Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước thanh hóa

128 260 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2017, 09:34

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc tháng năm 2016 Ế Huế, ngày ́H U Tác giả luận văn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Mai Trang Dung i LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu Nhà trường kết hợp với nỗ lực cố gắng thân Đạt kết này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế truyền đạt kiến thức, nhiệt tình giúp đỡ cho năm học vừa qua Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn Ế sâu sắc đến Thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Tài Phúc - người hướng dẫn khoa U học - dành nhiều thời gian quý báu để giúp đỡ suốt trình nghiên ́H cứu, thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Lãnh đạo, cán Kho bạc nhà nước TÊ tỉnh Thanh Hóa giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian thực luận văn trình học tập công tác H Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ IN trình thực luận văn Huế, ngày ̣I H O ̣C K Xin gửi lời chúc sức khỏe chân thành cảm ơn! tháng năm 2016 Đ A Tác giả luận văn Mai Trang Dung ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Họ tên học viên: Mai Trang Dung Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2014 - 2016 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Thanh Hóa Tính cấp thiết đề tài Đối với công tác kiểm soát chi NSNN nói chung kiểm soát vốn đầu từ XDCB từ ngân sách nhà nước mối quan tâm lớn Đảng, Nhà nước cấp Hiện nay, chế quan lý chi NSNN nói chung chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua kho bạc nhà nước Thanh Hóa nói riêng bị động chậm chạp, nhiều vấn đề cấp bách không đáp ứng kịp thời chưa có quan điểm xử lý thích hợp Chính vậy, “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Thanh Hóa” yêu cầu cấp thiết KBNN Thanh Hóa Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu - Đối với số liệu thứ cấp: Được thu thập từ Phòng kiểm soát chi trực thuộc KBNN Thanh Hóa, Phòng tổ chức cán bộ, Phòng kế toán Nhà nước báo tổng kết hàng năm KBNN Thanh Hóa giai đoạn 2012 – 2014 - Đối với số liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn 150 đối tượng vấn thông qua bảng hỏi trực tiếp 2.2 Phương pháp tổng hợp, xử lý phân tích số liệu - Phương pháp phân tích thống kê - Tổng hợp, suy luận khoa học - Toàn số liệu điều tra nhập xử lý phần mềm SPSS 16.0 Kết nghiên cứu đóng góp luận văn 3.1 Kết - Hệ thống hóa bổ sung sở lý luận thực tiễn kiểm soát chi đầu tư đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN - Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN giai đoạn 2012-2014 - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN giai đoạn 2012-2014 3.2 Đóng góp giải pháp Đề tài đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN, là: Đổi mô hình kiểm soát chi; Quy trình kiểm soát chi; Tăng cường công tác đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát chi đầu tư XDCB; Đội ngũ cán bộ; phân cấp kiểm soát chi đầu tư XDCB phù hợp; Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU Ế DANH MỤC SƠ ĐỒ U PHẦN MỞ ĐẦU ́H Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài TÊ Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu H Kết đóng góp kỳ vọng đạt luận văn IN Kết cấu luận văn K CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN O ̣C SÁCH NHÀ NƯỚC ̣I H 1.1 Một số vấn đề chung chi đầu tư xây dựng kho bạc 1.1.1 Các khái niệm liên quan Đ A 1.1.2 Nguồn hình thành phạm vi sử dụng chi đầu tư xây dựng 1.1.3 Nội dung chi đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước 11 1.2 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 17 1.2.1 Một số khái niệm liên quan đến kiểm soát chi đầu tư xây dựng bản17 1.2.2 Phân loại kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN 20 1.2.3 Vai trò Kho bạc Nhà nước công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 21 iv 1.2.4 Nội dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 22 1.2.5 Quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 26 1.2.6 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 37 1.3 Kinh nghiệm số nước kiểm soát chi đầu tư xây dựng Ế nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 40 U 1.3.1 Kinh nghiệm giới 40 ́H 1.3.2 Kinh nghiệm Việt Nam 43 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ TÊ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA 45 H 2.1 Khát quát Kho bạc nhà nước Thanh Hóa 45 IN 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ Kho bạc nhà nướcThanh Hóa 45 K 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Kho bạc nhà nước Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 48 O ̣C 2.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân ̣I H sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Thanh Hóa 49 2.2.1 Cơ cấu tổ chức kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc nhà Đ A nướcThanh Hóa giai đoạn 2012 -2014 49 2.2.2 Chế độ sách đầu tư xây dựng kiểm soát chi đầu tư xây dựng áp dụng từ năm 2012 đến 50 2.2.3 Tổ chức thực quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng tư nguồn ngân sách nhà nước nước Kho bạc nhà nước Thanh Hóa 52 2.2.4 Áp dụng công nghệ thông tin kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc nhà nước Thanh Hóa 69 v 2.3 Đánh giá công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Thanh Hóa qua ý kiến đối tượng điều tra 69 2.3.1 Thông tin chung đối tượng điều tra 70 2.3.2 Phân tích kết điều tra đối tượng 71 2.3.2.1 Kiểm định mẫu điều tra 71 2.3.2.2 Kiểm định độ tin cậy biến số phản ánh chất lượng công tác Ế công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Thanh Hóa 72 U 2.3.2.3 Đánh giá mức độ yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác ́H kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Thanh Hóa qua ý kiến đối tượng điều tra 74 TÊ 2.3.2.4 Sự khác biệt đối tượng cán kho bạc NN doanh nghiệp đánh giá chất lượng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN H qua KBNN Thanh Hóa 76 IN 2.4 Đánh giá chung công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN K qua KBNN Thanh Hóa 81 2.4.1 Kết đạt 81 O ̣C 2.4.2 Hạn chế công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB KBNN Thanh ̣I H Hóa giai đoạn 2012-2014 82 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế kiểm soát chi đầu tư XDCB Đ A từ nguồn vốn NSNN KBNN 83 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN QUA KBNN TỈNH THANH HÓA 86 3.1 Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 86 3.1.1 Mục tiêu 86 3.1.2 Định hướng hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN KBNN khuôn khổ chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 86 3.2 Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Thanh Hóa 87 vi 3.2.1 Đổi mô hình kiểm soát chi đầu tư XDCB theo chế “một cửa” 87 3.2.2 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN 90 3.2.3 Tăng cường công tác đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát chi đầu tư XDCB KBNN thành phố, huyện 95 3.2.4 Hoàn thiện công tác đội ngũ cán 96 3.2.5 Phân cấp kiểm soát chi đầu tư XDCB phù hợp với nguồn nhân lực 96 3.2.6 Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin 97 Ế Kết luận 98 U Kiến nghị 99 ́H 2.1 Đối với quyền địa phương 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 TÊ PHỤ LỤC 103 BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN IN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN H NHẬN XÉT PHẢN BIỆN K BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA Đ A ̣I H O ̣C XÁC NHẬN HOÀN THIỆN vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Ban quản lý dự án ĐVSDNS : Đơn vị sử dụng ngân sách GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GPMB : Giải phóng mặt KBNN : Kho bạc Nhà nước KSC : Kiểm soát chi NSNN : Ngân sách nhà nước ODA : Hỗ trợ phát triển thức TABMIS : Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc UBND : Uỷ ban nhân dân WTO : Tổ chức thương mại giới XDCB : Xây dựng Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế BQLDA viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Số lượng, trình độ cán kiểm soát chi đầu tư XDCB KBNN tỉnh Thanh Hóa 50 Bảng 2 Kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2012-2014 55 Bảng Tình hình dự toán, đầu tư, tạm ứng giải ngân vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 2012-2014 60 Số tiết kiệm chi cho Ngân sách Nhà nước thông qua kiểm soát chi đầu tư Ế Bảng U XDCB KBNN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 .66 Cơ cấu đối tượng điều tra 70 Bảng Kiểm định KMO Bartlett’s Test 72 Bảng Kiểm định độ tin cậy biến số phân tích 72 Bảng Giá trị trung bình yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm H TÊ ́H Bảng Bảng IN soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Thanh Hóa .75 Kết kiểm định hai phương sai 76 K Bảng 10 Kết phân tích khác biệt giá trị trung bình vấn đề liên ̣C quan đến chất lượng công tác tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN Đ A ̣I H O qua KBNN Thanh Hóa 78 ix DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Cơ cấu tổ chức máy hệ thống Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa 48 Sơ đồ 2 Qui trình KSC đầu tư XDCB KBNN tỉnh Thanh Hóa 53 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Sơ đồ Mô hình kiểm soát chi đầu tư XDCB theo chế “một cửa” 89 x PHẦN II: PHỎNG VẤN Ý KIẾN Hãy cho biết mức độ đồng ý quý vị tiêu chí đánh giá công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, cách khoanh tròn vào số diễn tả xác mức độ mà quý vị cho thích hợp Mức độ “Đồng ý ” “Không đồng ý ” “Hoàn toàn đồng ý” Ế “ Hoàn toàn không đồng ý” ́H U “Đồng ý phần” IN Về công tác tổ chức cán MỨC ĐỘ H TÊ TIÊU CHÍ K Trình độ cán có kiến thức chuyên môn ngành nghề đào tạo, nắm chế độ quản lý đầu tư 5 5 5 O ̣C XDCB ̣I H Cán KBNN có phong cách giao tiếp, văn minh, lịch Đ A Cán có kỹ tin học tốt phục vụ cho việc tham gia tác nghiệp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin Cán Phòng kiểm soát chi xếp, bố trí phù hợp với khối lượng công việc Cán KBNN có đạo đức tốt, không tham ô, gây thất thoát ngân sách Cán kho bạc tham gia đầy đủ tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn KBNN tỉnh chế độ thưởng phạt nghiêm minh để 105 khuyến khích động viên răn đe cán trình thực nhiệm vụ Các phòng KBNN phối hợp tốt với để kiểm soát tốt vốn đầu tư NSNN Phân cấp kiểm soát chi đầu tư xây dựng phù hợp công việc nguồn nhân lực 5 Các khâu quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Quy trình giao dịch cửa giúp thực công 5 5 Thủ tục đơn giản, rõ ràng chế độ quy trình nghiệp vụ, giải công việc nhanh 5 5 5 U Ế khai, minh bạch, ngăn chặn phòng ngừa tham nhũng TÊ chế “một cửa” giảm phiền hà cho chủ đầu tư ́H Đổi mô hình kiểm soát chi đầu tư XDCB theo Mô hình kiểm soát chi đầu tư XDCB giải kịp H thời nhanh chóng yêu cầu chủ đầu tư IN Các khoản chi NSNN kiểm soát chặt chẽ đảm bảo ̣C K chế độ, tiêu chuẩn O chóng, thuận tiện cho khách hàng ̣I H công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình chi ngân sách, trách nhiệm cán KBNN, thời hạn giải công Đ A việc Quy trình giao dịch cửa đảm bảo chặt chẽ tuân thủ quy định hành quản lý NSNN Quy trình phương pháp kiểm soát chi quy định cụ thể nội dung kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ tài liệu Khâu phân bổ kế hoạch vốn công khai, minh bạch, công bằng, hiệu Công tác đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm 106 soát chi đầu XDCB tăng cường, quan tâm Ứng dụng công nghệ thông tin công tác kiểm soát chiđầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc (TABMIS) sử dụng chủ yếu hoạt động nghiệp 5 5 vụ KBNN Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đáp ứng mục tiêu đại hóa công nghệ thông tin KBNN U chế, quy trình quản lý, kiểm soát, toán khoản Ế Hệ thống thông tin KBNN triển khai an toàn bảo mật ́H chi NSNN KBNN phù hợp với thông lệ quốc tế để vận TÊ hành TABMIS H Những đề xuất anh/chị nhằm nâng cao công tác kiểm soát chi vốn IN đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa thời gian tới K ……………………………………………………………………………………… ̣C ……………………………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………………………… ̣I H ………………………………………………………………………………… Đ A Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý vị! 107 Phụ lục 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU Thông tin đối tượng nghiên cứu Gioi tinh Valid Frequency Percent Percent 34 22,7 22,7 22,7 Nam 116 77,3 77,3 100,0 Total 150 100,0 100,0 Do tuoi Tu 31 den 40 40 26,7 Tu 41 den 50 71 47,3 Tu 51 den 60 27 Total 150 ́H 8,0 8,0 8,0 26,7 34,7 47,3 82,0 18,0 18,0 100,0 100,0 TÊ 12 H Valid Tu 21 den 30 Cumulative Percent IN Frequency Percent Valid Percent U Ế Valid Nu Cumulative Percent Trinh hoc van ̣C K 100,0 ̣I H O Valid Frequency Percent Percent Valid Trung cap Cumulative Percent 37 24,7 24,7 24,7 94 62,7 62,7 87,3 Sau dai hoc 15 10,0 10,0 97,3 Loai khac 2,7 2,7 100,0 150 100,0 100,0 Đ A Cao dang, dai hoc Total 108 Don vi cong tac Valid Frequency Percent Percent 100 66,7 66,7 66,7 kho bac nha nuoc 50 33,3 33,3 100,0 Total 150 100,0 100,0 Ế Valid Doanh nghiep Cumulative Percent ́H ,805 3,189E3 276 ,000 H TÊ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig U KMO and Bartlett's Test IN Reliability Statistics ,807 ,791 ̣I H O ̣C K Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized N of Items Items 24 Đ A Item Statistics Mean 1.Trinh can bo co kien thuc chuyen mon dung nganh nghe dao tao, 3,32 nam chac che quan ly dau tu XDCB 2.Can bo KBNN co phong cach giao 3,36 tiep, van minh, lich su 109 Std Deviation N ,496 150 ,482 150 150 ,623 150 ,566 150 ,489 150 U ́H ,491 Ế ,559 TÊ 3.Can bo co ky nang tin hoc tot phuc vu cho viec tham gia tac nghiep tren 3,32 he thong ung dung cong nghe thong tin 4.Can bo giua cac Phong kiem soat chi sap xep, bo tri phu hop voi khoi luong 3,27 cong viec Can bo KBNN co dao duc tot, khong tham o, gay that thoat ngan 3,34 sach Can bo kho bac tham gia day du tap 3,34 huan nang cao trinh chuyen mon KBNN tinh che thuong phat nghiem minh de khuyen khich dong 3,35 vien va ran de can bo qua trinh thuc hien nhiem vu Cac phong KBNN da phoi hop tot voi de kiem soat tot von dau tu 4,95 NSNN 9.Phan cap kiem soat chi dau tu xay dung co ban da phu hop giua cong 3,33 viec va nguon nhan luc 10.Quy trinh giao dich mot cua da giup thuc hien cong khai, minh bach, 3,35 ngan chan va phong ngua tham nhung 11.Doi moi mo hinh kiem soat chi dau tu XDCB theo co che “mot cua” da 3,39 giam phien cho chu dau tu 12.Mo hinh kiem soat chi dau tu XDCB da giai quyet kip thoi nhanh 3,39 chong moi yeu cau cua chu dau tu 13.Cac khoan chi NSNN duoc kiem soat chat che dam bao dung che do, 3,39 tieu chuan 14.Thu tuc don gian, ro rang dung che 3,34 15.quy trinh nghiep vu, giai quyet cong viec nhanh chong, thuan tien cho 3,38 khach hang 150 150 ,485 150 ,604 150 ,553 150 ,611 150 ,623 150 ,643 150 ,642 150 Đ A ̣I H O ̣C K IN H ,241 110 150 ,630 150 ,552 150 150 ́H ,633 Ế ,552 U 16.cong khai cac ho so, thu tuc, quy trinh chi ngan sach, trach nhiem cua 3,48 can bo KBNN, thoi han giai quyet cong viec 17.Quy trinh giao dich mot cua van dam bao chat che tuan thu cac quy 3,37 dinh hien hanh quan ly NSNN 18.Quy trinh phuong phap kiem soat chi quy dinh cu the noi dung kiem tra 3,38 tinh day du, hop phap, hop le cua tai lieu 19.Khau phan bo ke hoach von cong 3,39 khai, minh bach, cong bang, hieu qua 20.Cong tac chi dao, kiem tra, huong dan nghiep vu kiem soat chi dau 3,28 XDCB duoc tang cuong, quan tam 21.He thong thong tin quan ly ngan sach va Kho bac (TABMIS) duoc su 4,96 dung chu yeu hoat dong nghiep vu cua KBNN 22.Co so tang, ky thuat dap ung muc tieu hien dai hoa cong nghe thong 3,49 tin cua KBNN 23.He thong thong tin KBNN duoc 3,47 trien khai an toan bao mat 24.co che, quy trinh quan ly, kiem soat, toan cac khoan chi NSNN 3,48 tai KBNN phu hop voi thong le quoc te de van hanh TABMIS TÊ ,569 150 150 ,553 150 ,552 150 ,552 150 Đ A ̣I H O ̣C K IN H ,228 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation 1.Trinh can bo co kien thuc chuyen mon dung nganh nghe dao 80,81 tao, nam chac che quan ly dau tu XDCB 29,522 ,396 111 Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ,798 ,422 ,797 29,925 ,272 ,804 29,557 ,289 ,804 29,078 ,411 ́H U Ế 29,465 ,797 ,385 ,799 29,323 ,439 ,796 32,243 -,146 ,813 29,446 ,422 ,797 K IN H TÊ 29,615 Đ A ̣I H O ̣C 2.Can bo KBNN co phong cach giao tiep, 80,77 van minh, lich su 3.Can bo co ky nang tin hoc tot phuc vu cho viec tham gia tac 80,81 nghiep tren he thong ung dung cong nghe thong tin 4.Can bo giua cac Phong kiem soat chi sap xep, bo tri phu 80,86 hop voi khoi luong cong viec Can bo KBNN co dao duc tot, khong 80,79 tham o, gay that thoat ngan sach Can bo kho bac tham gia day du tap 80,79 huan nang cao trinh chuyen mon KBNN tinh che thuong phat nghiem minh de khuyen khich 80,79 dong vien va ran de can bo qua trinh thuc hien nhiem vu Cac phong KBNN da phoi hop tot voi 79,18 de kiem soat tot von dau tu NSNN 9.Phan cap kiem soat chi dau tu xay dung co ban da phu hop giua 80,81 cong viec va nguon nhan luc 112 29,220 ,355 ,800 80,75 29,224 ,397 ,798 80,75 29,130 ,364 80,74 29,053 80,79 ,799 ,367 ,799 28,796 ,390 ,798 28,845 ,384 ,798 80,65 29,194 ,403 ,798 80,76 28,895 ,385 ,798 ̣C K IN H TÊ O ́H U Ế 80,78 80,75 Đ A ̣I H 10.Quy trinh giao dich mot cua da giup thuc hien cong khai, minh bach, ngan chan va phong ngua tham nhung 11.Doi moi mo hinh kiem soat chi dau tu XDCB theo co che “mot cua” da giam phien cho chu dau tu 12.Mo hinh kiem soat chi dau tu XDCB da giai quyet kip thoi nhanh chong moi yeu cau cua chu dau tu 13.Cac khoan chi NSNN duoc kiem soat chat che dam bao dung che do, tieu chuan 14.Thu tuc don gian, ro rang dung che 15.quy trinh nghiep vu, giai quyet cong viec nhanh chong, thuan tien cho khach hang 16.cong khai cac ho so, thu tuc, quy trinh chi ngan sach, trach nhiem cua can bo KBNN, thoi han giai quyet cong viec 17.Quy trinh giao dich mot cua van dam bao chat che tuan thu cac quy dinh hien hanh quan ly NSNN 113 ,292 ,803 28,972 ,371 ,799 29,696 ,303 ,802 TÊ ́H U Ế 29,838 -,150 ,813 K IN H 32,238 29,239 ,395 ,798 29,098 ,420 ,797 29,449 ,358 ,800 Đ A ̣I H O ̣C 18.Quy trinh phuong phap kiem soat chi quy dinh cu the noi 80,75 dung kiem tra tinh day du, hop phap, hop le cua tai lieu 19.Khau phan bo ke hoach von cong khai, 80,74 minh bach, cong bang, hieu qua 20.Cong tac chi dao, kiem tra, huong dan nghiep vu kiem soat 80,85 chi dau XDCB duoc tang cuong, quan tam 21.He thong thong tin quan ly ngan sach va Kho bac (TABMIS) 79,17 duoc su dung chu yeu hoat dong nghiep vu cua KBNN 22.Co so tang, ky thuat dap ung muc tieu hien dai hoa cong 80,64 nghe thong tin cua KBNN 23.He thong thong tin KBNN duoc trien khai 80,66 an toan bao mat 24.co che, quy trinh quan ly, kiem soat, toan cac khoan chi NSNN tai KBNN 80,65 phu hop voi thong le quoc te de van hanh TABMIS 114 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means Equal variances assumed df 2,555 ,112 ,000 148 Equal variances not assumed Ế U t 1,000 ,000 ,086 -,170 ,170 ,000 85,351 1,000 ,000 ,091 -,181 ,181 1,000 ,000 ,084 -,165 ,165 1,000 ,000 ,084 -,166 ,166 ,217 ,120 ,097 -,071 ,311 ,184 ,120 ,090 -,058 ,298 ,854 ,020 ,108 -,194 ,234 ,862 ,020 ,114 -,207 ,247 H 1.Trinh can bo co kien thuc chuyen mon dung nganh nghe dao tao, nam chac che quan ly dau tu XDCB 2.Can bo KBNN co phong cach giao tiep, van minh, lich su Sig TÊ ́H F Sig (2tailed) 95% Confidence Interval of Mean Std Error the Difference Difference Difference Lower Upper Đ A ̣I H O ̣C K IN Equal variances ,000 1,000 ,000 148 assumed Equal variances not ,000 97,667 assumed 3.Can bo co ky nang tin Equal variances 6,016 ,015 1,241 148 hoc tot phuc vu cho viec assumed tham gia tac nghiep tren he Equal variances not 119,30 thong ung dung cong nghe assumed 1,335 thong tin 4.Can bo giua cac Phong Equal variances 1,222 ,271 ,185 148 kiem soat chi sap xep, bo assumed tri phu hop voi khoi luong Equal variances not ,175 84,965 cong viec assumed 115 A Đ ,030 ,098 -,164 ,224 ,276 76,049 ,784 ,030 ,109 -,187 ,247 ,060 ,085 -,108 ,228 ,060 ,083 -,104 ,224 ,640 ,040 ,085 -,129 ,209 ,459 92,968 ,647 ,040 ,087 -,133 ,213 ,340 -,040 ,042 -,123 ,043 147,92 ,244 1,169 -,040 ,034 -,108 ,028 ,406 ,070 ,084 -,096 ,236 ,823 95,094 ,412 ,070 ,085 -,099 ,239 ,849 ,020 ,105 -,187 ,227 109,17 ,843 ,020 ,101 -,180 ,220 3,304 ,071 ,707 148 ,955 ,469 148 IN H ,003 105,68 ,469 TÊ ́H ,727 ,481 Ế ,761 U 5,357 ,022 ,305 148 ,462 ,833 148 O ,544 ̣C K 3,811 ,053 -,957 148 ̣I H Can bo KBNN co dao Equal variances duc tot, khong tham o, gay assumed that thoat ngan sach Equal variances not assumed Can bo kho bac tham gia Equal variances day du tap huan nang cao assumed trinh chuyen mon Equal variances not assumed KBNN tinh che Equal variances thuong phat nghiem minh assumed de khuyen khich dong vien Equal variances not va ran de can bo qua assumed trinh thuc hien nhiem vu Cac phong KBNN da Equal variances phoi hop tot voi de assumed kiem soat tot von dau tu Equal variances not NSNN assumed 9.Phan cap kiem soat chi Equal variances dau tu xay dung co ban da assumed phu hop giua cong viec va Equal variances not nguon nhan luc assumed 10.Quy trinh giao dich mot Equal variances cua da giup thuc hien cong assumed khai, minh bach, ngan chan Equal variances not va phong ngua tham nhung assumed ,837 ,362 ,191 148 ,198 116 ,096 -,150 ,230 ,400 88,567 ,690 ,040 ,100 -,159 ,239 ,070 ,106 -,139 ,279 ,070 ,104 -,137 ,277 ,518 -,070 ,108 -,284 ,144 -,622 88,188 ,536 -,070 ,113 -,294 ,154 ,059 -,210 ,110 -,428 ,008 76,836 ,089 -,210 ,122 -,452 ,032 148 ,178 -,150 ,111 -,369 ,069 90,827 ,192 -,150 ,114 -,377 ,077 ,755 -,030 ,096 -,220 ,160 -,305 92,132 ,761 -,030 ,098 -,225 ,165 1,625 ,204 -,648 148 K ,636 148 IN 1,901 1,725 1,533 ,218 1,354 1,314 10,401 ,002 ,426 -,313 148 117 U 102,29 ,504 TÊ ́H ,671 ,510 Ế ,040 H 16.cong khai cac ho so, thu tuc, quy trinh chi ngan sach, trach nhiem cua can bo KBNN, thoi han giai quyet cong viec ,678 1,068 ,303 ,661 148 ̣C 15.quy trinh nghiep vu, giai quyet cong viec nhanh chong, thuan tien cho khach hang ,531 ,416 148 O 14.Thu tuc don gian, ro rang dung che ,395 ̣I H 13.Cac khoan chi NSNN duoc kiem soat chat che dam bao dung che do, tieu chuan A 12.Mo hinh kiem soat chi dau tu XDCB da giai quyet kip thoi nhanh chong moi yeu cau cua chu dau tu Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Đ 11.Doi moi mo hinh kiem soat chi dau tu XDCB theo co che “mot cua” da giam phien cho chu dau tu 17.Quy trinh giao dich mot cua van dam bao chat che tuan thu cac quy dinh hien hanh quan ly NSNN Equal variances 5,450 ,021 -,366 148 assumed Equal variances not -,339 80,714 assumed 18.Quy trinh phuong phap Equal variances 8,977 ,003 148 kiem soat chi quy dinh cu assumed 1,258 the noi dung kiem tra tinh Equal variances not day du, hop phap, hop le 78,900 assumed 1,155 cua tai lieu A Đ ,109 -,256 ,176 ,736 -,040 ,118 -,275 ,195 ,210 -,120 ,095 -,308 ,068 -,120 ,104 -,327 ,087 ,856 ,020 ,110 -,198 ,238 122,14 ,844 ,020 ,101 -,181 ,221 ,544 ,060 ,099 -,135 ,255 101,56 ,540 ,060 ,097 -,133 ,253 ,129 -,060 ,039 -,138 ,018 99,000 ,033 2,160 -,060 ,028 -,115 -,005 ,917 -,010 ,096 -,200 ,180 -,102 92,243 ,919 -,010 ,098 -,205 ,185 ,337 ,608 148 K ,927 ̣C ,615 O 10,112 ,002 ,532 148 1,525 ,467 -,104 148 118 U TÊ ́H H IN ,197 ,252 Ế -,040 4,126 ,044 ,182 148 ̣I H 19.Khau phan bo ke hoach Equal variances von cong khai, minh bach, assumed cong bang, hieu qua Equal variances not assumed 20.Cong tac chi dao, kiem Equal variances tra, huong dan nghiep vu assumed kiem soat chi dau XDCB Equal variances not duoc tang cuong, quan tam assumed 21.He thong thong tin quan Equal variances ly ngan sach va Kho bac assumed (TABMIS) duoc su dung Equal variances not chu yeu hoat dong assumed nghiep vu cua KBNN 22.Co so tang, ky thuat Equal variances dap ung muc tieu hien dai assumed hoa cong nghe thong tin Equal variances not cua KBNN assumed ,715 ,677 -,040 ,096 -,229 ,149 -,407 92,035 ,685 -,040 ,098 -,235 ,155 -,030 ,096 -,220 ,160 ,098 -,225 ,165 ,755 TÊ ́H U ,426 -,313 148 Ế ,398 -,417 148 ̣I H O ̣C K IN H -,305 92,132 ,761 A 24.co che, quy trinh quan ly, kiem soat, toan cac khoan chi NSNN tai KBNN phu hop voi thong le quoc te de van hanh TABMIS Equal variances ,720 assumed Equal variances not assumed Equal variances ,636 assumed Equal variances not assumed Đ 23.He thong thong tin KBNN duoc trien khai an toan bao mat 119 -,030 ... dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 22 1.2.5 Quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước. .. đến công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 37 1.3 Kinh nghiệm số nước kiểm soát chi đầu tư xây dựng Ế nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho. .. trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng tư nguồn ngân sách nhà nước nước Kho bạc nhà nước Thanh Hóa 52 2.2.4 Áp dụng công nghệ thông tin kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc nhà nước Thanh Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước thanh hóa , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước thanh hóa , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước thanh hóa

Từ khóa liên quan