Tuần 7 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

25 2,269 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2017, 21:01

Giỏo ỏn tng hp lp A Nm hc 2017 - 2018 Tun 7: Th hai ngy thỏng 10 nm 2017 Ting Vit: TIT 1, 2: M R ( Thit k trang 204) ***************************************** Toỏn KIM TRA I MC TIấU : Kin thc: Tp trung vo ỏnh giỏ : - Nhn bit s lng phm vi 10 c vit cỏc s, nhn bit th t mi s v so sỏnh cỏc s dóy s t - 10 - Nhn bit hỡnh vuụng, hỡnh trũn, hỡnh tam giỏc K nng: Rốn HS k nng t lm bi cỏ nhõn tt hn Thỏi : Giỏo dc lũng say mờ, yờu thớch mụn Toỏn II CHUN B: - GV: Bi kim tra ca HS trờn giy in sn Mi em t - HS: Bỳt chỡ, ty II HOT NG DY HC: Cho HS lm bi kim tra Mc tiờu: HS lm bi GV ỏnh giỏ c s nhn bit s lng phm vi 10 c vit cỏc s, nhn bit th t mi s v so sỏnh cỏc s dóy s t - 10 Cỏch thc hin: - GV phỏt cho HS - Giỏo viờn c yờu cu ca bi - Hc sinh lm bi 35 phỳt v thu bi * bi: Bi 1: S Bi 2: S ? Tờn GV 4 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp A Nm hc 2017 - 2018 Bi 3: Vit cỏc s 9, 3, 1, 8, 4: a) Theo th t t n ln: b) Theo th t t ln n bộ: Bi4: >, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 7 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 7 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 7 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan