Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế

124 260 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2017, 15:11

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn TÊ U ́H Người thực luận văn Ế cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Đ A ̣I H O ̣C K IN H Dương Đức Hào i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học có luận văn này, nổ lực cố gắng thân, xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế thầy cô giáo khác giảng dạy, nhiệt tình giúp đỡ cho Ế Tôi xin chân thành cảm ơn khoa Quản trị kinh doanh, Phòng Đào tạo Sau đại U học – Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều mặt suốt thời gian học tập ́H nghiên cứu khoa học trường Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, TS Phan Văn Hòa TÊ người trực tiếp hướng dẫn dày công bảo giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán Kho bạc Nhà nước TT H Huế, Kho bạc Huyện Thành phố, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nhiệt tình IN giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi động viên nhiều trình học tập hoàn thành luận văn K Mặc dù thân cố gắng, chắn luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Tôi kính mong Quý thầy, cô giáo, đồng nghiệp, cá ̣C nhân có quan tâm đến vấn đề góp ý cho để luận văn hoàn thiện O Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, bạn bè ̣I H động viên suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Đ A TÁC GIẢ Dương Đức Hào ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: DƯƠNG ĐỨC HÀO Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Niên khóa: 2014 - 2016 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN VĂN HÒA Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ TÊ ́H U Ế XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, vốn đầu tư xây dựng chiếm đến 30% tổng số chi NSNN chủ yếu nguồn thu từ ngân sách trung ương Việc quản lý trình chi nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư; đặc biệt chống lại tượng tiêu cực làm thất thoát NSNN có vai trò đặc biệt quan trọng Nhà nước H quyền cấp thường xuyên quan tâm Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đơn vị giao nhiệm vụ quản lý, cấp phát, kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN Do việc tìm kiếm IN giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN nhằm tăng hiệu đầu tư, tiết kiệm ngân sách, chống thất thoát, lãng phí việc làm cần thiết cấp bách giai đoạn Xuất phát từ lý đó, tác giả ̣C K chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế” để làm đề tài luận văn Thạc sĩ ̣I H O Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu; phương pháp tổng hợp xử lý số liệu dựa vào phần mềm Excel SPSS; phương pháp phân tích, hệ thống hóa để làm rõ sở lý luận thực trạng công tác kiểm soát chi … Đ A Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn công tác Kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN Kho bạc Nhà nước TT Huế Đồng thời, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố, thống kê mô tả, phân tích phương sai ANOVA, so sánh… nhằm đánh giá sở khoa học, thực tiễn thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc TT Huế Từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác kiểm soát chi, nâng cao hiệu đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh TT Huế iii Bộ Tài CBCC Cán công chức CĐT Chủ đầu tư CNH – HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CN – TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp CNTT Công nghệ thông tin CTMT Chương trình mục tiêu HĐND Hội đồng Nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KSC Kiểm soát chi KTXH Kinh tế xã hội NN Nông nghiệp NSĐP Ngân sách Địa phương NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương TPCP Trái phiếu phủ TSCĐ Tài sản cố định ́H TÊ H IN K ̣C Ủy ban Nhân dân O UBND Xây dựng Đ A ̣I H XDCB iv U BTC Ế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ x U PHẦN MỞ ĐẦU Ế MỤC LỤC vi ́H Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn H PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU IN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN K TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận ̣C 1.1.1 Một số khái niệm chất kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ O ngân sách nhà nước ̣I H 1.1.2 Phân loại chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước .9 1.1.3 Đặc điểm vai trò kiểm soát chi đầu từ xây dựng qua kho bạc nhà nước .12 Đ A 1.1.4 Nội dung quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước .14 1.1.5 Nguyên tắc Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ NSNN .20 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ NSNN 21 1.1.7 Sự cần thiết phải thực kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN 23 1.2 Cơ sở thực tiễn 26 vi 1.2.1 Kinh nghiệm nước giới 26 1.2.2 Kinh nghiệm nước kiểm soát chi .31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI 34 VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 34 TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 34 2.1 Tình hình tỉnh Thừa Thiên Huế Kho bạc nhà nước TT Huế 34 Ế 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế .34 U 2.1.2 Tổng quan KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế 36 ́H 2.1.3 Tình hình thu, chi Ngân sách Nhà nước địa bàn 39 2.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà TÊ nước địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế .41 2.2.1 Tổ chức máy quản lý phân cấp thực nhiệm vụ kiểm soát chi 41 2.2.2 Thông báo kế hoạch vốn XDCB thủ tục mở tài khoản toán .43 H 2.2.3 Quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB Kho bạc TT Huế 46 IN 2.2.4 Tình hình tạm ứng vốn đầu tư XDCB .52 2.2.5 Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2012 - 2015 .54 K 2.2.6 Kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB KBNN 56 2.3 Đánh giá đối tượng điều tra công tác công tác Kiểm soát chi ̣C Kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế 60 O 2.3.1 Khái quát mẫu điều tra, khảo sát 60 ̣I H 2.3.2 Kết điều tra khảo sát đối tượng điều tra .61 2.3.2.4 Đánh giá Cán kho bạc, Chủ đầu tư nhân tố ảnh hưởng đến công tác Kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN 74 Đ A 2.4 Đánh giá chung công tác Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước TT Huế 80 2.4.1 Kết đạt 80 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 82 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 84 vii 3.1 Định hướng, mục tiêu 84 3.1.1 Định hướng mục tiêu chung kho bạc nhà nước 84 3.1.2 Định hướng mục tiêu kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 84 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước tỉnh TT Huế 85 3.2.2 Hoàn thiện mô hình tổ chức phân cấp phối hợp thực nhiệm vụ kiểm Ế 3.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB 85 U soát chi đầu tư XDCB từ NSNN 89 ́H 3.2.3 Nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán 91 3.2.4 Nâng cao ý thức chấp hành chủ đầu tư .93 TÊ 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nội kho bạc 94 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 95 Kết luận 95 H Kiến nghị 96 IN 2.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ 96 2.2 Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phương 97 K 2.3 Kiến nghị với Bộ Tài Chính KBNN 98 Tài liệu tham khảo .100 Đ A ̣I H O ̣C PHỤ LỤC 103 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng trình độ chuyên môn cán công chức KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2015 38 Bảng 2.2: Tình hình thu, chi NSNN địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn Bảng 2.3: Kế hoạch vốn xây dựng số tài khoản toán mở U giai đoạn 2013 - 2015 45 Tỷ lệ tạm ứng vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2013 - 2015 53 Bảng 2.5: Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN ́H Bảng 2.4: TÊ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 – 2015 55 Bảng 2.6: Ế 2013 - 2015 KBNN Thừa Thiên Huế 43 Số vốn đầu tư XDCB từ NSNN bị từ chối toán địa bàn tỉnh TT Huế giai đoạn 2013 – 2015 59 Đặc điểm mẫu điều tra 61 Bảng 2.8: Các thông số độ tin cậy (Reliability Statistics) 62 Bảng 2.9: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo tiêu chí nghiên IN H Bảng 2.7: K cứu 63 Bảng 2.10 Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO (KMO and Bartlett's Test) 65 ̣C Bảng 2.11 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác Kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB O từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước TT Huế 66 ̣I H Bảng 2.12: Kết phân tích hồi quy đa biến nhân tố 71 Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá nhân tố Năng lực, trách nhiệm 75 Bảng 2.14: Ý kiến đánh giá nhân tố Cơ chế sách 76 Đ A Bảng 2.15: Ý kiến đánh giá nhân tố Năng lực, trách nhiệm chủ đầu tư 77 Bảng 2.16: Ý kiến đánh giá nhân tố Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ 78 Bảng 2.17: Ý kiến đánh giá nhân tố Ứng dụng công nghệ thông tin 79 ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế 37 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB 43 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Sơ đồ 2.3: Quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN 49 x Tài liệu tham khảo Bộ Tài Chính (1996), Thông tư số 63 TC/ĐTPT ngày 02 tháng 11 năm 1996 Hướng dẫn việc quản lý cấp phát vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước Bộ Tài Chính (1999), Quyết định số 145/1999/QĐ-BTC ngày 26/11/1999 Ế Bộ trưởng BTC nhiệm vụ tổ chức máy toán vốn đầu tư thuộc hệ U thống KBNN trình xây dựng phát triển, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội ́H Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (2005), Kho bạc Nhà nước Việt Nam TÊ Bộ Tài (2007), Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 Hướng dẫn quản lý toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN H Bộ Tài (2007), Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/07/2007 IN Hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung số điểm Thông tư 27/2007/TT-BTC Bộ Tài Chính (2011), Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 Quy K định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn NSNN ̣C Bộ Tài Chính (2011), Thông tư số 109/2011/TT-BTC Bộ Tài ngày O 01/08/2011 Hướng dẫn mở sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước điều kiện áp dụng TABMIS ̣I H Bộ Tài (2014), Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2014 Về công bố thủ tục hành Tài ngân sách lĩnh vực Kho bạc Nhà Đ A nước thuộc chức quản lý nhà nước Bộ Tài Chính phủ (2009), Nghị định số 112/2009/ NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 10 Chính phủ (2010), Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ban hành ngày 07/05/2010 hợp đồng hoạt động xây dựng 100 11 Cổng giao tiếp điện tử Thừa Thiên Huế, Kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế Giới thiệu tổng quan Thừa Thiên Huế Cơ sở hạ tầng, ngày truy cập: 20/03/2015, https://www.thuathienhue.gov.vn/portal_es/Views/Default.aspx?CMID=30 12 Cục Thống kê Thừa Thiên Huế (2013), Niên giám thống kê 2013, NXB Thống kê Ế 13 Nguyễn Thái Hà (2006), Thực trạng số giải pháp nâng cao chất U lượng kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành KBNN; ́H 14 Hội đồng Bộ trưởng (1990), Nghị định số 385-HĐBT ngày 07/11/1990 Về TÊ việc sửa đổi, bổ sung thay điều lệ quản lý xây dựng ban hành kèm theo nghị định số 232-CP ngày 06/06/1981 15 Kho bạc Nhà nước (2000), Cẩm nang kiểm soát chi ngân sách qua KBNN, H NXB Tài IN 16 Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, NXB Tài chính, Hà Nội K 17 Kho bạc Nhà nước (2009), Quyết định số 686/QĐ-KBNN ngày 18/8/2009 Tổng giám đốc KBNN Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn ̣C nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống KBNN O 18 Kho bạc Nhà nước (2009), Quyết định số 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009 Quyết định việc ban hành quy trình giao dịch cửa Kiểm soát chi ̣I H thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 19 Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế (2012), Báo cáo tổng kết hoạt động Kho Đ A bạc Nhà nước năm 2012; phương hướng nhiệm vụ năm 2013 20 Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động Kho bạc Nhà nước năm 2013; phương hướng nhiệm vụ năm 2014 21 Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế (2014), Báo cáo tổng kết hoạt động Kho bạc Nhà nước năm 2014; phương hướng nhiệm vụ năm 2015 22 KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế (2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo chi NSNN niên độ năm 2012, 2013, 2014, 2015 101 23 KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế (2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo toán vốn đầu tư XDCB niên độ NSNN năm 2012, 2013, 2014, 2015 24 KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế (2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo thu NSNN niên độ năm 2012, 2013, 2014, 2015 25 Kho bạc Nhà nước (2010), Quyết định số 163/QĐ-KBNN ngày 17/03/2010 Ế Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức KBNN huyện, quận, thị xã, U thành phố trực thuộc tỉnh 26 Kho bạc Nhà nước (2010), Quyết định số 164/QĐ-KBNN ngày 17/03/2010 ́H Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức phòng thuộc KBNN tỉnh TÊ 27 Kho bạc Nhà nước (2012), Quyết định số 282/ QĐ-KBNN ngày 20/04/2012 Ban hành quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư qua hệ thống KBNN H 28 KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế (2015), Tổng thể thực trạng trình độ công chức, IN viên chức hệ thống KBNN – Mẫu số 1A 29 Lê Toàn Thắng (2012), Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách dưỡng giảng viên lý luận trị K nhà nước Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trung tâm đào tạo bồi ̣C 30 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 108/2009/QĐ – TTg Thủ O tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức máy KBNN ̣I H 31 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 06 năm 2009 Phê duyệt quy hoạch tổng thê phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Đ A Thiên Huế đến năm 2020 32 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống kê, Hà Nội 102 Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ PHỤ LỤC 103 PHỤ LỤC 1: PHIẾU PHỎNG VẤN Số phiếu:…… Phần giới thiệu Xin chào anh/chị! Tôi tên Dương Đức Hào – Hiện công tác Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Ế Thiên Huế Tôi theo học lớp Cao học Quản trị Kinh doanh Trường Đại học U Kinh tế Huế Để chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, nghiên cứu đề tài “Hoàn ́H thiện công tác Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước” Phiếu điều tra thiết kế để thu thập thông tin cho việc nghiên cứu TÊ Do đó, cám ơn quý anh chị dành chút thời gian để đọc điền vào bảng câu hỏi Thông tin mà quý anh chị cung cấp cho sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài bảo quản cách H tuyệt đối bí mật IN Chân thành cám ơn hợp tác quý anh chị! Nguyên tắc điền phiếu K Anh chị vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng với câu trả lời mà anh chị cho I THÔNG TIN CHUNG ̣C thích hợp O Xin cho biết giới tính anh chị?   Dưới 30 ̣I H Xin cho biết anh/chị thuộc nhóm tuổi nào?  31 – 40  41 – 50 51-60 Thời gian công tác anh/chị? Đ A  năm 10-dưới 15 năm  5-dưới 10 năm  từ 15 năm trở lên Trình độ chuyên môn anh chị gì?  Thạc sĩ  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp Cơ quan, đơn vị anh/chị công tác?  Kho bạc Nhà nước tỉnh 104 Nam  Nữ  Kho bạc Nhà nước Thành phố, Huyện  Doanh nghiệp (Chủ đầu tư) Vị trí công tác anh/chị:  Lãnh đạo  Trưởng, phó phòng (ban) tương đương Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế  Chuyên viên, cán bộ, nhân viên 105 II NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh/chị cho biết mức độ đánh giá số tiêu chí liên quan đến hoạt động kiểm soát chi Vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế không Tiêu chí đồng ý Mức độ đánh giá hiểu dễ thực Hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật công khai, minh bạch Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ Quy trình kiểm soát chi hợp lý, thống 10 O nghị kiểm soát tương đối đầy đủ, hợp lý, dễ hiểu Thời gian xử lý hồ sơ quy định, hợp lý, tiết kiệm ̣I H Thành phần loại tài liệu, hồ sơ chứng từ đề Trình tự tổ chức thực công việc cách Đ A ̣C II chặt chẽ Quy trình thủ tục, hồ sơ, thời gian kiểm soát công khai, minh bạch Cơ chế tạm ứng, thu hồi tạm ứng hợp lý III Năng lực, trách nhiệm cán kiểm soát chi 11 Cán Kiểm soát chi có lực, chuyên môn 106 Rất đồng ý ́H Nội dung hệ thống văn pháp quy chi tiết, dễ Các mẫu biễu, chứng từ, báo cáo thay đổi, đồng Đồng ý TÊ phù hợp với thực tế H 2 Các văn bản, quy định kiểm soát chi rõ ràng, IN đồng ý thường Cơ chế sách K I Không Bình Ế TT U Rất nghiệp vụ tốt 12 Cán giải thích rõ ràng có sai sót hồ sơ, thủ tục Thường xuyên kiểm tra kiểm soát chặt chẽ 13 trình toán, đảm bảo toán vốn kịp thời, đầy đủ dự án có đủ điều kiện quy thành thủ tục toán vốn quy định Năng lực, trách nhiệm chủ đầu tư 16 Chủ đầu tư có trình độ, lực chuyên môn Chủ đầu tư chấp hành chế độ sách IN quản lý chi phí đầu tư, tình hình sử dụng vốn Chủ đầu tư tính toán mức tạm ứng hợp lý, quản lý sử dụng vốn tạm ứng mục đích, đối tượng, có hiệu quả, hoàn trả đủ số vốn tạm ứng K 18 21 22 23 O tục toán nhanh chóng, quy định Ứng dụng công nghệ thông tin ̣I H 20 Chủ đầu tư báo cáo đầy đủ hoàn thiện hồ sơ thủ Máy móc, trang thiết bị Kho bạc đầy đủ, đại Ứng dụng công nghệ thông tin điện tử tiên tiến vào Đ A V ̣C theo quy định 19 U Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn CĐT hoàn IV 17 ́H kiểm soát chi vốn đầu tư TÊ 15 Cán kiểm soát chi tuân thủ quy trình H 14 Ế định quy trình Kiểm soát chi Sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài tích hợp quản lý Thư điện tử đươc sử dụng phổ biến giao dịch KBNN Nhìn chung, công tác kiểm soát chi vốn đầu tư 107 XDCB từ NSNN Kho bạc Nhà nước TT Huế tốt Anh/chị vui lòng cho biết thêm ý kiến đề xuất anh/chị nhằm hoàn thiện công tác Kiểm soát chi Vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế năm tiếp theo: ́H Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý anh/chị! 108 U Ế PHỤ LỤC Kiểm định Cronbach’s Alpha Ế Reliability Statistics N of Items 23 ́H 885 TÊ Alpha U Cronbach's Item-Total Statistics tiet, de hieu 1.3 Bieu mau chung tu it thay doi, dong bo khai, minh bach 3.1 Quy trinh kiem soat Đ A chi hop ly Deleted 3.2 Cac loai tai lieu, ho so day du, chi tiet 3.3 Thoi gian xu ly ho so dung quy dinh 3.4 Trinh tu to chuc cong viec chat che 3.5 Quy trinh, thu tuc ho so cong khai, minh bach IN H Alpha if Item Correlation if Item Deleted 78.98 399 883 477 880 91.836 388 883 92.382 340 885 79.22 89.325 583 877 79.31 93.189 302 886 78.90 91.759 480 880 78.94 90.065 571 878 79.10 90.634 587 877 79.11 91.830 90.417 78.89 79.04 ̣I H 1.4 Van ban dc cong Item-Total Item Deleted K 1.2 Noi dung van ban chi Scale Mean if Scale Variance ̣C rang, phu hop Cronbach's O 1.1.Van ban quy dinh ro Corrected 109 3.6 Co che tam ung, thu hoi tam ung hop ly 4.1 CB KSC co nang luc, chuyen mon 4.2 CB giai thich ro rang co sai sot ve ho so 79.01 94.847 340 883 78.65 89.891 535 878 78.51 93.133 400 882 78.80 91.755 515 879 78.51 91.008 539 879 78.51 91.291 543 79.10 89.357 620 79.19 93.417 78.94 87.968 4.4 CB KSC tuan thu dung quy trinh doc, huong dan CDT tam ung hop ly 5.4 CDT hoan dung thu tuc, ho so 6.1 may moc, trang thiet bi tai kho bac hien dai 618 876 484 880 93.740 312 885 79.13 91.153 465 881 79.15 92.265 470 880 79.13 90.027 614 877 79.03 91.626 79.07 ̣I H 6.2 Ung dung CNTT tien 884 IN 5.3 CDT tinh toan muc tien 876 335 K che do, chinh sach ̣C 5.2 CDT chap hanh dung O chuyen mon H hoan thu tuc 5.1 CDT co nang luc, 879 TÊ 4.5 Thuong xuyen don ́H toan 6.3 Su dung he thong Đ A thong tin quan ly tai chinh tich hop 6.4 Thu dien tu duoc su dung kha bien 110 U tra, kiem soat qua trinh Ế 4.3 thuong xuyen kiem KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 840 2.737E3 253 Sig .000 Total Variance Explained Total % of Variance Cumulative % 6.892 3.363 2.872 29.966 14.621 12.489 29.966 44.586 57.075 6.892 3.363 2.872 1.592 6.920 63.995 1.592 1.186 5.157 69.152 1.186 917 3.987 73.138 744 3.233 76.371 680 2.955 79.327 597 2.596 81.923 10 546 2.375 84.298 11 517 2.249 86.547 12 478 2.078 88.625 13 409 1.779 14 383 1.665 92.069 15 339 1.473 93.543 16 289 1.256 94.799 17 266 1.155 95.954 241 1.048 97.002 229 997 97.999 201 872 98.871 21 140 608 99.480 22 084 367 99.847 23 035 153 100.000 19 IN K ̣C O Đ A ̣I H 20 18 Extraction Method: Principal Component Analysis 111 29.966 14.621 12.489 29.966 44.586 57.075 6.920 63.995 5.157 69.152 H 90.404 U Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % ́H Initial Eigenvalues Total TÊ Compo nent Ế Phân tích nhân tố Rotated Component Matrix a Component 950 898 Ế 876 U 888 ́H 598 722 H 636 TÊ 604 763 IN 541 K 731 O 813 ̣C 845 892 ̣I H 1.1.Van ban quy dinh ro rang, phu hop 1.2 Noi dung van ban chi tiet, de hieu 1.3 Bieu mau chung tu it thay doi, dong bo 1.4 Van ban dc cong khai, minh bach 3.1 Quy trinh kiem soat chi hop ly 3.2 Cac loai tai lieu, ho so day du, chi tiet 3.3 Thoi gian xu ly ho so dung quy dinh 3.4 Trinh tu to chuc cong viec chat che 3.5 Quy trinh, thu tuc ho so cong khai, minh bach 3.6 Co che tam ung, thu hoi tam ung hop ly 4.1 CB KSC co nang luc, chuyen mon 4.2 CB giai thich ro rang co sai sot ve ho so 4.3 thuong xuyen kiem tra, kiem soat qua trinh toan 4.4 CB KSC tuan thu dung quy trinh 4.5 Thuong xuyen don doc, huong dan CDT hoan thu tuc 5.1 CDT co nang luc, chuyen mon 5.2 CDT chap hanh dung che do, chinh sach 5.3 CDT tinh toan muc tam ung hop ly 5.4 CDT hoan dung thu tuc, ho so 6.1 may moc, trang thiet bi tai kho bac hien dai 6.2 Ung dung CNTT tien tien 873 Đ A 738 816 788 673 853 603 112 6.3 Su dung he thong thong tin quan ly tai chinh tich hop 6.4 Thu dien tu duoc su dung kha bien 745 703 Ế Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations U Phân tích hồi quy b Change Statistics R l R 847 Adjusted of the Square R Square Estimate a 717 708 R Square F Change Change 412 717 Sig F df1 87.003 TÊ Std Error Mode ́H Model Summary df2 172 Durbin- Change Watson 000 2.047 H a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 7, REGR factor score for analysis 7, REGR factor score for analysis 7, REGR factor score for analysis 7, REGR factor score for IN analysis b Dependent Variable: KL Cong tac KSC tai Kho bac ̣C K TT Hue la tot a O Coefficients Model (Constant) B Standardized Coefficients Std Error 3.640 030 REGR factor score for analysis 121 061 REGR factor score for analysis 067 REGR factor score for analysis Beta t Sig 117.915 000 0.143 0.846 000 053 0.082 0.817 032 325 050 0.314 1.035 000 REGR factor score for analysis 192 048 0.203 0.946 000 REGR factor score for analysis 147 033 0.125 1.176 000 Đ A ̣I H Unstandardized Coefficients a Dependent Variable: KL Cong tac KSC tai Kho bac TT Hue la tot 113 Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ ... hướng dẫn khoa học: TS PHAN VĂN HÒA Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ TÊ ́H U Ế XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tính... sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ̣I H Chương Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế Chương Định hướng, giải pháp hoàn. .. SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận Ế 1.1.1 Một số khái niệm chất kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ U ngân sách nhà nước ́H 1.1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan