Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

14 374 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 12:56

Qui nhơn Quảng trị Nam Định Hà Nội Phú xuân 1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. Hình 61. Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832. Hình 61. Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832. Phủ Thừa Thiên 1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. H×nh 63 LÝnh cËn vÖ thêi nguyÔn H×nh 62 Quan vâ thêi NguyÔn Thành Phần Biện Pháp Kết quả Nhận xét Nông nghiệp Thủ công nghiệp Thương nghiệp 2./ Kinh tế dưới triều nguyễn - Chú trọng khai hoang - Di dân lập ấp Lập lại chế độ quân điền (không có tác dụng) - Đê điều không được sửa chữa - Lập nhiều xưởng sản xuất tập trung thợ giỏi - Mở rộng khai mỏ - Địa phương nhiều làng nghề nổi tiếng - Tạo điều kiện cho buôn bán trong nước với Trung Quốc và các nước Đông Nam á. - Ngăn cấm các nước Phương Tây - Lập thêm các huyện mới: Tiền Hải(Thái Bình) Kim Sơn (Ninh Bình) - Diện tích khai hoang tăng- Dân mất đất- lưu vong - Sa sút kém phát triển - Tài năng mai một Cách khai thác lạc hậu hoạt động thất thường - Thuế cao - Buôn bán tấp lập - Kiểm soát chặt chẽ qua các Điếm Canh. - Có điều kiện phát triển nhưng bị kìm hãm - Phát triển đáng kể. - Tăng thêm sự nhòm ngó của các nước Phương Tây Hình 64: Thương cảng hội an cuối thế kỷ 18 Bài 1. Khoanh tròn vào đầu câu mà em cho là đúng nhấtVề nguyên nhân thất bại của vương triều tây sơn ? a) Lực lượng quân Nguyễn ánh mạnh áp đảo được quân của triều Tây Sơn b) Quân Nguyễn ánh được tư bản pháp giúp về quân sự c) Vua Quang Trung mất vương triều Tây Sơn suy yếu d) Nguyễn ánh chiếm được Quy Nhơn Phú Xuân khiến quân của vương triều tây sơn mất chỗ dựa cơ bản 3 .Luyện tập * Tích cực: + Chú ý khai hoang lập nhiều xưởng sản xuất thủ công, chú ý đến buôn bán trong và ngoài nước + Chú ý khai thác mỏ Bài 2. nêu những mặt tích cực và mặt hạn chế về các chính sách về kinh tế của nhà nguyễn ? * Hạn chế: + Chế độ quân điền không có tác dung Ruộng đát phần lớn nằm trong tay địa chủ + Di dân lập ấp Dân mất ruộng, + Đánh thuế cao + Hạn chế việc buôn bán với các nước tư bản phương tây TIấT 60: CHấ ễ PHONG KIấN NHA NGUYấN I CHINH TRI, KINH Tấ TIấT 60: CHấ ễ PHONG KIấN NHA NGUYấN Tinh hinh chinh tri a Nha Nguyờn lõp - Ni b Tõy Sn suy yu - Nm 1802, Nguyn nh t niờn hiu Gia Long , lp triu Nguyn - Chn Phỳ Xuõn ( Hu ) lm kinh ụ - Nm 1806, Nguyn nh lờn ngụi Hong n vng Minh Mng VUA GIA LONG 1762 - 1820 TIấT 60: CHấ ễ PHONG KIấN NHA NGUYấN Tinh hinh chinh tri b Chinh tri - Nh nc quõn chu chuyờn ch c cung cụ: Vua trc tip nm mi quyn hnh - Phap luõt: Ban hành Hoàng triều luật lệ(Luật Gia Long) năm 1815 - n vi hanh chinh: chia nớc ta làm 30 tỉnh phủ trực thuộc - Quõn ụi: Quan tâm , củng cố - Ngoại giao: Thần phục nhà Thanh V b lut Gia Long: B lut c ban hnh 1815, lõy tờn l Hong triu lut l, gm 21 quyn Gia Long tth l trừ bõt l:bo v quyn Ni dung b lut hin ý hnh tuyt ụi cua nh vua v cao a v cua ttrng t tng, quan khụng li v gia Tuy núi tham kho cỏc lut i trc, nhng thc t b lut Gia Long khụng ly b lut trng nguyờn, ó da hnvo nh Thanh; nhng chi tit thay i v b sung mt sụ iu lut chim lp nhiu hong hu, mt tkhụng l khụng khụng phong ụng cung TIấT 60: CHấ ễ PHONG KIấN NHA NGUYấN Tinh hinh chinh tri Tinh hinh kinh tờ a Nông nghiệp: - Khai hoang, di dân, lập ấp - Binh ti hai vic ó xong Li cũn lc dch th cụng bõy gi Lập lại chế độ quân điền nhng khụng hiu qu - Không chăm lo đê điều Nông nghiệp không phát triển, đời sống ND không ổn đinh Mt nm ba bn cụng trỡnh Hi rng mt st dõn tỡnh bit bao Trich T khut khucca dõn Sn Nam TIấT 60: CHấ ễ PHONG KIấN NHA NGUYấN Tinh hinh chinh tri Tinh hinh kinh tờ a Nông nghiệp: b Thủ công nghiệp: Mt ngi Mi n nc ta nm 1820 nhn xet: Ngi Vit Nam - Nhà nớc lập nhiều xởng đúc tiền, đúc súng, l nhng th ong tu thnh thao đóng tàu Ho hon thnh cụng trinh vi ki - Các nghề thủ công phát triển nhng phân tán Có điều kiện phát triển nhng bị kìm hãm không phát triển đợc Thuyờn cua hai quõn nha Nguyờn thut hờt sc chinh xac TIấT 60: CHấ ễ PHONG KIấN NHA NGUYấN Tinh hinh chinh tri Tinh hinh kinh tờ a Nông nghiệp: b Thủ công nghiệp: c Thơng nghiệp: - Ni thng: Buôn bán nớc có nhiều thuận lợi Thnh phụ Mi Tho nh ngúi ct chm, ghe thuyn tõp np, phn hoa huyờn nỏo, tht l mt ni i ụ hi - Ngoại thơng: +Trao i buụn bỏn vi cỏc nc khu vc + Hạn chế buôn bán với ngời phơng Tây Theo Trinh Hoi c TIấT 60: CHấ ễ PHONG KIấN NHA NGUYấN Cỏc bin phỏp nh Nguyn thc hin linh vc luõt Nhom 1,3,5 phap, n vi hanh chinh? Nhm lp li ch quõn chu chuyờn Thao luõn nhom ch Nhom 2,4,6 Cỏc bin phỏp nh Nguyn thc hin linh vc quõn ụi, ngoai giao? TIấT 60: CHấ ễ PHONG KIấN NHA NGUYấN Ti din tich canh tỏc tng thờm m võn tinh trng nụng dõn lu vong? ỏp ỏn - Ruụng t cũn b hoang nhiờu -Bn ia chu , cng hao cp ruụngt cua nụng dõn - Chờ quõn iờn khụng cũn tac dng TIấT 60: CHấ ễ PHONG KIấN NHA NGUYấN Vừ quan thi Nguyn Linh cn v thi Nguyn Lc ụ cac n vi hnh chinh Vi ờt Nam thi Nguyờn (t nm 1832) Thng cng Hi An Ch Sa ec Canh ch M tho Em cú nhn xột gỡ v hot ng buụn bỏn nc? TIấT 60: CHấ ễ PHONG KIấN NHA NGUYấN Bi in nhng thụng tin cũn thiu vo ch ( ) hon chnh cỏc ý sau: a Nm 1802, Nguyn nh lờn ngụi vua, t niờn hiu l , chn Phỳ Xuõn (Hu) lm , lp triu Nguyn b Nm , nh Nguyn ban hnh b Hong triu lut l (Lut Gia Long) c Nh Nguyn chia nc thnh v TRề CHI ễ CH P H P T H A N H H O C A M A U T I N H G ấ H ễ ấ A N N G U Y I I A N N N H G I A L Luõt phap Nguyờn rt ging vi triờu aila TQ Ai lanha ó lõp triờu aithi nha Nguyờn? Kim Ngi Sn Nguyờn õy va.la ng langi cc nh u vựng Nam ó vng cu t cua cu triờu ven nc nc bin Nguyờn ta T mi ban Nguyờn gi c nay? khai gi? nay? pha Thng nc ta thi Nguyờn Niờncang hiu ln cuanht Nguyờn nh lờn ngụi? O N G HNG DN V NHA * i sng nhõn dõn di triờu Nguyờn nh thờ nao ? * Diờn biờn , kờt qua , ý ngha ,cua cac cuục ngha nụng dõn thi Nguyờn : - Khi ngha Phan Ba Vanh - Khi ngha Nụng Vn Võn - Khi ngha Lờ Vn Khụi - Khi ngha Cao Ba Quat TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ BÀI TẬP KIỂM TRA BÀI TẬP KIỂM TRA * * HS: HS: Quang Trung đã có những biện pháp gì để Quang Trung đã có những biện pháp gì để khôi phục kinh tế, ổn định xã hội, phát triển khôi phục kinh tế, ổn định xã hội, phát triển văn hóa dân tộc? văn hóa dân tộc? TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ CHƯƠNG VI: CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN TIẾT 59: I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH - Quá trình nhà Nguyễn thành lập - Quá trình nhà Nguyễn thành lập - Những biện pháp nhà Nguyễn đã thực hiện để lập - Những biện pháp nhà Nguyễn đã thực hiện để lập lại chế độ phong kiến tập quyền (hành chính, lại chế độ phong kiến tập quyền (hành chính, luật pháp, quân đội, đối ngoại) luật pháp, quân đội, đối ngoại) - Tình hình kinh tế nước ta dưới thời Nguyễn - Tình hình kinh tế nước ta dưới thời Nguyễn   đời sống nhân dân ta. đời sống nhân dân ta. - Nhận xét về triều đình nhà Nguyễn. - Nhận xét về triều đình nhà Nguyễn. TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ THẢO LUẬN NHÓM * Nhà Nguyễn đã thực hiện những chính sách để củng cố chế độ phong kiến tập quyền: + Tổ 1: Về hành chính + Tổ 2: Về luật pháp + Tổ 3: Về quân đội + Tổ 4: Về đối ngoại TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Gia Định Quy Nhơn Phú Xuân Bắc Giang 1790 6-1801 1802 TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền - Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long. Lên ngôi Hoàng đế, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô a) Về hành chính TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ [...]... lượng quân đội - TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Quan võ thời Nguyễn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Lính cận vệ thời Nguyễn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1 Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a) Về hành chính - Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long Lên ngôi Hoàng đế, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô -Củng cố chế độ phong kiến tập quyền - Chia nước...TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1 Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a) Về hành Lăng Taj – ma – han CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI TIẾT HỌC LỊCH SỬ CỦA LỚP VỚI TIẾT HỌC LỊCH SỬ CỦA LỚP 7A5 7A5 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Điền từ hoặc cụm từ vòa những chỗ chống trong đoạn viết sau Điền từ hoặc cụm từ vòa những chỗ chống trong đoạn viết sau : : “ “ Ở phía nam, Nguyễn Ánh đang tìm cách đánh Ở phía nam, Nguyễn Ánh đang tìm cách đánh ra Quang Trung quyết đònh mở ra Quang Trung quyết đònh mở cuộc , hoàn toàn lực lượng Nguyễn cuộc , hoàn toàn lực lượng Nguyễn Ánh ở Gia Đònh. Tiếc thay kế hoạch đang tiến hành khẩn Ánh ở Gia Đònh. Tiếc thay kế hoạch đang tiến hành khẩn trương thì ngày , Quang Trung đột ngột từ trần. trương thì ngày , Quang Trung đột ngột từ trần. Quang Toản lên nối ngôi, nhưng không đủ , Quang Toản lên nối ngôi, nhưng không đủ , và điều hành công việc quốc gia. Nội bộ triều và điều hành công việc quốc gia. Nội bộ triều đình Phú Xuân nảy sinh đình Phú Xuân nảy sinh Và ” Và ” 16-9-1792 năng lực tiêu diệt tấn công Quy Nhơn uy tín mâu thuẫn suy yếu nhanh chóng CHƯƠNG VI CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ tình hình chính trò – quân sự II/ Các cuộc nổi dậy của nhân dân CHƯƠNG VI CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ Tình hình chính trò – quân sự 1.Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a. Hoàn cảnh thành lập 1. 1. Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền tập quyền a. Hoàn cảnh thành lập a. Hoàn cảnh thành lập Năm 1802 Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, lập ra nhà Nguyễn, lấy niên hiệu Gia long và đóng đô ở Phú Xuân . . • ? Nhà nguyễn được thành lập trong hoàn cảnh nào? VUA GIA LONG VUA GIA LONG Tên thật là Nguyễ Phúc Ánh, còn có hai Tên thật là Nguyễ Phúc Ánh, còn có hai tên gọi khác là Chủng và Noãn. Nguyễn tên gọi khác là Chủng và Noãn. Nguyễn Ánh sinh ngày 15 tháng giêng năm Ánh sinh ngày 15 tháng giêng năm Nhâm Ngọ (1762), là con trai thứ ba của Nhâm Ngọ (1762), là con trai thứ ba của hoàng tử Nguyễn Phúc Côn. hoàng tử Nguyễn Phúc Côn. Tháng 3 năm Quý Sửu (1793), Nguyễn Tháng 3 năm Quý Sửu (1793), Nguyễn nh bắt đầu đem hai đạo quân thủy-bộ nh bắt đầu đem hai đạo quân thủy-bộ tiến Nhiệt liệt chào mừng các Thầy, Cô giáo đến dự giờ. Môn Lịch Sử Lớp 7 [...]... điện, chùa chiền nổi tiếng CỦNG CỐ BÀI HỌC Bài tập 1: Nối tên các tác giả với tác phẩm mà họ đã sáng tác CÁC TÁC PHẨM CÁC TÁC GIẢ a Lịch triều hiến chương loại chí b Đại Việt thông sử A Nguyễn Du c Truyện Kiều C Lê Quý Đôn d Chinh phụ ngâm D Phan Huy Chú B Đoàn Thị Điễm Bài tập 2: Nối tên địa danh với những công trình kiến trúc nổi tiếng có ở địa danh đó CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC a Chùa Tây Phương b Đình... “Chinh phụ dựngkhúc” đầu văn (11 3 Tác ngôi táccó nội kiến ngâm (11tiếng quannướchọc nào 9 Kinhcủa chùa cóhọc đầuđã các vua Nguyễn? (3(7vào 5 Nơi cóđô kỉđược nổi xâytẩmchữthế kỉcủa ai? (11 taô)ô) ô) 7 Tranh cungXIII-nửatiếng thế kỉ vua loại nào? dân văn 8 Cửu đỉnh điện, lăng đầu từ triều vua phong ô) 4 CuốiphẩmHuế đượcdungđâu?nổi Nôm thứ XIX kỉ ô )kiến, 1 đầu thế kỷ XIX là: (10 ô) nửa bênh (13 triển... Kiều của Nguyễn Du ra đời - Xuất hiện hàng loạt nhà thơ nữ như Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan - Văn học Việt Nam thời kì này đã phản ánh phong phú và sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời - Tuồng, chèo, dân ca các miền nở rộ - Văn nghệ dân gian và tranh dân gian phát triển rất phong phú, thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc - Có 18 vị tổ ở chùa Tây Phương và 9 đỉnh đồng ở Huế - Nhiều công trình kiến trúc... với những công trình kiến trúc nổi tiếng có ở địa danh đó CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC a Chùa Tây Phương b Đình làng Đình Bảng c Lăng tẩm các Vua Nguyễn d Khuê Văn Các ĐỊA DANH A Bắc Ninh B Huế C Hà Nội D Hà Tây Bài tập 3: Điền vào ô chữ theo nội dung gợi ý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H C H Đ V Ă T T C U Ồ Ù O N R R N G X A À H U A G I U T N Ọ Y N Đ A H   T C Ệ H I L U N Y H C N Đ Ệ O Ế H P Ị H K Ô N N Ư H Đ Ữ I N... Diên Thọ Nội thất Cung Diên Thọ Lăng Gia Long Vua Gia Long (1802-1919) Lăng Minh Mạng Vua Minh Mạng (1820-1840) Lăng Thiệu Trị Vua Tự Đức (1848-1883) Lăng Tự Đức Vua Bảo Đại (1925-1945) I.3 KIẾN TRÚC - Kiến trúc độc đáo - Nghệ thuật tạc tượng, đúc đồng rất tài hoa THẢO LUẬN Em hãy nêu những nét đặc sắc trong văn học-nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII-nửa đầu thế kỉ XIX? NÉT ĐẶC SẮC TRONG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT...Đặc điểm của tranh dân gian - Mang đậm tính dân tộc - Phản ánh mọi mặt sinh hoạt và nguyện vọng của nhân dân I.3 KIẾN TRÚC Chùa Tây Phương ở Hà Tây Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Ngọ Môn-Kinh[...]... B¸o tríc sù sơp ®ỉ tÊt u cđa triỊu ®×nh phong kiÕn nhµ Ngun TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 1, §êi sèng cđa nh©n d©n díi triỊu Ngun : - §êi sèng nh©n d©n ta ngµy cµng khỉ cùc do : + §Þa chđ cêng hµo cíp rng, quan l¹i tham nhòng + T« th nỈng nỊ, dÞch bƯnh, ®ãi kÐm 2, C¸c cc nỉi dËy : a, Khëi nghÜa Phan B¸ Vµnh ( 1821 – 1 827 ) b, Khëi nghÜa N«ng V¨n V©n ( 1833... cùc cđa nhiỊu nho sü Cao B¸ Qu¸t TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 1, §êi sèng cđa nh©n d©n díi triỊu Ngun : 2, C¸c cc nỉi dËy cđa nh©n d©n: Häc sinh th¶o ln nhãm - C©u 1 : V× sao c¸c cc khëi nghÜa ®Ịu thÊt b¹i ? - C©u 2 : C¸c cc khëi nghÜa trªn chøng tá ®iỊu g× ? Nguyªn nh©n thÊt b¹i - C¸c cc khëi nghÜa ®Ịu thÊt b¹i do : - Phong trµo ®Êu tranh diƠn ra rÇm ré nh ng...2, C¸c cc nỉi dËy : a, Khëi nghÜa Phan B¸ Vµnh ( 1821 – 1 827 ) b, Khëi nghÜa N«ng V¨n V©n ( 1833 – 1835 ) c, Khëi nghÜa Lª V¨n Kh«i ( 1833 – 1835 ) : - Lª V¨n Kh«i lµ Thỉ nÐt ë Em h·y giíi thiƯu ®«i hµo vỊCao B»ng, sau vµo Nam ( Con nu«i Lª V¨n kh«i ? Tỉng trÊn... ) Tù xng B×nh Xiªm xem Nam §¹i nguyªn so¸i… - N¨m 1834, Lª V¨n Kh«i qua ®êi, con trai «ng lªn thay - N¨m 1835, khëi nghÜa bÞ dËp t¾t Gia §Þnh 2, C¸c cc nỉi dËy : a, Khëi nghÜa Phan B¸ Vµnh ( 1821 – 1 827 ) S¬n T©y b, Khëi nghÜa N«ng V¨n V©n ( 1833 – 1835 ) c, Khëi nghÜa Lª V¨n Kh«i ( 1833 – 1835 ) d, Khëi nghÜa Cao B¸ Qu¸t ( 1854 – 1856 ) -Mét h·y nªu lçi l¹c, mét vỊ Em nhµ th¬ mét vµi nÐt nhµ nho yªu... nghÜa Cao B¸ Qu¸t ( 1854 – 1856 ) Cđng cè kiÕn thøc -Hoµn thµnh b¶ng sau : Nh÷ng cc nỉi dËy cđa nh©n d©n chèng v¬ng triỊu Ngun nưa ®Çu TK XIX Tªn khëi nghÜa Thêi gian §Þa bµn ho¹t ®éng Phan B¸ Vµnh 1821-1 827 Nam §Þnh, Th¸i B×nh, H¶i D¬ng, Qu¶ng Yªn - Cao B»ng vµ c¸c tØnh miỊn nói ViƯt B¾c ThÊt b¹i - Gia §Þnh vµ c¸c tØnh Nam K× ThÊt b¹i S¬n T©y, Hµ Néi, B¾c Ninh ThÊt b¹i N«ng V¨n V©n 1833-1835 Lª V¨n Kh«i ... chi tit thay i v b sung mt sụ iu lut chim lp nhiu hong hu, mt tkhụng l khụng khụng phong ụng cung TIấT 60: CHấ ễ PHONG KIấN NHA NGUYấN Tinh hinh chinh tri Tinh hinh kinh tờ a Nông nghiệp: - Khai... nghiệp: - Khai hoang, di dân, lập ấp - Binh ti hai vic ó xong Li cũn lc dch th cụng bõy gi Lập lại chế độ quân điền nhng khụng hiu qu - Không chăm lo đê điều Nông nghiệp không phát triển, đời sống... dõn Sn Nam TIấT 60: CHấ ễ PHONG KIấN NHA NGUYấN Tinh hinh chinh tri Tinh hinh kinh tờ a Nông nghiệp: b Thủ công nghiệp: Mt ngi Mi n nc ta nm 1820 nhn xet: Ngi Vit Nam - Nhà nớc lập nhiều xởng đúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Từ khóa liên quan