Giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng – Team-building tại công ty Thương Mại và Du Lịch Văn Hóa

65 659 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 21:06

Du lịch Team building càng ngày càng được coi trọng. Hàng năm trên thế giới, người ta chi hàng chục tỉ đô la cho các hoạt động Team building. Khi khái niệm team building xuất hiện, những chuyến du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống, vui chơi, giải trí thông thường mà còn phục vụ cho mục đích cao hơn của tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo nên sự gắn kết chặt chẽ và định hướng hành động. 1 TR NG I H C KINH T QU C DN KHOA DU L CH V KHCH S N ------------------------ CHUYÊN Đề TốT NGHIệP ti PHáT TRIểN SảN PHẩM DU LịCH KếT HợP VớI RèN LUYệN Kỹ NĂNG Team-building tại công ty TNHH thư ơng mại du lịch văn hóa Giỏo viờn hng dn: PGS.TS. Nguyn ỡnh Hũa Sinh viờn thc hin: Khng Minh c Lp: Du Lch K48 H NI 2010 H N i 11 - 2008 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 5 Phương pháp thu thập tài liệu: sử dụng các dữ liệu thu thập trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp các dữ liệu sẵn có hay nguồn thông tin thứ cấp có trên báo chí, các website, diễn đàn… .6 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH KẾT HỢP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TEAM-BUILDING 7 1.1. Sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng Team-building 7 1.1.1. Sản phẩm du lịch 7 1.1.2. Team-building .8 1.1.2.1. Khái niệm 8 1.1.2.2. Phân loại Team-building .9 1.1.3. Khái niệm về sản phẩm du lịch kết hợp Team-building .10 1.1.4. Phân loại các hình thức du lịch kết hợp Team-building 10 1.1.5. Phân tích đặc điểm của sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng teambuilding 11 1.1.5.1. Phân tích về đặc điểm giá trị lợi ích của sản phẩm .11 1.1.5.2. Phân tích về mô hình cấu trúc của sản phẩm 15 1.2. Điều kiện về cung 16 1.2.1. Tài nguyên tự nhiên 16 1.2.1.1. Điều kiện về khí hậu thời tiết: .16 1.2.1.2. Cảnh quan .17 2 1.1.3. Tài nguyên nhân văn 19 1.1.4. Cơ sở các hoạt động giải trí 20 1.1.4.1. Cơ sở giải trí .20 1.1.5. Phân chia theo thành phần dịch vụ chính cấu thành chương trình du lịch kết hợp Team-building của một doanh nghiệp 21 1.1.6. Phân loại theo đối tượng khách hàng của nhà cung cấp .22 1.2. Điều kiện về cầu 22 1.2.1. Thời gian nhàn rỗi 22 1.2.2. Mức sống về vật chất trình độ văn hóa chung của người dân .25 1.2.2.1. Thu nhập của người dân .25 1.2.2.2. Trình độ văn hóa chung của nhân dân đặc biệt hơn là về nhận thức đối với sự cần thiết của Team Building trong cuộc sống .26 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH KẾT HỢP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TEAMBUILDING TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DU LỊCH VĂN HÓA 28 2.1. Giới thiệu về tổ chức .28 2.2. Lĩnh vực kinh doanh chính 28 2.2.1. Du lịch nội địa .28 2.2.2. Du lịch quốc tế 29 2.3. Các dịch vụ du lịch 29 2.3.1. Dịch vụ đặt chỗ bán vé máy bay nội địa quốc tế 29 2.3.2. Dịch vụ đặt chỗ đại lý vé tàu hỏa các tuyến nội địa quốc tế 30 2.3.3. Dịch vụ làm gia hạn visa .30 3 2.4. Bộ máy tổ chức nhân sự 30 2.5. Các mô hình sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng teambuilding tại công ty 32 2.6. Điều kiện phát triển sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng teambuilding tại công ty 40 2.6.1. Điều kiện về cung 40 2.6.2. Điều kiện về cầu 41 2.7. Nhãn hiệu của sản phẩm 42 2.8. Chính sách giá của sản phẩm 42 2.9. Chính sách xúc tiến phân phối 43 2.9.1. Xúc tiến hỗn hợp .43 2.9.1.1. Quảng cáo .43 2.9.1.2. Quan hệ công chúng 44 2.7.1.3. Bán hàng trực tiếp .45 2.9.1.4. Khuyến mãi 45 2.9.2. Chiến lược phân phối .45 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH KẾT HỢP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TEAM-BUILDING TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DU LỊCH VĂN HÓA .46 3.1. Giải pháp kích thích cầu 46 3.1.1. Thị trường khách lẻ 49 3.1.2. Thị trường là các tổ chức giáo dục bậc tiểu học, trung học .49 4 3.1.3. Thị trường là các tổ chức giáo dục bậc trung cấp, cao đẳng, đại học hệ thống các trường cùng cấp 50 3.1.4. Thị trường là các tổ chức doanh nghiệp .51 3.2. Giải phấp kích thích cung 54 3.2.1. Sản phẩm 55 3.2.2. Các biện pháp phân phối 62 KẾT LUẬN 64 DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 65 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Du lịch Team building càng ngày càng được coi trọng. Hàng năm trên thế giới, người ta chi hàng chục tỉ đô la cho các hoạt động Team building. Khi khái niệm team building xuất hiện, những chuyến du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống, vui chơi, giải trí thông thường mà còn phục vụ cho mục đích cao hơn của tổ 5 chức, doanh nghiệp trong việc tạo nên sự gắn kết chặt chẽ định hướng hành động. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, việc xây dựng những chương trình giúp giải tỏa căng thắng, kích thích tinh thần làm việc với các thành viên cũng như nhân viên trong tổ chức là một vấn đề hết sức quan trọng. Tại Việt Nam, du lịch Team- building hiện nay như một thị trường đang mở ra cơ hội là rất lớn đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Đây thực sự là một hướng đi sẽ rất phát triển đối với ngành du lịch Việt Nam hiện nay. 2. Đối tượng phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng Team- building • Phạm vi nghiên cứu: công ty TNHH Thương Mại Du Lịch Văn Hóa 3. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm du lịch Team-building cho thị trường du lịch nói chung các doanh nghiệp du lịch nói riêng. 4. Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp thu thập tài liệu: sử dụng các dữ liệu thu thập trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp các dữ liệu sẵn có hay nguồn thông tin thứ cấp có trên báo chí, các website, diễn đàn… • Phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp: dựa vào các thông tin thứ cấp phân tích một cách có hệ thống các thông tin thu thập được. 5. Nội dung nghiên cứu • Chương I: Cơ sở lý luận về sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng Team-building • Chương II: Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng teambuilding tại công ty Thương Mại Du Lịch Văn Hóa • Chương III: Giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng Team-building tại công ty Thương Mại Du Lịch Văn Hóa Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, tôi hy vọng rằng đề tài nghiên cứu sẽ đi sâu vào thực tiễn, giúp cho ngành du lịch sẽ ngày càng phát triển hơn cụ thể là trong lĩnh vực du lịch kết hợp Team-building. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân trên cơ sở nghiên cứu tài liệu trong danh mục các tài liệu tham khảo. 6 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH KẾT HỢP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TEAM-BUILDING 1.1. Sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng Team-building 1.1.1. Sản phẩm du lịchSản phẩm du lịch là sự kết hợp những dịch vụ phương tiên vật chất trên cơ sở khai thác các tiềm năng du lịch nhằm cung cấp cho du khách một khoảng thời gian thú vị, một kinh nghiệm du lịch trọn vẹn sự hài lòng ” Công thức sản phẩm du lịch là: Sản phẩm du lịch = Tài nguyên du lịch + Các dịch vụ hàng hoá du lịch. • Tài nguyên du lịch Tài nguyên du lịch bao gồm: Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân tạo, các hoạt động vui chơi giải trí các khu vui chơi giải trí. Dựa vào những tài nguyên du lịch này để thu hút lưu giữ khách du lịch. • Các hàng hoá dịch vụ - Dịch vụ vận chuyển: Nhằm đưa du khách từ nơi cư trú đến các điểm du lịch, giữa các điểm du lịch trong phạm vi một điểm du lịch. Để thực hiện được nhiện vụ này, người ta có thể sử dụng các loại phương tiện vận chuyển khác nhau như: máy bay,tàu lửa, tàu thuỷ, ôtô…. - Dịch vụ lưu trú: Nhằm đảm bảo cho khách du lịch nơi ăn ở trong quá trình thực hiện chuyến du lịch của họ. Khách du lịch có thể chọn một trong các loại hình lưu trú sau: khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, nhà người quen…Ngoài các dịch vụ lưu trú trên còn có loại hình thuê đất cắm trại các hình thức tương tự. - Dịch vụ ăn uống: Để thoả mãn nhu cầu ăn uống khách du lịch có thể tự nấu ăn khi đi picnic, cắm trại hoặc có thể đến các nhà hàng để ăn vừa tiết kiệm thời gian nấu nướng dành thời gian cho việc tham quan vừa có thể thưởng thức những món đặc sản của mỗi vùng mà họ không thể tự nấu được - Dịch vụ vui chơi giải trí: Đây là bộ phận không thể thiếu được của sản phẩm du lịch . Khách du lịch muốn đạt được sự thú vị cao nhất trong suốt chuyến đi của mình. Để thoả mãn, họ có thể chọn nhiều khả năng khác nhau: đi tham quan, vãng cảnh, chơi hoặc xem thể thao, tham quan viện bảo tàng, tham dự Festival, tham quan tượng đài, hay giải trí tại các club, casino…Đối với du lịch, đây là bộ phận phận đặc trưng cho sản phẩm du lịch, chúng rất quan trọng vì thời gian rảnh rổi còn lại trong ngày của khách du lịch thường rất nhiều. Vì vậy, hài 7 lòng về về bữa ăn ngon, về chổ ở tiện nghi, du khách vẫn mau chán vùng du lịch nếu họ không được tham gia thưởng thức các tiết mục giải trí. - Dịch vụ mua sắm: Mua sắm cũng là hình thức giải trí đồng thời đối với nhiều khách du lịch thì việc mau quà lưu niệm cho chuyến đi là không thể thiếu được. Dịch vụ này bao gồm các hình thức bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, tạp hoá, vải vóc… 1.1.2. Team-building 1.1.2.1. Khái niệm Team-building là một hình thức sản phẩm dịch vụ còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Một số người nhằm lẫn dịch vụ này với du lịch, một số khác cho Team- building là kỹ năng làm việc nhóm cần thiết khi chuẩn bị đi làm. Team-building là một loạt các hoạt động bao hàm nhiều phần, trong đó đôi khi có những chuyến đi xa của tập thể để tổ chức hoạt động Team-building. Trong các chương trình thiết kế, Team-building luôn nhấn mạnh các mặt của con người trong lao động, học tập trau dồi kỹ năng để giúp các nhà doanh nghiệp xây dựng môi trường văn hoá cho mình thông qua yếu tố con người. Một số tài liệu nói rằng Team-building là một hình thức chuyển từ trò chơi kỹ năng, một hình thức dịch vụ trong du lịch thành một chuyên ngành mới trong đào tạo: Team-building - xây dựng nhóm - đã được nhiều bạn trẻ trong các đơn vị kinh doanh trong nước đón nhận khá nồng nhiệt. Ông Ernest John Proctor, chuyên gia tư vấn nhân sự AQL giải thích, Team- building tạm dịch là giải pháp xây dựng phát triển đội nhóm. Nó kết hợp vừa thực hành - đánh giá - đào tạo tạo động lực, nhằm liên kết gìn giữ người tài. Đồng thời khơi dậy động lực niềm tự hào trong mỗi nhân viên cùng hướng đến mục đích chung của doanh nghiệp. Team-building có nhiều dạng hoạt động riêng biệt, thích hợp với tình hình nhân sự từng doanh nghiệp. Có thể chia làm bốn nhóm hoạt động chính. Cụ thể, nhóm chương trình thực hành xây dựng đội nhóm, gồm nhiều bài thực hành tình huống thực tế của tổ chức, nhấn mạnh xây dựng hệ thống làm việc, nhằm phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp nhóm, tinh thần lãnh đạo. Hình thức này được các doanh nghiệp kết hợp vào hoạt động đào tạo kỹ năng. Nhóm hoạt động thách thức đội nhóm là hình thức sử dụng trong các chương trình du lịch, giải trí ngoài giờ với những hoạt động mang tính thách thức cao tạo 8 động lực cho các thành viên, rèn luyện kỹ năng hợp tác, tinh thần tập thể, ý thức kỷ luật của mỗi nhân viên trong tổ chức . Số luợng học viên tham gia Team-building lý tưởng cho một lớp là từ 15 đến 30 người cùng làm việc chung trong cùng công ty. Team-building có thể được tổ chức cho những công ty có từ 100 đến 200 nhân viên cùng tham dự, tuy nhiên công tác tổ chức phải hết sức quy mô chi tiết. Dụng cụ là một vấn đề quan trọng không thể thiếu trong các chương trình Team-building, số người tham gia càng đông, dụng cụ càng nhiều cồng kềnh vì thế đơn vị tổ chức Team-building luôn cần một đội ngũ nhân viên chuẩn bị hỗ trợ trước trong thời gian thực hiện Team-building. Đơn vị thực hiện Teambuilding có thể sẽ đứng ra tổ chức chương trình hoặc có thể thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, khách sạn cho học viên. Team-building hiện nay đang lại được đánh giá là một trong những hình thức du lịch cộng đồng đang có khuynh hướng phát triển tại Việt Nam, kết hợp đào tạo nhằm xây dựng kỹ năng làm việc nhóm, được doanh nghiệp vận dụng ngày càng nhiều trong chiến lược xây dựng công ty. Chương trình thường có nhiều trò chơi, kết hợp thực hành - đánh giá - đào tạo, nhằm liên kết giữ người tài, đồng thời khơi dậy động lực niềm tự hào trong mỗi nhân viên để cùng hướng đến mục đích chung. 1.1.2.2. Phân loại Team-building • Outdoor Team-building (OTB) Bao gồm các chương trình huấn luyện dã ngoại, có thể kêt hợp với các chương trình huấn luyện Indoor trước đó hoặc kết hợp với các chương trình du lịch nghỉ ngơi. Các hoạt động OTB được khởi xướng từ các công ty đa quốc gia trong đó đáng kể nhất là các hoạt động của Unilever để tạo nên sự hòa đồng của các cá nhân đến từ nhiều nền văn hóa, đồng thời tạo nên sức chiến đấu cao của từng cá nhân của cả tập thể hướng đến một mục tiêu chung trong từng giai đoạn nhất định. Gần đây, công ty Vietmark (Dấu Ấn Việt) đã tiên phong khai thác các tiềm năng thiên nhiên rừng biển đảo tại Di Linh, Phú Quốc, Phan Thiết, Nha Trang, Lăng Cô… thiết kế các chương trình OTB độc đáo trong thời gian từ 2 4 ngày/ chương trình. Các công ty Việt Nam hiện nay cũng rất cần các hoạt động OTB vì qui mô của các công ty Việt Nam cũng đã ngang bằng với một dạng xã hội thu nhỏ, trong đó các hoạt động văn hóa, các hoạt động xã hội có ảnh hưởng lớn đến khả năng hoàn 9 thành mục tiêu kinh doanh của toàn công ty (performance) hình thức hoạt động của các công ty Việt Nam hiện nay cũng phức tạp không kém gì một xã hội thu nhỏ khi có nhiều người có các nền tảng văn hóa khác nhau, có nhiều nguồn gốc học vấn chuẩn mực ứng xử khác nhau khi cần phối hợp hoạt động trong phòng ban để đạt mục tiêu chung thì sẽ xảy ra các xung đột các xung đột này khi không có sự điều chỉnh thì sẽ xảy ra rạn nứt khả năng hoàn thành công việc sẽ bị giảm sút đáng kể. Do đó các hoạt động OTB thường được được thiết kế riêng cho từng công ty hay từng tổ chức mặc hình thức bên ngoài có vẻ giống nhau nhưng ý nghĩa bên trong mà mỗi cá nhân có thể học hỏi là hoàn toàn khác nhau tùy theo mục đích ban đầu của người “đặt hàng” kỹ năng thiết kế các tình huống mô phỏng thực tế của người thiết kế - game designer. • Indoor Team-building Một dòng sản phẩm với các chương trình ngắn từ 2 đến 4 giờ, phục vụ cho các chương trình hội thảo, kết hợp với các khóa huấn luyện lý thuyết của các công ty. • Advanced Team-building Adventure Teambuilding là loại hình đang được nhiều bạn trẻ năng động tại Việt Nam yêu thích. Đây là loại hình team building hành động với nhiều hoạt động đòi hỏi thử thách không những về trí tuệ mà cả về thể lực. 1.1.3. Khái niệm về sản phẩm du lịch kết hợp Team-building Vậy qua đó ta có thể có khái niệm về sản phẩm du lịch kết hợp Team-building là một chương trình kết hợp giữa chương trình du lịch xen kẽ trong các chương trình du lịch đó là các hoạt động Team-building được tổ chức một cách quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu của khách. 1.1.4. Phân loại các hình thức du lịch kết hợp Team-building Có nhiều tiêu thức để phân du lịch kết hợp Team-building thành các loại hình khác nhau. - Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ: du lịch nội địa du lịch quốc tế - Căn cứ vào đối tượng khách du lịch: Du lịch dành cho sinh viên du lịch dành cho các cán bộ công nhân viên chức du lịch cho các nhân viên trong công ty khác. - Có thể căn cứ vào mức độ thực hiện về Team-building để phân chia hình thức này thành: du lịch Team-building dành cho các thành viên mới tham gia du lịch Team-building dành cho thành viên đã tham gia nhiều với mức độ phức tạp cao đòi hỏi mức độ chuyên nghiệp hơn. - Căn cứ vào số lượng người tham gia Team-building 10 [...]... phát triển loại hình sản phẩm du lịch kết hợp Team-building này đó cũng là lý do vì sao trên thị trường hiện nay tổ chức thực hiện Team-building không nhiều Chỉ phát triển tại một số ít vùng có nền kinh tế phát triển nhận thức của người dân về Team-building cao 27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH KẾT HỢP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TEAMBUILDING TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DU LỊCH VĂN HÓA... thức du lịch kết hợp Team-building trọn gói công ty đã thiết kế yêu cầu về Team-building do yêu cầu của khách hàng đặt trước 1.1.5 Phân tích đặc điểm của sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng teambuilding 1.1.5.1 Phân tích về đặc điểm giá trị lợi ích của sản phẩm • Đặc điểm Cũng như rất nhiều sản phẩm du lịch khác, loại hình du lịch kết hợp teambuilding mang rất nhiều những đặc điểm của sản. .. thức giải trí hết sức hiệu quả bổ ích đối với các cá nhân tham gia loại hình du lịch này 1.1.5.2 Phân tích về mô hình cấu trúc của sản phẩm Mô hình của một sản phẩm du lịch bao gồm 4 cấp độ như sau: Sản phẩm cốt lõi, sản phẩm hữu hình, sản phẩm hoàn thiện sản phẩm tiền năngSản phẩm cốt lõi (Core product): Chức năng cơ bản của sản phẩm là để đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách Nói cách khác sản phẩm. .. phát triển các sản phẩm mới theo tôn chỉ công ty đề ra về việc phát triển những sản - phẩm mang phong cách Văn Hóa Sản xuất làm giá cho các chương trình du lịch nội địa, quốc tế Thu thập xử lý toàn bộ các thông tin liên quan đến: du lịch, vé máy bay, - dịch vụ… Tư vấn những thông tin về dịch vụ du lịch cho khách hàng mục tiêu tiềm năng 31 - Thực hiện các chiến lược phát triển thương hiệu và. .. bán vé máy bay khôn khéo trong việc chăm sóc khách hàng thường xuyên mau vé, các cơ quan có nhu - cầu liên tục mua vé Giới thiệu cháo bán các sản phẩm dịch vụ kèm theo vé máy bay như: phòng nghỉ, thuê xe, các dịch vụ du lịch khác 2.5 Các mô hình sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng teambuilding tại công ty Công ty hiện nay đã có một số mô hình chương trình du lịch kết hợp Teambuilding... mỗi chương trình du lịch kết hợp Team-building sẽ có những lời dẫn giới thiệu cho chương trình qua đó tác động đến một phần tâm lý của du khách ngay khi giới thiệu hay bắt đầu thực hiện chương trình • Sản phẩm tiền năng (Protential Product): Có nghĩa là khả năng phát triển sản phẩm phù hợp với tiêu dùng trong tương lai chứ không chỉ phù hợp với tiêu dùng hiện tại Sản phẩm du lịch kết hợp Teambuilding... trách du lịch phát triển thương hiệu - Phụ trách việc xây dựng, khảo sát thiết kế các chương trình du lịch nội - địa, quốc tế để làm sản phẩm công ty chào bán Chịu trách nhiệm về điều hành, sản xuất chất lượng sản phẩm khi khách - mua hàng Cập nhật các thông tin nghiên cứu tung ra sản phẩm mới làm tăng khả - năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường Chịu trách nhiệm PR hình ảnh của công ty. .. hình ảnh du lịch Văn Hóa tới công chúng Phòng điều hành - Tổ chức sản xuất, điều hành phân bổ lựa chọn các dịch vụ cung ứng - nhân sự để thực hiện chương trình du lịch Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước công ty về chất lượng của sản phẩm Đảm bảo thực hiện điều hành các chương trình theo tôn chỉ về phát triển sản phẩm mang phong cách Văn Hóa công ty đề ra luôn ý thức giữ gìn uy tín thương hiệu... của công ty trên - thương trường, khuếch trương thương hiệu Lưu giữ hệ thống khách hàng thị trường Chăm sóc khách hàng thường - xuyên Phát triển hợp đồng kế hoạch theo các yêu cầu của phòng thị trường các phòng ban khác - kết các hợp đồng kinh doanh nâng cao doanh thu của công ty Phòng du lịch phát triển thương hiệu - Nghiên cứu, đầu tư khảo sát để sản xuất các chương trình du lịch, phát. .. tại bất kỳ đâu sự cần thiết của Team-building trong cuộc sống cũng như công việc Tuy nhiên, không đơn thuần là Team-building, sản phẩm du lịch kết hợp Team-building còn đem lại không khí hết sức thoải mái, đồng thời các du khách cũng có thể trải niệm được địa hình, địa điểm, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà chương trình du lịch kết hợp Team-building tổ chức Không những thế, du lịch kết hợp Team-building . Thương Mại và Du Lịch Văn Hóa • Chương III: Giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng – Team-building tại công ty Thương Mại và Du. VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH KẾT HỢP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG – TEAM-BUILDING 1.1. Sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng – Team-building 1.1.1. Sản phẩm du lịch “ Sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng – Team-building tại công ty Thương Mại và Du Lịch Văn Hóa, Giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng – Team-building tại công ty Thương Mại và Du Lịch Văn Hóa, Giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng – Team-building tại công ty Thương Mại và Du Lịch Văn Hóa, Điều kiện về cung, Điều kiện về cầu 1. Thời gian nhàn rỗi, Tài nguyên nhân văn Du lịch nội địa, Bộ máy và tổ chức nhân sự, Nhãn hiệu của sản phẩm Chính sách giá của sản phẩm, Chính sách xúc tiến và phân phối 1. Xúc tiến hỗn hợp, Giải pháp kích thích cầu, Sản phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn