Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

20 146 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2017, 21:07

Qui nhơn Quảng trị Nam Định Hà Nội Phú xuân 1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. Hình 61. Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832. Hình 61. Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832. Phủ Thừa Thiên 1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. H×nh 63 LÝnh cËn vÖ thêi nguyÔn H×nh 62 Quan vâ thêi NguyÔn Thành Phần Biện Pháp Kết quả Nhận xét Nông nghiệp Thủ công nghiệp Thương nghiệp 2./ Kinh tế dưới triều nguyễn - Chú trọng khai hoang - Di dân lập ấp Lập lại chế độ quân điền (không có tác dụng) - Đê điều không được sửa chữa - Lập nhiều xưởng sản xuất tập trung thợ giỏi - Mở rộng khai mỏ - Địa phương nhiều làng nghề nổi tiếng - Tạo điều kiện cho buôn bán trong nước với Trung Quốc và các nước Đông Nam á. - Ngăn cấm các nước Phương Tây - Lập thêm các huyện mới: Tiền Hải(Thái Bình) Kim Sơn (Ninh Bình) - Diện tích khai hoang tăng- Dân mất đất- lưu vong - Sa sút kém phát triển - Tài năng mai một Cách khai thác lạc hậu hoạt động thất thường - Thuế cao - Buôn bán tấp lập - Kiểm soát chặt chẽ qua các Điếm Canh. - Có điều kiện phát triển nhưng bị kìm hãm - Phát triển đáng kể. - Tăng thêm sự nhòm ngó của các nước Phương Tây Hình 64: Thương cảng hội an cuối thế kỷ 18 Bài 1. Khoanh tròn vào đầu câu mà em cho là đúng nhấtVề nguyên nhân thất bại của vương triều tây sơn ? a) Lực lượng quân Nguyễn ánh mạnh áp đảo được quân của triều Tây Sơn b) Quân Nguyễn ánh được tư bản pháp giúp về quân sự c) Vua Quang Trung mất vương triều Tây Sơn suy yếu d) Nguyễn ánh chiếm được Quy Nhơn Phú Xuân khiến quân của vương triều tây sơn mất chỗ dựa cơ bản 3 .Luyện tập * Tích cực: + Chú ý khai hoang lập nhiều xưởng sản xuất thủ công, chú ý đến buôn bán trong và ngoài nước + Chú ý khai thác mỏ Bài 2. nêu những mặt tích cực và mặt hạn chế về các chính sách về kinh tế của nhà nguyễn ? * Hạn chế: + Chế độ quân điền không có tác dung Ruộng đát phần lớn nằm trong tay địa chủ + Di dân lập ấp Dân mất ruộng, + Đánh thuế cao + Hạn chế việc buôn bán với các nước tư bản phương tây Bài 27 tiết 60 Chế độ phong kiến nhà nguyễn Ii dậy nhân dân Giáo viên : Nguyễn Thị Huyền Nga Kiểm tra cũ Nhà Nguyễn thành lập củng cố thống trị nh ? -Năm 1802, Nguyễn ánh đặt niên hiệu Gia Long, đóng đô Phú Xuân, xây dựng nhà nớc quân chủ tập quyền Vua trực tiếp điều hành việc từ trung ơng đến địa phơng - Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành Hoàng triều luật lệ ( Luật Gia Long ) -Chia nớc ta thành 30 tỉnh phủ trực thuộc Tiết 60 : chế độ phong kiến nhà nguyễn Ii dậy nhân dân 1, Đời sống nhân dân dới triều Nguyễn : - Đời sống nhân dân ta ngày khổ cực Dới sách bảo thủ nhàdo : đờihào sống nhân dân ta ranhũng +Nguyễn Địa chủ cờng cớp ruộng, quan lại tham ? nặng nề, dịch bệnh, đói +sao Tô thuế Quan Năm 1842, bão to Nghệ An làm đổ vạnra nhà, > Em Nhân lại đọc từdân trung đoạn căm ơng chữ phẫn, đến in bất nghiêng địa bình phtrong ơng nên họ sách sức giáo đục 5000 ng ời chết khoét dậy khoa đấu bóc ( Trang tranh lộtnhân nhân 139 chống )dân dân quyền nhà Nguyễn Thái độ với em quyền phong Qua đọccủa đoạn trích trên, có nhận xét -kiến Năm 1849 Nguyễn 1850, dịch nớc làm 60 vạn ngời chết nhà ? lớn quyền phong kiến ? nớc -chính Xã hội loạn lạc, không nhà kỉ cNguyễn ơng phép Tiết 60 : chế độ phong kiến nhà nguyễn Ii dậy nhân dân 1, Đời sống nhân dân dới triều - Đời sống Nguyễn : nhân dân ta ngày khổ cực : + Địa chủ cờng hào cớp ruộng, quan lại tham nhũng + Tô thuế nặng nề, dịch bệnh, đói - > Nhân dân căm phẫn, bất bình nên họ dậy đấu tranh chống quyền nhà Nguyễn 2, Các dậy : Tiết 60 : chế độ phong kiến nhà nguyễn Ii dậy nhân dân 1, Đời sống nhân dân dới triều Nguyễn : 2, Các dậy : 2, Các dậy nhân dân: Lợc đồ nơi bùng nổ dậy nhân dân chống vơng triều 2, Các dậy nhân : Phan Bá a, Khởidân nghĩa Vành - Phan (Bá Vành : Ngời) làng 1821 1827 Minh Giám ( Thái Bình ) Xuất thân gia -Năm 1821, đình nghèo.ông kêu gọi nông dân dậy - Ông Emsớm hãybất trình bình bày vớihiểu giai - biết Căn : trị Trà Lũ (Phan Nam Bá cấp thống em Nguyên nhân khiến Định ) -Năm 1827, quân triều VànhBá ? Vành Phan dậy nạn - đình Năm 1821, nhân bao vây Khởi khởi nghĩa ? đói lớn ởbị Nam Định, Thái nghĩa đàn áp - Em tờng thuật diễn Bình - >nghĩa Ông kêu gọibại, nhân Tuy khởi thất song biếnlòng củanhân khởi nghĩa ? dân khởi nghĩa dân hình ảnh ông sống : Trên trời có ông Rua Nam Định 2, Các dậy nhân a, Khởidân nghĩa: Phan Bá Vành ( 1821 1827 ) b, Khởi Văn nghĩa Nông Văn -Nông Vân : Tù tr ởngVân dân( 1833 tộc 1835 ) giữ chức tri châu Bảo Tày, Nông Văn Vân ? Lạc Cao Bằng ) Vì( ông dậy -khởi Không chịu nghĩa ? chèn ép triều đình ông số tù trởng tập hợp dân chúng dậy khởi nghĩa - Em Nămhãy 1835 thuật khởi lại nghĩa diễnbị -dập Địatắt bàn : Miền Việt Bắc biến khởinúi nghĩa ? Cao Bằng 2, Các dậy : a, Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 1827 ) b, Khởi nghĩa Nông Văn Vân ( 1833 1835 ) - Lê Văn Khôi Thổ hào Em giớiLêthiệu đôi( 1833 c, Khởi nghĩa Văn Khôi Cao sau vào 1835 ) :vềBằng, nét Lê Văn khôi ? Nam ( Con nuôi Tổng Tng truyn vo Gia trấn Lê Văn Duyệt) -nh, Tháng 6-1833, ông khởi Tờng diễn biến cóthuật ln Lê Vn Khôi dùng nghĩa chiếm khởi nghĩa Lêthành tay không chng liVăn cpKhôi d Phiên Gia Định ) Tự cho thn( ncXiêmxem ? s An xng Bình Nam Đại nguyên soái - Năm 1834, Lê Văn Khôi qua đời, trai ông lên thay Gia Định 2, Các dậy : a, Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 Sơn Tây 1827 ) b, Khởi nghĩa Nông Văn Vân ( 1833 1835 ) c, Khởi nghĩa Lê Văn Khôi ( 1833 1835 ) nhà thơ lỗi lạc, -Một Em nêu vài yêu n ớc d,nhà Khởi nghĩa Cao BáQuát Quát (? 1854 nétnho Cao Bá 1856 ) Năm Giới thiệu 1855, Caokhởi Bá Quát hy nghĩa sinh Cao Bá Quát ? - Năm 1856, khởi nghĩa bị dậplàtắt - Đây khởi nghĩa nông dân có tham gia tích cực nhiều nho sỹ Cao Bá Quát Tiết 60 : chế độ phong kiến nhà nguyễn Ii dậy nhân dân 1, Đời sống nhân dân dới triều Nguyễn : 2, Các dậy nhân dân: Học sinh thảo luận nhóm - Câu : Vì khởi nghĩa thất bại ? - Câu : Các khởi nghĩa chứng tỏ điều ? Nguyên nhân thất bại - Các khởi nghĩa thất bại : - Phong trào đấu tranh diễn rầm rộ nhng phân tán, thiếu liên kết lực l ợng - Triều đình nhà Nguyễn đàn áp dã man ý nghĩa - Các khởi nghĩa diễn rộng khắp thể : -Tinh thần đấu tranh anh dũng tầng lớp nhân dân chống lại nhà Nguyễn - Báo trớc sụp đổ tất yếu triều đình phong kiến nhà Nguyễn Tiết 60 : chế độ phong kiến nhà nguyễn Ii dậy nhân dân 1, Đời sống nhân dân dới triều - Đời sống Nguyễn : nhân dân ta ngày khổ cực : + Địa chủ cờng hào cớp ruộng, quan lại tham nhũng + Tô thuế nặng nề, dịch bệnh, đói 2, Các dậy : a, Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 1827 ) b, Khởi nghĩa Nông Văn Vân ( 1833 1835 ) c, Khởi nghĩa Lê Văn Khôi ( 1833 1835 ) d, Khởi nghĩa Cao Bá Quát ( 1854 1856 ) Củng cố kiến thức -Hoàn thành bảng sau : Những dậy nhân dân chống vơng triều Nguyễn nửa đầu TK XIX Tên khởi nghĩa Phan Bá Vành Nông Văn Vân Lê Văn Khôi Cao Bá Quát Thời gian Địa bàn hoạt động Kết 18211827 Nam Định, Thái Bình, Hải Dơng, Quảng Yên Thất bại 18331835 18331835 18541856 - Cao Bằng tỉnh miền núi Việt Bắc Thất bại - Gia Định tỉnh Nam SơnKì Tây, Hà Nội, Bắc Ninh Thất bại Thất bại Củng cố kiến thức Chọn đáp án ... TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ BÀI TẬP KIỂM TRA BÀI TẬP KIỂM TRA * * HS: HS: Quang Trung đã có những biện pháp gì để Quang Trung đã có những biện pháp gì để khôi phục kinh tế, ổn định xã hội, phát triển khôi phục kinh tế, ổn định xã hội, phát triển văn hóa dân tộc? văn hóa dân tộc? TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ CHƯƠNG VI: CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN TIẾT 59: I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH - Quá trình nhà Nguyễn thành lập - Quá trình nhà Nguyễn thành lập - Những biện pháp nhà Nguyễn đã thực hiện để lập - Những biện pháp nhà Nguyễn đã thực hiện để lập lại chế độ phong kiến tập quyền (hành chính, lại chế độ phong kiến tập quyền (hành chính, luật pháp, quân đội, đối ngoại) luật pháp, quân đội, đối ngoại) - Tình hình kinh tế nước ta dưới thời Nguyễn - Tình hình kinh tế nước ta dưới thời Nguyễn   đời sống nhân dân ta. đời sống nhân dân ta. - Nhận xét về triều đình nhà Nguyễn. - Nhận xét về triều đình nhà Nguyễn. TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ THẢO LUẬN NHÓM * Nhà Nguyễn đã thực hiện những chính sách để củng cố chế độ phong kiến tập quyền: + Tổ 1: Về hành chính + Tổ 2: Về luật pháp + Tổ 3: Về quân đội + Tổ 4: Về đối ngoại TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Gia Định Quy Nhơn Phú Xuân Bắc Giang 1790 6-1801 1802 TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền - Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long. Lên ngôi Hoàng đế, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô a) Về hành chính TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ [...]... lượng quân đội - TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Quan võ thời Nguyễn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Lính cận vệ thời Nguyễn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1 Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a) Về hành chính - Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long Lên ngôi Hoàng đế, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô -Củng cố chế độ phong kiến tập quyền - Chia nước...TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1 Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a) Về hành Lăng Taj – ma – han CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI TIẾT HỌC LỊCH SỬ CỦA LỚP VỚI TIẾT HỌC LỊCH SỬ CỦA LỚP 7A5 7A5 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Điền từ hoặc cụm từ vòa những chỗ chống trong đoạn viết sau Điền từ hoặc cụm từ vòa những chỗ chống trong đoạn viết sau : : “ “ Ở phía nam, Nguyễn Ánh đang tìm cách đánh Ở phía nam, Nguyễn Ánh đang tìm cách đánh ra Quang Trung quyết đònh mở ra Quang Trung quyết đònh mở cuộc , hoàn toàn lực lượng Nguyễn cuộc , hoàn toàn lực lượng Nguyễn Ánh ở Gia Đònh. Tiếc thay kế hoạch đang tiến hành khẩn Ánh ở Gia Đònh. Tiếc thay kế hoạch đang tiến hành khẩn trương thì ngày , Quang Trung đột ngột từ trần. trương thì ngày , Quang Trung đột ngột từ trần. Quang Toản lên nối ngôi, nhưng không đủ , Quang Toản lên nối ngôi, nhưng không đủ , và điều hành công việc quốc gia. Nội bộ triều và điều hành công việc quốc gia. Nội bộ triều đình Phú Xuân nảy sinh đình Phú Xuân nảy sinh Và ” Và ” 16-9-1792 năng lực tiêu diệt tấn công Quy Nhơn uy tín mâu thuẫn suy yếu nhanh chóng CHƯƠNG VI CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ tình hình chính trò – quân sự II/ Các cuộc nổi dậy của nhân dân CHƯƠNG VI CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ Tình hình chính trò – quân sự 1.Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a. Hoàn cảnh thành lập 1. 1. Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền tập quyền a. Hoàn cảnh thành lập a. Hoàn cảnh thành lập Năm 1802 Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, lập ra nhà Nguyễn, lấy niên hiệu Gia long và đóng đô ở Phú Xuân . . • ? Nhà nguyễn được thành lập trong hoàn cảnh nào? VUA GIA LONG VUA GIA LONG Tên thật là Nguyễ Phúc Ánh, còn có hai Tên thật là Nguyễ Phúc Ánh, còn có hai tên gọi khác là Chủng và Noãn. Nguyễn tên gọi khác là Chủng và Noãn. Nguyễn Ánh sinh ngày 15 tháng giêng năm Ánh sinh ngày 15 tháng giêng năm Nhâm Ngọ (1762), là con trai thứ ba của Nhâm Ngọ (1762), là con trai thứ ba của hoàng tử Nguyễn Phúc Côn. hoàng tử Nguyễn Phúc Côn. Tháng 3 năm Quý Sửu (1793), Nguyễn Tháng 3 năm Quý Sửu (1793), Nguyễn nh bắt đầu đem hai đạo quân thủy-bộ nh bắt đầu đem hai đạo quân thủy-bộ tiến Nhiệt liệt chào mừng các Thầy, Cô giáo đến dự giờ. Môn Lịch Sử Lớp 7 [...]... điện, chùa chiền nổi tiếng CỦNG CỐ BÀI HỌC Bài tập 1: Nối tên các tác giả với tác phẩm mà họ đã sáng tác CÁC TÁC PHẨM CÁC TÁC GIẢ a Lịch triều hiến chương loại chí b Đại Việt thông sử A Nguyễn Du c Truyện Kiều C Lê Quý Đôn d Chinh phụ ngâm D Phan Huy Chú B Đoàn Thị Điễm Bài tập 2: Nối tên địa danh với những công trình kiến trúc nổi tiếng có ở địa danh đó CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC a Chùa Tây Phương b Đình... “Chinh phụ dựngkhúc” đầu văn (11 3 Tác ngôi táccó nội kiến ngâm (11tiếng quannướchọc nào 9 Kinhcủa chùa cóhọc đầuđã các vua Nguyễn? (3(7vào 5 Nơi cóđô kỉđược nổi xâytẩmchữthế kỉcủa ai? (11 taô)ô) ô) 7 Tranh cungXIII-nửatiếng thế kỉ vua loại nào? dân văn 8 Cửu đỉnh điện, lăng đầu từ triều vua phong ô) 4 CuốiphẩmHuế đượcdungđâu?nổi Nôm thứ XIX kỉ ô )kiến, 1 đầu thế kỷ XIX là: (10 ô) nửa bênh (13 triển... Kiều của Nguyễn Du ra đời - Xuất hiện hàng loạt nhà thơ nữ như Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan - Văn học Việt Nam thời kì này đã phản ánh phong phú và sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời - Tuồng, chèo, dân ca các miền nở rộ - Văn nghệ dân gian và tranh dân gian phát triển rất phong phú, thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc - Có 18 vị tổ ở chùa Tây Phương và 9 đỉnh đồng ở Huế - Nhiều công trình kiến trúc... với những công trình kiến trúc nổi tiếng có ở địa danh đó CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC a Chùa Tây Phương b Đình làng Đình Bảng c Lăng tẩm các Vua Nguyễn d Khuê Văn Các ĐỊA DANH A Bắc Ninh B Huế C Hà Nội D Hà Tây Bài tập 3: Điền vào ô chữ theo nội dung gợi ý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H C H Đ V Ă T T C U Ồ Ù O N R R N G X A À H U A G I U T N Ọ Y N Đ A H   T C Ệ H I L U N Y H C N Đ Ệ O Ế H P Ị H K Ô N N Ư H Đ Ữ I N... Diên Thọ Nội thất Cung Diên Thọ Lăng Gia Long Vua Gia Long (1802-1919) Lăng Minh Mạng Vua Minh Mạng (1820-1840) Lăng Thiệu Trị Vua Tự Đức (1848-1883) Lăng Tự Đức Vua Bảo Đại (1925-1945) I.3 KIẾN TRÚC - Kiến trúc độc đáo - Nghệ thuật tạc tượng, đúc đồng rất tài hoa THẢO LUẬN Em hãy nêu những nét đặc sắc trong văn học-nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII-nửa đầu thế kỉ XIX? NÉT ĐẶC SẮC TRONG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT...Đặc điểm của tranh dân gian - Mang đậm tính dân tộc - Phản ánh mọi mặt sinh hoạt và nguyện vọng của nhân dân I.3 KIẾN TRÚC Chùa Tây Phương ở Hà Tây Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Ngọ Môn-Kinh[...]... B¸o tríc sù sơp ®ỉ tÊt u cđa triỊu ®×nh phong kiÕn nhµ Ngun TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 1, §êi sèng cđa nh©n d©n díi triỊu Ngun : - §êi sèng nh©n d©n ta ngµy cµng khỉ cùc do : + §Þa chđ cêng hµo cíp rng, quan l¹i tham nhòng + T« th nỈng nỊ, dÞch bƯnh, ®ãi kÐm 2, C¸c cc nỉi dËy : a, Khëi nghÜa Phan B¸ Vµnh ( 1821 – 1 827 ) b, Khëi nghÜa N«ng V¨n V©n ( 1833... cùc cđa nhiỊu nho sü Cao B¸ Qu¸t TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 1, §êi sèng cđa nh©n d©n díi triỊu Ngun : 2, C¸c cc nỉi dËy cđa nh©n d©n: Häc sinh th¶o ln nhãm - C©u 1 : V× sao c¸c cc khëi nghÜa ®Ịu thÊt b¹i ? - C©u 2 : C¸c cc khëi nghÜa trªn chøng tá ®iỊu g× ? Nguyªn nh©n thÊt b¹i - C¸c cc khëi nghÜa ®Ịu thÊt b¹i do : - Phong trµo ®Êu tranh diƠn ra rÇm ré nh ng...2, C¸c cc nỉi dËy : a, Khëi nghÜa Phan B¸ Vµnh ( 1821 – 1 827 ) b, Khëi nghÜa N«ng V¨n V©n ( 1833 – 1835 ) c, Khëi nghÜa Lª V¨n Kh«i ( 1833 – 1835 ) : - Lª V¨n Kh«i lµ Thỉ nÐt ë Em h·y giíi thiƯu ®«i hµo vỊCao B»ng, sau vµo Nam ( Con nu«i Lª V¨n kh«i ? Tỉng trÊn... ) Tù xng B×nh Xiªm xem Nam §¹i nguyªn so¸i… - N¨m 1834, Lª V¨n Kh«i qua ®êi, con trai «ng lªn thay - N¨m 1835, khëi nghÜa bÞ dËp t¾t Gia §Þnh 2, C¸c cc nỉi dËy : a, Khëi nghÜa Phan B¸ Vµnh ( 1821 – 1 827 ) S¬n T©y b, Khëi nghÜa N«ng V¨n V©n ( 1833 – 1835 ) c, Khëi nghÜa Lª V¨n Kh«i ( 1833 – 1835 ) d, Khëi nghÜa Cao B¸ Qu¸t ( 1854 – 1856 ) -Mét h·y nªu lçi l¹c, mét vỊ Em nhµ th¬ mét vµi nÐt nhµ nho yªu... nghÜa Cao B¸ Qu¸t ( 1854 – 1856 ) Cđng cè kiÕn thøc -Hoµn thµnh b¶ng sau : Nh÷ng cc nỉi dËy cđa nh©n d©n chèng v¬ng triỊu Ngun nưa ®Çu TK XIX Tªn khëi nghÜa Thêi gian §Þa bµn ho¹t ®éng Phan B¸ Vµnh 1821-1 827 Nam §Þnh, Th¸i B×nh, H¶i D¬ng, Qu¶ng Yªn - Cao B»ng vµ c¸c tØnh miỊn nói ViƯt B¾c ThÊt b¹i - Gia §Þnh vµ c¸c tØnh Nam K× ThÊt b¹i S¬n T©y, Hµ Néi, B¾c Ninh ThÊt b¹i N«ng V¨n V©n 1833-1835 Lª V¨n Kh«i ... dân chống lại nhà Nguyễn - Báo trớc sụp đổ tất yếu triều đình phong kiến nhà Nguyễn Tiết 60 : chế độ phong kiến nhà nguyễn Ii dậy nhân dân 1, Đời sống nhân dân dới triều - Đời sống Nguyễn : nhân.. .Bài 27 tiết 60 Chế độ phong kiến nhà nguyễn Ii dậy nhân dân Giáo viên : Nguyễn Thị Huyền Nga Kiểm tra cũ Nhà Nguyễn thành lập củng cố thống trị nh ? -Năm 1802, Nguyễn ánh đặt... chống )dân dân quyền nhà Nguyễn Thái độ với em quyền phong Qua đọccủa đoạn trích trên, có nhận xét -kiến Năm 1849 Nguyễn 1850, dịch nớc làm 60 vạn ngời chết nhà ? lớn quyền phong kiến ? nớc -chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Từ khóa liên quan