8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

11 171 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2017, 01:00

[...]... tổng hợp PHẦN II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NHỮNG NĂM TỚI 1.Kết quả kinh doanh chủ yêu năm 2004 - 2008 Theo tiến trình phát triển của đất nước công ty TNHH TM & DV Á CHÂU đã có sự cố găng, không ngừng vươn lên Công ty đã thu được nhiều kết quả góp phần rất lớn trong quá trình phát triển đất nước Quá trình hoạt động của công ty giai đoạn hiện nay đã... khỏi những tác động đó, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu như công ty Máy Phụ tùng thì các ảnh hưởng đó lại càng mạnh mẽ rõ rêt Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên là uy tín lâu năm trên thị trường của công ty nên kết quả hoạt động kinh doanh của công ty vẫn có những nét khả qua Cụ thế, trong những năm gần đây, công ty đã có được những. .. thị trường, Công ty không tránh khỏi những khó khăn, bất lợi trong quá trình phát triển của mình, nhưng không phải vì vậy mà làm giảm di quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo cũng như đội ngũ công nhân viên của công ty Vượt qua những thử thách, khó khăn ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Công ty đòi hỏi một sự nỗ lực, cố gắng đoàn kết của cán bộ công nhân viên toàn công ty sự quan tâm,... vượt qua những khó khăn để 25 Báo cáo thực tập tổng hợp đứng vững phát triển , Với phướng hướng phát triển thành một tập đoàn có hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực ,Công ty TNHH TM & DV Á CHÂU dã không ngừng đổi mới phát triển nhằm đáp ứng được những yêu cầu trong nước, góp phần không nhỏ vào việc thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng đa dạng của người dân Tuy nhiên do sự biến động của thị... năm trờ lại đây Tuy vậy, tới năm 2008 tình hình kinh doanh của Công ty cũng không khả quan hơn khi nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng nghiêm trọng, hơn thế nữa TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP Số: /TTr-KVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 TỜ TRÌNH Về việc thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 tài liệu kèm theo Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 Nơi nhận:      Như trên; HĐQT; KS; HTQT, KH; Lưu: KSNB TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 1/11 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 I Đánh giá hoạt động năm 2016 PV GAS Trong năm 2016, PV GAS triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh điều kiện giá dầu nhiều biến động mức thấp so với năm 2015 (trung bình 45 USD/thùng, 85% giá năm 2015); nhiều hệ thống khí đưa vào hoạt động lâu, chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày lớn; số mỏ/lô/giàn thuộc bốn hệ thống khí hoạt động không ổn định, thời gian dừng/giảm cấp khí để thực bảo dưỡng sửa chữa/khắc phục cố/thay thiết bị kéo dài gây khó khăn bị động công tác điều độ khí; số dự án lớn triển khai điều kiện không thuận lợi, thông tin đầu vào nhiều thay đổi, việc đưa định đầu tư thường bị kéo dài; mua bán khí Thái Bình không chế, mua vào với giá cố định, bán thả theo giá dầu, khó có hiệu giá dầu mức thấp; sản xuất ống, bọc ống dự án lớn để thực hiện;… Lường trước khó khăn, từ đầu năm, PV GAS chủ động thực liệt đồng giải pháp hữu hiệu, tăng cường công tác tiết giảm chi phí, thu hồi công nợ; kiểm soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mang lại hiệu cao; thu xếp sử dụng vốn có hiệu quả,… với nỗ lực, cố gắng không ngừng tập thể Lãnh đạo PV GAS công tác đạo, điều hành, đoàn kết toàn thể CBCNV, đạo sát PVN, PV GAS thực thành công nhiệm vụ, kế hoạch PVN giao Vận hành an toàn hệ thống khí, không để cố gây thiệt hại người tài sản, hầu hết nhiệm vụ, tiêu hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch Kết thực số tiêu sau: Chỉ tiêu Stt Đvt TH16 TH16/KH16 Khí ẩm Tr.m3 10.503 107% Khí tiêu thụ Tr.m3 10.301 106% Condensate tiêu thụ 1000T 70 124% LPG (công ty mẹ) tiêu thụ 1000T 1.352 137% Tổng doanh thu Tỷ Đ 60.524 114% Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đ 9.152 141% Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 7.172 138% Tỷ suất LNST/VĐL % 37 137% Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL % 40 10 Nộp NSNN Tỷ Đ 11 Giải ngân vốn ĐTXD (công ty mẹ) Tỷ Đ 3.526 147% 4.838 102% 2/11  Bên cạnh việc vận hành an toàn, liên tục công trình khí năm an toàn 2016; hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa lớn đợt dừng khí hệ thống PM3 - Cà Mau, Cửu Long, đại tu hệ thống khí Nam Côn Sơn vào tháng 9/2016 đưa hệ thống khí vào vận hành an toàn, ổn định, cấp khí tối đa cho khách hàng, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 6-37%, có tiêu đích trước kế hoạch từ 2-3 tháng; PV GAS nỗ lực tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh khí sản phẩm khí với giải pháp linh hoạt vận hành, ấn định, điều độ, nguồn khí, nguồn hàng LPG,… để đảm bảo cấp khí, LPG, Condensate theo điều khoản hợp đồng ký kết với khách hàng, giảm đáng kể mức độ ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận giá dầu thấp; hoàn thành công tác đàm phán, ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng với khách hàng việc áp dụng giá khí, cước phí xác định công nợ với khách hàng mua bán khí khô; hoàn thành việc xây dựng ban hành áp dụng Qui chế kinh doanh sản phẩm khí góp phần tăng tính chủ động, giảm chồng chéo lĩnh vực kinh doanh toàn PV GAS; hoàn thành xây dựng triển khai liệt Chiến lược phát triển bán lẻ LPG  Công tác đầu tư xây dựng triển khai thực tích cực, với 14 dự án nhóm A, dự án nhóm B dự án nhóm C, mua sắm trang thiết bị đầu tư tài PV Gas chủ động/phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành, PVN, Chủ khí, Nhà thầu trình triển khai dự án; phối hợp chặt chẽ với PVN việc bổ sung dự án thu gom, nhập khí vào qui hoạch/kế hoạch (Đường ống khí mỏ Sư Tử Trắng, Cá Rồng Đỏ, Sao Vàng/Đại Nguyệt LNG Tây Nam Bộ) Kết công tác đầu tư xây dựng bám sát tiến độ, phù hợp qui định, thu xếp vốn kịp thời/hiệu quả, giải ngân 4.838 tỷ đồng, 102% kế hoạch (tập trung vào dự án: Đường ống khí lô B - Ô Môn, Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1, Cá Rồng Đỏ, Hàm Rồng – Thái Bình, Nhà máy xử lý khí Cà Mau, Cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn cho GPP Dinh Cố, )  Bên cạnh việc đạo, điều hành để thực tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trách nhiệm môi trường xã hội ưu tiên PV GAS đặt lên hàng đầu, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật môi trường, thể trách nhiệm cao môi trường xã hội; hướng dẫn nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ thực việc tuân thủ quy định pháp luật môi trường PV GAS có nhiều cố gắng, chủ động triển khai công tác bảo vệ môi trường vào thực tiễn hoạt động công nghiệp khí từ sớm, tích hợp xây dựng Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (ISO ...  PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM  BÀI TẬP Môn   !"# $%&'()* '+,- +/01,()  !"#$%&'()*2,0 .  ĐỀ BÀI 3,.45+42,"++++67489224/4::/4/ +44;<1,-=>?+"&@+4+4+A4/4:6%4 B .C5+45+<DE, C5+45+<4841F+GH (/4:/4/+4 ID@+49J&@+44KBJ%LMNO+ 0D@+4:P+5BJ+442:QGR,S Ghi chú:(:F.4+  !"#$%&'()*2,0 (  MỤC LỤC Tra ng Phần I:Một số nét chính về công ty cổ phần thép POMINATTTTTTTTTI ..%+U4<5+ .('"+VF+GH9W .I+"4;45+++S4; .0'"F4BN?+-9W->XM4Y+84GF().)().I .Z/4@+J6[G"F+GH9W4;45+ Phần II: Nội dung:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.) 2.1 Các báo cáo tài chínhTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.0 (..5+4Y&" (.(\>U+1+6[+4 (.I]/4/+4 2.2 Phân tích khối phân tích chỉ số với những nhận xétTTTTTTTTTT.^ ((.D@+4+339W (((D@+4+33+4 2.3 Phân tích bằng thông số tài chính có biểu đồ minh họaTTTTTTTTTT(I Phần III:Kết luận:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT(I Phục lục:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT(0 Tài liệu tham khảo:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT(Z  !"#$%&'()*2,0 I  PHẦN I: MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CTCP THÉP POMINA Ngày 07/04/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã cấp Quyết định Niêm yết số 68/QĐ- SGDHCM cho phép Công ty cổ phần Thép Pomina niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp HCM. Theo dự kiến ngày 20/04/2010 cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Pomina sẽ chính thức giao dịch trở thành cổ phiếu thứ 249 niêm yết trên SGDCK Tp HCM với mã chứng khoán là POM. Để giúp quý độc giả có thêm thông tin, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu một số nét chính về lịch sử thành lập, quá trình hoạt động những kết quả kinh doanh đáng chú ý của Công ty cổ phần Thép Pomina trong thời gian qua. 1.1Giới thiệu chung về Công ty: ._+/)_1,())*-5+G6X4` a '"F4!+6+b a ]b c 6`4?& ?&O&?48MG19d9W5+4Y&!BJ0e)I)))Z_)-F+GH +A$M+U&U+,-%JG<>U:G!>Z))+\GR"-J G<>U4;D,GF+.eI)+\GR D,42.5+4(,/+f4+H4D,-:R,ZW@4<BN?+- +G242IW@4<4/+O&(W,/>U+O&->48+O&>% ?+U+,%+Y LĐLĐ TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ NGÀNH GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : / BC – CĐN Đà Lạt , ngày 15 tháng 9 năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT Công tác nữ công năm học 2009 – 2010 ø Chương trình hoạt động nữ công năm học 2010 - 2011 PHẦN I : BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM HỌC 2009 – 2010 Căn cứ vào nhiệm vụ chính trò của toàn ngành chương trình hoạt động của Ban nữ công Công đoàn Giáo dục Việt Nam ; kế hoạch hoạt động của Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh , Ban nữ công CĐGD các cấp đã xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình hoạt động nữ công trong năm học 2009 – 2010, kết quả cụ thể như sau : I. Số liệu thống Kê : * Tổng số nữ CB – GV - NV toàn ngành : 15.791/20.265, chiếm tỉ lệ : 77,92% * Cán bộ quản lý nữ : 930 , mới được đề bạt trong năm học : 81 ( Khối trực thuộc : 27, tăng 13 so với năm học 2008 - 2009) * Đảng viên : 3.405/5.160 chiếm tỉ lệ : 65,99% trong tổng số đảng viên toàn ngành . Mới kết nạp trong năm học : 338 ( khối trực thuộc : 58 ) II. Đánh giá hoạt động nữ công năm học 2009 – 2010 . 1. Công tác tuyên truyền giáo dục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất chính trò, năng lực cho nữ CB – GV – CNV. 1.1. Ban nữ công các CĐCS đã động viên chò em tham gia tốt các đợt học tập chính trò, Nghò quyết , chủ trương chính sách , pháp luật của Đảng nhà nước , vận động chò em tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia cuộc viết “ Những tấm gương điển hình trong CNVC – LĐ học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do công đoàn Ngành tổ chức . 1.2. CĐGD các cấp tiếp tục động viên chò em thực hiện tốt phong trào thi đua Hai tốt, Hai giỏi, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không”, “ Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”, “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học sáng tạo”, các cuộc vận động lớn của ngành phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực”… 1.3. Phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều chuyên đề nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trò cho đội ngũ nữ nhà giáo lao động trong toàn ngành . - Động viên chò em tham gia học tập đạt chuẩn trên chuẩn, trong năm qua toàn ngành có : + 102 chò học tập đạt chuẩn, nâng số đạt chuẩn trong toàn ngành lên 11.180 trong đó có 5.131 chò đạt trình độ trên chuẩn 1 + 1.641 chò tham gia học tập trên chuẩn, tăng 180 chò so với năm học 2008 - 2009. + 45 chò có trình độ thạc só , tăng 03 chò so với năm học trước . - CĐGD các cấp luôn quan tâm chăm lo đến công tác phát triển đảng viên nữ, trong năm qua có 1.088 chò được cử đi học lớp cảm tình Đảng . Một số đơn vò thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp đảng viên mới đó là : CĐCS Trường THTN Lê Quý Đôn, THPT Chu Văn An, THPT Đạ Tông, THPT Lộc Phát, THPT Di Linh, THPT Bùi Thò Xuân, THPT Xuân Trường … đã giới thiệu kết nạp được BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN PHƯƠNG THỦY CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ: KHẢO SÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Phản biện 1: PGS. TS. NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 2: PGS. TS. ĐẶNG VĂN THANH Luận văn ñã ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 8 năm 2012 . Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Th ư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - 1 - MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Nền kinh tế Việt Nam ñã có những bước chuyển biến rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực trong ñó có sự ñóng góp rất lớn của cả một hệ thống các doanh nghiệp vừa nhỏ trên thị trường những năm gần ñây. Các DNVVN tỷ lệ phần lớn các doanh nghiệp cũng là nguồn chính tạo ra của cải việc làm trong nền kinh tế. Vì thế, ngày 14/9/2006, Bộ Tài chính ban hành Quyết ñịnh 48/2006/QĐ- BTC về Chế ñộ kế toán Doanh nghiệp vừa nhỏ. Việc ban hành Quyết ñịnh 48 áp dụng cho các DN này ñánh dấu bước phát triển quan trọng của hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam. Trong khi chế ñộ báo cáo tài chính minh bạch các thông tin công bố ñáng tin cậy là ñiều cần thiết trong các công ty lớn thì nó cũng không kém phần quan trọng tại các công ty nhỏ về mặt cạnh tranh, tiếp cận các nguồn tài chính tiềm kiếm ñối tác cho sự tăng trưởng phát triển (UNCTAD, 2002). Mục tiêu khi lập BCTC của các DNVVN là gì? Nhân tố nào ảnh hưởng ñến công tác lập báo cáo tài chính của DNVVN? Trả lời các câu hỏi trên thật sự là cần thiết vì sẽ góp phần cải thiện công tác lập BCTC nâng cao chất lượng thông tin cung cấp trong BCTC của các doanh nghiệp vừa nhỏ. Chình vì lý do trên mà tác giả ñã chọn ñề tài :‘‘Công tác lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa nhỏ: Khảo sát trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam’’ làm ñề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình. 2. M ục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác lập Báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa nhỏ, những mục tiêu mà DNVVN - 2 - hướng ñến khi lập BCTC các nhân tố ảnh hưởng ñến việc lập BCTC của DNVVN. Từ ñó ñưa ra phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công bố thông tin BCTC của loại hình DN này. 3. Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu công tác lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vừa nhỏ. 4. Phương pháp phạm vi nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tế, thu thập số liệu sơ cấp thông qua báo cáo tài chính ñiều tra bằng bảng câu hỏi, phân tích, ñánh giá, luận giải ñể làm rõ công tác lập báo cáo tài chính của các doanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ------------------------------- Tiều luận thuyết trình môn Quản trị ngân hàng: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ACB NĂM 2008 - 2011 GVHD : TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG Nhóm thực hiện : 1 Lớp : TCDN Đêm 1 – K20 TP.HCM, Tháng 04 Năm 2011 DANH SÁCH NHĨM 1 1 Nguyễn Kim Anh 9 Nguyễn Văn Quang 2 Đoàn Kim Chi 10 Trần Thế Quỳnh 3 Chu Thò Phương Hạnh 11 Phạm Thanh Tâm 4 Nguyễn Thò Thùy Hoa 12 Lê Thò Thanh 5 Nguyễn Thò Hồng 13 Nguyễn Thò Ngọc Thanh 6 Đỗ Thu Hằng 14 Võ Thò Ngọc Thanh 7 Nguyễn Thò Duy Linh 15 Lê Anh Thi 8 Nguyễn Thúy Phượng 16 Nguyễn Tú Kim Uyên NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ...BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 I Đánh giá hoạt động năm 2016 PV GAS Trong năm 2016, PV GAS triển khai thực kế... HĐQT đã:  Tổ chức 14 họp HĐQT vào ngày 07/01 /2016, 25/02 /2016, 11/04 /2016, 29/04 /2016, 23/05 /2016, 17/06 /2016, 21/07 /2016, 10/08 /2016, 23/08 /2016, 16/09 /2016, 06/10 /2016, 31/10 /2016, 02/11 /2016, ... pháp linh hoạt, nhạy bén để sẵn sàng đối phó với bất lợi, rủi ro III Hoạt động năm 2016 Hội đồng Quản trị Hoạt động HĐQT  HĐQT hoàn thành tốt chức nhiệm vụ việc đạo, giám sát hoạt động Ban điều
- Xem thêm -

Xem thêm: 8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, 8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, 8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Từ khóa liên quan