải dùng đến công việc ảo (Dummy Activity) hay công tác ảo (Dummy Task) để thể tất kiểu mối quan hệ thực tế khác với kiểu mối quan hệ thuận FS, dẫn đến tiến độ thể dạng cồng kềnh đồ sộ thể cho dự án vừa lớn Hiện sơ đồ mạng đường găng theo quan hệ PDM (Precedence Diagram Method), dùng làm sở cho phần mềm Microsoft Project, hay Primavera, khắc phục nhược điểm sơ đồ mạng đường găng mũi tên công việc (ADM), lại chưa đưa vào giáo trình Tổ chức xây dựng Chương I: Giới thiệu phương pháp sơ đồ mạng nút quan hệ PDM Sơ đồ mạng phương pháp thể tiến độ Phương pháp Sơ đồ mạng theo quan hệ PDM (tiếng Anh: Precedence Diagram Method), hay Sơ đồ mạng PDM, Sơ đồ mạng nút PDM Phương pháp Sơ đồ mạng quan hệ, công cụ để lập phần kế hoạch tiến độ kế hoạch dự án Nó phương pháp xây dựng tiến độ dự ánđồ mạng theo phương pháp Đường găng (CPM), mà phần tử hộp thông tin công việc, gọi nút công việc, để đại diện cho công việc (hay công tác) kết nối chúng với mũi tên để thể phụ thuộc công việc liền trước hay với 1.Thành phần cấu tạo sơ đồ mạng PDM 1.1.Cấu trúc nút công việc Tiến độ dự án xây dựng nhà nhiều tầng lập theo phương pháp tổ chức thực công việc theo gói công việc Một hộp thông tin công việc hay nút công việc sơ đồ mạng PDM, tối thiểu phải bao gồm thông số công việc sau: số định danh công việc, số ID, thứ tự khai báo công việc theo danh mục phân chia công việc có tính logic việc thực chúng (danh mục gọi Cơ cấu phân chia công việc (WBS)) Thời lượng công việc (duration), hay thời lượng, ký hiệu T, thời gian cần thiết để thực công việc (hay công tác) Thời điểm khởi sớm (còn gọi ngày khởi công sớm, hay ngày bắt đầu sớm, (vì đơn vị phổ thông lịch tiến độ ngày)), ký hiệu BS, thời điểm sớm để bắt đầu (khởi công) công tác (hay công việc) Thời điểm khởi muộn (còn gọi ngày khởi muộn), ký hiệu BM, thời điểm muộn (hay trễ nhất) để bắt đầu công việc (hay công tác) Thời điểm kết sớm hay thời điểm hoàn thành sớm (còn gọi ngày kết sớm), ký hiệu KS, thời điểm hoàn thành (tức kết thúc việc thực hiện) sớm công việc (hay công tác) KS = BS + T Thời điểm kết muộn hay thời điểm hoàn thành muộn (còn gọi ngày kết muộn), ký hiệu KM, thời điểm hoàn thành muộn (hay trễ nhất) công việc (hay công tác) KM = BM + T Các thông số kiện: Thời điểm khởi sớm BS Thời điểm kết sớm KS, có liên hệ chặt chẽ với qua thời gian công việc T, nên xếp chung Hạn sớm công việc Các thông số kiện: Thời điểm khởi muộn BM Thời điểm kết muộn KM, có liên hệ chặt chẽ với qua thời gian công việc T, nên xếp chung Hạn muộn công việc 1.2.Các kiểu liên hệ phụ thuộc công việc liền trước (hay kế sau) với Có tất kiểu mối quan hệ công việc sơ đồ mạng PDM, dạng mũi tên liên hệ công việc: Liên hệ SS (hay quan hệ SS), (Start to Start), bắt đầu tới bắt đầu, mối liên hệ mà thời điểm khởi sớm công việc liền trước liên quan (quyết định) tới thời điểm khởi sớm công việc kề sau, thời điểm khởi muộn công việc kề sau liên quan tới thời điểm khởi muộn công việc liền trước, với độ trễ thời gian định Tóm lại, theo kiểu liên hệ việc bắt đầu công việc liền trước liên quan trực tiếp với việc bắt đầu công việc liền sau Đây mối liên hệ mang tính chất tổ chức thực song song (toàn hay phần (tức tổ chức thực (hay tổ chức thi công) theo phương pháp dây chuyền)) hai công việc liền trước liền sau Đây hai kiểu liên hệ song song phổ biến Liên hệ FF (hay quan hệ FF), (Finish to Finish), kết thúc tới kết thúc, mối liên hệ mà thời điểm kết sớm công việc liền trước liên quan (quyết định) tới thời điểm kết sớm công việc kề sau, thời điểm kết muộn công việc kề sau liên quan tới thời điểm kết muộn công việc liền trước, với độ trễ thời gian định Tóm lại, theo kiểu liên hệ việc kết thúc công việc liền trước liên quan trực tiếp với việc kết thúc công việc liền sau Đây mối liên hệ mang tính chất tổ chức thực song song (hay tổ chức thi công song song, cách toàn hay phần (tức tổ chức thực theo phương pháp dây chuyền)) hai công việc liền trước liền sau Đây hai kiểu liên hệ song song phổ biến Liên hệ FS (hay quan hệ FS), (Finish to Start), kết thúc tới bắt đầu, mối liên hệ mà thời điểm kết sớm công việc liền trước liên quan (quyết định) tới thời điểm khởi sớm công việc kề sau, thời điểm khởi muộn công việc kề sau liên quan tới thời điểm kết muộn công việc liền trước, với độ trễ thời gian định Tóm lại, theo kiểu liên hệ việc kết thúc công việc liền trước liên quan trực tiếp với việc bắt đầu công việc liền sau Đây mối liên hệ mang tính chất tổ chức thực hai công việc liền trước liền sau Mối liên hệ phổ biến thực tế thực dự án, kiểu quan hệ công việc đặt mặc định sẵn phần mềm Microsoft Project Liên hệ SF (hay quan hệ SF), (Start to Finish), bắt đầu tới kết thúc, mối liên hệ mà thời điểm khởi sớm công việc liền trước liên quan (quyết định) tới thời điểm kết sớm công việc kề sau, thời điểm kết muộn công việc kề sau liên quan tới thời điểm khởi muộn công việc liền trước, với độ trễ thời gian định Tóm lại, theo kiểu liên hệ việc bắt đầu công việc liền trước liên quan trực tiếp với việc kết thúc công việc liền sau Mối liên hệ gặp thực tế thực dự án (vì dự án thông thường tổ chức thực công việc theo phương pháp tổ chức gói công việc, chủ yếu có kiểu mối quan hệ theo công nghệ mà kiểu mối quan hệ theo chuyên môn) Tuy nhiên, phương pháp tổ chức theo dây chuyền, mối liên hệ điều kiện tốt để thể kiểu quan hệ liên tục theo chiều chuyên môn dây chuyền đơn (tức công việc chuyên môn) có điểm ghép sát tới hạn với dây chuyền đơn phía trước, mà hay cuối dây chuyền đơn Các công tác tổ chuyên môn phân đoạn phía trước điểm ghép sát tới hạn nối liền với thành dây chuyền mà chúng khai báo mối quan hệ SF+0 với công tác liền sau dây chuyền Độ trễ (lag), khoảng thời gian gián đoạn mốc bắt đầu hay kết thúc hai công việc có liên quan với So sánh với phương pháp sơ đồ xiên thể tiến độ, độ trễ định khoảng ghép sát công việc trước sau, thời điểm bắt đầu kết thúc công việc liền kề Độ trễ có giá trị > 0, = 0, hay < (trường hợp độ trễ < gọi độ vượt sớm) 1.3.Các kiểu ràng buộc công việc trục thời gian Ngoài quan hệ công việc với nhau, sơ đồ mạng PDM, sơ đồ mạng ADM, công việc cần phải khai báo định vị trục thời gian mốc kiện chúng Trong sơ đồ mạng PDM, có kiểu ràng buộc công việc (tức mối gắn kết định vị công việc) trục thời gian (working time) Trong kiểu gắn tự kiểu gắn công việc với mốc thời gian (công việc mốc) đó, là: Kiểu Sớm (As soon as possible), công việc định vị trục thời gian theo thời điểm khởi sớm, tức theo hạn sớm, hay có nghĩa công việc bắt đầu vào thời điểm sớm mà ràng buộc Đây kiểu tự nhiên nhất, phổ biến nhất, kiểu ràng buộc mặc định từ ban đầu sơ đồ mạng PDM phần mềm Microsoft Project "Móc treo" công việc thời điểm khởi sớm, "thả trôi nổi" trục thời gian Cơ cấu phân chia công việc (WBS) cho dự án xây dựng phần thân nhà nhiều tầng tông cốt thép toàn khối dược lấy làm ví dụ cho đồ án Tổ chức thi công tùy theo trình tính toánđồ mạng PDM Kiểu Muộn (As late as possible), công việc định vị trục thời gian theo thời điểm khởi muộn, tức theo hạn muộn, hay có nghĩa công việc phải bị trì hoãn thời điểm bắt đầu lâu tốt "Móc treo" công việc thời điểm khởi muộn, "thả trôi nổi" trục thời gian tùy theo trình tính toánđồ mạng PDM Đây kiểu phổ biến thứ sơ đồ mạng PDM sau kiểu ràng buộc thứ bên Hai kiểu chiếm toàn ràng buộc công việc sơ đồ mạng PDM thông thường, không đặt mốc "neo" công việc trục thời gian Kiểu Kết thúc không sớm (Finish no earlier than), công việc định vị trục thời gian theo thời điểm kết sớm vào mốc thời gian (công việc mốc) Kiểu Kết thúc không muộn (Finish no later than), công việc định vị trục thời gian theo thời điểm kết muộn vào mốc thời gian (công việc mốc) Kiểu Bắt đầu không sớm (Start no earlier than), công việc định vị trục thời gian theo thời điểm khởi sớm vào mốc thời gian (công việc mốc) Kiểu Bắt đầu không muộn (Start no later than), công việc định vị trục thời gian theo thời điểm khởi muộn vào mốc thời gian (công việc mốc) Kiểu Kết thúc vào (Must Finish on), công việc định vị trục thời gian theo thời điểm kết sớm thời điểm kết muộn vào mốc thời gian (công việc mốc) Kiểu Bắt đầu vào (Must Start on), công việc định vị trục thời gian theo thời điểm khởi sớm thời điểm khởi muộn vào mốc thời gian (công việc mốc) 2.Lý thuyết tính toánđồ mạng PDM Sơ đồ mạng quan hệ PDM loại sơ đồ mạng đường găng Nên gống sơ đồ mạng theo phương pháp Đường găng khác sơ đồ mạng mũi tên công việc ADM (Arrow Diagramming Method), để tính hết thông số kiện công việc, sơ đồ mạng PDM tính toán với hai lượt: lượt (tính toán thời hạn sớm (hạn sớm)) lượt (tính toán thời hạn muộn (hạn muộn)) 2.1.Tính lượt với hạn sớm Mỗi loại công việc liền trước g quan hệ với công việc i liền sau theo quan hệ FS Với LgiFS độ trễ hai công việc g i Mỗi loại công việc liền trước h quan hệ với công việc i liền sau theo quan hệ SS Với LhiSS độ trễ hai công việc h i Mỗi loại công việc liền trước k quan hệ với công việc i liền sau theo quan hệ FF Với LkiFF độ trễ hai công việc k i Mỗi loại công việc liền trước j quan hệ với công việc i liền sau theo quan hệ SF Với LjiSF độ trễ hai công việc j i BSi = max{(BSg + Tg + LgiFS), (BSh + LhiSS), (BSk + Tk + LkiFF – Ti), (BSj + LjiSF - Ti)} = max{(KSg + LgiFS), (BSh + LhiSS), (KSk + LkiFF – Ti), (BSj + LjiSF - Ti)} KSi = BSi + Ti = max{(KSg + LgiFS + Ti), (BSh + LhiSS + Ti), (KSk + LkiFF), (BSj + LjiSF)} Với loại công việc g, h, k, j liền trước công việc i (Các mũi tên quan hệ công việc i với công việc g, h, k, j tất cả, hướng công việc i.) 2.2.Tính lượt với hạn muộn Mỗi loại công việc liền sau p quan hệ với công việc i liền trước theo quan hệ FS Với LipFS độ trễ hai công việc i p Mỗi loại công việc liền sau q quan hệ với công việc i liền trước theo Một mẫu đồ án Tổ chức thi công quan hệ SS Với LiqSS độ trễ hai công việc i q Mỗi loại công việc liền sau m quan hệ với công việc i liền trước theo quan hệ FF Với LimFF độ trễ hai công việc i m Mỗi loại công việc liền sau n quan hệ với công việc i liền trước theo quan hệ SF Với LinSF độ trễ hai công việc i n Hình 1.1 Quan hệ SS BMi = min{(BMp – LipFS – Ti), (BMq – LiqSS), (BMm + Tm – LimFF – Ti), (BMn + Tn - LinSF)} = min{(BMp - LipFS – Ti), (BMq - LiqSS), (KMm – LimFF – Ti), (KMn LinSF)} KMi = BMi + Ti = min{(BMp - LipFS), (BMq - LiqSS + Ti), (KMm – LimFF), (KMn LinSF + Ti)} Cách tính sơ đồ mạng nút quan hệ PDM Với loại công việc p, q, m, n liền sau công việc i (Các mũi tên quan hệ công việc i với công việc p, q, m, n tất cả, hướng khỏi công việc i.) 3.Đường găng sơ đồ mạng PDM Đường găng (critical path) đường xuyên mạng từ thời điểm khởi công dự án tới thời điểm kết thúc dự án có tức tổng thời lượng thực công việc (duration) thuộc đường lớn nhất, qua công việc (công tác (task)) có dự trữ toàn phần gọi công việc găng (critical task) Dự trữ thời gian công việc (float), hay gọi dự trữ toàn phần (total float), khoảng thời gian dư thừa (nếu có), thời lượng thực công việc Hình 1.2 Quan hệ FF (Duration), nằm thời điểm bắt đầu sớm thời điểm kết thúc muộn công việc (công tác), mà cho phép công việc trì hoãn thời điểm bắt đầu hay kéo dài thời lượng thực công việc mà không làm thay đổi hai thời hạn công việc, không ảnh hưởng đến thời điểm kết thúc toàn dự án Dự trữ khoảng thời gian để công việc "trôi nổi" bên hai mốc giới hạn thời gian là: Thời điểm khởi sớm thời điểm kết muộn công việc Giữa hai thời điểm bắt đầu sớm thời điểm kết thúc muộn công việc (công tác) găng chỉ, thời lượng công tác chiếm hết không lượng dự trữ Dự trữ toàn phần sơ đồ mạng PDM tính bằng: DTij = KMij - KSij = BMij - BSij Hình 1.3 Quan hệ FS Trong sơ đồ mạng nút PDM (cũng mạng nút khác), thông số kiện khởi-kết đưa tới công việc (không dự trữ kiện chung nhóm công việc quanh kiện nữa), nên không xác định tách biệt dự trữ thời gian thành phần công việc: dự trữ tự do, dự trữ độc lập, dự trữ riêng Mà xác định dự trữ toàn phần theo công thức xác định cho công việc (task) Các công việc không găng (tức có dự trữ) mà nằm đầu nhánh đường xuyên mạng có dự trữ toàn phần lớn gồm dự trữ riêng phần dự trữ tự tất công việc phía sau thuộc nhánh đường xuyên mạng Mọi công việc không găng nằm cuối nhánh đường xuyên mạng có dự trữ toàn phần phần dự trữ riêng Sơ đồ mạng nút quan hệ PDM có ưu điểm vượt trội hẳn sơ đồ mạng mũi tên công việc ADM (loại sơ đồ mạng đường găng truyền thống) điểm sau Thứ nhất, có đầy đủ loại mối quan hệ công việc theo thời điểm khởi kết, tồn tiến độ thực tế, mà gồm kiểu chia thành nhóm song song (cái mà sơ đồ mạng ADM không có) Trong khi, sơ đồ mạng ADM thể theo kiểu mối quan hệ thuận độ trễ (kết thúc-bắt đầu ngay), phải dùng đến công tác (công việc) ảo để tìm cách thể dạng mối quan hệ công việc song song, làm cho sơ đồ mạng Mũi tên công việc ADM cồng kềnh phức tạp Mặt khác, số lượng công tác sơ đồ mạng ADM bị nhiều lên phải dung công việc chờ để biểu diễn gián đoạn kỹ thuật, mà sơ đồ mạng quan hệ PDM giải độ trễ cách gọn gàng trình tính toán mà không chiếm nhiều không gian thể sơ đồ Thứ hai, sơ đồ mạng mũi tên công việc dùng mũi tên làm phần tử để thể công việc, gây việc bắt buộc chúng không giao cắt Việc lậpđồ mạng mũi tên công việc vấn đề phức tạp cần phải có gần chục quy tắc lập phức tạp, việc lậpđồ mạng nút quan hệ PDM đơn giản với kiểu mũi tên quan hệ xác định không cần quy tắc lập trình tự Hình 1.4 Quan hệ SF quan hệ liền trước (predecessors) quan hệ liền sau (successors) xác định bảng Cơ cấu phân chia công việc WBS Vấn đề xác định trình tự quan hệ liền trước hay sau không nằm sơ đồ mạng PDM, mà nằm khâu xác định cấu phân chia công việc Nhược điểm PDM so với ADM, việc tính toán phức tạp hơn, có kiểu mối quan hệ thay kiểu sơ đồ mạng mũi tên công việc, làm công thức tính sơ đồ mạng PDM cồng kềnh, khối lượng tính toán cho phần tử công việc chẳng mà nhiều lên Mặt khác, việc tính toánđồ mạng PDM chuyển cho chương trình phần mềm tính toán máy vi tính (Mcrosoft Project, Primavera), nên không vấn đề lớn Sơ đồ mạng nút quan hệ PDM ưu việt sơ đồ mạng nút cổ điển sơ đồ Hình 1.5 Chuyển đổi sơ đồ mạng PDM sơ đồ ngang Gant (Gantt chart) phần mềm Microsoft project 2003 Đường tiến độ ban đầu (base line), (nằm bên dưới) dạng sơ đồ ngang Gantt, thể công việc có kiểu ràng buộc "Sớm có thể", đường tiến độ điều chỉnh (tracking), (nằm bên trên) sơ đồ ngang, thể công việc theo kiểu "Muộn có thể" Độ vênh hai đường Base line đường tracking công việc (công tác) không găng dự trữ toàn phần công việc mạng nút MPM (Metra potential method), phương pháp sơ đồ mạng đường găng người Pháp, mà giới thiệu cấu tạo thuật giải Các phương pháp sơ đồ mạng xây dựng Tổ chức xây dựng 1-Lập kế hoạch, tổ chức đạo thi công Trong sơ đồ mạng nút quan hệ, cặp hai nút công việc có kiểu mối quan hệ kiểu mối quan hệ công việc, thay có hai quan hệ ngược chiều hai nút công việc sơ đồ mạng nút MPM có vừa đủ số mối quan hệ phù hợp với thực tế nên việc tính toánđồ mạng quan hệ PDM không bị chia làm nhiều trường hợp phức tạp việc tính toánđồ mạng MPM (được đưa Tổ chức xây dựng 1) Chương II: Tổng quan phương pháp tổ chức thực công việc Phương pháp tổ chức thực công việc, gọi xác phương pháp tổ chức thực công việc (trong quản lý dự án), sản xuất gọi phương pháp tổ chức sản xuất Hình 1.6 Cách tính sơ đồ mạng nút quan hệ PDM (dự án sản xuất), sản xuất xây dựng hay dự án thầu khoán xây dựng gọi phương pháp tổ chức thi công (tức phương pháp tổ chức thực thi công việc công trường) Các phương pháp tổ chức thực công việc phương pháp bố trí xếp việc thực công việc dự án (chính trị xã hội, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, đầu tư xây dựng) hay nhà máy sản xuất công nghiệp, theo thời gian không gian thực nguồn tài nguyên đầu vào, nhằm đạt mục đích dự án (đối với sản xuất sản phẩm đem lại lợi nhuận, ) Các phương pháp tổ chức thực công việc thực chất phương pháp áp dụng vào hai khâu trình quản lý là: lập kế hoạch điều chỉnh kế hoạch (không bao gồm khâu theo theo dõi kiểm tra kế hoạch), phương pháp tác động đồng vào loại kế hoạch kế hoạch thời gian (tức tiến độ) kế hoạch nguồn lực quản lý dự án quản lý sản xuất Thực chất, phương pháp tổ chức thực công việc phương pháp tổ chức Cơ cấu phân chia công việc (WBS) Hình 1.7 Dự trữ công việc sơ đồ mạng PDM sơ đồ mạng ADM Các phương pháp tổ chức thi công làm rõ dự án xây dựng cần phải phân chia chi tiết đến cấp độ công việc (hạng mục, tầng, đợt thi công, hay chi tiết đến công tác phân đoạn thi công)? Phương pháp tổ chức thi công theo dây chuyền truyền thống chia công việc đến cấp độ công việc hoạt động phân đoạn chia theo chuyên môn thành công tác chuyên môn Đồng thời, cốt lõi phương pháp tổ chức thi công để trả lời câu hỏi: Quan hệ công việc cấu phân chia công việc nên xác lập theo phương thức nào? 1.Phân loại mối quan hệ công việc Phân loại chúng theo cách khác (theo thời điểm khởi kết công việc (FS, SF, FF, SS) theo tính chất quan hệ công việc loại phương pháp tổ chức (các loại: quan hệ công việc theo chiều logic công nghệ, quan hệ công việc theo chiều chuyên môn hay quan hệ công việc theo tổ đội chuyên môn, quan hệ công việc theo điều kiện chuyển đợt chuyển tầng)) 1.1.Phân loại quan hệ công việc theo thời điểm khởi Hình 1.8 Một tiến độ ví dụ phần thân nhà nhiều tầng thể sơ đồ mạng PDM kết Các phương pháp tổ chức thi công phân biệt với qua mối quan hệ công việc Các mối quan hệ công việc thường phân loại theo điều kiện quy định thời điểm bắt đầu kết thúc công việc, thành kiểu mối quan hệ công việc liền trước liền sau nhau, là: Kết thúc tới Bắt đầu (tức thuận, FS), Bắt đầu tới Bắt đầu (tức song song bắt đầu, SS), Kết thúc tới Kết thúc (tức song song đích, FF), Băt đầu tới Kết thúc (tức ngược, SF) Các mối quan hệ kèm theo độ trễ L (Lag), (độ trễ = (ngay lập tức), > (trễ)) Độ trễ có giá trị âm (còn gọi độ vượt trước (Lead)), nhiên độ trễ âm phải đảm bảo phản ánh điều kiện quan hệ công việc thông qua điểm ghép sát tới hạn công việc quan hệ, trường hợp nên chuyển đổi tương đương thành loại mối quan hệ công việc khác, với giá trị độ trễ không âm, thông qua điểm ghép sát tới hạn hai công việc, mà phản ánh điều kiện quan hệ công việc Cách phân loại mối quan hệ công việc chưa nêu khác mặt tính chất mối quan hệ công việc phương pháp tổ chức thi công Chúng xem xét đưa cách phân loại mối quan hệ công việc phương pháp tổ chức thi công theo tính chất quan hệ sau 1.2.Phân loại quan hệ công việc theo tính chất quan hệ 1.2.1.Quan hệ công việc theo chiều chuyên môn Mối quan hệ công việc theo chuyên môn mối quan hệ công việc tổ chuyên nghiệp có biên chế cố định Với phương pháp tổ chức thi công theo dây chuyền dây chuyền đơn, mối quan hệ công việc phân đoạn liên tiếp bắt buộc phải kiểu quan hệ bắt đầu độ trễ (tức có hai loại mối quan hệ FS+0 (đối với công tác nằm sau điểm ghép sát tới hạn với dây chuyền đơn phía trước) SF+0 (đối với công tác nằm trước điểm ghép sát tới hạn với dây chuyền đơn phía trước), độ trễ (Lag) L = 0) Các mối quan hệ công việc dây chuyền đơn chuyển đổi thành kiểu mối quan hệ song song, độ trễ chúng L = (để đảm bảo tính liên tục dây chuyền đơn), có chuyển đổi mối quan hệ song song không phản ánh tính chất liên tục quan hệ công việc dây chuyền đơn Nếu độ trễ quan hệ theo chiều chuyên môn L ≠ 0, có gián đoạn tổ chức dây chuyền công tác chuyên môn tổ chuyên nghiệp thực Khi phương pháp tổ chức dây chuyền chuyển thành phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp Trong phương pháp tổ đội chuyên nghiệp có công tác chuyên môn tổ chuyên nghiệp thực hiện, thường FS+0 Quan hệ theo chiều chuyên môn phương pháp tổ chức thực công việc theo gói công việc (công việc trọn gói hay khoán gọn) 1.2.2.Quan hệ công việc theo chiều công nghệ Mọi phương pháp tổ chức thực công việc hàm chứa loại mối quan hệ theo chiều công nghệ Trong phương pháp dây chuyền, quan hệ công việc dây chuyền đơn liên tiếp thực phân đoạn, mối quan hệ thuận (FS+L), khác độ trễ L điều kiện gián đoạn công nghệ, điều kiện gián đoạn công nghệ, > có điều kiện gián đoạn công nghệ (ví dụ như: điều kiện gián đoạn chờ khô lớp trát để sơn phân đoạn hoàn thiện, hay điều kiện gián đoạn tháo dỡ cốp pha không chất tải phân đoạn tông dầm sàn) Có thể quy đổi quan hệ hai công tác thuộc dây chuyền đơn liên tiếp hoạt động phân đoạn mối quan hệ song song bắt đầu SS với độ trễ Lss = Lfs + DA, với DA thời lượng thực dây chuyền đơn liền trước phân đoạn xét Cũng tương tự quan hệ song song kết thúc FF với độ trễ Lff = Lfs + DB, với DB thời lượng thực dây chuyền đơn liền sau phân đoạn xét Tuy kiểu quan hệ tuần tự, tính chất hai loại mối quan hệ nêu khác hoàn toàn: tính chất mối quan hệ nội dây chuyền đơn quan hệ công việc theo chuyên môn tổ chuyên môn với biên chế cố định làm việc liên tục từ phân đoạn sang phân đoạn khác, tính chất mối quan hệ dây chuyền đơn liên tiếp thực phân đoạn quan hệ theo logic công nghệ hai công tác (tức công việc phân đoạn) khác chuyên môn nối tiếp dây chuyền công nghệ (ví dụ công tác cốp pha công tác cốt thép phân đoạn thi công tông sàn sườn toàn khối) Khi coi dây chuyền đơn dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng hoạt động số lượng hữu hạn phân đoạn (N phân đoạn) công việc chuyên môn hoạt động phân đoạn lớn tổng số không gian phân đoạn gộp lại (tức không chia phân đoạn nữa), mối quan hệ theo chiều công nghệ hai công việc chuyên môn khác (vốn dây chuyền đơn liền kề nhau) thực không gian phân đoạn tổng, quy đổi tương đương thành mối quan hệ song song bắt đầu (SS + Lss) với độ trễ Lss có giá trị gián đoạn bước vào dây chuyền đơn tương ứng với điểm ghép sát tới hạn, quy đổi tương đương thành mối quan hệ song song kết thúc (FF + Lff) với độ trễ Lff có giá trị gián đoạn bước dây chuyền đơn tương ứng với điểm ghép sát tới hạn Trong phương pháp tổ chức thực công việc khác (gồm phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp lẫn phương pháp tổ chức theo gói công việc), quan hệ công tác chuyên môn khác nằm quy trình công nghệ, theo chất logic công nghệ kiểu quan hệ thuận FS (có thể có độ trễ L gián đoạn công nghệ không gian phân đoạn hay gói công việc), chuyển đổi sang kiểu quan hệ song song tương tự phương pháp dây chuyền 1.2.3.Quan hệ công việc theo điều kiện chuyển đợt Trong xây dựng, đặc biệt xây dựng nhà nhiều tầng, ta thấy loại mối quan hệ công việc, tồn tất phương pháp tổ chức, mà loại mối quan hệ liên quan đến điều kiện mở mặt đợt thi công theo chiều cao Ví dụ, mối quan hệ công tác lắp đặt cốt thép phân đoạn đợt thi công kết cấu đứng (cột, tường) tầng với công tác đổ tông phân đoạn tương ứng bên đợt thi công kết cấu nằm (dầm, sàn) tầng theo điều kiện có mặt (mở) mặt đủ cường độ để phép thi công bên Hay tương ứng với điều kiện tháo cốp pha chịu lực có chất tải việc thi công tầng trên, dẫn đến có mối quan hệ công việc việc tháo dỡ cốp pha chịu lực có (độ trễ đảm bảo) phân đoạn tương ứng bên phân đoạn đổ tông bên (theo điều 3.6.5.a b TCVN 4453-1995 Khi tháo dỡ cốp pha sàn đổ tông toàn khối nhà nhiều tầng nên thực sau: Giữ lại toàn đà giáo cột chống sàn nằm kề sàn đổ tông Tháo dỡ phận cột chống cốp pha sàn phía giữ lại cột chống “an toàn” cách 3m dầm có nhịp lớn 4m.) Loại mối quan hệ công việc theo điều kiện chuyển đợt chuyển tầng, khác với hai loại mối quan hệ công việc theo chuyên môn theo công nghệ chỗ: loại mối quan hệ lại liên kết chéo hai công tác vừa khác chuyên môn vừa không hoạt động không gian phân đoạn chung (mà hoạt động không gian khác độ cao theo tầng hay đợt) Loại mối quan hệ biểu diễn xác kiểu mối quan hệ (thuận FS nghịch SF) có độ trễ gián đoạn công nghệ chuyển đợt (ví dụ, thời gian để tông sàn đạt cường độ để thi công tiếp bên trên) Các công tác đặt điều kiện phải công tác kết thúc, công tác bị đặt điều kiện phải công tác bắt đầu, kiểu quan hệ 1.3.Phân loại phương pháp tổ chức thực công việc Các giáo trình tổ chức xây dựng hành như: Tổ chức thi công xây dựng (của Lê Hồng Thái), Tổ chức xây dựng 1-Lập kế hoạch, tổ chức đạo thi công, đưa phương pháp tổ chức là: phương pháp tổ chức tuần tự, phương pháp tổ chức song song, phương pháp tổ chức dây chuyền Hai phương pháp đầu phương pháp phương pháp song song hai phương pháp tổ chức sơ khai, phương pháp tổ chức kế hoạch tiến độ túy, tức bố trí xếp công việc trục thời gian, mà không xem xét tới tính chất nguồn lực thực công việc (nguồn nhân vật lực chuyên nghiệp hạn chế hay không hạn chế, biên chế cố định hay thay đổi) Do đó, chúng chưa phải phương pháp tổ chức thực công việc hoàn chỉnh Với xuất đầy đủ kiểu mối quan hệ công việc tổ chức thực hiện, nhận thấy thực chất hai phương pháp tổ chức sơ khai túy mối quan hệ công việc mặt thời gian (đó kiểu mối quan hệ kiểu quan hệ song song) Một số tài liệu đưa phương pháp tổ chức so le (hay gọi gối tiếp), thực chất túy Hình 2.1 Khai báo quan hệ công việc theo chiều công nghệ điểm ghép sát tới hạn dây chuyền đơn thành phần kiểu mối quan hệ song song với độ trễ L ≠ mà Đồng thời, nhận thấy lý thuyết quản lý dự án đại thường lại tổ chức tiến độ không theo phương pháp tổ chức theo dây chuyền, mà thường tổ chức theo gói công việc (Work package) thực độc lập nhà thầu phụ khác với nguồn nhân vật lực không phụ thuộc vào linh hoạt biên chế tổ đội chuyên môn thực công việc Vậy có phải phương pháp tổ chức thực công việc hay không? Qua nghiên cứu trình bày đây, Hình 2.2 So sánh phương pháp tổ chức thi công đưa việc phân chia phương pháp tổ chức thực công việc (các phương pháp tổ chức thi công) thành phương pháp sau: Phương pháp tổ chức theo dây chuyền, Phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp Phương pháp tổ chức theo gói công việc Chương III: Phương pháp tổ chức theo dây chuyền Phương pháp tổ chức theo dây chuyền trường hợp riêng phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp, mà tổ đội chuyên nghiệp làm việc liên tục không gian phân đoạn, tạo nên chuỗi liên tục công tác chuyên môn gọi dây chuyền đơn Phương pháp tổ chức theo dây chuyền phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên môn (chuyên nghiệp) biên chế cố định hoạt động liên tục Dây chuyền đơn vị chuyên môn, gọi dây chuyền đơn, công việc chuyên môn thực tổ biên chế cố định nhân lực hay vật lực (máy móc), liên tục không gian phân đoạn công trình xây dựng Điều quan trọng định nghĩa là, suốt trình thực công việc chuyên môn không gian phân đoạn, tổ nhân vật lực chuyên nghiệp phải có biên chế cố định mà không bị thay đổi Mỗi phân công việc chuyên môn thực phân đoạn gọi công tác hay công việc chuyên môn phân đoạn Một dây chuyền đơn mà thời lượng thực công tác chuyên môn không gian phân đoạn mà hoạt động gọi dây chuyền đơn đồng nhịp hay nhịp Khái niệm, sản phẩm công việc chuyên môn phân đoạn (công tác) lý thuyết tổ chức sản xuất dây chuyền tương đương với khái niệm giao phẩm quản lý dự án Theo logic công nghệ, không gian phân đoạn công việc chuyên môn triền khai nhau, có không gián đoạn công nghệ chúng, gián đoạn khoảng thời gian chờ công nghệ công tác chuyên môn trước nằm sau thời lượng thực công tác Dù có gián đoạn công nghệ không gian phân đoạn, công tác chuyên môn sau bắt đầu tiến hành sau kết thúc công tác trước hay gián đoạn công nghệ (nếu có) công tác trước, hai công tác chuyên môn khác coi thực liên tục công nghệ không gian phân đoạn Khi hai công tác chuyên môn gọi ghép sát tới hạn với không gian phân đoạn Hai dây chuyền đơn liên tiếp gọi ghép sát với mà chúng hoạt động chung nhiều không gian phân đoạn (mỗi không gian phân đoạn hoạt động chung không gian phân đoạn có dây chuyền hoạt động theo logic công nghệ), không gian phân đoạn chung chúng có không gian phân đoạn chung mà công tác chuyên môn hai dây chuyền ghép sát tới hạn với Trên không gian phân đoạn chung lại ghép sát tới hạn, công tác chuyên môn dây chuyền đơn này, gọi ghép sát với không gian phân đoạn hoạt động chung chúng tồn thêm gián đoạn thời gian phân đoạn chung gián đoạn công nghệ (nếu có) không gian phân đoạn đó, gọi gián đoạn tổ chức Khi hai dây chuyền đơn ghép sát tới hạn với không gian phân đoạn chung theo logic công nghệ, mà đảm bảo tính liên tục dây chuyền đơn, hai dây chuyền đơn đồng điệu với (thời lượng thực công tác chuyên môn hai dây chuyền đơn không gian phân đoạn chung, đồng thời ghép sát tới hạn với không gian phân đoạn chung đó) Một nhóm gồm từ hai dây chuyền đơn trở lên (nhiều dây chuyền đơn), ghép sát với đầy đủ theo logic công nghệ, gọi dây chuyền chuyên môn hóa Trong dây chuyền chuyên môn hóa, công việc chuyên môn phải tổ chức thành dây chuyền đơn Dây chuyền chuyên môn hóa tiến độ hoàn chỉnh theo phương pháp tổ chức dây chuyền Dây chuyền chuyên môn hóa phát triển đầy đủ công tác chuyên môn logic công nghệ, nên đơn vị phương pháp tổ chức dây chuyền Mặc dù dây chuyền đơn hạt nhân phương pháp dây chuyền, dây chuyền đơn riêng lẻ túy theo chuyên môn định (với loại nguồn nhân vật lực chuyên nghiệp thực loại hình công việc chuyên môn) Do chưa có đủ số lượng công tác chuyên môn khác logic công nghệ, nên dây chuyền đơn riêng lẻ chưa thể tiến độ hoàn chỉnh theo phương pháp dây chuyền Việc tạo thành tiến độ theo phương pháp dây chuyền có có đủ số lượng dây chuyền đơn theo logic công nghệ, ghép sát với theo tiến trình công nghệ, hợp lại thành dây chuyền chuyên môn hóa Do vậy, phương pháp tổ chức theo dây chuyền phương pháp tổ chức tiến độ theo dây chuyền chuyên môn hóa với công việc chuyên môn thành phần dây chuyền đơn vị chuyên môn (tức tổ chuyên nghiệp thực liên tục công tác chuyên môn) Tuy nhiên, xây dựng, đặc biệt xây dựng nhà nhiều tầng, tồn mối quan hệ công việc theo điều kiện chuyển đợt chuyển tầng nguyên nhân gây nên gián đoạn tổ chức dây chuyền, nên khó tổ chức thực công việc túy theo phương pháp tổ chức dây chuyền, mà thường chủ yếu tổ chức theo phương pháp tổ đội chuyên nghiệp khó tổ chức dây chuyền đơn hoạt động liên tục Dây chuyền chuyên môn hóa có dây chuyền đơn dây chuyền đơn đồng nhịp (nhịp hằng) dây chuyền đơn đồng điệu với gọi dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng Ngoài dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng, lý thuyết dây chuyền xem xét tới dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội loại dây chuyền chuyên môn hóa đồng nhịp khác điệu (không đồng điệu) nhịp dây chuyền đơn thành phần bội số nhau, dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng, loại dây chuyền chuyên môn hóa khác điệu đồng thời dây chuyền đơn thành phần không đồng nhịp Phương pháp tổ chức theo dây chuyền ma trận hai chiều mối quan hệ công việc Cũng giống phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên môn, phương pháp bao trùm phương pháp dây chuyền, phương pháp tổ chức theo dây chuyền gồm có hai loại mối quan hệ công việc theo tính chất quan hệ loại mối quan hệ theo chiều logic công nghệ loại mối quan hệ theo chiều chuyên môn Chúng xem xét việc thể dây chuyền chuyên môn hóa phương pháp sơ đồ mạng nút quan hệ PDM Loại mối quan hệ theo chiều chuyên môn loại mối quan hệ (theo chiều dọc) phát triển dọc theo dây chuyền đơn, công tác chuyên môn liên tiếp Do tính chất hoạt động không gian phân đoạn công tác chuyên môn dây chuyền đơn nên loại mối quan hệ theo chuyên môn kiểu quan hệ công việc tuần tự, (tuần tự thuận FS nghịch SF), chuyển đổi sang kiểu quan hệ song song (quan hệ bất chuyển) Thông thường quan hệ theo chiều chuyên môn khai báo theo kiểu mối quan hệ thuận (Kết thúc-Bắt đầu, FS) Đồng thời, tính chất liên tục dây chuyền đơn, phải đảm gián đoạn thời gian công tác chuyên môn liên tiếp dây chuyền đơn (là loại gián đoạn dây chuyền hoạt động không gian phân đoạn khác nhau), nên loại mối quan hệ theo chiều chuyên môn phải kiểu quan hệ công việc liên tục, tức chúng phải độ trễ (Lag, ký hiệu L = 0) Loại mối quan hệ theo chiều công nghệ loại mối quan hệ (theo chiều ngang với dây chuyền đơn) nhằm liên kết theo logic công nghệ cặp công tác khác chuyên môn hoạt động không gian phân đoạn, mà cặp thuộc hai dây chuyền đơn thành phần liên tiếp Về chất, loại mối quan hệ theo chiều công nghệ kiểu mối quan hệ (ở theo logic công nghệ thường kiểu quan hệ thuận FS) Tuy nhiên chúng chuyển đổi cách tương đương sang kiểu mối quan hệ song song, (quan hệ khả chuyển) Trong quan hệ công nghệ công tác thuộc hai dây chuyền đơn liên tiếp không gian phân đoạn chung, có khoảng thời gian chờ công nghệ công tác chuyên môn trước (gián đoạn công nghệ), độ trễ L ≠ (khi mối quan hệ theo chiều công nghệ thường biểu diễn kiểu FS+L) Nếu gián đoạn công nghệ hai công tác thực không gian phân đoạn chung, độ trễ L = (công tác chuyên môn dây chuyền đơn sau bắt đầu sau công tác chuyên môn dây chuyền đơn trước vừa kết thúc không gian phân đoạn chung, FS+0) Trong hình trên, không gian phân đoạn mà công tác chuyên môn dây chuyền đơn liền sau không ghép sát tới hạn với công tác chuyên môn dây chuyền trước xuất gián đoạn tổ chức công tác hai dây chuyền đơn hoạt động không gian phân đoạn chung Các gián đoạn tổ chức không gian phân đoạn chung dây chuyền đơn không tính vào độ trễ logic công nghệ gây Chúng xuất hiệu ứng tác động tổng hợp hai loại mối quan hệ theo công nghệ theo chuyên môn (để trì tính liên tục dây chuyền đơn) Chúng phần dự trữ thời gian công tác hoạt động không gian phân đoạn chung, ghép sát mà không tới hạn Những phần dự trữ dùng, làm công tác trở nên ghép sát tới hạn không gian phân đoạn chung, làm phá vỡ tính liên tục dây chuyền đơn phía sau (làm xuất gián đoạn tổ chức dây chuyền, ngắt dây chuyền đơn sau) Khi dây chuyền đơn bị gián đoạn tổ chức dây chuyền tính dây chuyền chuyển thành phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp tổng quát Hay nói cách khác, phương pháp tổ chức theo dây chuyền phương pháp tổ chức tĩnh, gắn cố định công tác trục thời gian, cố gắng điều chỉnh tiến độ (trong có việc cân bằng) thì, làm phá vỡ liên tục dây chuyền đơn thành phần, làm dây chuyền chuyên môn hóa điều chỉnh trở thành dây chuyền chuyên môn hóa khác 1.Phân loại dây chuyền chuyên môn hóa thể chúng gắn với mối quan hệ công việc 1.1.Dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng 1.1.1.Ghép sát dây chuyền sản xuất không nhịp nhàng Có phương pháp tính ghép sát dây chuyền đơn vị không nhịp nhàng (không đồng điệu) dây chuyền sản xuất: phương pháp giải tích có hỗ trợ bảng tính Budnhicov (M.S.Budnicov, Михаил Сергеевич Будников[1]), phương pháp tính ma trận dây chuyền Galkin (I G Galkin, И Г Галкин), phương pháp ghép sát đồ họa trực tiếp sơ đồ xiên Phương pháp giải tích Budnhicov (Mikhail Sergeyevich Budnicov), Budnhicov đưa Cơ sở dây chuyền thi công xây dựng (Основы поточного строительства Киев, Госстройиздат, 1961), sau: Giả định cho dây chuyền đơn không nhịp nhàng: i (i+1), ghép sát tới hạn với phân đoạn j = 1, (công tác i1 (công việc i phân đoạn 1) kết thúc công tác (i+1)1 (công việc (i+1) phân đoạn 1) bắt đầu ngay) Oi(i+1)1 = Khoảng ghép sát giả định phân đoạn lại (từ phân đoạn j = đến phân đoạn j = m) tính công thức: Oi(i+1)j = Nếu Oi(i+1)j ≥ với j = (1 → m), dây chuyền đơn không nhịp nhàng i (i+1) ghép sát với tới hạn phân đoạn phân đoạn có Oi(i+1)j = khác Z1 = Nếu tồn O-j = Oi(i+1)j < 0, xác định Z1 = max{|O-j|} Zj = Oi(i+1)j + Z1 với j = (2 → m) (Điều tương đương với việc tịnh tiến dây chuyền đơn (i+1) kế sau dây chuyền i theo hướng tăng trục thời gian thời lượng Z1 phân đoạn thứ j mà có Zj = 0, hai dây chuyền đơn không nhịp nhàng i (i+1) ghép sát tới hạn) Việc ghép sát phương pháp giải tích Hình 3.1 Dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng dạng biến đổi tương đương nó, thể sơ đồ xiên có gắn quan hệ công việc Budnhicov, đòi hỏi phải lập bảng tính để tính toán, ngày hỗ trợ bảng tính Microsoft Excel Phương pháp ghép sát đồ họa trực tiếp sơ đồ xiên, thực chất phương pháp giải tích có hỗ trợ việc thể sơ đồ xiên Trong phương pháp này, dây chuyền đơn không nhịp nhàng: i (i+1), ban đầu vẽ sơ đồ xiên dạng ghép sát tới hạn với Hình 3.2 Dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng biểu diễn qua phần mềm Microsoft Project phân đoạn đầu tiên, chúng cắt giao có O-j Sau xác định Z1, vẽ dây chuyền (i+1) tịnh tiến phía chiều tăng trục thời gian khoảng Z1 = max{|O-j|} Sau ghép sát tới hạn dây chuyền i (i+1), Zj dây chuyền ≥ 0, phân đoạn j có Zj = gọi dây chuyền ghép sát tới hạn phân đoan j, Zj dây chuyền đơn phân đoạn j mà > gọi gián đoạn tổ chức dây chuyền phân đoạn j Các gián đoạn tổ chức Zj > 0, biểu diễn sơ đồ mạng (tức tổ chức theo dây chuyền sơ đồ mạng) chúng dự trữ w:công việc (chuyên môn) (i+1) phân đoạn j, nhiên dự trữ không phép sử dụng sử dụng chúng làm phá vỡ dây chuyền đơn (i+1), sinh gián đoạn tổ chức dây chuyền ngắt rời liên tục dây chuyền đơn Gián đoạn tổ chức dây chuyền gián đoạn thời gian hai công tác có chuyên môn tổ chuyên nghiệp thực lần hai không gian phân đoạn, dọc theo chiều chuyên môn Gián đoạn mang tính tổ chức thực hiện: làm cho thực công việc chuyên môn tổ chuyên nghiệp không liên tục thành dây chuyền đơn Nguyên nhân gây gián đoạn tổ chức dây chuyền gồm nhóm: Nhóm thứ nhất, việc chuyển đổi từ gián đoạn tổ chức (tức gián đoạn mặt tổ chức không gian phân đoạn chung ghép sát không tới hạn) thành ghép sát tới hạn mà thành Nhóm thứ hai, quan hệ theo điều kiện chuyển đợt chuyển tầng tổ chuyên nghiệp (hay dây chuyền đơn) gây gián đoạn tổ chức dây chuyền cho dây chuyền đơn (hay tổ chuyên nghiệp) phía sau Cả phương pháp ghép sát dựa nguyên tắc dịch chuyển nguyên khối toàn dây chuyền đơn phía sau sát với dây chuyền đơn phía trước để tìm điểm ghép sát tới hạn Trong nghiên cứu này, đưa phương pháp ghép sát dựa việc khai báo mối quan hệ công việc Khi khai báo mối quan hệ để thể dây chuyền không nhịp nhàng, với loại mối quan hệ theo chuyên môn dọc theo dây chuyền đơn sử dụng kiểu thuận bắt đầu FS+0, loại mối quan hệ theo công nghệ công tác phân đoạn dùng kiểu FS+L (nhưng xem xét tới trường hợp điển hình gián đoạn công nghệ dây chuyền tức L = 0) Phần mềm Microsoft Project tự tính vẽ tiến độ cho đội chuyên môn hóa (hay dây chuyền chuyên môn hóa này) với điều kiện giàng buộc trục thời gian mặc định theo hạn sớm Dù khai báo theo cách hay cách khác, công việc chuyên môn tổ chuyên nghiệp thứ thực lập thành dây chuyền đơn Cách khai báo này, thực chất cho công việc chuyên tổ chuyên nghiệp ghép sát tới hạn từ bước vào phân đoạn Đồng thời, cách khai báo làm cho cặp công tác chuyên môn khác hai tổ đội chuyên nghiệp liên tiếp thực không gian phân đoạn chung phía trước điểm ghép sát tới hạn, theo điều kiện khai báo trở nên ghép sát tới hạn không phân đoạn chung chúng (tức gián đoạn tổ chức phân đoạn chung nữa) Trên phân đoạn chung phía trước điểm ghép sát, mà đáng để tạo dây chuyền đơn liền sau phải có gián đoạn tổ chức, cách khai báo quan hệ công việc gây không gián đoạn tổ chức nữa, gián đoạn tổ chức chuyển hóa thành gián đoạn tổ chức dây chuyền, làm ngắt rời dây chuyền đơn phía sau (quan hệ theo chiều công nghệ loại trừ tác dụng quan hệ theo chiều chuyên môn) Không gian phân đoạn chung sau gián đoạn tổ chức dây chuyền cuối điểm ghép sát tới hạn hai dây chuyền đơn Từ điểm ghép sát tới hạn trở đi, theo cách khai báo này, dây chuyền đơn phía sau liên tục (quan hệ theo chiều chuyên môn loại trừ tác dụng quan hệ theo chiều công nghệ) Với cách khai báo mối quan hệ thuận bắt đầu theo chiều chuyên môn xác định điểm ghép sát tới hạn hai dây chuyền đơn, dọc theo không gian phân đoạn hoạt động chung chúng Theo hướng khác, ép cho dây chuyền đơn ghép sát tới hạn không gian phân đoạn chung cuối chúng (bước dây chuyền đơn) khai báo mối quan hệ theo chiều chuyên môn dây chuyền đơn dây chuyền đơn đầu tiên, theo kiểu mối quan hệ nghịch liên tục SF+0, kể từ không gian phân đoạn chung cuối đầu dây chuyên đơn Còn mối quan hệ theo chiều công nghệ cặp dây chuyền đơn liên tiếp giữ nguyên cách khai báo thứ bên (tức loại mối quan hệ theo công nghệ công tác phân đoạn dùng kiểu FS+L, xét với L = 0) Trong cách khai báo này, đặc tính riêng biệt kiểu mối quan hệ SF+0, làm cho công tác chuyên môn gắn liền với công tác chuyên môn liền sau dây chuyền đơn (không có gián đoạn Hình 3.3 Dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng thể dạng: dạng sơ đồ xiên dạng sơ đồ ngang Gantt Microsoft Project tổ chức dây chuyền) Tuy nhiên, việc cố ép cho dây chuyền đơn ghép sát tới hạn bước ra, mà thực tế chưa chúng ghép sát tới hạn đó, làm cho điểm ghép sát tới hạn thực tế hai dây chuyền đơn liền kề, (do tác động đồng thời hai loại mối quan hệ: theo công nghệ FS+L, theo chuyên môn SF+0), công tác chuyên môn bị rồn cục lại không hoạt động nữa, vi phạm nguyên tắc hoạt động không chồng chéo không gian dây chuyền Nhưng điểm ùn ứ công tác chuyên môn lại điểm ghép sát tới hạn thực tế hai dây chuyền đơn liên tiếp, dễ dàng nhật Với cách khai báo thứ này, theo chiều ngược từ cuối lên đầu dây chuyền đơn, ta thấy tác động đồng thời hai loại mối quan hệ: (theo công nghệ FS+L, theo chuyên môn SF+0), nên từ điểm ghép tới hạn hai dây chuyền đơn, trở đầu dây chuyền đơn phía sau, dây chuyền đơn ghép nối liên tục không bị gián đoạn tổ chức dây chuyền làm phá vỡ phần đầu dây chuyền đơn này, phân đoạn ghép sát mà không tới hạn với dây chuyên đơn liền trước, gián đoạn tổ chức giữ nguyên, không bị chuyển thành gián đoạn tổ chức dây chuyền cách khai báo quan hệ thứ Như vậy, để tất dây chuyền đơn liền sau đảm bảo nghĩa dây chuyền đơn thực sự, ta phải khai báo mối quan hệ theo chiều chuyên môn theo cách phối hợp kiểu khai báo trên: tính từ điểm ghép sát tới hạn dây chuyên đơn trở đầu dây chuyền đơn liền sau (phần đầu), mối quan hệ chuyên môn phải Hình 3.4 Ghép sát dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng theo phương pháp ma trận Galkin khai báo theo kiểu SF+0 Phần sau dây chuyền đơn ( kể từ điểm ghép sát tới hạn cuối dây chuyên đơn) mối quan hệ theo chuyên môn phải khai báo theo kiểu FS+0) Quy trình ghép sát dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng theo phương pháp (phương pháp khai báo mối quan hệ công việc) gồm bước sau: •Bước 1: khai báo theo quan hệ thuận Trong bảng cấu phân chia công việc WBS, dọc theo chiều chuyên môn dây chuyền đơn chuỗi liên kết công tác có chuyên môn tổ chuyên nghiệp thực hiện, ta khai báo mối quan hệ công việc theo chuyên môn theo kiểu thuận bắt đầu FS+0 Các mối quan hệ công việc theo công nghệ cặp công tác khác chuyên môn hai dây chuyền đơn liền kề hoạt động không gian phân đoạn chung, khai báo theo kiểu FS+L (L gián đoạn công nghệ) •Bước 2: xác định điểm ghép sát tới hạn Trên tiến độ thể dạng sơ đồ ngang Gantt Chart hay Tracking Gantt thể khai báo thuận Luôn xác định điểm ghép sát tới hạn dây chuyền đơn phía sau với dây chuyền đơn liền trước Các điểm ghép sát tới hạn công tác chuyên môn phân đoạn hoạt động sau khoảng gián đoạn tổ chức dây chuyền cuối dây chuyền đơn xét Tại công tác ghép sát tới hạn này, loại bỏ mối quan hệ theo chiều chuyên môn với công tác chuyên môn liền trước nó, để lại mối quan hệ theo chiều công nghệ với công tác khác chuyên môn hoạt động phân đoạn chung dây chuyền đơn liền trước (để lấy điểm ghép sát tới hạn làm tâm điểm thay đổi khai báo quan hệ) •Bước 3: kết nối phần đầu dây chuyền đơn thành chuỗi liên tục khai báo quan hệ nghịch Trên cột quan hệ liền trước WBS, dây chuyền đơn phía sau (thể tiến độ ngang), công tác chuyên môn liền trước điểm ghép sát tới hạn, theo hướng trở đầu dây chuyền đơn, quan hệ công việc theo chiều chuyên môn công tác khai báo ngược lại kiểu quan hệ SF+0 với công việc liền sau chúng dây chuyền, (các mối quan hệ theo công nghệ giữ nguyên) Kết dây chuyền đơn sau bước khai báo thể tiến độ cách liên tục (theo tính chất dây chuyền) ghép sát với Phương pháp ghép sát dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng khai báo mối quan hệ, sử dụng trực tiếp phần mềm vi tính chuyên dụng cho quản lý dự án (Microsoft Project, hay Primavera), nên tính toán mà lại thể kết dạng sơ đồ biểu diễn tiến độ Các phương pháp ghép sát chuyền thống thường phải lập bảng tính với nhiều dạng công thức tính, nên dù có sử dụng phần mềm bảng tính Excel, phải thực thi nhiều thao tác phụ trợ phương pháp Đồng thời, phương pháp cũ thể dạng sơ đồ tiến độ, mà cần phải vẽ tiến độ theo cách khác giấy mà không dùng phần mềm tiến độ Qua việc ghép sát dây chuyền, đồng thời nhận thấy để đảm bảo thể dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng mối quan hệ công việc, cốt lõi khai báo mối quan hệ theo điểm ghép sát tới hạn Trong dây chuyền đơn liền sau, công tác chuyên môn hoạt động phân đoạn từ điểm ghép sát tới hạn với dây chuyền đơn liền trước, trở đầu dây chuyền đơn xét sử dụng mối quan hệ nghịch (SF+0) làm mối quan hệ theo chiều chuyên môn Còn tính từ điểm ghép tới hạn trở cuối dây chuyền đơn xét, dùng mối quan hệ thuận (FS+0) để làm quan hệ theo chiều chuyên môn Điểm ghép sát tới hạn điểm kết nối theo logic công nghệ hai dây chuyền đơn 1.2.Dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng Hình 3.5 Ghép sát dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng theo phương pháp giải tích Budnhicop Trong loại dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng có gián đoạn công nghệ gián đoạn (nếu có) thường số không gian phân đoạn chung hai dây chuyền đơn thành phần liền kề (vì điều kiện gián đoạn công nghệ công việc chuyên môn (dây chuyền đơn) liền trước), mà không tồn gián đoạn tổ chức chúng không gian phân đoạn chung (do chúng đồng điệu) Ví dụ, thi công mùa khô điều kiện gián đoạn chờ khô lớp trát tường trước sơn tường phân đoạn hoàn thiện tường Hình 3.6 Cách khai báo quan hệ thuận khai báo quan hệ nghịch 1.3.Dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội Dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội điểm ghép sát tới hạn bước vào hay bước dây chuyền Phương pháp tổ chức thực công việc theo dây chuyền có ưu điểm thường đảm bảo cho biều đồ nguồn nhân vật lực điều hòa (do dây chuyền đơn làm việc liên tục với cường độ không đổi) Một ưu điểm áp dụng điều kiện nguồn lực chuyên nghiệp hạn chế (mỗi dây chuyền đơn cần tổ nhân vật lực với biên chế cố định thực hiện) Tuy nhiên, phương pháp tổ chức dây chuyền có nhược điểm sau: tiến độ theo phương pháp tĩnh khó điều chỉnh, thời lượng thực toàn dự án ngắn Chương IV: Phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp Phương pháp tổ chức chức thực công việc theo tổ đội chuyên nghiệp phương pháp tổ chức (tức bố trí xếp) việc thực công việc sản xuất hay thực dự án Phương pháp tổ chức theo tổ đội lao động chuyên nghiệp phương thức tổ chức việc thực công việc dự ánnhiều gói công việc tương tự nhau, gói công việc gồm có công tác chuyên môn giống Việc thực gói công việc giao cho nhà thầu làm, mà nhà thầu trực tiếp thực dự án không giao thầu lại cho nhà thầu phụ Các công tác chuyên môn tổ chức thực tổ đội chuyên nghiệp nhà thầu đó, mà tổ đội có chuyên môn chuyên sâu tương ứng với loại công tác Những tổ đội chuyên nghiệp phải bắt buộc có biên chế ổn định (tính định biên), không thay đổi trình thực công việc chuyên môn từ phân đoạn công việc trọn gói sang phân đoạn công việc trọn gói khác Tuy nhiên, trình thực công tác chuyên môn từ phân đoạn sang phân đoạn khác tổ nhân vật lực chuyên nghiệp gián đoạn thời gian liên tục thời gian Sự gián đoạn thời gian công tác chuyên môn phân đoạn hoạt động tổ chuyên nghiệp, hình thành hai nguyên nhân: Thứ nhất, điều chỉnh gián đoạn tổ chức, biến chúng thành gián đoạn tổ chức dây chuyền, để công tác ghép sát tới hạn phá vỡ dây chuyền đơn Thứ hai, gián đoạn công nghệ chuyển đợt gây gián đoạn tổ chức dây chuyền, chuyển đợt thi công Nếu liên tục thời gian, trình thực công việc chuyên môn tổ đội chuyên nghiệp biên chế cố định hợp thành dây chuyền đơn vị chuyên môn công việc chuyên môn tổ đội chuyên nghiệp thực theo dây chuyền đơn vị chuyên môn, phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp trở thành phương pháp tổ chức thực công việc theo dây chuyền Phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp thường áp dụng dự án xây dựng, có nhiều gói công việc chứa công việc chuyên môn giống Gói công việc, hay công việc trọn gói, công việc khoán gọn, cách phân chia công việc theo phạm vi (tức theo quy mô, theo chiều ngang) Trong dự án xây dựng, gói công việc cấp: toàn dự án, hạng mục công trình (phần ngầm, phần kết cấu thô, phần hoàn thiện, ), tầng công trình (bao gồm phần kết cấu thô, phần hoàn thiện, phần dịch vụ kỹ thuật, ), phân đoạn thi công (bao gồm phần kết cấu thô, phần hoàn thiện, phần dịch vụ kỹ thuật, ) Trong gói công việc có số công tác chuyên môn giống nhau, ví dụ như: phân đoạn tầng, gói công việc phần kết cấu thô bao gồm công tác: lắp cốt thép cột, lắp cốp pha cột, đổ tông cột, tháo cốp pha cột, lắp cốp pha dầm sàn, lắp cốt thép dầm sàn, đổ tông dầm sàn Tính cố định biên chế tổ đội chuyên nghiệp (tính định biên) Phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp, làm cho thời lượng thực công tác chuyên môn phân đoạn bị cố định (tỷ lệ nghịch với biên chế tổ đổi) từ bắt đầu lập kế hoạch tiến độ mà không thay đổi Khi tổ đội chuyên nghiệp làm việc liên tục theo thời gian phương pháp trở thành phương pháp dây chuyền tổ chuyên môn lập thành dây chuyền đơn thành phần Phương pháp tổ chức theo dây chuyền chất trạng thái tĩnh, bị cố định trục thời gian, phương pháp tổ đội chuyên nghiệp So với phương pháp dây chuyền, phương pháp tổ đội chuyên nghiệp thay đổi linh hoạt chút ít, tổ chuyên nghiệp không cần phải bắt buộc hoạt động liên tục Phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp phương pháp dây chuyền thích hợp trường hợp nguồn lực chuyên môn hạn chế Chương V: Phương pháp tổ chức theo gói công việc Trong phương pháp tổ chức theo công việc trọn gói, công việc không phân rõ theo chuyên môn mà theo gói công việc Mà gói công việc thực phân đoạn, đợt thi công nhiều phân đoạn, hay tầng công trình, hạng mục công trình, toàn công trình Mỗi gói công việc nhà thầu phụ độc lập thực hiện, với nhiều loại công tác chuyên môn gói công việc đó, nhiên công tác có chuyên môn gói công việc khác không thực tổ đội chuyên nghiệp nên mối quan hệ phụ thuộc theo công việc chuyên môn phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp theo dây chuyền đó, biên chế tổ đội thực công Hình 3.7 Cách khai báo quan hệ thuận tác chuyên môn, thay đổi linh hoạt gói công việc, mà không bị cố định không đổi phương pháp tổ chức Thời lượng công tác phương pháp tổ chức theo công việc trọn gói toàn dự án không phụ thuộc vào biên chế tổ đội cố định cứng nhắc Đây khác biệt lớn phương pháp tổ chức thực công việc theo công việc trọn gói so với phương pháp theo tổ đội theo dây chuyền Việc thay đổi biên chế tổ đội thi công gói công việc (từng phân đoạn, hạng mục) cách độc lập linh hoạt giúp cho việc điều chỉnh tiến độ phương pháp tổ chức theo công việc trọn gói dễ dàng linh hoạt hơn, so với tiến độ tổ chức theo phương pháp theo tổ đội đặc biệt linh hoạt so với phương pháp tổ chức theo dây chuyền (tĩnh cố định) Trong phương pháp tổ chức theo gói công việc có tồn hai loại mối quan hệ công việc theo tính chất quan hệ loại mối quan hệ theo chiều công nghệ loại mối quan hệ theo điều kiện chuyển đợt chuyển tầng Mà hoàn toàn loại mối quan hệ theo chiều chuyên môn nguồn nhân vật lực chuyên môn hai nhà thầu phụ thực hai gói công việc khác Phương pháp tổ chức theo gói công việc loại phương pháp tổ chức theo chiều Hình 3.8 Xác định điểm ghép sát tới hạn (vị trí gián đoạn tổ chức dây chuyền cuối đánh dấu khuyên tròn tiến đồđồ ngang Tracking Gantt ngang (chiều logic công nghệ) Phương pháp tổ chức theo gói công việc có thời lượng thực dự án ngắn Chúng ta xem xét tiến độ xây dựng nhà nhiều tầng tổ chức theo phương pháp gói công việc hình 5.1 Với số lượng phân đoạn thi công phần thân tầng 12 phân đoạn Với dự án này, công tác chuyên môn phần thân tầng liên kết với mối quan hệ công việc theo chuyên môn (nghĩa tổ chức thực tổ đội chuyên nghiệp biên chế cố định) chúng hợp thành dây chuyền đơn thực chúng đảm bảo hoạt động liên tục, biểu đồ nhân lực điều hòa Tuy nhiên, tiến độ tổ chức theo phương pháp gói công việc (không có loại mối quan hệ theo chiều chuyên môn) Công tác lắp cốp pha cột, công tác bắt đầu thi công tầng mới, phụ thuộc vào việc chờ đợi cho tổ lắp đặt cốp pha cột chuyên nghiệp thực xong công việc tầng (sau 12 ngày kể từ thi công bắt đầu lắp cốp pha cột phân đoạn tầng dưới) Công tác cốp pha cột phân đoạn đầu tầng phụ thuộc vào điều kiện mở mặt (điều kiện chuyển đợt chuyển tầng), định việc kết thúc đổ tong phân đoạn đầu sàn tầng với độ trễ công nghệ điều kiện đạt cường độ để lại bề mặt tông sàn (trong dự án ngày kể từ bắt đầu thi công cốp pha cột tầng phân đoạn đầu tiên) Do riêng phân thân, dự án thi công nhà nhiều tầng này, tổ chức theo phương pháp gói công việc đẩy nhanh thời hạn thực tầng sớm ngày so với phương pháp dây chuyền Nhìn tổng Hình 3.9 Khai báo quan hệ nghịch phần đầu dây chuyền đơn thể toàn dự án, tiến độ phương pháp gói công việc có tổng thời lượng dự án ngắn nhiều so với phương pháp dây chuyền Mối quan hệ công việc theo chuyên môn loại mốt quan hệ không bắt buộc tổ chức thi công Mối quan hệ công việc theo chuyên môn mối quan hệ công việc tổ chuyên nghiệp có biên chế cố định Khi phương pháp tổ chức theo gói công việc có thêm mối quan hệ công việc theo chiều chuyên môn trở thành phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp Chúng ta xem xét ví dụ tiến độ thi công phần thân tòa nhà KeangNam Mỗi tầng nhà chia thành khu vực (A, B, C, D, E) gói thầu riêng biệt thi công tông toàn khối cột, vách, sàn ứng suất trước Mỗi khu vực chia thành hay loại cấu kiện tông toàn khối (là cột vách (đợt cấu kiện đứng), sàn ứng suất trước (đợt cấu kiện nằm)) Riêng khu vực biên (là A, E) có cột sàn, khu vực lại có cột, vách sàn Mỗi loại cấu kiện khu vực lại hợp thành gói công việc với công tác chuyên môn thành phần cốp pha, cốt thép, tông, (riêng với sàn thêm công tác căng ứng suất trước) Xem xét mối quan hệ công việc thể tiến độ, ta thấy rằng: mối quan hệ gói công việc thi công cột khu vực mặt với loại mối quan hệ theo công nghệ (vì quan hệ loại gói công việc với nhau), mối quan hệ theo chuyên môn tổ đội chuyên nghiệp (vì quan hệ chuyên môn khác (bê tông với cốp pha) khối lượng chênh lệch lớn thực với thời lượng lập tổ biên chế cố định để thực hiện) Thực chất, mối quan hệ mối quan hệ theo điều kiện mở mặt (thay cho quan hệ theo điều kiện chuyển đợt tầng, định bắt đầu thi công khu vực mặt (do đưa tiến độ cho hai tầng điển hình)) Các công tác khác chuyên môn liên tục theo công nghệ hàm chứa loại mối quan hệ công nghệ (loại mối quan hệ công nghệ loại quan hệ công việc bắt buộc phải có tiến độ nào) Mặc dù, gói công việc, loại cấu kiện khu vực tầng khác nhau, có mức độ chuyên môn với khối lượng đồng có đủ điều kiện để thực tổ đội chuyên nghiệp Tuy nhiên, tiến độ lại hoàn toàn loại mối quan hệ theo chiều chuyên môn công tác chuyên môn gói công việc giống tầng Các mũi tên lớn màu dùng để hướng phát triển biểu đồ tiến độ theo tầng (với tốc độ ngày tầng) Do vậy, tiến độ thi công phần thân tòa nhà KeangNam thể theo phương pháp tổ chức thi công gói công việc Loại mối quan hệ theo chiều chuyên môn tổ đội chuyên nghiệp không bắt buộc để minh họa rõ hơn, thể lại tiến độ phần mềm Microsoft Project với thời gian theo phương pháp tổ chức theo gói công việc hình 5.3 Phương pháp tổ chức theo gói công việc linh hoạt việc điều chỉnh Đồng thời, phương pháp rút ngắn tối đa thời lượng thực toàn dự án Tuy nhiên, phương pháp tính điều hòa nguồn lực thấp, biểu đồ nhân vật lực thường có nhiều đột biến không điều hòa Hình 3.10 Kết phương pháp ghép sát dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng khai báo mối quan hệ công việc (kết hoàn toàn tương đương với dạng sơ đồ xiên gắn mối quan hệ biểu diễn ví dụ phần (hình 3.1.)) Kết luận kiến nghị Nghiên cứu giới thiệu dạng thể tiến độđồ mạng nút quan hệ PDM, thuật giải đích thực dùng làm sở phần mềm Microsoft Project có nhiều ưu điểm, nhiên chưa đưa vào giáo trình tổ chức xây dựng Đồng thời, nghiên cứu đưa tầm nhìn phương pháp tổ chức thi công, đưa cách kết nối công việc cấu phân chia công việc áp dụng phương pháp tổ chức thi công Với phương pháp tạo lập mối liên kết công việc cấu phân chia công việc, xác định nghiên cứu này, việc lập tiến độ theo phương pháp sơ đồ mạng PDM nhập đầu vào cho tiến Hình 3.11 Ghép sát dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng Microsoft Project độ phần mềm vi tính (trong có MProject) trở nên dễ dàng Nghiên cứu đưa cách thể sơ đồ ngang Gantt char MProject, sơ đồ xiên gắn mối quan hệ công việc sơ đồ mạng PDM cho phương pháp tổ chức dây chuyền Với kết thu nghiên cứu này, thấy cần phải đưa vào giáo trình tổ chức thi công lý thuyết sơ đồ mạng PDM để sinh viên hiểu chất thuật giải phần mềm quản lý dự án Microsoft Project Đồng thời cải tiến lý thuyết tổ chức thi công phù hợp với lý thuyết quản lý dự án đại ▲ M.S.Budnicov Bách khoa toàn thư Xô Viết (http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/158301/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D 0%B2) PHẦN II: HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN Cách lập Cơ cấu phân chia công việc cho dự án thi công nhà nhiều tầng tông cốt thép toàn khối lập danh