CÁCH MẠNG KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX

22 798 3
  • Loading ...
1/22 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2013, 01:26

CÁCH M NG KHOA Ạ H C- CÔNG NGH Ọ Ệ XU TH TOÀN Ế C U HÓA N A SAU Ầ Ử TH K XXẾ Ỷ Bài 10 . computer 1946 computer 1960 computer 1970 computer 1980 robot 1950 robot 1960 robot 1970 robot1990 robot 2000 [...]...Nenxi,robot Mi biểu lộ cảm xúc Năng lượng mặt trời cừu Dolly cừu Dolly Tàu cao tốc Tàu cao tốc Tàu 1 triệu tấn Edwin Hubble kính viễn vọng Hubble Sao hỏa tau Phoenix do bo xuong sao hoa, 08 . CÁCH M NG KHOA Ạ H C- CÔNG NGH Ọ Ệ VÀ XU TH TOÀN Ế C U HÓA N A SAU Ầ Ử TH K XX Ỷ Bài 10 . computer 1946 computer. robot 1960 robot 1970 robot1990 robot 2000 Nenxi,robot Mi bieồu loọ caỷm xu c Naờng lửụùng maởt trụứi cöøu Dolly cöøu Dolly Taøu cao toác Taøu
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH MẠNG KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX, CÁCH MẠNG KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX, CÁCH MẠNG KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn