Nâng cao chất lượng dịch vụ internet băng rộng của viễn thông trà vinh (tt)

14 147 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2017, 16:38

TÓM TẮT Luận văn thạc sĩ “Nâng cao chất lượng dịch vụ internet băng rộng Viễn thông Trà Vinh” nghiên cứu từ tháng năm 2016 đến tháng năm 2016 Viễn thông Trà Vinh Đây đề tài thực theo phương pháp nghiên cứu định tính nâng cao chất lượng dịch vụ internet băng rộng Viễn thông Trà Vinh Nghiên cứu xác định thang đo, vấn 25 chuyên gia để hiệu chỉnh thang đo chất lượng dịch vụ internet băng rộng, kết thang đo gồm có nhân tố với 29 biến quan sát sau: (1) phương tiện hữu hình có biến quan sát, (2) đồng cảm có biến quan sát, (3) lực phục vụ có biến quan sát, (4) đáp ứng có biến quan sát, (5) tin cậy có biến quan sát (6) đường truyền có biến quan sát Khảo sát 209 khách hàng đánh giá nhân tố cấu thành chất lượng dịch vụ internet băng rộng, nhằm tìm điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân tồn Điều có ý nghĩa quan trọng để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ internet băng rộng Viễn thông Trà Vinh - Kết đạt được: Viễn thông Trà Vinh cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt quy chuẩn Việt Nam Về phía khách hàng đánh giá nhân tố cấu thành chất lượng dịch vụ internet băng rộng thể qua điểm trung bình nhân tố, mức yếu có nhân tố: phương tiện hữu hình, đồng cảm, lực phục vụ, đáp ứng; mức mạnh có nhân tố: tin cậy, đường truyền - Những tồn hạn chế: Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu Hạ tầng kỹ thuật mạng lưới chưa đồng Công tác quản trị doanh nghiệp yếu Hệ thống kênh phân phối dịch vụ ít, chưa chuyên nghiệp Tinh thần, thái độ phục vụ nhân viên chưa cao Dịch vụ chăm sóc khách hàng yếu Từ kết trên, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ internet băng rộng nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, góp phần giữ vững thị phần dịch vụ internet băng rộng Viễn thông Trà Vinh -iii- ABSTRACT Master thesis "Improving the quality of broadband internet services Tra Vinh Telecommunication" studied from March 2016 to September 2016 in Tra Vinh Telecommunications This is a topic to be implemented by the method of qualitative research to improve the quality of broadband internet services in Tra Vinh Telecommunications Research has identified the scale, interviewed 25 experts to calibrate the scale quality broadband internet service, resulting scale factor composed of to 29 variables observed as follows: (1) tangible means with observed variables, (2) empathy with observed variables, (3) capacity served with observed variables, (4) responsiveness with observed variables, (5) reliability with observed variables and (6) transmission with observed variables 209 customers were surveyed about the quality factors which constitute broadband internet services to find strengths, weaknesses, and influences This information is critical to improve the quality of broadband internet services of Tra Vinh Telecommunications - Result: Tra Vinh Telecommunication service providers ensure service quality to set standards of Vietnam On the client side, evaluation factors constitute quality broadband internet service demonstrated by the average score of factors, weak with factors: tangible, empathy, capacity to serve, responsiveness; strong level of factors: reliability, transmission line - The existence and limitations: Human resources did not meet requirements Network infrastructure is not uniform; Corporate governance is weak Distribution system has less services, less professional Spirit and service attitude of staff is not high Customer care services remain weak From the above results, the authors propose solutions to improve the quality of broadband internet services in order to better serve the needs of customers and contribute to maintaining the market share for broadband internet services Tra Vinh Telecommunications -iv- MỤC LỤC Trang Trang tựa Quyết định giao đề tài LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi DANH SÁCH CÁC BẢNG xiv DANH SÁCH CÁC HÌNH xvi PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀİ .1 MỤC TİÊU NGHİÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀİ 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể ĐỐİ TƯỢNG VÀ PHẠM Vİ NGHİÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀİ .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3 NHİỆM VỤ NGHİÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀİ PHƯƠNG PHÁP NGHİÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀİ .3 4.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu .3 4.2 Phương pháp phân tích KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN .5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ .6 1.1.1 Khái niệm dịch vụ -v- 1.1.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ 1.1.3 Đặc điểm chất lượng dịch vụ .7 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 1.1.4.1 Các yếu tố bên 1.1.4.2 Các yếu tố bên 10 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG .12 1.2.1 Khái niệm dịch vụ internet băng rộng .12 1.2.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ internet băng rộng 12 1.2.3 Đặc điểm dịch vụ internet băng rộng 12 1.2.4 Các loại hình dịch vụ internet băng rộng 14 1.2.5 Quy định chất lượng dịch vụ internet băng rộng 15 1.2.6 Quản lý, tự kiểm tra chất lượng dịch vụ internet băng rộng .15 1.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG .16 1.3.1 Nghiên cứu tác giả Hồ Minh Sánh 16 1.3.2 Nghiên cứu tác giả Phan Thị Kim Tuyến 17 1.3.3 Nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Hồng Kiều 18 1.3.4 Nghiên cứu tác giả Huỳnh Ngọc Yên .18 1.3.5 Nghiên cứu tác giả Phí Đông Quân 19 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG .19 1.5 LỰA CHỌN THANG ĐO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG 21 1.6 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ .23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỦA VIỄN THÔNG TRÀ VINH .25 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG TRÀ VINH 25 2.1.1 Khái quát trình hình thành Viễn thông Trà Vinh 25 2.1.2 Chức năng, ngành nghề kinh doanh 26 -vi- 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 26 2.1.3.1 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 27 2.1.3.2 Cơ cấu lao động theo độ tuổi giới tính 28 2.1.4 Cơ sở hạ tầng phục vụ cung cấp dịch vụ internet băng rộng 29 2.1.4.1 Mạng Man - E 29 2.1.4.2 Mạng truyền dẫn .30 2.1.4.3 Mạng băng rộng 30 2.1.4.4 Mạng ngoại vi 31 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ CỦA VIỄN THÔNG TRÀ VINH .32 2.2.1 Doanh thu dịch vụ, tỷ trọng dịch vụ internet băng rộng, mối quan hệ doanh thu sản lượng dịch vụ internet băng rộng 32 2.2.1.1 Doanh thu dịch vụ .32 2.2.1.2 Tỷ trọng doanh thu dịch vụ internet băng rộng .33 2.2.1.3 Mối quan hệ doanh thu sản lượng dịch vụ internet băng rộng 33 2.2.2 Sản lượng thuê bao dịch vụ, dịch vụ internet băng rộng 34 2.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG TẠI VIỄN THÔNG TRÀ VINH 35 2.3.1 Thị trường dịch vụ internet băng rộng .35 2.3.1.1 Dịch vụ internet băng rộng công nghệ ADSL 35 2.3.1.2 Dịch vụ internet băng rộng công nghệ FTTH/GPON .36 2.3.2 Mô tả dịch vụ internet băng rộng .37 2.3.3 Hệ thống kỹ thuật dịch vụ internet băng rộng 37 2.3.3.1 Mô hình dịch vụ dựa công nghệ ADSL .37 2.3.3.2 Mô hình dịch vụ dựa công nghệ FTTH/GPON 38 2.3.4 Quy trình thiết lập dịch vụ khắc phục hư hỏng dịch vụ internet băng rộng 39 2.3.4.1 Quy trình thiết lập dịch vụ internet băng rộng 39 2.3.4.2 Quy trình khắc phục hư hỏng dịch vụ internet băng rộng 40 -vii- 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG THÔNG RỘNG CỦA VIỄN THÔNG TRÀ VINH 41 2.4.1 Chất lượng dịch vụ internet băng rộng theo quy chuẩn Việt Nam 41 2.4.2 Khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ internet băng rộng .44 2.4.2.1 Khảo sát chuyên gia 44 2.4.2.2 Khảo sát khách hàng 45 2.4.3 Đánh giá thực trạng chất lượng dich vụ internet băng rộng 52 2.4.3.1 Kết đạt .52 2.4.3.2 Những hạn chế, tồn 53 2.4.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn .55 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỦA VIỄN THÔNG TRÀ VINH 58 3.1 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ VAI TRÒ DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG Ở TRÀ VINH 58 3.1.1 Xu hướng phát triển dịch vụ internet băng rộng .58 3.1.2 Vai trò dịch vụ internet băng rộng 59 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỦA VIỄN THÔNG TRÀ VINH .59 3.3 CĂN CỨ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP 60 3.4 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỦA VIỄN THÔNG TRÀ VINH 61 3.4.1 Giải pháp nhân tố phương tiện hữu hình 61 3.4.1.1 Nội dung giải pháp .61 3.4.1.2 Điều kiện thực giải pháp 63 3.4.1.3 Dự kiến kết giải pháp 64 3.4.1.4 Tính khả thi giải pháp 64 3.4.2 Giải pháp nhân tố đồng cảm 64 3.4.2.1 Nội dung giải pháp .64 3.4.2.2 Điều kiện thực giải pháp 66 -viii- 3.4.2.3 Dự kiến kết giải pháp 66 3.4.2.4 Tính khả thi giải pháp 66 3.4.3 Giải pháp nhân tố lực phục vụ 66 3.4.3.1 Nội dung giải pháp .66 3.4.3.2 Điều kiện thực giải pháp 69 3.4.3.3 Dự kiến kết giải pháp 69 3.4.3.4 Tính khả thi giải pháp 69 3.4.4 Giải pháp nhân tố đáp ứng .69 3.4.4.1 Nội dung giải pháp .69 3.4.4.2 Điều kiện thực giải pháp 70 3.4.4.3 Dự kiến kết giải pháp 70 3.4.4.4 Tính khả thi giải pháp 70 3.4.5 Giải pháp nhân tố tin cậy 70 3.4.5.1 Nội dung giải pháp .70 3.4.5.2 Điều kiện thực giải pháp 71 3.4.5.3 Dự kiến kết giải pháp 72 3.4.5.4 Tính khả thi giải pháp 72 3.4.6 Giải pháp nhân tố đường truyền 72 3.4.6.1 Nội dung giải pháp .72 3.4.6.2 Điều kiện thực giải pháp 73 3.4.6.3 Dự kiến kết giải pháp 73 3.4.6.4 Tính khả thi giải pháp 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 KẾT LUẬN .75 KIẾN NGHỊ .76 2.1 Với quan quản lý Nhà nước 76 2.2 Với Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 80 -ix- PHỤ LỤC 1: BỘ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG .80 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CHUYÊN GIA 82 PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT CHUYÊN GIA VỀ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CÁC BIẾN QUAN SÁT .83 PHỤ LỤC 4: PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG 87 PHỤ LỤC 5: TỔNG HỢP MẪU THỐNG KÊ .90 PHỤ LỤC 6: PHIẾU KHẢO SÁT CHUYÊN GIA VỀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP 91 PHỤ LỤC 7: TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CÁC BIẾN QUAN SÁT .94 PHỤ LỤC 8: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG 97 PHỤ LỤC 9: TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP 100 -x- DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ACCESS ADSL Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Lớp truy nhập Access Asymmetric Digital Subscriber Đường dây thuê bao số Line không đối xứng BTS Base Transceiver Station Trạm thu phát sóng di động BRAS Broadband Remote Access Server Cung cấp địa xác thực BSC Balanced Scorecard Bảng điểm cân CSDL Database Cơ sở liệu DSLAM FiberVNN Digital Subscriber Line Access Bộ ghép kênh truy nhập đường Multiplexer dây thuê bao số FiberVNN Dịch vụ internet cáp quang FPT Trà Công ty cổ phần FPT - Chi Vinh nhánh Trà Vinh FTTH GPON Fiber To The Home Cáp quang đến nhà thuê bao Gigabit Passive Optical Network Mạng quang thụ động tốc độ gigabit HC - TH Hành - Tổng hợp KH Khách hàng KH - ĐT Kế hoạch - Đầu tư IP Internet Protocol Giao thức internet IPv4 Internet Protocol version Giao thức Internet phiên IPv6 Internet Protocol version Giao thức Internet phiên Mạng - Dịch vụ M - DV Man - E Metropolitan Area Network- Mạng đô thị Ethernet MegaVNN Dịch vụ internet cáp đồng MegaVNN -xi- Chữ viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Dịch vụ truyền hình theo yêu MyTV My Televison Node Core Node Core Nút mạng lõi Ring Ring Cấu trúc mạng hình vòng Ring Core Ring Core Cấu trúc mạng lõi hình vòng SPSS cầu Statistical Package for the Social Chương trình máy tính phục vụ thống kê Sciences Khung định dạng truyền dẫn STM Synchronous Transport Module Tập đoàn Viet Nam Posts and Tập đoàn Bưu Viễn VNPT Telecommunications Group thông Việt Nam TC - KT Tài - Kế toán TC - LĐ Tổ chức - Lao động TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam Trung tâm điều hành ứng cứu TTĐHƯCTT thông tin TTKD Trung tâm kinh doanh TTVT Trung tâm viễn thông Viettel Trà Tập đoàn Viễn thông Quân Vinh đội - Chi nhánh Trà Vinh Tập đoàn Bưu Viễn VNPT thông Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh Trà Vinh VTVCab Tổng Công ty Truyền hình Cáp Trà Vinh Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh xDSL x - Digital Subscriber Line -xii- Họ công nghệ đường dây thuê bao số Chữ viết tắt xPON Tên tiếng Anh x - Passive Optical Network Tên tiếng Việt Họ công nghệ mạng cáp quang thụ động Cơ chế trả lương theo vị trí, 3P Position - Person - Performance lực cá nhân kết công việc 2G Second Generation 3G Third Generation Công nghệ truyền thông di động hệ thứ Công nghệ truyền thông di động hệ thứ -xiii- DANH SÁCH CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Tổng hợp nghiên cứu chất lượng dịch vụ internet băng rộng 20 Bảng 1.2 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Thang đo chất lượng dịch vụ internet băng rộng Viễn thông Trà Vinh Thống kê lao động theo trình độ Viễn thông Trà Vinh Thống kê lao động theo độ tuổi giới tính Viễn thông Trà Vinh 21 28 28 Bảng 2.3 Thống kê thiết bị DSLAM Viễn thông Trà Vinh 30 Bảng 2.4 Thống kê thiết bị SWITCH LAYER Viễn thông Trà Vinh 31 Bảng 2.5 Thống kê thiết bị GPON Viễn thông Trà Vinh 31 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Doanh thu dịch vụ năm 2013 - 2015 Viễn thông Trà Vinh Tỷ trọng doanh thu dịch vụ internet băng rộng từ năm 2013 - 2015 Viễn thông Trà Vinh Mối quan hệ doanh thu sản lượng dịch vụ internet băng rộng từ năm 2013 - 2015 Viễn thông Trà Vinh Sản lượng thuê bao có phát sinh cước từ năm 2013 - 2015 Viễn thông Trà Vinh Thị phần dịch vụ internet băng rộng công nghệ ADSL từ năm 2013 - 2015 Thị phần dịch vụ internet băng rộng công nghệ FTTH/GPON từ năm 2013 - 2015 Thị phần dịch vụ internet băng rộng từ năm 2013 - 2015 Chất lượng đo kiểm dịch vụ internet băng rộng năm 2015 Viễn thông Trà Vinh Tổng hợp kết tham vấn ý kiến chuyên gia -xiv- 32 33 34 34 35 36 37 42 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Báo cáo chất lượng dịch vụ viễn thông Viễn thông Trà Vinh năm 2013, năm 2014 năm 2015 [2] Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Viễn thông Trà Vinh năm 2013, năm 2014 năm 2015 [3] Nguyễn Thị Hồng Kiều (2012), Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ, nhận thức giá đến thỏa mãn khách hàng hộ gia đình sử dụng dịch vụ internet mạng truyền hình cáp TP HCM, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [4] Nguyễn Phú Hoài Nghĩa (2013), Nâng cao chất lượng dịch vụ Công ty Điện lực Tây Ninh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [5] Nguyễn Hoàng Tuệ Quang (2014), “Về việc vận dụng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ”, Thông tin Khoa học xã hội, (10), tr 25-34 [6] Phí Đông Quân (2014), Nghiên cứu nhân tố tác động đến hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ ADSL VNPT thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [7] Quyết định số 693/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam, thành lập Viễn thông Trà Vinh [8] Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Phê duyệt quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 [9] Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 tầm nhìn 2030 [10] Quyết định số 154/QĐ-VNPT-CNM ngày 01/02/2016 Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam, quy hoạch trạm đặt OLT kế hoạch phát triển mạng truy nhập quang GPON Viễn thông Trà Vinh giai đoạn 2016-2017 -78- [11] Hồ Minh Sánh (2010), Đo lường chất lượng dịch vụ, thỏa mãn lòng trung thành khách hàng dịch vụ ADSL, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [12] Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT ngày 18/5/2012 Bộ Thông tin Truyền thông, Phân loại dịch vụ viễn thông [13] Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ngày 02/10/2014 Bộ Thông tin Truyền thông, Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất” [14] Lưu Tiến Thuận Ngô Thị Huyền (2013), “Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ Trung tâm học liệu Trường đại học Cần Thơ”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, phần C: Khoa học, xã hội, nhân văn giáo dục, (27), tr 75-81 [15] Hoàng Trọng, Chu Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống kê [16] Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Số liệu thuê bao internet Việt Nam [17] Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2010), Giáo trình quản lý chất lượng, NXB Thống kê [18] Phan Thị Kim Tuyến (2012), “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ internet công ty Viễn thông Thừa Thiên Huế”, Tạp chí khoa học Đại học Huế, 72B(3), tr 387-396 [19] Huỳnh Ngọc Yên (2013), Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ADSL VNPT Phú Yên cung cấp địa bàn thành phố Tuy Hòa, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh -79- ... lập dịch vụ internet băng rộng 39 2.3.4.2 Quy trình khắc phục hư hỏng dịch vụ internet băng rộng 40 -vii- 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG THÔNG RỘNG CỦA VIỄN THÔNG... CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỦA VIỄN THÔNG TRÀ VINH 58 3.1 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ VAI TRÒ DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG Ở TRÀ VINH 58 3.1.1 Xu hướng phát triển dịch vụ internet. .. thu dịch vụ năm 2013 - 2015 Viễn thông Trà Vinh Tỷ trọng doanh thu dịch vụ internet băng rộng từ năm 2013 - 2015 Viễn thông Trà Vinh Mối quan hệ doanh thu sản lượng dịch vụ internet băng rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng dịch vụ internet băng rộng của viễn thông trà vinh (tt) , Nâng cao chất lượng dịch vụ internet băng rộng của viễn thông trà vinh (tt) , Nâng cao chất lượng dịch vụ internet băng rộng của viễn thông trà vinh (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn