220 câu hỏi tin học ôn thi công chức có đáp án đầy đủ

13 2,120 133
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2017, 07:31

856 câu hỏi tin học ôn thi công chức thuế 2015 (có đáp án) Phương án dấu * là Đáp án đúng STT CÂU HỎI A B C D Câu 1 Ấn chuột phải vào một thư mục, chọn Properties. Thao tác này thể: Xem các thông tin chi tiết của thư mục Đổi tên thư mục Thiết đặt các thuộc tính (chỉ đọc, ẩn…) cho thư mục *Cả A và C đều đúng Câu 2 Bấm phím nào trong các phím sau dùng để nới rộng một cấp Folder trên cửa sổ TreeView của Windows Explorer: Mũi tên lên Mũi tên xuống *Mũi tên qua trái Mũi tên qua phải Câu 3 Chọn cách nào trong các cách sau để chuyển qua lại giữa các ứng dụng đang được kích hoạt trên Windows: Dùng chuột kích chọn vào tên ứng dụng ở trên TaskBar Dùng tổ hợp phím Alt + Tab để chọn ứng dụng cần làm việc Cả A và B đều không được *Cả A và B đều được Câu 4 Chọn câu phát biểu không chính xác: Chọn một Folder/ File: kích chuột tại tên Folder/ File Chọn nhiều Folder, File liên tục: Kích chuột tại tên Folder/ File đầu tiên, rồi nhấn giữ phím Shift và kích chuột tại tên Folder/ File *Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Shift trong khi kích chuột tại tên các Folder File Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Ctrl trong khi kích chuột tại tên các Folder File cuối Câu 5 thể Copy toàn bộ cài đặt Windows XP Vào ổ đĩa Flash USB dung lượng 256MB được không: Hoàn toàn được *Không thể được vì bộ cài đặt WindowsXP lớn hơn 256 Mb Câu A đúng Không câu trả lời nào đúng Câu 6 Control Box là một hộp chứa các lệnh để: Đóng một cửa sổ Cực đại kích thước cửa sổ Cực tiểu kích thước cửa sổ *Tất cả các lệnh trên Câu 7 Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng của tên File/Folder đã được Windows nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT, INI ), ta phải Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình): Keyboard Date/Time System *Folder Options Câu 8 Để cài đặt máy in ta thực hiện các thao tác: Start -Settings - Printers and Faxes Start -Settings - Control Panel - Printers and Faxes *Câu A và B đều đúng Câu A và B đều sai Câu 9 Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn từng biểu tượng một đồng Alt *Ctrl Enter Shift thời bấm giữ phím: Câu 10 Để chọn liên tiếp các biểu tượng (Shorcut) trên nền Desktop, ta nhấn giữ phím nào khi kích chuột: Alt Ctrl Tab *Shift Câu 11 Để chụp lại toàn bộ màn hình đang sử dụng ta bấm phím nào sau đây trên bàn phím: Scroll Lock Pause Insert *Print Screen Câu 12 Để chuyển đổi qua lại giữa các trình ứng dụng đang được kích hoạt, ta sử dụng: *Tổ hợp phím Alt + Tab Tổ hợp phím Ctrl + Tab Tổ hợp phím Shift + Tab Tổ hợp phím Ctrl + C Câu 13 Để cực đại hoá kích thước cửa sổ, ta thực hiện: Kích vào nút Maximize Mở ControlBox và chọn Maximize Double Click vào Title Bar của cửa sổ *Các cách trên đều được Câu 14 Để di chuyển một cửa sổ hiện hành trong môi trường Windows, ta thực hiện thao tác nào sau đây trên thanh tiêu đề của cửa sổ: Double click chuột Click chuột Right click chuột *Drag Câu 15 Để di chuyển một File hay một Folder trong Panel phải của Windows Explorer, sau khi chọn File hoặc Folder cần di chuyển, ta thực hiện: *Nhấn Ctrl + X sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + P sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + C sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + X sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + C Câu 16 Để điều chỉnh kiểu định dạng Ngày Tháng Năm và Thời Gian, ta phải Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình): Keyboard Date/Time System *Regional Settings Câu 17 Để đóng một cửa sổ ứng dụng thực hiện: Click nút Close trên thanh tiêu đề của cửa sổ trình ứng dụng Bấm tổ hợp phím Alt + F4 *Cả A và B đều đúng Cả A và CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG (Phục vụ thi tuyển công chức, viên chức) I Phần : Windows- Internet Câu : Để cài đặt thêm Font môi trường Windows, ta dùng chức năng: A Desktop Control Panel B System Control Panel C Regional Settings Control Panel D Fonts Control Panel Câu : 1MB (Mega byte) : A 1024 GB B 1024 KB C 1000 KB D 1000B Câu : thể hồi phục (restore) tập tin bị xoá sau nhấn phím Delete cách: A Mở Recycle Bin B Mở Internet Explorer C Mở My Computer D Mở My Documents Câu : Đặc điểm Virus máy tính là: A Phá hoại B Lây lan C Tự nhân D Cả câu A,B,C Câu : Để chọn cửa sổ chương trình cần làm việc Windows ta chọn: A Nhấn chọn biểu tượng chương trình Taskbar B Nhấn giữ phím Alt gõ phím Tab chọn chương trình C (A) (B) D (A) (B) sai Câu : Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ Folder File ta thực hiện: A Chọn menu View B Ch C Ch D Ch Câu : Để tạo biểu tượng (Shotcut) chương trình lên hình Desktop, bấm chuột phải vào tập tin cần tạo shortcut chọn: A New\ Folder C Copy B Creat Shortcut D Cả B, C Câu : Đơn vị đo thông tin nhỏ : A Byte B Kilobite C Bit D.Megabyte Câu : Hệ điều hành Windows hệ điều hành có: A Giao diện đồ họa C Đa nhiệm B Màn hình động D.Các ý Câu 10 : Khi điện, thông tin lưu trữ thành phần sau bị mất: A ROM B CPU C RAM D Đĩa cứng Câu 11 : Khi muốn xếp biểu tượng Desktop ta tiến hành cách sau đây: A Nhấp chuột phải Desktop, chọn Arrange Icons By B Nhấp chuột phải My Computer, chọn Arrange Icons By C Nhấp chuột phải nút Start, chọn New shortcut D Nhấp chuột phải nút Start, chọn Arrange Icons By Câu 12 : Khi tìm kiếm tập tin, thư mục ký tự " * " dùng để: A Không thể thay cho ký tự C Thay cho dấu cách B Thay cho ký tự D Thay cho số ký tự Câu 13 : Kiểu nhập liệu ngày tháng hệ điều hành qui định A Control Panel - Date/Time B Control Panel - System C Control Panel - Display D Control Panel - Regional Options Câu 14 : Loại thiết bị sau lưu trữ liệu dạng từ : A Đĩa cứng B Đĩa CD C Cả A, B D Cả A, B sai Câu 15 : Muốn đóng cửa sổ chương trình ta chọn: A.Ctrl+X B Edit\ Close C.Alt+F4 D.Cả A, B, C Câu 16 : Muốn tạo thư mục ổ đĩa D: \ Windows, ta đứng ổ đĩa D:\ Chọn A File\New\Folder B File\New\Short cut C Edit\New\Folder D Insert\New\Folder Câu 17 : Muốn xóa chương trình Windows ta dùng cách sau đâ y : A Xóa biểu tượng hình B Vào Control panel chọn Add Remome Hardward C Vào Control panel chọn Add Remome Program… D Các câu A B Câu 18 : Muốn xóa tập tin Windows ta thực : chọn tập tin cần xóa & thao tác: A Nhấn phím Delete B Nhấn phím Shift-Delete C Nhấn chuột phải vào \Delete D Các câu A,B, C Câu 19 : Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất đối tượng cửa sổ Folder tại, ta nhấn phím: A F8 B F7 C Ctrl-A D A,B,C sai Câu 20 : Trong Windows, để đổi tên Folder/File, ta thực hiện: A Chọn Folder/File -> File/Rename -> gõ tên -> enter B Kích nút phải chuột Folder/ File -> Delete -> gõ tên -> Enter C Chọn Folder/ File -> Edit/Rename ->gõ tên -> enter D Chọn Folder/ File -> File/new/folder -> gõ tên ->enter Câu 21 : Trong Windows, tệp : A thể chứa folder C Cả hai câu a,b C thể chứa tệp khác D Cả hai câu a,b sai Câu 22 : Để thay đổi hình Wind ows ta thực : A Click phải chọn Properties\Background B Click phải chọn Properties\Destop C Click phải chọn Properties\Screen Save D Tất ý sai Câu 23 : Muốn xếp biểu tượng desktop theo tên ta click phải trêndesktop chọn Arrange Icon chọn: A Name B Size C Type D Modified Câu 24 : Khi đăng ký địa email mạng internet A.không trùng tên với người mạng B.có thể trùng tên máy chủ C.có thể trùng tên khác máy chủ D.có thể trùng tên Câu 25 : Để xem thông tin dung lượng nhãn ổ đĩa ta thực hiện: A.Click chuột phải vào ổ đĩa cần xem -> chọn properties->Disk CleanUp B.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Format C.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn properties D.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Properties->Sharing… Câu 26 : Trong Windows Explorer để đánh dấu tất đối tượng ta chọn lệnh: A Edit->Select all B bấm tổ hợp Ctrl+Z D Tất sai C Insert-> Selecte All Câu 27 : Phím Print Screen tác dụng gì? A.Cuộn hình Clipboard B.Chụp hình lưu vào C.Tắt /Mở dãy phím số D.Tắt máy Câu 28 : Trong Windows muốn xóa liệu không cho phục hồi ta làm: a A Chọn đối tượng cần xóa bấm phím Delete b B Chọn đối tượng cần xóa -> chuột phải-> Delete c C Chọn đối tượng cần xóa -> Ctrl+Delete D Chọn đối tượng cần xóa -> Shift+Delete Câu 29 : A Mở cửa sổ My Computer B Hiển thị nội dung menu Start Windows XP C Xuất hộp thoại Run D Không tác dụng bấm phím Câu 30 : Trong hệ điều hành Windows XP, tổ hợp phím Ctrl -Alt-Del tác dụng : A Khởi động lại máy tính B Hiển thị hộp thoại Windows task Manager C Xuất hộp thoại Run D Tổ hợp phím Không tác dụng Câu 31 : Khi kích đúp chuột vào tiêu đề cửa sổ kích thước cực đại hệ điều hành Windows : A Thu cửa sổ kích thước trước B Thu cửa sổ kích thước cực tiểu C Chuyển chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ D Đóng cửa sổ Câu 32 : Để tìm kiếm tập tin ta chọn lệnh: Trong hệ điều hành Windows XP phím tác dụng : A Start->Run B Start->Find(Search) ...CauHoi 839 CÂU HỎI TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC ĐÁP ÁN (Dấu * câu đáp án) STT Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu hỏi a b c d Xem thông tin chi tiết thư mục Đổi tên thư mục Thiết đặt thuộc tính (chỉ đọc, ẩn…) cho thư mục *Cả A C Mũi tên lên Mũi tên xuống Dùng tổ hợp phím Alt + Dùng chuột kích chọn vào tên Tab để chọn ứng dụng cần ứng dụng TaskBar làm việc Chọn nhiều Folder, File liên tục: Kích chuột tên Folder/ File đầu tiên, nhấn giữ phím Shift Chọn Folder/ File: kích kích chuột tên Folder/ Chọn câu phát biểu không xác: chuột tên Folder/ File File cuối thể Copy toàn cài đặt Windows XP *Không thể cài Vào ổ đĩa Flash USB dung lượng 256MB đặt WindowsXP lớn không: Hoàn toàn 256 Mb *Mũi tên qua trái Mũi tên qua phải Control Box hộp chứa lệnh để: Đóng cửa sổ Để ẩn phần mở rộng tên File/Folder Windows nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT, INI ), ta phải Double Click chuột vào biểu tượng cửa sổ Control Panel (Xem hình): Keyboard Start -Settings - Printers and Để cài đặt máy in ta thực thao tác: Faxes Để chọn biểu tượng nằm cách hình Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn biểu tượng đồng thời bấm giữ phím: Alt Để chọn liên tiếp biểu tượng (Shorcut) Desktop, ta nhấn giữ phím kích chuột: Alt Cực đại kích thước cửa sổ Cực tiểu kích thước cửa sổ *Tất lệnh Date/Time Start -Settings - Control Panel - Printers and Faxes System *Folder Options *Câu A B Câu A B sai *Ctrl Enter Shift Ctrl Tab *Shift Pause Insert *Print Screen Tổ hợp phím Ctrl + Tab Mở ControlBox chọn Maximize Tổ hợp phím Shift + Tab Tổ hợp phím Ctrl + C Double Click vào Title Bar cửa sổ *Các cách Ấn chuột phải vào thư mục, chọn Properties Thao tác thể: Bấm phím phím sau dùng để nới rộng cấp Folder cửa sổ TreeView Windows Explorer: Chọn cách cách sau để chuyển qua lại ứng dụng kích hoạt Windows: Để chụp lại toàn hình sử dụng ta bấm phím sau bàn phím: Scroll Lock Để chuyển đổi qua lại trình ứng dụng kích hoạt, ta sử dụng: *Tổ hợp phím Alt + Tab Để cực đại hoá kích thước cửa sổ, ta thực hiện: Kích vào nút Maximize Page Cả A B không *Cả A B *Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Shift kích chuột tên Folder File Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Ctrl kích chuột tên Folder File Câu A Không câu trả lời CauHoi Câu 16 Để di chuyển cửa sổ hành môi trường Windows, ta thực thao tác sau tiêu đề cửa sổ: Để di chuyển File hay Folder Panel phải Windows Explorer, sau chọn File Folder cần di chuyển, ta thực hiện: Để điều chỉnh kiểu định dạng Ngày Tháng Năm Thời Gian, ta phải Double Click chuột vào biểu tượng cửa sổ Control Panel (Xem hình): Câu 17 Để đóng cửa sổ ứng dụng thực hiện: Câu 14 Câu 15 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Double click chuột Click chuột Nhấn Ctrl + P sau di *Nhấn Ctrl + X sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nơi cần di chuyển chuyển đến nhấn Ctrl + đến nhấn Ctrl + V V Right click chuột *Drag Nhấn Ctrl + C sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + Nhấn Ctrl + X sau di chuyển đến V nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + C Keyboard System *Regional Settings *Cả A B Cả A B sai Click nút Close tiêu đề cửa sổ trình ứng dụng Bấm tổ hợp phím Alt + F4 Nhắp chuột vào hộp điều Để đóng cửa sổ ứng dụng Nhắp chuột vào nút Close khiển ControlBox, chọn Windows ta thực thao tác sau: góc phải cửa sổ ứng dụng Close Click nút Close tiêu Để đóng ứng dụng chạy, ta thực đề cửa sổ trình ứng dụng hiện: Bấm tổ hợp phím Alt + F4 *Vào Tools - Folder Để giấu Folder File đặt thuộc Options - View - chọn Do tính Hidden, Windows Explore, ta thực Vào View - Customize This not Show Hidden Files or hiện: Folder - General - Hidden Folder Start -Setting - TaskBar & *Start - Setting - TaskBar & Start Menu 839 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2014 Chào các bạn mình sưu tầm số câu trắc nghiệm tin học VP cho các bạn ôn thi công chức ( Dấu *là đáp án nhé.Các bạn vừa làm vừa check máy tính sẽ nhớ lâu nhé THực hành nhiều mới nhớ được.) STT CÂU HỎI A B C D Câu Ấn chuột phải vào thư mục, chọn Properties Thao tác thể: Xem thông tin chi tiết thư mục Đổi tên thư mục Thiết đặt thuộc tính (chỉ đọc, ẩn…) cho thư mục *Cả A C Mũi tên lên Mũi tên xuống *Mũi tên qua trái Mũi tên qua phải Dùng chuột kích chọn vào tên ứng dụng TaskBar Dùng tổ hợp phím Alt + Tab để chọn ứng dụng cần làm việc Chọn nhiều Folder, File liên tục: Kích chuột tên Folder/ File đầu tiên, nhấn giữ phím Shift kích chuột tên Folder/ File cuối *Không thể cài đặt WindowsXP lớn 256 Mb Cả A B không *Cả A B *Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Shift kích chuột tên Folder File Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Ctrl kích chuột tên Folder File Câu A Không câu trả lời Câu Câu Bấm phím phím sau dùng để nới rộng cấp Folder cửa sổ TreeView Windows Explorer: Chọn cách cách sau để chuyển qua lại ứng dụng kích hoạt Windows: Câu Chọn câu phát biểu không xác: Chọn Folder/ File: kích chuột tên Folder/ File Câu thể Copy toàn cài đặt Windows XP Vào ổ đĩa Flash USB dung lượng 256MB không: Hoàn toàn Câu Control Box hộp chứa lệnh để: Đóng cửa sổ Cực đại kích thước cửa sổ Cực tiểu kích thước cửa sổ *Tất lệnh Câu Để ẩn phần mở rộng tên File/Folder Windows nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT, INI ), ta phải Double Click chuột vào biểu tượng cửa sổ Control Panel (Xem hình): Keyboard Date/Time System *Folder Options Câu Để cài đặt máy in ta thực thao tác: Start -Settings - Printers and Faxes Start -Settings - Control Panel - Printers and Faxes *Câu A B Câu A B sai Câu Để chọn biểu tượng nằm cách hình Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn biểu tượng đồng thời bấm giữ phím: Alt *Ctrl Enter Shift Câu 10 Để chọn liên tiếp biểu tượng (Shorcut) Desktop, ta nhấn giữ phím kích chuột: Alt Ctrl Tab *Shift Câu 11 Để chụp lại toàn hình sử dụng ta bấm phím sau bàn phím: Scroll Lock Pause Insert *Print Screen Câu 12 Câu 13 Để chuyển đổi qua lại trình ứng dụng kích hoạt, ta sử dụng: *Tổ hợp phím Alt + Tab Tổ hợp phím Ctrl + Tab Tổ hợp phím Shift + Tab Tổ hợp phím Ctrl + C Để cực đại hoá kích thước cửa sổ, ta thực hiện: Kích vào nút Maximize Mở ControlBox chọn Maximize Double Click vào Title Bar cửa sổ *Các cách Câu 14 Để di chuyển cửa sổ hành môi trường Windows, ta thực thao tác sau tiêu đề cửa sổ: Double click chuột Click chuột Right click chuột *Drag Câu 15 Để di chuyển File hay Folder Panel phải Windows Explorer, sau chọn File Folder cần di chuyển, ta thực hiện: *Nhấn Ctrl + X sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + P sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + C sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + X sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + C Câu 16 Để điều chỉnh kiểu định dạng Ngày Tháng Năm Thời Gian, ta phải Double Click chuột vào biểu tượng cửa sổ Control Panel (Xem hình): Keyboard Date/Time System *Regional Settings Câu 17 Để đóng cửa sổ ứng dụng thực hiện: Bấm tổ hợp phím Alt + F4 *Cả A B Cả A B sai Câu 18 Để đóng cửa sổ ứng dụng Windows ta thực thao tác sau: Nhắp chuột vào hộp điều khiển ControlBox, chọn Close Bấm tổ hợp phím Alt + F4 *Tất câu Câu 19 Để đóng ứng dụng chạy, ta thực hiện: Bấm tổ hợp phím Alt + F4 RightClick chuột tên ứng dụng TaskBar chọn Close *Tất câu Câu 20 Để giấu Folder File đặt thuộc tính Hidden, Windows Explore, ta thực hiện: Cả A B Cả A B sai Câu 21 Để thị đồng hồ TaskBar ta thực hiện: Right click chuột vào chổ trống TaskBar - chọn Cascade Windows Right click chuột vào chỗ trống TaskBar ToolBars - Address Câu 22 Để hiển thị ngày hệ thống Taskbar, ta thực hiện: Click phải chuột Taskbar, chọn Lock the Taskbar Click phải chuột Desktop, chọn Properties, chọn Setting Clock Cả ba câu sai Câu 23 Để hiển thị phần mở rộng tập tin, I KHÁI NIỆM BẢN Văn sau ghi lưu nơi máy tính? a Bộ nhớ c Bộ nhớ b Bộ nhớ d Bộ nhớ Đơn vị đo lường nhỏ máy tính gì? a Bit c Mega byte b Byte d Kilo byte Cách chuyên đổi đơn vị đo lường máy tính sau đúng: a 1MB = 1024 Byte c 1MB = 1024 KB b 1MB = 1024 Kb d 1MB = 1024 GB II HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Trong Windows Explorer, muốn thay đổi hình thức hiển thị khung phải theo kiểu liệt kê chi tiết thông tin tên, kiểu, kích thước lưu trữ, ngày tạo hay sửa… ta chọn: a View\Thumbnails c View\Details b View\Arrage icons by d View\Status bar Trong My Computer, để xóa file tạm (Temporary Files), ta chọn: a Bấm chuột phải vào tên ổ cứng, c Bấm chuột vào tên ổ cứng, vào chọn mục Properties, sau bấm menu Tools, chọn Disk Cleanup nút Disk Cleanup b Bấm chuột vào tên ổ cứng, vào menu View, chọn Icons d Bấm chuột vào tên ổ cứng, vào menu Edit, chọn Disk Cleanup Để thiết lập chương trình bảo vệ hình Windows, hộp thoại Display Properties, ta chọn: a Trang Themes c Trang Screen Saver b Trang Destop d Trang Settings Trong Windows, để định dạng đĩa mềm, ta thực hiện: a Vào menu File, chọn Delete Disk c Vào menu File, chọn Format b Bấm chuột phải vào ổ đĩa, chọn Delete Disk d Bấm chuột phải vào ổ đĩa, chọn Format Trong Windows, muốn khôi phục lại tệp hay thư mục vừa bị bị xóa, ta thực hiện: a Trong Recycle Bin, vào menu File, c Trong Windows Explorer, chọn chọn Restore Edit\Undo b Control Panel\Add or remove d Câu a c III MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET Trong My Computer, ổ đĩa chia sẻ khác với ổ đĩa bình thường đặc điểm nào? a Ổ đĩa thêm hình c Ổ đĩa mầu vàng d Các phương án sai b Ổ đĩa thêm hình bàn tay 10 Để chia sẻ tệp cho nhiều người sử dụng, ta thực hiện: a Bấm chuột phải vào tệp, chọn Sharing c File\sharing b Edit\sharing d Các phương án sai 11 Để chia sẻ tài nguyên cho người khác ta đặt quyền gì: a Full control, Change, Read c Read, Write, Delete b Full control, Edit, Read d Full control, Read, Write 12 Để tìm kiếm nhanh thông tin Internet, ta vào trang web: a http://www.google.com c http://www.vnexpress.net b http://www.vnmedia.net d Các phương án sai 13 Trong Internet Explorer, để đặt trang Web ưa thích vào Favorites, ta thực sau: a Insert\Favorites c Favorites\insert b Tools\options\Favorites d Favorites\add 14 Trong cửa sổ Internet Options phần mềm Internet Explorer, để đặt địa home page, ta thiết lập trang: a General c Programs b Connections d Advanced 15 Để lấy thông tin từ trang điện tử Internet máy, ta thực sau: c File\Import and Export a File\Save as b File\Download d Các phương án sai 16 Để lấy tệp từ trang điện tử Internet máy, ta thực sau: a Bấm chuột phải vào tệp, chọn download c Bấm chuột vào tệp, chọn File\Download b Bấm chuột phải vào tệp, chọn save d Các phương án sai IV SOẠN THẢO VĂN BẢN VỚI MICROSOFT WORD 17 Để bảo vệ văn mở, ta dùng: a Tools\Protect document b File\Security Options c File\Save as, sau vào menu Tools\Security Options d Tools\Security Options 18 Để tìm kiếm thay băn bản, ta dùng phím tắt: a Ctrl + F6 c Ctrl + H d Ctrl + R b Ctrl + F 19 Để tạo bảng biểu, ta dùng: a Insert\Cell c Table\Insert b Insert\Table d Table\Cell 20 Để xếp liệu bảng biểu, ta dùng: a Format\Table c Table\Sort b Tool\Sort\Ascending d Các phương án sai 21 Để thiết lập công thức tính toán bảng biểu, ta dùng: a Insert\Formula c Table\Formula b Tool\Formula d Edit\Formula 22 Để đánh số trang văn bản, ta dùng: a File\Page Setup c View\Header and Footer b Insert\Page Numbers d Phương án b c 23 Để thiết lập chế độ tự động sửa lỗi văn bản, ta dùng: a Insert\AutoText c Tools\AutoCorrect b Format\AutoFormat d Table\AutoFit 24 Để thiết lập biểu đồ, ta dùng: a Tools\Diagram c Insert\Diagram b Tools\Picture\Chart d Insert\Picture\Chart 26 Để thiết lập mục lục văn bản, ta dùng: a Tools\AutoSummarize c Insert\Reference\Index and Table b Format\Styles and Formatting d Edit\Index and Table 27 Để kẻ bảng biểu, ta dùng: a Format\Border and Shading c Table\Table AutoFormat b Table\Border and Shading d Phương án a c 28 Đặt chế độ kiểm soát việc sửa văn bản, ta Module 1: Hiểu biết CNTT (100 câu) Nếu thứ tự khả lưu trữ từ cao đến thấp, chọn phương án phương án sau: - đĩa cứng - đĩa CD - đĩa mềm ứng - đĩa DVD - đĩa CD - đĩa mềm ứng - đĩa mềm - đĩa CD - đĩa DVD Nhìn vào tham số cấu hình máy vi tính: 1.8GHz, 20GB, 256MB bạn cho biết số 20GB điều gì? ốc độ xử lý CPU ợng ổ đĩa cứng ốc độ vòng quay ổ cứng CPU nghĩa là: ộ vi xử lý trung tâm ạch điện tử nhỏ bé máy tính ần mềm định bước thao tác máy tính Thiết bị lưu trữ sau tốc độ truy cập nhanh nhất: ềm ứng Trong thiết bị sau, thiết bị tốc độ truy xuất liệu chậm nhất: ềm Ưu điểm máy tính xách tay với máy tính để bàn là: ốc độ xử lý nhanh ộ bền cao ộng cao Chọn câu trả lời nhất: “Băng từ …” ết bị lưu trữ ết bị lưu trữ ết bị lưu trữ nhanh Đâu ví dụ phần mềm máy tính: mềm ệ điều hành Đâu ví dụ sách mật tốt: ọn mật mẫu tự cho người khác biết mật bạn ật phải giống lý lịch người sử dụng (ví dụ ngày tháng năm sinh, quê quán) 10 Đơn vị đo thông tin là: 11 Dung lượng cache CPU đo đơn vị: 12 Bảng mạch máy tính thường gọi là: 13 Độ rộng hệ thống đường truyền máy tính (bus) đo đơn vị: 14 Trình điều khiển thiết bị loại phần mềm đây: ệ điều hành ần mềm hệ thống ần mềm ứng dụng 15 Máy tính sau tốc độ tính toán nhanh nhất: Mainframe Personal Computer Mini Computer 16 Thiết bị nhập/xuất thiết bị: ột, Đĩa DVD, đĩa CD – ROM, ROM ột, bàn phím, máy in, hình, máy quét , Đĩa mềm 17 Sau thời gian sử dụng máy tính, bạn thấy máy tính chạy chậm nhiều, đặc biệt mở nhiều chương trình ứng dụng lúc Nguyên nhân khả cao nhất: ịp vi xử lý bị chậm lại ệ thống đường truyền bị thu hẹp 18 Dữ liệu phận sau bị ngắt nguồn điện: 19 Trong thiết bị sau đây, thiết bị thuộc nhóm thiết bị ngoại vi: 20 Thiết bị giúp máy tính kết nối Internet: ột 21 Tại dung lượng nhớ lớn nhớ nhiều lần: ộ nhớ chịu điều khiển trực tiếp từ hệ thống vào ộ nhớ không bị giới hạn không gian địa CPU ệ chế tạo nhớ rẻ nhớ 22 Chức tập ghi (Registers) là: ều khiển nhận lệnh ứa thông tin phục vụ cho hoạt động CPU ải mã lệnh thực thi lệnh 23 Cho biết chức bus địa chỉ: ịnh địa ô nhớ cần truy cập thuộc nhớ ịnh địa lệnh cần nạp vào CPU ịnh địa file cần truy cập ổ đĩa cứng 24 Loại đĩa quang ghi liệu nhiều lần: -ROM -RW -R 25 Chuẩn giao tiếp ổ đĩa cứng thông dụng chuẩn nào: 26 Bộ nhớ RAM ROM loại nhớ: Bộ nhớ (External memory) Bộ nhớ điều kiện (Conditional memory) Bộ nhớ (Internal memory) 27 Phát biểu phát biểu sau đây: ộ nhớ đĩa cứng, đĩa mềm, RAM, ROM ộ nhớ đĩa cứng, đĩa mềm ộ nhớ đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị Flash 28 Nhóm thiết bị dùng để nhập liệu: ột, máy in ột, máy quét 29 Modem gắn kết nối với máy tính thông qua với cổng sau đây: 30 Cổng PS/2 màu xanh cắm thiết bị sau đây: ột 31 Màn hình máy tính kết nối với máy tính qua cổng nào: 32 Cổng giao tiếp đồng thời truyền tín hiệu hình ảnh âm thanh: 33 Khi nhận thông báo lỗi “Non- system disk or disk error” Đây nguyên nhân nào: Chưa cài hệ điều hành, boot sector bị lỗi Dung lượng ổ đĩa cứng bị hạn chế ắm RAM 34 Cổng PS/2 màu tím cắm loại thiết bị nào: rd 35 Thiết bị dùng để bảo vệ máy tính nguồn điện không ổn định: ộ nguồn máy tính (PSU) ộ lưu điện(UPS) ầu bắc 36 Thiết bị thiết bị lưu trữ: Ổ cứng ềm 37 Khi bật máy tính mà máy tính kêu tiếng beep dài liên tục thiết bị sau đây: 38 Chuột không dây kết nối tín hiệu với máy tính kết nối không dây nào: 39 Trình tự xử lý thông tin máy tính điện tử là:  Ổ đĩa cứng  Màn hình ột  Màn hình  Ổ đĩa cứng ận thông tin  Xử lý thông tin  Xuất thông tin 40 Phần mềm sau phần mềm ứng dụng: 41 Đâu tên hệ điều hành: 42 Thuật ngữ GUI ngành công nghiệp máy tính nghĩa là: ện đồ họa người dùng ệ điều hành ần mềm tiện ích 43 Hệ điều hành sau không sử dụng giao diện đồ họa: -DOS 44 Đâu tên hệ quản trị sở liệu: Microsoft Access 45 Phát biểu sau sai: Máy vi tính soạn thảo văn mà không cần hệ điều hành Phải cài đặt hệ điều hành trước cài phần mềm ứng dụng khác C++ ngôn ngữ lập trình 46 Sau cài đặt hệ điều hành, hệ điều hành lưu trữ đâu: Bộ nhớ Bộ nhớ cache 47 Phần mềm sau phải trả phí quyền: 48 LAN thuật ngữ viết tắt cụm ... (CPU) D Thi t bị vào Câu 39 : Trong tình sau đây, máy tính thực thi công việc tốt người: A Khi dịch sách B Khi chẩn đoán bệnh C Khi phân tích tâm lý người D Khi thực phép toán phức tạp Câu 40... Panel C Regional Settings Control Panel D Fonts Control Panel Câu 37 : Thi t bị thi t bị sau thi t bị máy tính? A Bàn phím C Máy in B Chuột D Máy quét Câu 38 : Mọi tính toán máy tính thực tại:... tệp tin hệ điều hành Windows không cho phép: A Thư mục mẹ thư mục có tên trùng B Một ổ đĩa cứng vật lý phân chia thành nhiều ổ đĩa logic C Trong thư mục có thư mục tệp tin D Tạo tệp tin có chứa
- Xem thêm -

Xem thêm: 220 câu hỏi tin học ôn thi công chức có đáp án đầy đủ, 220 câu hỏi tin học ôn thi công chức có đáp án đầy đủ, 220 câu hỏi tin học ôn thi công chức có đáp án đầy đủ

Từ khóa liên quan