Gắn đào tạo với sử dụng đội ngũ giảng viên của các học viện, trường sĩ quan quân đội nhân dân việt nam giai đoạn hiện nay

218 160 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2017, 10:03

B QUC PHềNG HC VIN CHNH TR NGUYN TRN LONG GắN ĐàO TạO VớI Sử DụNG ĐộI NGũ GIảNG VIÊN CủA CáC HọC VIệN, TRƯờNG Sĩ QUAN QUÂN ĐộI NHÂN DÂN VIệT NAM GIAI ĐOạN HIệN NAY LUN N TIN S KHOA HC CHNH TR B QUC PHềNG HC VIN CHNH TR NGUYN TRN LONG GắN ĐàO TạO VớI Sử DụNG ĐộI NGũ GIảNG VIÊN CủA CáC HọC VIệN, TRƯờNG Sĩ QUAN QUÂN ĐộI NHÂN DÂN VIệT NAM GIAI ĐOạN HIệN NAY Chuyờn ngnh: Xõy dng ng v Chớnh quyn Nh nc Mó s: 62 31 02 03 LUN N TIN S KHOA HC CHNH TR NGI HNG DN KHOA HC: PGS, TS Phm Vn Thng PGS, TS Nguyn Phng ụng LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc, xut x rừ rng H Ni, ngy thỏng nm 2017 TC GI LUN N NCS Nguyn Trn Long MC LC Trang TRANG BèA PH LI CAM OAN MC LC DANH MC CC CH VIT TT M U TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 11 Chng NHNG VN Lí LUN, THC TIN GN O TO VI S DNG I NG GING VIấN CA CC HC VIN, TRNG S QUAN QUN I GIAI ON HIN NAY 1.1 i ng ging viờn ca cỏc hc vin, trng s quan v o to, s dng i ng ging viờn ca cỏc hc vin, trng s quan quõn i 1.2 Nhng c bn v gn o to vi s dng i ng ging viờn ca cỏc hc vin, trng s quan quõn i Chng THC TRNG, NGUYấN NHN V NHNG KINH NGHIM GN O TO VI S DNG I NG GING VIấN CA CC HC VIN, TRNG S QUAN QUN I GIAI ON 2011 - 2017 2.1 Thc trng gn o to vi s dng i ng ging viờn ca cỏc hc vin, trng s quan quõn i giai on 2011 - 2017 2.2 Nguyờn nhõn v nhng kinh nghim gn o to vi s dng i ng ging viờn ca cỏc hc vin, trng s quan quõn i Chng YấU CU V NHNG GII PHP TNG CNG GN O TO VI S DNG I NG GING VIấN CA CC HC VIN, TRNG S QUAN QUN I GIAI ON HIN NAY 3.1 Nhng yu t tỏc ng v yờu cu gn o to vi s dng i ng ging viờn ca cỏc hc vin, trng s quan quõn i giai on hin 3.2 Nhng gii phỏp tng cng gn o to vi s dng i ng ging viờn ca cỏc hc vin, trng s quan quõn i giai on hin KT LUN DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 39 39 66 95 95 120 136 136 149 183 186 187 197 DANH MC CC CH VIT TT STT Ch vit y Ch vit tt B Giỏo dc - o to BGD - T B Quc phũng BQP Ch ngha xó hi CNXH Chớnh tr quc gia CTQG Cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr CT, CTCT Cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ CNH, HH ng Cng sn Vit Nam CS Vit Nam i ng ging viờn NGV Gn o to vi s dng GTVSD 10 Giỏo dc - o to GD - T 11 Hc vin, trng s quan HV, TSQ 12 Nh xut bn Nxb 13 Quõn i nhõn dõn QND 14 Quõn y Trung ng QUTW 15 Xó hi ch ngha XHCN M U Gii thiu khỏi quỏt v lun ỏn Nhim v GD - T, nghiờn cu khoa hc v xõy dng cỏc HV, TSQ vng mnh ũi hi phi phỏt trin i ng ging viờn cú s lng , c cu hp lý, cht lng ngy cng cao Nõng cao cht lng i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ ph thuc vo nhiu nhõn t, ú GTVSD l ni dung, gii phỏp c bn GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ l c tỏc gi p , xỏc nh ý tng nghiờn cu nhiu nm cụng tỏc Trng S quan Lc quõn Nhng nm qua, GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ ó c cỏc cp y, c quan, cỏc HV, TSQ quan tõm lónh o, ch o thc hin, t kt qu ngy cng tt hn Tuy nhiờn, GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ cũn khụng ớt hn ch c nhn thc v hot ng thc tin, cha ỏp ng yờu cu nhim v ca cỏc HV, TSQ thi k mi Trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, quan im, ng li, ch trng ca CS Vit Nam v GD - T, v xõy dng i ng cỏn b, cỏc ngh quyt, ch th, quy nh, hng dn ca Quõn y Trung ng, Tng cc Chớnh tr v GD - T v xõy dng i ng cỏn b quõn i; thc tin xõy dng i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ; bng kin thc c trang b v kinh nghim hot ng thc tin, lun ỏn trung lm rừ: c cu t chc, chc nng, nhim v, v trớ, vai trũ cỏc HV, TSQ; quan nim, chc trỏch, nhim v, v trớ, vai trũ, c im i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ quõn i; lun gii quan nim, ni dung, hỡnh thc, bin phỏp, nhng cú tớnh nguyờn tc, tiờu ỏnh giỏ GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ quõn i; ỏnh giỏ thc trng, khỏi quỏt nhng kinh nghim GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ quõn i Trờn c s phõn tớch cỏc yu t tỏc ng, lun ỏn xỏc nh yờu cu, xut gii phỏp tng cng GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ quõn i ỏp ng yờu cu nhim v thi k mi Lý chn ti lun ỏn Cỏc HV, TSQ quõn i l nhng trung tõm GD - T, nghiờn cu khoa hc ca quõn i v ca quc gia Cht lng o to, bi dng i ng cỏn b, s quan quõn i, nghiờn cu khoa hc quõn s, quc phũng, o to, bi dng ngun nhõn lc cht lng cao phc v s nghip CNH, HH t nc ph thuc rt ln vo cỏc HV, TSQ quõn i i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ quõn i l lc lng ch cht thc hin nhim v GD - T, nghiờn cu khoa hc ca cỏc HV, TSQ quõn i ng ta ó khng nh: Giỏo viờn l nhõn t quyt nh cht lng ca giỏo dc v c xó hi tụn vinh iu 15, Lut giỏo dc nm 2005 (sa i, b sung nm 2009, 2014) xỏc nh: Nh giỏo gi vai trũ quyt nh vic bo m cht lng giỏo dc [49, tr 55] Vỡ vy, hng u i vi cỏc HV, TSQ quõn i l phi c bit quan tõm chm lo xõy dng i ng ging viờn cú s lng, c cu hp lý, phm cht chớnh tr, o c, li sng, nng lc s phm, nghiờn cu khoa hc ỏp ng nhim v GD - T, nghiờn cu khoa hc, xõy dng cỏc HV, TSQ quõn i vng mnh ton din GTVSD i ng ging viờn l yờu cu khỏch quan, l khõu c bn, quan trng trc tip gúp phn xõy dng, nõng cao cht lng i ng ging viờn, nõng cao cht lng ging dy v nghiờn cu khoa hc ca cỏc HV, TSQ Thc hin cú hiu qu vic GTVSD tng bc nõng cao cht lng, m bo s lng, c cu, tớnh liờn tc, k tha v phỏt trin ca i ng ging viờn, khc phc tỡnh trng hng ht, b ng hoc o to trn lan, khụng cú trng tõm, trng im; lỳng tỳng la chn, b trớ, s dng i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ S dng NGV trờn c s kt qu o to l iu kin c bn phỏt huy nng lc, s trng ca i ng ú, ng thi khng nh giỏ tr, hiu qu kinh t - xó hi ca quỏ trỡnh o to Mt khỏc, o to theo mc tiờu, yờu cu s dng NGV l iu kin tiờn quyt m bo cho quỏ trỡnh o to ỏp ng ũi hi thc tin hot ng ca i ng ging viờn Nhn thc sõu sc tm quan trng ca GTVSD i ng ging viờn, cỏc HV, TSQ ó cú nhiu ch trng, bin phỏp lónh o, ch o thc hin v ó tớch ly c nhng kinh nghim nht nh GTVSD i ng ging viờn Tuy nhiờn, so vi yờu cu nhim v GD - T, nghiờn cu khoa hc thỡ i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ cũn bc l nhiu hn ch, bt cp cn khc phc S lng ging viờn cũn thiu so vi yờu cu C cu i ng ging viờn cha thc s ng b Cht lng i ng ging viờn cha ỏp ng yờu cu chun hoỏ, hin i hoỏ GD - T, nghiờn cu khoa hc Mt s HV, TSQ ang hng ht, thiu i ng k cn, thiu ging viờn u ngnh cú trỡnh , kinh nghim s phm v nghiờn cu khoa hc Mt b phn ging viờn nng lc, trỡnh , kin thc khoa hc v kinh nghim thc tin cũn yu, cha ỏp ng yờu cu nhim v ging dy, nghiờn cu khoa hc Cụng tỏc quy hoch cha gn kt cht ch vi cụng tỏc o to i ng ging viờn; cụng tỏc o to, bi dng cng cha gn kt cht ch vi cụng tỏc luõn chuyn, b trớ, s dng i ng ging viờn Mt s cp y, t chc ng, cỏn b ch trỡ, c quan chớnh tr ca cỏc HV, TSQ cha quan tõm lónh o, ch o, t chc thc hin hiu qu GTVSD i ng ging viờn i ng cỏn b, ging viờn cỏc HV, TSQ quõn i cha nhn thc y v trớ, vai trũ, ý ngha, s cn thit phi GTVSD i ng ging viờn, cha xỏc nh rừ trỏch nhim thc hin GTVSD i ng ging viờn Cú ngi c quy hoch, o to tr thnh ging viờn nhng tr v n v li khụng c sp xp, b trớ s dng lm ging viờn Tỡnh trng ny ó dn n s lóng phớ cụng tỏc o to Mt s khỏc c b trớ sp xp lm ging viờn, nhng cha c chun hoỏ v trỡnh hc vn, thiu sng v kinh nghim thc tin, cụng tỏc nghiờn cu, ging dy Hin nay, cỏc HV, TSQ tip tc quỏn trit v thc hin Ngh quyt Hi ngh ln th Tỏm Ban Chp hnh Trung ng khoỏ XI, Ngh quyt i hi i biu ton quc ln th XII ca ng v i mi cn bn v ton din GD - T, trung mi n lc xõy dng i ng ging viờn s lng, hp lý v c cu, chun húa v trỡnh hc Phỏt trin i ng ging viờn ũi hi phi thc hin ng b nhiu gii phỏp, ú GTVSD phi c coi l c bn, then cht t n nm 2020 v nhng nm tip theo Vỡ vy, tỏc gi la chn: Gn o to vi s dng i ng ging viờn ca cỏc hc vin, trng s quan Quõn i nhõn dõn Vit Nam giai on hin lm ti lun ỏn tin s khoa hc chớnh tr l c bn, cú ý ngha lý lun v thc tin cp thit Mc ớch v nhim v nghiờn cu * Mc ớch nghiờn cu: Lun gii lm rừ nhng lý lun v thc tin GTVSD i ng ging viờn, trờn c s ú, xỏc nh yờu cu v xut nhng gii phỏp tng cng GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ Quõn i nhõn dõn Vit Nam giai on hin * Nhim v nghiờn cu: - Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ Quõn i nhõ dõn Vit Nam - Lun gii lm rừ nhng c bn GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ Quõn i nhõn dõn Vit Nam - ỏnh giỏ ỳng thc trng v rỳt nhng kinh nghim bc u GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ Quõn i nhõn dõn Vit Nam - Xỏc nh yờu cu v xut nhng gii phỏp tng cng GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ Quõn i nhõn dõn Vit Nam giai on hin i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn * i tng nghiờn cu: Gn o to vi s dng i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ Quõn i nhõn dõn Vit Nam giai on hin * Phm vi nghiờn cu: Lun ỏn trung nghiờn cu nhng lý lun, thc tin, thc trng, kinh nghim, yờu cu v gii phỏp GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ Cỏc s liu iu tra, kho sỏt, tng kt thc tin c gii hn t nm 2011 n nm 2017 C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu * C s lý lun: L h thng nhng quan im ca ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh, ng li, quan im ca CS Vit Nam v GD - T, xõy dng i ng nh giỏo v Chin lc cỏn b thi k y mnh CNH, HH t nc * C s thc tin: Hot ng lónh o, ch o, t chc thc hin GTVSD i ng ging viờn cỏc HV, TSQ; nghiờn cu cỏc bỏo cỏo tng kt v CT, CTCT, cụng tỏc cỏn b, cụng tỏc GD - T ca cỏc HV, TSQ, c quan chc nng ca quõn i; t chc iu tra, kho sỏt thc t ca tỏc gi lun ỏn cỏc HV, TSQ ton quõn Ngoi ra, tỏc gi tham kho, k tha, tip thu cú chn lc thnh tu, kt qu nghiờn cu ca mt s cụng trỡnh khoa hc cú liờn quan n ti lun ỏn * Phng phỏp nghiờn cu: Trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, tỏc gi s dng tng hp cỏc phng phỏp nghiờn cu ca khoa hc chuyờn ngnh, liờn ngnh, ú chỳ trng cỏc phng phỏp lụgic, lch s, phõn tớch, tng hp, tng kt thc tin; iu tra, kho sỏt, thng kờ, so sỏnh v phng phỏp chuyờn gia Nhng úng gúp mi ca lun ỏn - Lun gii lm rừ quan nim v tiờu ỏnh giỏ GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ Quõn i nhõn dõn Vit Nam 203 10 ỏnh giỏ ca ng v mt s ni dung GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ hin nay? Ni dung ỏnh giỏ Mc ỏnh giỏ Trung Khú Tt Khỏ Yu bỡnh G Quy trỡnh v o to v s dng i ng ging viờn Xõy dng quy hoch, k hoch o to Tuyn dng v s dng i ng ging viờn o to, bi dng i ng ging viờn Ch , chớnh sỏch i vi i ng ging viờn Kim tra, ỏnh giỏ i ng ging viờn 11 ỏnh giỏ ca ng v nhng nguyờn nhõn lm hn ch GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ hin nay? Cỏc ch th cha nhn thc ỳng Ê Cp y ng, t chc ng cha quan tõm ỳng mc Ê Tỏc ng tiờu cc t mt trỏi ca kinh t th trng Ê S phỏ hoi ca cỏc th thự ch Ê Cỏc ch , chớnh sỏch cha phự hp Ê Nguyờn nhõn khỏc (xin k ra) 12 í kin ca ng v cỏc gii phỏp GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ giai on hin nay? Nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca cỏc ch th Ê Xõy dng v thc hin tt quy hoch v k hoch s dng i ng ging viờn Ê i mi ni dung, chng trỡnh, phng thc o to i ng ging viờn Ê Phi hp cht ch gia cỏc t chc, lc lng Ê 204 B sung hon thin ch , chớnh sỏch i vi i ng ging viờn Ê Gii phỏp khỏc (xin k ra) 13 ngh ng cho bit ụi nột v bn thõn? ng l: Cỏn b qun lý Ê ; Ging viờn Ê ó cụng tỏc nh trng: nm Ê; 10 nm Ê; 15 nm Ê; 20 nm Ê; 30 nm Ê; trờn 30 nm Xin chõn thnh cm n ng chớ! 205 Ph lc TNG HP PHIU TRNG CU í KIN i tng trng cu: Cỏn b, ging viờn S lng: 300 Thi gian: 6/2016: n v: Hc vin Lc Quõn, Trng s quan Lc quõn 1, Trng s quan Lc quõn 2, Hc vin Chớnh tr, Hc vin Quõn y Ngi tng hp: Nguyn Trn Long V vai trũ, tm quan trng ca GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ c bit quan trng: 100%; Quan trng: 0%; Khụng quan trng: 0% Khú tr li: 0% Mc quan tõm lónh o, ch o ca cp y, cỏn b ch trỡ cỏc cp ca cỏc HV, TSQ i vi GTVSD i ng ging viờn c bit quan tõm: 12,7%; Quan tõm: 78,4%; Bỡnh thng: 8,9%; Cha quan tõm: 0%; Khú tr li: 0% V mt s phm cht chớnh tr, o c li sng, phong cỏch lm vic ca i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ Mc ỏnh giỏ Ni dung ỏnh giỏ Bn lnh chớnh tr Nhn thc, thỏi i vi ng li ch trng ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut nh nc Nhn thc, thỏi i vi chc nng, nhim v ca nh trng í thc phỏp lut, k lut Trung bỡnh Yu 93,52% 6,48% 0% 0% Khú ỏnh giỏ 0% 76,57% 23,43% 0% 0% 0% 65,34% 27,87% 6,79% 0% 0% Tt Khỏ í thc t phờ bỡnh v phờ bỡnh 75,36% 18,87% 5,77% 0% 23,46% 38,56% 23,14% 14,84% 63,24% 23,75% 13,01% 0% 0% 64,34% 22,57% 13,09% Phong cỏch lm vic 53,45% 32,67% 13,88% K nng s phm Tinh thn on kt, hp tỏc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 206 V hot ng ca mt s t chc i vi GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ hin Ni dung ỏnh giỏ Cp y, t chc ng Cỏn b ch trỡ C quan chớnh tr Mc ỏnh giỏ Trung Tt Khỏ Yu bỡnh 73,24% 26,76% 0% 0% 78,65% 21,35% 0% 0% 76,34% 23,66% 0% 0% Khú G 0% 0% 0% V kin thc, nng lc s phm ca i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ hin Tt: 78,70%; Khỏ: 18,53%; Trung bỡnh: 2,77% (23,14%); Yu: 0% (14,84%); Khú tr li: 0% ng c hc tp, rốn luyn tr thnh ging viờn xut phỏt t: - Trỏch nhim vi t nc, vi quõn i; khng nh uy tớn, v th nh giỏo: 78% - Phỏt trin s nghip, tng thu nhp cho bn thõn: 18,75% - b o thi: 3,25% V s phi hp hot ng gia cỏc t chc lc lng GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ hin Cht ch cú hiu qu: 85%; Cha tt: 13,25%; Mang tớnh hỡnh thc: 1,75% ; Khú tr li: 0% V s lng i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ hin Phự hp: 75,25%; Tha: 9,42%; Thiu: 15,33%; Khú tr li: 0% V c cu i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ hin Hp lý: 68,24%; Cha hp lý: 31,76%; Khú tr li: 0% 10 V mt s ni dung GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ hin Ni dung ỏnh giỏ Quy trỡnh o to v s dng i ng ging viờn Tt 17,8% Mc ỏnh giỏ Trung Khỏ Yu bỡnh 53,48% 21,30% 7,42% Khú G 0% 207 Xõy dng quy hoch, k hoch o to Tuyn dng v s dng i ng ging viờn o to, bi dng i ng ging viờn Ch , chớnh sỏch i vi i ng ging viờn Kim tra, ỏnh giỏ i ng ging viờn 26,26% 28,74% 45% 0% 0% 17,35% 25,65% 57% 0% 0% 13,88% 48,14% 62,02% 0% 0% 64,34% 22,57% 13,09% 0% 0% 15,74% 44,44% 37,03% 2,79% 0% 11 V nguyờn nhõn lm hn ch GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ hin Cỏc ch th cha nhn thc ỳng vai trũ ca mỡnh: 32,58% Cp y ng, t chc ng cha quan tõm ỳng mc: 26,76% Tỏc ng tiờu cc t mt trỏi ca kinh t th trng: 27,57% S phỏ hoi ca cỏc th thự ch: 0% Cỏc ch , chớnh sỏch cha phự hp 13,09% Nguyờn nhõn khỏc: 0% 12 V cỏc gii phỏp GTVSD i ng ging viờn ca cỏc HV, TSQ hin giai on hin Nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca cỏc ch th: 12,77% Xõy dng v thc hin tt quy hoch i ng ging viờn v k hoch s dng i ng ging viờn: 38,46% Tip tc i mi ni dung, chng trỡnh o to ging viờn: 22,37% B sung hon thin chớnh sỏch i vi ging viờn: 13,76% Phi hp cht ch gia cỏc t chc, lc lng: 12,64% Gii phỏp khỏc: 0% 13 Mt s thụng tin v i tng kho sỏt Cỏn b qun lý: 25,75%; Ging viờn: 74,25% ó cụng tỏc nh trng: nm: 13,45%;10 nm: 15,53%; 15 nm: 17,42%; 20 nm: 27,56%; 30 nm: 18,92%; trờn 30 nm: 7,12% 208 Ph lc DANH SCH CC HC VIN, TRNG S QUAN QUN I NHN DN VIT NAM TT Tờn hc vin, trng s quan Hc vin Quc phũng Ni úng quõn Cu Giy, H Ni Hc vin Lc quõn Tp Lt, Lõm ng Hc vin Chớnh tr H ụng, H Ni Hc vin K thut quõn s Cu Giy, H Ni Hc vin Quõn y H ụng, H Ni Hc vin Hu cn Long Biờn, H Ni Hc vin Khoa hc quõn s Hong Mai, H Ni Hc vin K thut mt mó Thanh Trỡ, H Ni Hc vin Phũng khụng khụng quõn Sn Tõy, H Ni 10 Hc vin Hi quõn Tp Nha Trang, Khỏnh Hũa 11 Hc vin Biờn phũng Sn Tõy, H Ni 12 Trng S quan Lc quõn Sn Tõy, H Ni 13 Trng S quan Lc quõn Biờn Hũa, ng Nai 14 Trng S quan Chớnh tr Tp Bc Ninh, Bc Ninh 209 15 Trng S quan c cụng Chng M, H Ni 16 Trng S quan Thụng tin Tp Nha Trang, Khỏnh Hũa 17 Trng S quan Cụng binh Tp Th Du Mt, Bỡnh Dng 18 Trng S quan Khụng quõn Tp Nha Trang, Khỏnh Hũa 19 Trng S quan Tng thit giỏp Tam o, Vnh Phỳc 20 Trng S quan Phỏo binh Sn Tõy, H Ni 21 Trng S quan Phũng húa Sn Tõy, H Ni 22 Trng S quan K thut quõn s Gũ Vp, Tp H Chớ Minh Ph lc S LNG I NG GING VIấN CC HC VIN, TRNG S QUAN QUN I GIAI ON 2011 2016 - Ngun: Cc Nh trng, B Tng Tham mu - Thi im: thỏng nm 2016 TT Nm hc 2010 - 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 S lng Theo biờn ch Hin cú Thiu Thiu % 6704 7431 7347 7405 7264 6857 5818 6741 6697 6865 6633 6331 886 690 650 540 631 526 13,22% 9,29% 8,85% 7,29% 8,69% 7,67% 210 Ph lc TRèNH HC VN I NG GING VIấN CC HC VIN, TRNG S QUAN QUN I GIAI ON 2011 2016 - Ngun: Cc Nh trng, B Tng Tham mu - Thi im: thỏng nm 2016 TT Nm hc 2010 - 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 Trỡnh hc Tin s (%) Thc s (%) i hc (%) Cao ng (%) 690 (11,86%) 1017 (15,09%) 1172 (17,5%) 1137 (16,56%) 1142 (17,22%) 1231 (19,44%) 2739 (47,08%) 3202 (47,5%) 3670 (54,8%) 3796 (55,29%) 4068 (61,33%) 3740 (59,07%) 2389 (41,06%) 2522 (37,41%) 1855 (27,7%) 1932 (28,15%) 1423 (21,45%) 1360 (21,49%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) 211 Ph lc CHC DANH KHOA HC V DANH HIU NH GIO CA I NG GING VIấN CA CC HC VIN TRNG S QUAN GIAI ON 2011 - 2016 - Ngun: Cc Nh trng, B Tng Tham mu - Thi im: thỏng nm 2016 TT Nm hc Giỏo s 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 34 48 113 71 45 20 Phú Nh giỏo Nh giỏo Ging viờn giỏo s 158 278 293 305 323 371 nhõn dõn 04 03 03 03 02 03 u tỳ 65 87 74 64 57 49 gii cp B 208 226 306 288 375 368 212 Ph lc TUI I, TUI QUN V THM NIấN GING DY CA I NG GING VIấN CC HC VIN, TRNG S QUAN QUN I - Ngun: Cc Nh trng, B Tng Tham mu - Thi im: thỏng nm 2016 TUI I TUI QUN THM NIấN GING DY T 44 tui tr xung T 45 tui n 51 tui T 52 tui n 54 tui T 54 tui n 57 tui T 57 tui tr lờn T 30 nm tr lờn T 20 30 nm Di 20 nm T 20 nm tr lờn T 10 20 nm Di 10 nm 52,61% 25,76% 10,1% 6,82% 4,8% 8,33% 25% 66,67% 3% 13,89% 83,11% 213 Ph lc S LNG, CHT LNG I NG GING VIấN CC HC VIN, TRNG S QUAN QUN I NM 2016 - Ngun: Cc Nh trng, B Tng Tham mu - Thi im: thỏng nm 2016 V s lng: - Theo biờn ch: 6857 - Hin cú: 6331 V cht lng: - Ging viờn chớnh: 1017/6331 = 16,06% - Giỏo s: 20/6331 = 0,32% - Phú giỏo s: 371/6331 = 5,86% - Nh giỏo nhõn dõn: 03/6331 = 0,05% - Nh giỏo u tỳ: 49/6331 = 0,77% - Nh giỏo gii cp B Quc phũng: 368/6331 = 5,81% - Trỡnh hc vn: + Thc s: 3740/6331 = 59,07% + Tin s: 1231/6331 = 19,44% - Trỡnh ngoi ng theo khung nng lc ngoi ng bc ca Vit Nam: + A1: 1696/6331 = 26,79% + A2: 1276/6331 = 20,15% + B1: 1300/6331 = 20,53% + B2: 950/6331 = 15,01% + C1: 378/6331 = 5, 97% + C2: 335/6331 = 5,29% 214 + i hc ngoi ng tr lờn: 396/6331 = 6,25% - Trỡnh tin hc: + C bn: 4101/6331 = 64,78% + Nõng cao: 2230/6331 = 35,22% - Bi dng nghip v s phm: 3976/6331 = 62,8% - Qua chin u: 683/6331 = 10,79% - Qua thc t c s: 2889/6331 = 45,63% (cp i i: 869; cp tiu on v tng ng: 927; cp trung on v tng ng: 446; cp l on v tng ng: 241; cp s on v tng ng: 294; cp huyn, tnh v tng ng: 84; cp quõn on, quõn khu: 28) 215 Ph lc THNG Kấ CHNG TRèNH O TO CA CC HC VIN, TRNG S QUAN QUN I VIT NAM GIAI ON 2011 - 2016 - Ngun: Cc Nh trng, B Tng Tham mu - Thi im: thỏng nm 2016 TT Nm hc 2011- 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 - 2016 Chng trỡnh o to Tin s Thc s i hc Cao ng 40 26 89 38 25 18 10 34 17 27 81 23 12 57 31 45 13 16 68 40 Cng 193 87 148 145 137 216 Ph lc 10 THNG Kấ TI, SNG KIN; TI LIU, GIO TRèNH DO I NG GING VIấN CC HC VIN, TRNG S QUAN QUN I BIấN SON GIAI ON 2011 - 2016 - Ngun: Cc Nh trng, B Tng Tham mu - Thi im: thỏng nm 2016 TT ti, sỏng kin; giỏo trỡnh, ti liu Nm hc 2011 - 2012 Nm hc 2012 - 2013 Nm hc 2013 - 2014 Nm hc 2014 - 2015 Nm hc 2015 - 2016 Tng cng ti 699 721 778 826 844 3868 Sỏng kin 442 458 477 495 554 2426 Ti liu 4883 7990 6058 5898 6192 31021 Giỏo trỡnh 42175 20074 3776 2199 4672 72896 Cng 48199 29243 11089 9418 12262 110211 217 Ph lc 11 U T NNG CP TRANG THIT B O TO NGNH NH TRNG QUN I GIAI ON 2011 - 2015 - Ngun: Cc Nh trng, B Tng Tham mu - Thi im: thỏng nm 2016 VT: triu ng TT n v Tng cng Ch tiờu Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013 741.000 96.903 153.841 k hoch Nm 2014 Nm 2015 147.133 212.900 225.680 861.100 Tng cng a Trang thit b chuyờn ngnh 375.144 48.000 59.580 51.305 79.820 80.410 319.115 b Trang thit b thng xuyờn 365.856 48.903 94.261 95.828 133.080 145.270 541.985 I Khi hc vin 284.200 37.615 56.650 55.448 82.922 79.314 311.949 a Trang thit b chuyờn ngnh 180.492 26.080 27.190 24.120 40.350 34.350 152.090 b Trang thit b thng xuyờn 103.708 11.535 29.460 31.328 42.572 44.964 159.859 II Khi trng s quan 297.931 32.670 53.904 47.770 76.935 79.502 290.781 a Trang thit b chuyờn ngnh 194.652 21.920 32.390 27.185 39.470 46.060 167.025 b Trang thit b thng xuyờn 103.279 10.750 21.514 20.585 37.465 33.442 123.756 ... PHềNG HC VIN CHNH TR NGUYN TRN LONG GắN ĐàO TạO VớI Sử DụNG ĐộI NGũ GIảNG VIÊN CủA CáC HọC VIệN, TRƯờNG Sĩ QUAN QUÂN ĐộI NHÂN DÂN VIệT NAM GIAI ĐOạN HIệN NAY Chuyờn ngnh: Xõy dng ng v Chớnh quyn... CH VIT TT M U TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 11 Chng NHNG VN Lí LUN, THC TIN GN O TO VI S DNG I NG GING VIấN CA CC HC VIN, TRNG S QUAN QUN I GIAI ON HIN NAY 1.1 i ng ging... trng s quan quõn i giai on hin 3.2 Nhng gii phỏp tng cng gn o to vi s dng i ng ging viờn ca cỏc hc vin, trng s quan quõn i giai on hin KT LUN DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: Gắn đào tạo với sử dụng đội ngũ giảng viên của các học viện, trường sĩ quan quân đội nhân dân việt nam giai đoạn hiện nay , Gắn đào tạo với sử dụng đội ngũ giảng viên của các học viện, trường sĩ quan quân đội nhân dân việt nam giai đoạn hiện nay , Gắn đào tạo với sử dụng đội ngũ giảng viên của các học viện, trường sĩ quan quân đội nhân dân việt nam giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan