Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng tại kho bạc nhà nước thanh hóa

110 118 1
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2017, 14:43

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Ế Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2016 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Tác giả luận văn i Lê Việt Hanh LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu Nhà trường kết hợp với nỗ lực cố gắng thân Đạt kết này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế truyền đạt kiến thức, nhiệt tình giúp đỡ cho năm học vừa qua Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn Ế sâu sắc đến Thầy giáo, PGS.TS Trần Văn Hòa - người hướng dẫn khoa học - U dành nhiều thời gian quý báu để giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, thực ́H luận văn TÊ Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Lãnh đạo, cán Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian thực luận văn H trình học tập công tác IN Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ trình thực luận văn Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2016 ̣I H O ̣C K Xin gửi lời chúc sức khỏe chân thành cảm ơn! Đ A Tác giả luận văn Lê Việt Hanh ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Lê Việt Hanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2014 - 2016 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Hòa Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng kho bạc nhà nước Thanh Hóa Tính cấp thiết đề tài Kiểm soát chặt chẽ khoản chi NSNN mối quan tâm lớn Đảng, Nhà Ế nước cấp, ngành, góp phần quan trọng việc giám sát phân phối U sử dụng nguồn lực tài cách mục đích, có hiệu quả; đồng thời ́H biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tuy vậy, chế quản lý chi NSNN nói chung chi bảo vệ phát triển rừng từ NSNN kho bạc Thanh Hóa nói TÊ riêng nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Chính vậy, “ Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng kho bạc nhà H nước Thanh Hóa” yêu cầu cấp thiết KBNN Thanh Hóa IN Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu K - Đối với số liệu thứ cấp: Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu: thu thập ̣C Sở, Ban, Ngành địa bàn tỉnh Thanh hoá, Kho bạc tỉnh Thanh Hoá, văn bản, O tài liệu, số liệu liên quan tới vấn đề nghiên cứu - Đối với số liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn ̣I H 100 đối tượng vấn thông qua bảng hỏi trực tiếp 2.2 Phương pháp tổng hợp, xử lý phân tích số liệu Đ A - Các phương pháp phân tích thống kê - Tổng hợp, suy luận khoa học - Toàn số liệu điều tra nhập xử lý phần mềm SPSS 16.0 Kết nghiên Đánh giá thực trạng chất lượng công tác kiểm soát chi nguốn vốn bảo vệ phát triển rừng kho bạc nhà nước Thanh Hóa Từ đó, đề tài đề xuất nhóm giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát bảo vệ rừng phát triển rừng từ nguồn vốn NSNN iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix Ế DANH MỤC BẢNG BIỂU x U DANH MỤC SƠ ĐỒ xi ́H DANH MỤC SƠ ĐỒ xi TÊ MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài H Mục đích nghiên cứu đề tài IN 2.1 Mục tiêu chung: 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài K Phương pháp nghiên cứu ̣C Nội dung nghiên cứu O Chương 1: Một số vấn đề lý luận thực tiễn công tác kiểm soát chi nguồn vốn ̣I H bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đ A CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC VỀ KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm chi bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 1.1.2 Đặc điểm chi bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 1.1.3 Vai trò chi bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước iv 1.2 KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.2.1 Khái niệm kiểm soát chi NSNN kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 1.2.2 Sự cần thiết phải kiểm soát chi bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Ế 1.2.3 Đối tượng kiểm soát chi bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách U nhà nước qua kho bạc nhà nước ́H 1.2.4 Yêu cầu công tác kiểm soát chi bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 10 TÊ 1.2.5 Nguyên tắc kiểm soát chi bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước 11 H 1.3 NỘI DUNG, QUI TRÌNH KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ IN PHÁT TRIỂN RỪNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ K NƯỚC HIỆN NAY 12 1.3.1 Nội dung, qui trình, toán vốn đầu tư bảo vệ phát triển rừng 12 O ̣C 1.3.1.1.Mở tài khoản 12 ̣I H 1.3.1.2 Tài liệu sở dự án 13 1.3.1.3 Thanh toán vốn đầu tư bảo vệ phát triển rừng 15 Đ A 1.3.1.4 Quy trình thời gian toán vốn kho bạc 20 1.4 VAI TRÒ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 23 1.4.1 Vai trò kho bạc nhà nước kiểm soát chi bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 23 1.4.2 Vai trò Kho bạc nhà nước phối hợp với quan chức việc kiểm soát chi bảo vệ phát triển rừng 25 1.4.3 Phân cấp kiểm soát chi qua kho bạc nhà nước 26 v 1.5 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 27 1.5.1 Những nhân tố khách quan 27 1.5.2 Những nhân tố chủ quan 28 CHƯƠNG 31 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN 31 Ế TỈNH THANH HÓA 31 U 2.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM RỪNG, BẢO VỆ RỪNG TỈNH THANH HÓA ́H VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH HÓA 31 2.1.1 Khái quát đặc điểm rừng bảo vệ rừng địa bàn Thanh Hóa 31 TÊ 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Kho Bạc Nhà nước Thanh Hóa 32 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT H TRIỂN RỪNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC IN NHÀ NƯỚC THANH HÓA 33 K 2.2.1 Thực trạng Kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng 33 2.2.1.1 Thực trạng mở tài khoản toán vốn bảo vệ phát triển rừng 33 O ̣C 2.2.1.2 Thực trạng tài liệu sở Dự án 34 ̣I H 2.2.1.3.Thực trạng toán (giải ngân) vốn đầu tư bảo vệ phát triển rừng qua KBNN Thanh Hóa 34 Đ A 2.2.1.4 Thực trạng thực đạo điều hành quan quản lý nhà nước 39 2.2.1.5 Thực trạng chức kiểm tra tình hình thực dự án cán làm công tác kiểm soát chi 40 2.2.2 Thực trạng công tác Quyết toán từ chối toán vốn đầu tư bảo vệ phat triển rừng 41 2.2.2.1 Thực trạng công tác toán 41 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH HÓA 44 vi 2.3.1 Những kết đạt 44 2.3.2 Những hạn chế tồn 46 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế kiểm soát chi bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước kho bạc nhà nước 48 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 48 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 50 2.3.4 Đánh giá công tác kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ rừng phát triển rừng Ế Kho bạc nhà nước Thanh Hóa qua ý kiến cán kho bạc làm công tác U kiểm soát chi 51 ́H 2.3.4.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 51 2.3.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis – EFA) 52 TÊ CHƯƠNG 65 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIÊN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI H NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN IN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN 65 K ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 65 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT O ̣C CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN 65 ̣I H 3.1.1 Mục tiêu chung 65 3.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn BVPTR 66 Đ A 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA 67 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 67 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện quy định, quy trình kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng 70 3.2.2.1 Quy định tạm ứng thu hồi tạm ứng 70 3.2.2.2 Qui định mở tài khoản tiền gửi Ban quản lý dự án 71 3.2.2.3 Qui định cụ thể cho kiểm soát toán khối lượng hoàn thành 71 vii 3.2.3 Nhóm giải pháp đại hoá hoạt động kiểm soát chi bảo vệ phát triển rừng Kho bạc nhà nước Thanh Hóa dựa ứng dụng công nghệ thông tin 72 3.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 73 3.2.4.1 Chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia với quan chức việc hoàn thiện chế độ quản lý vốn bảo vệ phát triển rừng 73 3.2.4.2 Tăng cường mối quan hệ KBNN tỉnh với KBNN cấp huyện 74 3.2.4.3 Tăng cường mối quan hệ với quan tài đồng cấp 75 Ế 3.2.4.4 Tăng cường mối quan hệ với chủ đầu tư 76 U PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 ́H KẾT LUẬN 78 KIẾN NGHỊ 79 TÊ 2.1 Kiến nghị với Bộ Tài chính, Kho Bạc Nhà Nước 80 2.2 Kiến nghị với nhà đầu tư 81 H DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 IN PHỤ LỤC 84 K BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN O ̣C NHẬN XÉT PHẢN BIỆN ̣I H BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA Đ A XÁC NHẬN HOÀN THIỆN viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Tổng sản phẩm quốc nội KBNN : Kho bạc Nhà nước KSC : Kiểm soát chi NSNN : Ngân sách nhà nước ODA : Hỗ trợ phát triển thức TABMIS : Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc UBND : Uỷ ban nhân dân Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế GDP ix DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tình hình kiểm soát chi thực đầu tư bảo vệ phát triển rừng qua kho bạc Thanh hóa giai đoạn 2012-2014 34 Bảng 2 Tỷ lệ giải ngân vốn vốn đầu tư bảo vệ rừng phát triển rừng hàng năm giai đoạn 2012-2014 ( Vốn nước ) 37 Bảng Số dư tạm ứng vốn vốn đầu tư bảo vệ rừng phát triển rừng hàng năm Ế giai đoạn 2012-2014 ( Vốn nước ) 38 U Bảng Tình hình Quyết toán tất toán dự án hoàn thành Cơ cấu mẫu điều tra 51 TÊ Bảng ́H giai đoạn 2012-2014 43 Bảng Kiểm định KMO Bartlett’s Test 52 H Bảng Phân tích nhân tố biến điều tra 53 IN Bảng Bảng đánh giá khách hàng phương tiện hữu hình 59 Bảng Bảng đánh giá khách hàng mức độ tin cậy 60 K Bảng 10 Bảng đánh giá khách hàng nhóm nhân tố Năng lực phục vụ 61 ̣C Bảng 11 Bảng đánh giá đối tượng điều tra mức độ đáp ứng 62 Đ A ̣I H O Bảng 12 Bảng đánh giá đối tượng điều tra mức độ đồng cảm 63 x Phụ lục 01: Mã phiếu: PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH HÓA Kính chào quý khách! Chúng thực nghiên cứu “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi U Ế nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng kho bạc nhà nước Thanh Hóa” Việc thực ́H xác phiếu vấn có ý nghĩa quan trọng thành công đề tài nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TÊ chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa Bảng câu hỏi thiết kế để thu thập thông tin cho nghiên cứu Những H thông tin mà quý vị cung cấp sử dụng cho mục đích IN nghiên cứu bảo mật hoàn toàn Xin chân thành cảm ơn hợp tác K quý vị! Đ A ̣I H O ̣C PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA Xin đánh dấu () vào ô vuông () thích hợp: Giới tính  Nam  Nữ Độ tuổi  < 30  30 – 45  >45 3.Trình độ  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học  Khác Thời gian công tác  Dưới năm  Từ đến 10 năm  Trên 10 đến 20 năm  Trên 20 năm PHẦN II: PHỎNG VẤN Ý KIẾN Hãy cho biết mức độ đồng ý quý vị tiêu chí đánh giá 85 Công tác kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng kho bạc nhà nước Thanh Hóa, cách khoanh tròn vào số diễn tả xác mức độ mà quý vị cho thích hợp Mức độ “ Hoàn toàn không đồng ý” “Đồng ý ” “Không đồng ý ” “Đồng ý phần” “Hoàn toàn đồng ý” MỨC ĐỘ Ế TIÊU CHÍ 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Mức độ tin cậy Các khoản chi NSNN kiểm soát chặt chẽ đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn Quy trình phương pháp kiểm soát chi quy định cụ thể nội dung kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ tài liệu Khâu phân bổ kế hoạch vốn công khai, minh bạch, công bằng, hiệu Việc toán dự án hoàn thành thực theo quy định Nhà nước Hệ thống pháp luật chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng phù hợp với tình hình thực tế Mức độ đáp ứng Hệ thống định mức đơn giá đầy đủ, chi tiết khoa học Thủ tục hành giảm tải cho khách hàng Kho bạc Nhà nước Quy trình nghiệp vụ, giải công việc nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng Công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình chi ngân sách, trách nhiệm cán KBNN, thời hạn giải công việc Mức độ đồng cảm Công tác đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát 10 chi tăng cường, quan tâm 11 Thủ tục đơn giản, rõ ràng chế độ pháp luật hành Quy trình kiểm soát chi thực công khai, minh bạch, 12 ngăn chặn phòng ngừa tham nhũng Cán KBNN có phong cách giao tiếp, văn minh, lịch 13 với khách hàng Mức độ đầu tư phương tiện hữu hình Chương trình kế toán kho bạc hỗ trợ công tác hạch toán 14 kế toán Ngân sách nhanh chóng xác 15 Chương trình toán điện tử áp dụng 86 việc toán KBNN, giúp công việc toán nhanh chóng xác Kho Bạc Nhà nước triển khai thực nâng cấp 16 chương trình ứng dụng hỗ trợ quản lý toán dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc 17 (TABMIS) sử dụng chủ yếu hoạt động nghiệp vụ KBNN Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đáp ứng mục tiêu đại hóa công 18 nghệ thông tin KBNN Mức độ lực phục vụ Trình độ cán có kiến thức chuyên môn ngành 19 nghề đào tạo, nắm chế độ hành liên quan đến kiểm soát chi bảo vệ phát triển rừng Cán có kỹ tin học tốt phục vụ cho việc tham gia tác 20 nghiệp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin 5 5 5 22 Cán KBNN có đạo đức tốt, không tham ô, gây thất thoát ngân sách 23 Cán kho bạc tham gia đầy đủ tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn Đánh giá chung công tác kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng TÊ ́H U Ế O ̣C K IN H Cán Phòng kiểm soát chi xếp, bố trí phù 21 hợp với khối lượng công việc, tránh chồng chéo công việc Đ A ̣I H Những đề xuất anh/chị nhằm nâng cao công tác kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa thời gian tới Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý vị! 87 Phụ lục 2: Số liệu xử lý SPSS Do tuoi Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi 30 29 29,0 29,0 29,0 Tu 30 den 45 48 48,0 48,0 77,0 Tu 46 den 60 23 23,0 23,0 100,0 Total 100 100,0 100,0 Valid Percent Nu 37 37,0 37,0 Nam 63 63,0 63,0 Total 100 100,0 100,0 IN Trinh chuyen mon Cumulative Percent 37,0 TÊ 100,0 Percent Valid Percent Cumulative Percent Dai hoc 74 74,0 74,0 74,0 Cao Dang 6,0 6,0 80,0 4,0 4,0 84,0 16 16,0 16,0 100,0 100 100,0 100,0 O Trung cap ̣I H Tren dai hoc Total K Frequency ̣C Valid U Percent ́H Frequency H Valid Ế Gioi tinh Đ A Reliability Statistics KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,723 Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 2,295E3 253 Sig ,000 88 Total Variance Explained H Extraction Method: Principal Component Analysis 89 Rotation Sums of Squared Loadings Total Ế 22,147 41,873 56,712 69,326 79,873 U 22,147 19,726 14,839 12,613 10,547 Cumulative % TÊ ́H 5,094 4,537 3,413 2,901 2,426 IN 22,147 41,873 56,712 69,326 79,873 82,489 84,695 86,841 88,822 90,486 91,988 93,436 94,653 95,756 96,791 97,552 98,165 98,740 99,216 99,614 99,870 99,964 100,000 % of Variance K 22,147 19,726 14,839 12,613 10,547 2,616 2,207 2,146 1,981 1,665 1,502 1,449 1,216 1,103 1,035 ,761 ,613 ,575 ,476 ,399 ,256 ,094 ,036 Total ̣C 5,094 4,537 3,413 2,901 2,426 ,602 ,508 ,493 ,456 ,383 ,345 ,333 ,280 ,254 ,238 ,175 ,141 ,132 ,109 ,092 ,059 ,022 ,008 Cumulative % O % of Variance ̣I H Total Extraction Sums of Squared Loadings A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Initial Eigenvalues Đ Compo nent 4,122 3,715 3,714 3,629 3,190 % of Variance 17,921 16,153 16,150 15,779 13,870 Cumulative % 17,921 34,074 50,224 66,003 79,873 Rotated Component Matrix a Component PTHH5 Co so tang, ky thuat dap ung muc tieu hien dai hoa cong nghe thong tin ,943 cua KBNN PTHH2 Chuong trinh toan dien tu da duoc ap dung viec toan ,939 Ế giua cac KBNN, giup cong viec U toan nhanh chong va chinh xac sach va Kho bac (TABMIS) duoc su dung chu yeu hoat dong nghiep vu cua ́H PTHH4 He thong thong tin quan ly ngan ,913 TÊ KBNN PTHH1 Chuong trinh ke toan kho bac da sach nhanh chong va chinh xac IN PTHH3 Kho Bac Nha nuoc da trien khai ,886 H ho tro cong tac hach toan ke toan Ngan thuc hien va nang cap cac chuong trinh ,799 K ung dung ho tro quan ly toan cac ̣C du an TC2 Quy trinh phuong phap kiem soat ,890 O chi da quy dinh cu the noi dung kiem tra ̣I H tinh day du, hop phap, hop le cua tai lieu TC3 Khau phan bo ke hoach von cong ,890 Đ A khai, minh bach, cong bang, hieu qua TC1 Cac khoan chi NSNN duoc kiem soat chat che dam bao dung che do, tieu ,836 chuan TC5 He thong phap luat chi nguon von bao ve phat trien rung phu hop voi tinh ,818 hinh thuc te TC4 Viec quyet toan du an hoan duoc thuc hien dung theo quy dinh cua ,815 Nha nuoc 90 NLPV2Can bo co ky nang tin hoc tot phuc vu cho viec tham gia tac nghiep tren he ,891 thong ung dung cong nghe thong tin NLPV3Can bo giua cac Phong kiem soat chi sap xep, bo tri phu hop voi khoi luong ,882 cong viec, tranh duoc su chong cheo cong viec NLPV1 Trinh can bo co kien thuc chuyen mon dung nganh nghe dao tao, ,838 nam chac che hien hanh lien quan den Ế kiem soat chi bao ve phat trien rung U NLPV5Can bo kho bac tham gia day du ,825 ́H tap huan nang cao trinh chuyen mon NLPV4Can bo KBNN co dao duc tot, ,820 TÊ khong tham o, gay that thoat ngan sach DU1 He thong dinh muc don gia day du, DU3 Quy trinh nghiep vu, giai quyet cong IN viec nhanh chong, thuan tien cho khach H chi tiet khoa hoc hang K DU2 Thu tuc hanh chinh duoc giam tai ,955 ,941 ,940 cho khach hang va Kho bac Nha nuoc ̣C DU4 Cong khai cac ho so, thu tuc, quy ,891 O trinh chi ngan sach, trach nhiem cua can ̣I H bo KBNN, thoi han giai quyet cong viec DC3 Quy trinh kiem soat chi thuc hien cong khai, minh bach, ngan chan va ,921 Đ A phong ngua tham nhung DC2 Thu tuc don gian, ro rang dung che ,898 phap luat hien hanh DC1 Cong tac chi dao, kiem tra, huong dan nghiep vu kiem soat chi duoc tang ,860 cuong, quan tam DC4 Can bo KBNN co phong cach giao ,832 tiep, van minh, lich su voi khach hang Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 91 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean PTHH1 Chuong trinh ke toan kho bac da ho tro cong tac hach toan ke toan Ngan sach nhanh chong va 100 3,34 ,590 ,059 100 3,31 ,598 ,060 100 3,35 ,657 chinh xac toan giua cac KBNN, giup cong viec U tu da duoc ap dung viec thanh toan nhanh chong va chinh xac toan cac du an H PTHH4 He thong thong tin quan ly ngan sach va Kho bac (TABMIS) dong nghiep vu cua KBNN K PTHH5 Co so tang, ky thuat dap 100 100 Đ A ̣I H O ̣C ung muc tieu hien dai hoa cong nghe thong tin cua KBNN 3,38 ,616 ,062 3,32 ,601 ,060 IN duoc su dung chu yeu hoat ,066 TÊ chuong trinh ung dung ho tro quan ly ́H PTHH3 Kho Bac Nha nuoc da trien khai thuc hien va nang cap cac Ế PTHH2 Chuong trinh toan dien 92 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference Mean t df Sig (2-tailed) Difference Lower Upper PTHH1 Chuong trinh ke toan kho bac da ho tro -11,190 99 ,000 -11,541 99 ,000 -,660 -,78 -,54 -,690 -,81 -,57 99 ,000 -,650 -,78 -,52 -10,066 99 ,000 -,620 -,74 -,50 -11,314 99 ,000 -,680 -,80 -,56 Ế cong tac hach toan ke U toan Ngan sach nhanh ́H chong va chinh xac PTHH2 Chuong trinh ap dung viec toan giua cac KBNN, giup H cong viec toan TÊ toan dien tu da duoc IN nhanh chong va chinh xac PTHH3 Kho Bac Nha hien va nang cap cac -9,892 ̣C chuong trinh ung dung ho K nuoc da trien khai thuc tro quan ly toan cac O du an ̣I H PTHH4 He thong thong tin quan ly ngan sach va Đ A Kho bac (TABMIS) duoc su dung chu yeu hoat dong nghiep vu cua KBNN PTHH5 Co so tang, ky thuat dap ung muc tieu hien dai hoa cong nghe thong tin cua KBNN 93 One-Sample Statistics N TC1 Cac khoan chi NSNN duoc kiem soat chat che dam bao dung che do, tieu chuan Mean Std Deviation Std Error Mean 100 3,32 ,469 ,047 100 3,36 ,482 ,048 100 3,35 ,500 ,050 100 3,37 ,506 TC2 Quy trinh phuong phap kiem soat chi da quy dinh cu the noi dung kiem tra tinh day du, TC4 Viec quyet toan du an hoan duoc thuc hien dung theo quy dinh cua Nha nuoc TC5 He thong phap luat chi nguon von bao 100 3,35 ,479 ,051 ,048 TÊ ve phat trien rung phu hop voi tinh hinh thuc U minh bach, cong bang, hieu qua ́H TC3 Khau phan bo ke hoach von cong khai, Ế hop phap, hop le cua tai lieu te IN H One-Sample Test Test Value = 95% Confidence ̣C K Interval of the df Sig (2-tailed) Difference Lower Upper O t Difference Mean TC1 Cac khoan chi NSNN ̣I H duoc kiem soat chat che dam bao dung che do, tieu Đ A chuan -14,504 99 ,000 -,680 -,77 -,59 -13,266 99 ,000 -,640 -,74 -,54 -13,000 99 ,000 -,650 -,75 -,55 TC2 Quy trinh phuong phap kiem soat chi da quy dinh cu the noi dung kiem tra tinh day du, hop phap, hop le cua tai lieu TC3 Khau phan bo ke hoach von cong khai, minh bach, cong bang, hieu qua 94 TC4 Viec quyet toan du an hoan duoc thuc hien dung theo quy dinh -12,460 99 ,000 -,630 -,73 -,53 -13,559 99 ,000 -,650 -,75 -,55 cua Nha nuoc TC5 He thong phap luat chi nguon von bao ve phat trien rung phu hop voi tinh hinh thuc te NLPV1 Trinh can bo co kien thuc nam chac che hien hanh lien quan den 100 3,32 ,469 ,047 3,36 ,482 ,048 100 3,35 ,500 ,050 100 3,36 ,503 ,050 100 3,35 ,479 ,048 kiem soat chi bao ve phat trien rung 100 IN thong ung dung cong nghe thong tin H NLPV2Can bo co ky nang tin hoc tot phuc vu cho viec tham gia tac nghiep tren he Std Deviation Std Error Mean TÊ chuyen mon dung nganh nghe dao tao, U Mean ́H N Ế One-Sample Statistics NLPV3Can bo giua cac Phong kiem soat K chi sap xep, bo tri phu hop voi khoi luong cong viec ̣C cong viec, tranh duoc su chong cheo O NLPV4Can bo KBNN co dao duc tot, ̣I H khong tham o, gay that thoat ngan sach NLPV5Can bo kho bac tham gia day du Đ A tap huan nang cao trinh chuyen mon 95 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference Mean t df Sig (2-tailed) Difference Lower Upper NLPV1 Trinh can bo co kien thuc chuyen mon -14,504 99 ,000 -13,266 99 ,000 -,680 -,77 -,59 -,640 -,74 -,54 99 ,000 -,650 -,75 -,55 -12,726 99 ,000 -,640 -,74 -,54 -13,559 99 ,000 -,650 -,75 -,55 U nam chac che hien Ế dung nganh nghe dao tao, hanh lien quan den kiem ́H soat chi bao ve phat trien TÊ rung NLPV2Can bo co ky nang tin hoc tot phuc vu cho H viec tham gia tac nghiep tren he thong ung dung IN cong nghe thong tin Phong kiem soat chi sap luong cong viec, tranh -13,000 ̣C xep, bo tri phu hop voi khoi K NLPV3Can bo giua cac O duoc su chong cheo ̣I H cong viec NLPV4Can bo KBNN co dao duc tot, khong tham o, Đ A gay that thoat ngan sach NLPV5Can bo kho bac tham gia day du tap huan nang cao trinh chuyen mon 96 One-Sample Statistics N DU1 He thong dinh muc don gia day du, chi tiet khoa hoc DU2 Thu tuc hanh chinh duoc giam tai cho khach hang va Kho bac Nha nuoc Mean Std Deviation Std Error Mean 100 3,34 ,517 ,052 100 3,36 ,503 ,050 100 3,34 ,517 ,052 100 3,33 ,514 DU3 Quy trinh nghiep vu, giai quyet cong viec nhanh chong, thuan tien cho khach Ế hang trinh chi ngan sach, trach nhiem cua can ,051 TÊ ́H bo KBNN, thoi han giai quyet cong viec U DU4 Cong khai cac ho so, thu tuc, quy Test Value = 95% Confidence K IN H One-Sample Test Difference Mean df Sig (2-tailed) Difference Lower Upper ̣C t Interval of the O DU1 He thong dinh muc khoa hoc ̣I H don gia day du, chi tiet -12,771 99 ,000 -,660 -,76 -,56 -12,726 99 ,000 -,640 -,74 -,54 -12,771 99 ,000 -,660 -,76 -,56 -13,046 99 ,000 -,670 -,77 -,57 DU2 Thu tuc hanh chinh Đ A duoc giam tai cho khach hang va Kho bac Nha nuoc DU3 Quy trinh nghiep vu, giai quyet cong viec nhanh chong, thuan tien cho khach hang DU4 Cong khai cac ho so, thu tuc, quy trinh chi ngan sach, trach nhiem cua can bo KBNN, thoi han giai quyet cong viec 97 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean nghiep vu kiem soat chi duoc tang cuong, 100 3,40 ,682 ,068 100 3,36 ,595 ,059 100 3,38 ,528 100 ́H DC1 Cong tac chi dao, kiem tra, huong dan quan tam DC2 Thu tuc don gian, ro rang dung che phap luat hien hanh ,053 U cong khai, minh bach, ngan chan va phong Ế DC3 Quy trinh kiem soat chi thuc hien ngua tham nhung DC4 Can bo KBNN co phong cach giao 3,41 ,605 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ tiep, van minh, lich su voi khach hang 98 ,060 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference Mean t df Sig (2-tailed) Difference Lower Upper Ế DC1 Cong tac chi dao, kiem tra, huong dan -8,802 99 ,000 -,600 -,74 -,46 -10,758 99 ,000 -,640 -,76 -,52 99 ,000 -,620 -,72 -,52 99 ,000 -,590 -,71 -,47 U nghiep vu kiem soat chi ́H duoc tang cuong, quan tam rang dung che phap TÊ DC2 Thu tuc don gian, ro luat hien hanh minh bach, ngan chan va IN chi thuc hien cong khai, H DC3 Quy trinh kiem soat -11,751 K phong ngua tham nhung DC4 Can bo KBNN co -9,758 O minh, lich su voi khach ̣C phong cach giao tiep, van Đ A ̣I H hang 99 ... CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 23 1.4.1 Vai trò kho bạc nhà nước kiểm soát chi bảo vệ phát triển. .. tiễn công tác kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Đ A Chương 2: Thực trạng công tác kiểm kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng địa bàn tỉnh Thanh. .. tượng kiểm soát chi bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách U nhà nước qua kho bạc nhà nước ́H 1.2.4 Yêu cầu công tác kiểm soát chi bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng tại kho bạc nhà nước thanh hóa , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng tại kho bạc nhà nước thanh hóa , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng tại kho bạc nhà nước thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn