BẢNG BIẾN THIÊN và đồ THỊ các hàm số THẦY ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

45 230 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2017, 21:32

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giải tích 12 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 H oc I - BẢNG BIẾN THIÊN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 01 MỤC LỤC II - ĐỒ THỊ HÀM SỐ 14 A – KIẾN THỨC CHUNG 14 uO nT hi D Định hình hàm số bậc 3: y  ax3  bx2  cx  d 14 Đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương: y  ax  bx  c 14 Đồ thị hàm số y  ax  b 15 cx  d Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối 16 ie B – ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP 17 iL C – ĐỒ THỊ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 26 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta III - ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ LŨY THỪA - MŨ – LÔGARIT 41 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 I - BẢNG BIẾN THIÊN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN H oc D y   x  x  x C y  x3  x  x 01 Câu 1: Bảng biến thiên bên hàm số nào? A y  x3  x  x B y   x  x  x uO nT hi D Câu 2: Bảng biến thiên bên hàm số ? A y  x  x  B y   x  x  4 C y  x  x  D y  x  x  iL D y   x  x  up s/ Ta C y  x  x  ie Câu 3: Bảng biến thiên bên hàm số ? A y  x  x  B y   x  x  ro Câu 4: Bảng biến thiên bên hàm số ? A y  x  x  B y   x  x  om /g C y  x  x  D y   x  x  ok c Câu 5: Bảng biến thiên bên hàm số ? A y   x  x  B y  x  x  D y  x  x  ce bo C y  x  x  w w w fa Câu 6: Bảng biến thiên bên hàm số ? 2x 1 x 1 A y  B y  x 1 2x 1 C y  2x 1 x 1 D y  x2 1 x File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 H oc 01 Câu 7: Bảng biến thiên bên hàm số ? 2x 1 x 1 A y  B y  x2 2x 1 x 1 x3 C y  D y  x2 2 x uO nT hi D Câu 8: Cho hàm số y  f  x  xác định  \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau iL ie Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m cho phương trình f  x   m có ba nghiệm thực phân biệt A  1;2 B  1;2  C  1;2 D  ;2 || /g ro up s/ Ta Câu 9: Hàm số y  f  x  liên tục  có bảng biến thiên hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? B Hàm số cho giá trị cực đại D Hàm số cho giá trị cực tiểu .c om A Hàm số cho có điểm cực trị C Hàm số cho có điểm cực trị w w w fa ce bo ok Câu 10: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục tập D   \ 1 có bảng biến thiên: Dựa vào bảng biến thiên hàm số y  f  x  Khẳng định sau khẳng định sai? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 01 A Giá trị nhỏ hàm số đoạn 1;8 2 B Hàm số đạt cực tiểu x  C Phương trình f  x   m có nghiệm thực phân biệt m  2 D Hàm số nghịch biến khoảng  ;3 H oc Câu 11: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục nửa khoảng  ; 2   2;  , có bảng iL 7   ;   4  có bảng biến thiên 7  D  ;2    22;   4  ro up s/ Ta 7  A  ;2    22;   B  22;  C 4  Câu 12: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục  x y ie uO nT hi D biến thiên hình bên Tìm tập hợp giá trị m để phương trình f  x   m có hai nghiệm phân biệt w w w fa ce bo ok c om /g Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số có cực trị B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ D Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  Câu 13: Cho hàm số f ( x) xác định  \ 1 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình vẽ Hỏi mệnh đề sai? A Hàm số đạo hàm điểm x  1 B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  1 C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  1 D Hàm số đạt cực trị điểm x  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giải tích 12 Tại x  hàm số y  f  x  không xác định nên không đạt cực trị uO nT hi D A Có điểm B Có hai điểm C Có ba điểm D Có bốn điểm Chọn B Tại x  1 , x  hàm số y  f  x  xác định f   x  có đổi dấu nên hai điểm cực trị H oc Câu 14: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ Hỏi hàm số có điểm cực trị? –∞ +∞ + – + – Câu 15: Cho hàm số y  f  x  liên tục  có bảng biến thiên hình vẽ Tìm tất giá trị -1 0  - + - -3 0  +  Ta  0 ie x y’ y iL thực m để phương trình f  x   2m có hai nghiệm phân biệt s/ m  B m  3 C  m    Câu 16: Cho hàm số y  f  x  liên tục nửa D m   ro up m  A   m  3 om /g khoảng  3;2  , có bảng biến thiên hình vẽ bên Khẳng định sau khẳng định đúng? A y  2  3;2  c B max y   3;2  bo ok C Hàm số đạt cực tiểu x  1 D Giá trị cực tiểu hàm số đạt x  Câu 17: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ: w w w fa ce x   f ' x   1 + - +  f  x Tìm m để phương trình: f  x    3m có bốn nghiệm phân biệt File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 1 B m   C 1  m   D m  1 m   3 Câu 18: Cho hàm số y  f  x  xác định  \ 1 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình vẽ uO nT hi D H oc 01 A m  1 Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số có tiệm cận B Hàm số đồng biến  ;1 ro up s/ Ta iL ie C Phương trình f  x   m có nghiệm phân biệt m  1;2  D Giá trị lớn hàm số Câu 19: Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx +1 có dạng bảng biến thiên sau: om /g Mệnh đề ? A b < 0, c < B b > 0, c > C b > 0, c < D b < 0, c > Câu 20: Cho hàm số y  f  x  xác định \1 , liên tục khoảng xác định có bảng biến fa ce bo ok c thiên Tìm tập hợp tất giá trị thực m để phương trình f  x   m có nghiệm B  0;  C  0;  D  0;    1 Câu 21: Cho hàm số y  f  x  liên tục  \ 0 có bảng biến thiên hình w w w A  0;    1 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giải tích 12 H oc 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A uO nT hi D Khẳng định sau A Hàm số đồng biến khoảng  0;  B Hàm số có giá trị nhỏ C Đường thẳng x  đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số D f 5  f  4 up s/ Ta iL ie Câu 22: Cho hàm số f  x  xác định, liên tục  có bảng biến thiên: Mệnh đề đúng? om /g ro A Hàm số đồng biến khoảng  ,1 B Đồ thị hàm số tiệm cận ngang C Hàm số đạt cực trị x  2 D Hàm số có giá trị lớn Câu 23: Cho hàm số y  f  x  liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình vẽ Tìm w w w fa ce bo ok c m để phương trình f  x   m  có nhiều nghiệm thực  m  1 A   m  15 Đáp án C m  B   m  15  m  1 C   m  15  m  1 D   m  15 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 Xét phương trình f  x   m   f  x   m * Số nghiệm phương trình (*) số giao điểm H oc 01 đồ thị hàm số y  f  x  đường thẳng y   m Dựa vào bảng biến thiên, để phương trình (*) có nhiều nghiệm  m   m  1    m  15  m  15 Câu 24: Cho hàm số f  x  xác định, liên tục  \ 1 có bảng biến thiên sau 1 + f  x  - +  uO nT hi D x f  x    -∞   up  ro f ( x) || s/ x f ( x ) Ta iL ie Khẳng định sau sai ? A Hàm số đạo hàm x  1 B Hàm số cho đạt cực tiểu x  C Đồ thị hàm số tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số tiệm cận đứng Câu 25: Cho hàm số y  f ( x ) xác định, lên tục R có bảng biến thiên sau Khẳng định sau đúng? +∞   -1 bo ok c om /g A Hàm số đồng biến khoảng ( 1;1) B Hàm số có cực trị C Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  D Hàm số có giá trị nhỏ -1 giá trị lớn Câu 26: Cho hàm số y  f ( x ) xác định R \ 1;1 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau x  1  w w w fa ce y       y 1 2  Hỏi khẳng định khẳng định sai?  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giải tích 12 A Hàm số đạo hàm điểm x  B Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng đường thẳng x  1 x  C Hàm số đạt cực trị điểm x  D Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  2 y  uO nT hi D H oc Câu 27: Giả sử tồn hàm số y  f  x  xác định  \ 1 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Tập hợp tất giá trị tham số thực m cho phương trình f  x   m có bốn nghiệm thực phân biệt A  2;0  1 B  2;0   1  om /g y c Câu 29: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên sau: x  y' + y -3    -2 bo ok + + ro + up x y' s/ Ta iL ie C  2;0 D  2;0  Câu 28: Cho hàm số y  f ( x ) có bảng biến thiên hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số có hai điểm cực trị B Hàm số nghịch biến khoảng xác định C Hàm số có điểm cực trị D Giá trị lớn hàm số x  x  w w fa ce Trong khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y  3 y  2 B Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang x  3 x  2 C Đồ thị hàm số tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng Dựa vào đồ thị ta có lim  2 lim  3 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  2 w y  3 Chọn A Câu 30: Cho hàm số có bảng biến thiên Phát biểu sau ? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 21: Cho hàm số y  Giải tích 12 ax  b có đồ thị hình vẽ bên Tính xc uO nT hi D ax  b có đồ thị hình vẽ bên Tìm x 1 khẳng định khẳng định sau: A a  b  B b   a C  b  a D  a  b y -1 O up s/ a  2, b  2; c  1 a  1; b  1; c  1 a  1, b  2; c  a  1, b  2; c  /g ro A B C D ax  có đồ thị hình vẽ: cx  b Ta Câu 23: Tìm a, b, c để hàm số y  iL ie Câu 22: Cho hàm số y  H oc 01 giá trị a  2b  c A 1 B 2 C D ok c bd  0, ad  ad  0, ab  ab  0, ad  ad  0, ab  w w w fa ce bo A B C D ax  b Khẳng định ? cx  d om Câu 24: Cho hàm số y  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 31 x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 x uO nT hi D H oc O iL ie Câu 26: Cho hàm số y  f  x  liên tục  , có đồ thị  C  hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Đồ thị  C  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác cân B Giá trị lớn hàm số C Tổng giá trị cực trị hàm số D Đồ thị  C  điểm cực đại có hai điểm cực tiểu 1;3  s/ Ta  1;3 B điểm C điểm D điểm w w w fa ce bo ok c om /g ro up Câu 27: Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị hàm số y  f '( x) hình bên Biết f ( a)  , hỏi đồ thị hàm số y  f ( x ) cắt trục hoành nhiều điểm? A điểm File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 y ax  b có đồ thị hình vẽ bên Khẳng cx  d định sau khẳng định đúng? ad  ad  A  B   bc   bc  ad  ad  C  D   bc   bc  Câu 25: Cho hàm số y  Trang 32 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 Câu 28: Cho hàm số y  f ( x ) xác định liên tục đoạn D m  y O x 3 Ta iL ie Câu 29: Cho hàm số y  ax3  bx  cx  d có đồ thị hình bên Hỏi phương trình ax  bx  cx  d   có nghiệm? A Phương trình nghiệm B Phương trình có nghiệm C Phương trình có hai nghiệm D Phương trình có ba nghiệm uO nT hi D C m  H oc nghiệm thực nhiều A  m  B  m  01  2;2 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Xác định tất giá trị tham số m để phương trình f  x   m có số ok c om /g ro up s/ Câu 30: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ sau Hỏi với giá trị thực m đường thẳng y  m cắt đồ thị hàm số cho hai điểm phân biệt A m  B  m  C m  D m   m  bo Câu 31: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Xác định tất giá trị tham số m để phương trình f  x   2m  m  có nghiệm fa ce thực phân biệt A m   m 1 Câu 32: Cho đồ thị hàm số y  x  4x  hình vẽ đây: w C  m  D w w B  m  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giải tích 12 uO nT hi D H oc 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Tìm tất giá trị m để phương trình x  x   m  có nghiệm thực phân biệt iL ie A m   0;2   1 B m   1;0   2 C  m  D  m  Câu 33: Cho hàm số y  f ( x)  x  x  x  có đồ thị đường cong hình vẽ bên Tìm tất giá trị thực m cho phương trình f ( x )  m có sáu nghiệm thực phân biệt Ta A  m  s/ B m  up C 2  m  /g ro D 2  m  w w w fa ce bo ok c om Câu 34: Cho hàm số f  x   x3  3x  có đồ thị đường cong hình bên Tìm tất giá trị thực tham số m đề phương trình | x |3 3x2   m có nhiều nghiệm thực A 2  m  B  m  C 2  m  D  m  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 34 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 Câu 35: Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị nhu hình vẽ bên Tất H oc uO nT hi D A m  1 m  B m  3 m  C m  1 m  D  m  Đáp án A Đồ thị hàm số y  f  x   m đồ thị hàm số y  f  x  tịnh tiến trục Oy m đơn vị Để đồ thị hàm số y  f  x   m có ba điểm cực trị  y  f  x   m xảy hai trường hợp sau: 01 giá trị tham số m để hàm số y  f  x   m có ba điểm cực trị là: + Nằm phía trục hoành điểm cực tiểu thuộc trục Ox cực đại dương + Nằm phía trục hoành điểm cực đại thuộc trục Ox cực tiểu dương Khi m  m  1 giá trị cần tìm ax  b có đồ thị hình vẽ bên cx  d Tất giá trị m để phương trình f ( x)  m có nghiệm phân biệt A m  m  B  m  m  C m  m  D  m  y O /g ro up s/ Ta iL ie Câu 36: Cho hàm số y  f ( x)  ce bo ok c om Câu 37: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hình vẽ bên Tìm tất giá trị m để phương trình m  f ( x ) có hai nghiệm phân biệt ? A m=0 m > B m =2 m > -1 C m > - D m > fa Câu 38: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Biết w w w f  x  bốn hàm đưa phương án A, B, C, D Tìm f  x  A f  x   x  x B f  x   x  x File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 35 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 C f  x    x  x  x  01 D f  x    x  x Đáp án D Ta có lim y   lim y    hệ số a   Loại A B Mà  C  qua x  H oc O  0;0   D Câu 39: Hình vẽ bên đồ thị hàm số sau đây? x4 A y   B y   x x2 x x2 x C y    D y    16 y uO nT hi D 2 ie Câu 40: Cho hàm số y  f ( x ) xác định, liên tục đoạn [  1; 3] có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số có hai điểm cực đại x  1, x  B Hàm số có hai điểm cực tiểu x  0, x  C Hàm số đạt cực tiểu x  0, cực đại x  D Hàm số đạt cực tiểu x  0, cực đại x  1 O x O x ro up s/ Ta iL y /g Câu 41: Cho hàm số y  x3  x  x có đồ thị Hình Khi đồ thị Hình hàm số đây? y om y x O ce bo ok c x -1 O Hình B y   x3  x  x C y  x  x  x D y  x  x  x fa Hình A y  x  x  x w w w 3 Đáp án A Đồ thị hàm số hình nhận làm trục đối xứng nên hàm số chẵn Loại phương án B C Mặt khác, với x  1, ta có y 1  (nhìn vào đồ thị) nên chọn phương án A File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 36 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 uO nT hi D H oc 01 Câu 42: Cho hàm số y  f ( x ) liên tục  có đồ thị hình vẽ Phát biểu sau đúng? A Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu (2; 1) , (2;1) điểm cực đại B Đồ thị hàm số có điểm cực đại (1;2) , (1;2) điểm cực tiểu C Đồ thị hàm số có điểm cực đại (1;0) điểm cực tiểu (1;2) , D Đồ thị hàm số có điểm cực đại (2; 1) , (2;1) điểm cực tiểu up s/ Ta iL ie Câu 43: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ, khảng định sau đúng? A Hàm số có giá trị cực tiểu B Hàm số có hai cực trị C Hàm số đồng biến R D Hàm số có cực trị (0;1) (0;1) (1;2) (1;0) bo ok c om /g ro Câu 44: Cho hàm số y = f(x) xác định có đạo hàm f '(x) Biết hình vẽ bên đồ thị hàm số f '(x) Khẳng định sau cực trị hàm số f(x)? A Hàm số f(x) đạt cực đại x = -1 B Hàm số f(x) đạt cực tiểu x = C Hàm số f(x) đạt cực tiểu x = -2 D Hàm số f(x) đạt cực đại x = -2 fa ce Câu 45: Cho hàm số y  f  x  liên tục  có đồ thị đường cong hình vẽ bên Tìm điểm cực y tiểu đồ thị hàm số y  f  x  A y  2 B x  D N  2;2  2 1 O w w w C M  0; 2  2 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 37 x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 Câu 46: Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  2;2 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Tìm số nghiệm phương trình f  x   đoạn  2;2 y x2 2 x1 O uO nT hi D 4 Câu 47: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Tìm tất giá trị x 2 H oc 01 B D A C y thực tham số m để phương trình f  x   m  có bốn nghiệm phân biệt A 4  m  3 B 4  m  3 C 6  m  5 D 6  m  5 ie -1 O x iL -3 s/ Ta -4 up Câu 48 Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ .c om /g ro Phương trình f ( x )   có nghiệm thực phân biệt A B C D Câu 49: Cho hàm số y  f ( x ) có đạo hàm f '( x ) liên tục y ok  đồ thị hàm số f '( x ) đoạn  2;6 hình vẽ x[ 2;6] bo bên Tìm khẳng định khẳng định sau A max f ( x)  f (2) B max f ( x)  f (2) ce C max f ( x)  f (6) D max f ( x)  f (1) x[ 2;6] -2 -1 O -1 x w w w fa x[ 2;6] x[ 2;6] File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 38 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 Câu 50: Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị [  2; 4] hình vẽ bên Tìm max | f ( x) | y -2 -1 O B f (0) D A C A f  x   2 max f  x   2 2;3  2;3 B f  x   2 max f  x   2;3  2;3 C f  x   max f  x   2;3 ie  2;3 iL D f  x   max f  x   2;3 uO nT hi D giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số đoạn  2;3 -3 Câu 51: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Hãy x H oc -1 Ta  2;3 s/ Câu 52: Cho hàm số f ( x) có đồ thị f '( x ) khoảng K hình vẽ bên Khi K, hàm số y  f ( x ) có điểm cực trị A B C D Câu 53: Cho hàm số f  x  xác định R có đồ thị hàm số om /g ro up y O x y  f '  x  đường cong hình bên Mệnh đề ? c A Hàm số f  x  đồng biến khoảng 1;2  ok B Hàm số f  x  nghịch biến khoảng  0;2  bo C Hàm số f  x  đồng biến khoảng  2;1 fa ce D Hàm số f  x  nghịch biến khoảng  1;1 Đáp án B Dựa vào đáp án ta thấy : x  1;2   f '  x    f  x  nghịch biến A sai w w w x   0;2   f '  x    f  x  nghịch biến B  f '  x   0, x   2;0  x   2;1   C sai  f '  x   0, x   0;1 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 [  2;4] Trang 39 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 Ta iL ie Câu 55: Cho hàm số f ( x) có đồ thị hình vẽ bên Tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị là: A x  y  C x  1 y  2 B x  1 y  D x  y  2 uO nT hi D H oc 01  f '  x   0, x   1;0  x   1;1   D sai  f '  x   0, x   0;1 Câu 54: Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị hình vẽ Tiệm cận đứng đồ thị hàm số là: B x  A x  D y  C y  s/ Câu 56: Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị hình vẽ Hãy chọn khẳng định sai A Đồ thị hàm số y  f ( x ) có đường tiệm cận B Hàm số y  f ( x ) hàm đồng biến khoảng xác định C Hàm số y  f ( x ) hàm nghịch biến khoảng xác định D Hàm số y  f ( x ) cực trị ro up y /g -1 om c ok x - Câu 57: Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax3  bx2  cx  d Xét mệnh đề sau: (I) a  1 (II) ad  (III) d  1 (IV) a  c  b  O y bo ce O x fa -1 B C D w w w Tìm số mệnh đề sai A File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 Câu 1: Cho ba số thực dương a, b, c khác Đồ thị x x y x hàm số y  a , y  b , y  c cho hình vẽ y  bx y  cx H oc ya x bên Mệnh đề đúng? A a  b  c uO nT hi D B a  c  b C b  c  a D c  a  b O iL Ta x s/ x ie Câu 2: Hàm số hàm số sau có đồ thị phù hợp với hình vẽ bên? A y  log 0,5 x B y  log 01 III - ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ LŨY THỪA - MŨ – LÔGARIT up C y  e x /g ro D y  e x om Câu 3: Hình vẽ bên đồ thị hàm số y  xa , y  xb , y  xc miền (0; ) Hỏi số a, b, c w w w fa ce bo ok c số nhận giá trị khoảng (0;1) ? A Số b B Số a số c C Số c D Số a File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 41 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 y uO nT hi D Câu 5: Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị hình vẽ bên Biết f ( x) bốn hàm số đưa phương án A, B, C, D Tìm f ( x) x A f (x )  e x 3 B f ( x)     C f ( x)  ln x D f ( x)  x  x O H oc 01 Câu 4: Hình vẽ bên đồ thị hàm số đây? A y  ( ) x B y  x C y  log x D y  log x iL ie e s/ Ta Câu 6: Đồ thị hàm số nào? up A y  log2 x  B y  log  x  1 ro C y  log3 x om /g D y  log  x  1 c Câu 7: Đồ thị hàm số nào? ok A y  ln x bo B y  ln x C y  ln  x  1 w w w fa ce D y  ln x  Dựa vào đồ thị ta có y  với x  ta loại phương án B D Rõ ràng tập xác định hàm số x  nên đáp án A Chọn A File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 42 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 Chú ý thêm đồ thị hàm số qua điểm M 1;0  N  e;1 nên có A đáp án Câu 8: Cho hàm số y  log a x y  logb x có đồ thị 01 hình vẽ bên Đường thẳng x  cắt trục hoành, đồ thị hàm số y  log a x y  logb x H, M N Biết B a  b2 D a  2b HM  MN  NH  2MH  log b  log a  uO nT hi D A a  7b C a  b7 Dựa vào hình vẽ ta thấy H oc HM  MN Mệnh đề sau đúng?  log b log a bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie  a  b2 Đáp án B Câu 9: Trong đồ thị đây, đồ thị dạng đồ thị hàm số y = ax với a >1? B Hình C Hình D Hình ce A Hình fa Câu 10: Đồ thị hàm số nào? A y  log x  w w w B y  log ( x  1) C y  log3 x D y  log3 ( x  1) File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 43 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 Câu 11: Cho ba số thực dương a, b, c kkhác Đồ thị hàm số y  log a x , y  logb x y  log c x cho hình vẽ Mệnh đề ? y 01 y  log a x H oc y  log b x x uO nT hi D O y  log c x c om /g ro up s/ Ta iL ie A a  b  c B c  a  b C b  a  c D c  b  a Câu 12: Cho số thực a, b, c khác Đồ thị hàm số y  log a x , y  logb x , y  log c x cho hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A b  a  c B a  b  c C a  c  b D c  a  b ce A y  x bo ok Câu 13: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số cho bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? x 1 B y    2 D y  log x O x w w w fa C y  log x y File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 44 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giải tích 12 Câu 14: Cho hai hàm số y  log a x, y  logb x có đồ thị (C1 ),(C2 ) , vẽ mặt phẳng tọa độ.Mệnh đề sau H oc B  b   a D  a   b Câu 15: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C , D Hỏi hàm số hàm số nào? x Ta iL ie 1 A y    2 B y  x2 C y  log x uO nT hi D A  b  a  C  a  b  01 đúng? up s/ D y  2x ro Câu 16: Cho ,  số thực Đồ thị hàm số y  x , /g y  x khoảng  0; +  cho hình vẽ bên Khẳng om định sau đúng? A      c B      ok C      w w w fa ce bo D      File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 45 ... 3 y  2 B Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang x  3 x  2 C Đồ thị hàm số tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng Dựa vào đồ thị ta có lim  2 lim  3 nên đồ thị hàm số có tiệm cận... sai ? A Hàm số đạo hàm x  1 B Hàm số cho đạt cực tiểu x  C Đồ thị hàm số tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số tiệm cận đứng Câu 25: Cho hàm số y  f ( x ) xác định, lên tục R có bảng biến thiên sau... 22: Cho hàm số f  x  xác định, liên tục  có bảng biến thiên: Mệnh đề đúng? om /g ro A Hàm số đồng biến khoảng  ,1 B Đồ thị hàm số tiệm cận ngang C Hàm số đạt cực trị x  2 D Hàm số có
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG BIẾN THIÊN và đồ THỊ các hàm số THẦY ĐẶNG VIỆT ĐÔNG, BẢNG BIẾN THIÊN và đồ THỊ các hàm số THẦY ĐẶNG VIỆT ĐÔNG, BẢNG BIẾN THIÊN và đồ THỊ các hàm số THẦY ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Từ khóa liên quan