mục công việc theo logic công nghệ Thường dự án xây dựng nhà nhiều tầng tông cốt thép toàn khối phân chia thành hay hạng mục là: hạng mục phần ngầm, hạng mục phân thân, hạng mục phần hoàn thiện (có thể nhập hạng mục phần thân hoàn thiện làm hạng mục chúng phân độc lập theo không gian tầng nhà) hạng mục phần hoàn thiện Hình 3.12 Biến đổi dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng với dây chuyền đơn bội số biến đổi đồng nhịp, cường độ nguồn lực bội số Phần ngầm nhà nhiều tầng thường thi công theo quy trình công nghệ "đào mở thi công từ đáy lên" (Bottom Up) Một số thi công theo phương pháp công nghệ thi công đặc biệt Công nghệ thi công Top-down Tuy nhiên, quy trình công nghệ phương pháp thi công top-down không đề cập hướng dẫn đồ án Trong đồ án giới hạn thi công phần ngầm đơn giản với loại kết cấu móng nông, thi công theo phương pháp "đào mở thi công móng từ đáy lên" Quy trình công nghệ "đào mở thi công móng từ đáy lên" sau: Đào đất hố móng máy đào > đào sửa hố móng thủ công > đổ tông lót móng > lắp cốp pha móng > lắp cốt thép móng > đổ tông móng > tháo cốp pha móng -> lấp đất móng (lấp đất đợt đến cốt mặt móng) > xây móng thi công Hình 3.13 Biến đổi dây chuyền đơn nhịp ước số (còn gọi cân dây chuyền nhịp bội theo nhịp nhanh), tiến độ dây chuyền nhịp bội lẻ dây chuyền nhịp ước (nhịp nhanh), thành tổ đội chuyên nghiệp (không dây chuyên đơn) hoạt động với mô đun chu kỳ với nhịp dây chuyền nhịp bội nhịp lại (các nhịp chậm) Nhằm làm giảm tối đa thời lượng thực toàn dự án công trình kỹ thuật ngầm (bể phốt, bể nước ngầm) > tôn tầng (lấp đất đợt 2) > đặt cốt thép tầng > đổ tông tầng Thi công phần thân nhà nhiều tầng tông cốt thép toàn khối thông thường (không ứng suất trước) theo quy trình công nghệ thi công tầng sau: Công nghệ thi công lắp đặt khuôn đúc (cốp pha) cột, vách, dầm sàn lúc đổ tông toàn lần (công nghệ đúc tông kết cấu lần hay công nghệ thi công tông toàn khối đợt) Trình tự thi công gồm: Lắp buộc cốt thép cột, vách cứng > đặt đường ống chôn sẵn cột vách cứng > dựng khuôn đúc cột, vách cứng, dầm, sàn > đổ tông cột, vách, dầm sàn > bảo dưỡng tông > sau cường độ đạt yêu cầu, tháo dỡ khuôn đúc cột, vách, dầm, sàn Công nghệ thi công tách rời cột vách với dầm sàn (công nghệ đúc tông kết cấu hai lần hay công nghệ thi công tông toàn khối hai đợt) Trình tự thi công gồm: Lắp buộc cốt thép cột, vách > dựng khuôn đúc cột, vách > đổ tông cột vách đến đáy dầm 3-5 cm > tháo dỡ khuôn đúc vách, cột (để lại ván khuôn đầu cột phía đáy dầm) > dựng đà ngang, giáo chống đỡ ván khuôn dầm > lắp dựng ván khuôn đáy dầm > lắp dựng ván khuôn thành dầm > lắp dựng cốp pha (khuôn đúc) sàn > ắ l p đặt cốt thép dầm > lắp đặt cốt thép sàn, chôn sẵn đường ống kỹ thuật chìm sàn > đổ tông dầm sàn > bảo dưỡng tông > sau tông đạt cường độ để tháo dỡ ván khuôn, tháo cốp pha (khuôn đúc) dầm sàn (có thể tháo cốp pha thành dầm trước tháo cốp pha đáy dầm cốp pha sàn, hay tháo dỡ chúng đồng thời với nhau) Công nghệ thi công cột vách, đến dầm, cuối sàn, riêng rẽ (công nghệ thi công tông toàn khối ba đợt) Công nghệ thi công cốp pha bay (thi công đúc tông cột, vách, dầm trước (có thể "cốp pha trượt"), thi công tông sàn sau hệ cốp pha bay lớn) Trong đó, hai công nghệ đầu công nghệ thông thường, áp dụng cho hướng dẫn đồ án Còn hai công nghệ sau không sử dụng hướng dẫn đồ án Phần xây hoàn thiện tầng tiến hành sau cốp pha chịu lực tầng tháo dỡ Quy trình công nghệ thi công phần xây hoàn thiện tầng sau: Xây tường > trèn khuôn cửa gỗ (đồng thời với xây tường) > đặt (và chôn) đường ống đường dây cấp điện nước tường xây kết cấu tông phần thân (điện nước thô) > trát trần trát tường phòng > ốp lát tường phòng > trát trần tường hành lang cầu (có thể tiến hành đồng thời với ốp lát phòng > lát hành lang cầu thang tầng (có thể cầu thang lát sau với hạng mục hoàn thiện ngoài, thi công từ tầng xuống tầng cho toàn nhà) -> sơn tường trần phòng tầng > sơn tường trần hành lang > lắp cửa cửa sổ phòng tầng > lắp thiết bị điện nước phòng tầng (điện nước thiết bị) Phần làm mái hoàn thiện mặt thường có quy trình công nghệ sau: Xây tường chắn mái > thi công chống thấm, chống nóng mái > thi công hệ thống kỹ thuật điện nước nhà (bể nước mái, hệ chống sét, viễn thông, ) -> lát mái > trát tường (từ mái xuống đất) > lắp vách kính, cửa sổ mặt ngoái nhà > sơn tường nhà Lấy từ “https://vi.wikibooks.org/w/index.php? Hình 3.14 Biến đổi dây chuyền đơn nhịp bội số (còn gọi cân dây chuyền nhịp bội theo nhịp nhanh), tiến độ dây chuyền nhịp bội (nhịp nhanh), thành nhiều dây chuyền đơn chuyên môn Hình 3.15 Biến đổi dây chuyền đơn nhịp bội số (còn gọi cân dây chuyền nhịp bội theo nhịp nhanh chế độ làm ca/ngày) Hình 3.16 Biến đổi dây chuyền đơn nhịp bội số (còn gọi cân dây chuyền nhịp bội theo nhịp nhanh chế độ làm ca/ngày) Hình 3.17 Biến đổi dây chuyền đơn nhịp bội số (còn gọi cân dây chuyền nhịp bội theo nhịp nhanh), tiến độ dây chuyền nhịp bội (nhịp nhanh), thành dây chuyền đơn nhịp nhanh nguồn lực tăng lên bội số Nhằm làm giảm tối đa thời lượng thực toàn dự án Hình 3.18 Thể Mcrosoft Project hai dạng dây chuyền nhịp bội trước sau cân Hình 4.1 Tiến độ thu sau cân dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội (đường Tracking Gantt, màu đỏ-lam), không dây chuyền chuyên môn hóa (tức không theo phương pháp tổ chức dây chuyền dây chuyền đơn thành phần bị ngắt gián đoạn), mà trở thành tiến độ tổ chức theo phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên môn (hoạt động không liên tục) Hình 4.2 Phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên môn không liên ụ t c (đường Baseline, màu đen) phương pháp tổ chức theo dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng (đường Tracking Gantt, màu đỏ lam) Hình 4.3 Thể lại tiến độ phần thân tòa nhà KeangNam theo phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệp phần mềm Microsoft Project vào thời điểm Hình 5.1 Tiến độ nhà nhiều tầng áp dụng phương pháp tổ chức thi công theo gói công việc (mỗi tầng nhà nhà thầu phụ thi công) Nguồn nhân vật lực thầu phụ độc lập với biên chế tổ đội chuyên nghiệp linh hoạt không kết nối thành dây chuyền chuyên môn Hình 5.2 Tiến độ phần thân tòa nhà KeangNam Hanoi Landmark Tower Hình 5.3 Thể lại tiến độ phần thân tòa nhà KeangNam theo phương pháp tổ chức theo gói công việc phần mềm Microsoft Project vào thời điểm Một mẫu đồ án Tổ chức thi công Cơ cấu phân chia công việc (WBS)) nhà tầng tông cốt thép toàn khối, tổ chức thi công phương pháp tổ chức theo gói công việc, thể phần mềm Microsoft Project Bảng khối lượng vật liệu xây dựng dự án làm ví dụ cho đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng tông cốt thép toàn khối Tiến độ theo Microsoft Project dự án nhà nhiều tầng tông cốt thép toàn khối làm ví dụ cho đồ án tổ chức thi công (tổ chức theo phương pháp công việc trọn gói (khoán gọn)) title=Hướng_dẫn_đồ_án_tổ_chức_thi_công_nhà_nhiều_tầng_bê_tông_cốt_thép_toàn_khối/Lập_kế_hoạch_thời_gian_(tiến_độ)_và_kế_hoạch_nguồn_lực&oldid=148200” Trang sửa đổi lần cuối lúc 10:37 ngày 22 tháng năm 2017 Văn phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự; áp dụng điều khoản bổ sung Xem Điều khoản Sử dụng để biết thêm chi tiết ... title =Hướng_ dẫn_ đồ_ án_ tổ_ chức_ thi_ công_ nhà_ nhiều_ tầng_ bê_ tông_ cốt_ thép_ toàn_ khối/ Lập_ kế_ hoạch_ thời_ gian_ (tiến_ độ)_ và _kế_ hoạch_ nguồn_ lực& oldid=148200” Trang sửa đổi lần cuối lúc 10:37 ngày 22 tháng... II: HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN Cách lập Cơ cấu phân chia công việc cho dự án thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối lập danh mục công việc theo logic công nghệ Thường dự án xây dựng nhà nhiều tầng. .. tông cốt thép toàn khối Tiến độ theo Microsoft Project dự án nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối làm ví dụ cho đồ án tổ chức thi công (tổ chức theo phương pháp công việc trọn gói (khoán gọn))
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và kế hoạch nguồn lực, Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và kế hoạch nguồn lực, Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và kế hoạch nguồn lực

Từ khóa liên quan