Bài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta

20 178 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 10:52

GV Thực hiện: Nguyễn Thò Ngọc Yến Khối: 6 Bộ môn: Lòch sử Buổi đầu lòch sử nước ta LỊCH SỬ VIỆT NAM PHẦN 2: Chương 1 Từ nguồn gốc đến thế kỷ X THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ 2. Giai đoạn đầu của người tinh khơn 3. Giai đọan phát triển của người tinh khơn THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Nước ta xưa kia là một vùng đất ra sao? Tại sao thực trạng cảnh quang đó lại cần thiết với người ngun thủy? Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? - Vào những năm 1960 – 1965 phát hiện di tích người tối cổ. Người tối cổ có dáng hình như thế nào? THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Dấu tích người tối cổ phát hiện ở đâu trên đất nước ta? Thẩm Khun Thẩm Hai Núi đọ Xn Lộc - Thẩm Khun (Lạng Sơn) - Thẩm Hai (Lạng Sơn) - Núi Đọ (Thanh Hóa) - Xn Lộc (Đồng Nai) THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Thẩm Khun Thẩm Hai THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Nhận xét gì về răng người tối cổ? * Gợi ý: - Kích cỡ - Kiểu răng của lồi nào THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? - Vào những năm 1960 – 1965 phát hiện di tích người tối cổ: + Răng người tối cổ ở Lạng Sơn. THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Núi Đọ THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : [...]... vạn năm đây bao lâu? Bài 8 : THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1 Nhữngđoạn tích Người tối cổkhơn sống thấy ở đâu? 2 Ở giai dấu đầu, người tinh được tìm như thế nào? Thẩm Khun Thẩm Hai Núi đọ Xn Lộc Nhận xét gì về địa điểm sinh sống của người tối cổ trên đất nước ta? => Khắp nơi trên đất nước ta, tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Bài 8 : THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 2 Ở giai đoạn đầu,... Quỳnh Văn (Nghệ An), năm Hạ Long (Quảng Ninh), Bàu Tró (Quảng Bình) Cơng cụ đá với kỹ thuật mài ở lưỡi Bài 8 : THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Dặn dò: - Học bài 8: Thời ngun thủy trên đất nước ta - Làm bài 4 -> 6/SBT Kim T Thỏp (Ai Cp) n Pactenong (Hi Lp) Vn treo Babilon (Lng H) TIT 8: THI NGUYấN THY TRấN T NC TA Nhng du tớch ca ngi ti c c tỡm thy õu? Thm Khuyờn Thm Hai Nỳi Xuõn Lc Răng rìu ng Hp s TIT 8: THI NGUYấN THY TRấN T NC TA Nhng du tớch ca ngi ti c c tỡm thy õu? -Hang Thm Khuyờn, Thm Hai(Lng Sn) - Nỳi (Thanh Húa) - Xuõn Lc(ng Nai) Hãy chọn câu trả lời đúng: Địa bàn sinh sống ngời tối cổ là: a) b) c) d) Chủ yếu miền Bắc Chủ yếu miền Nam Trên khắp đất nớc ta Chủ yếu miền Trung nig úa ĐS TIT 8: THI NGUYấN THY TRấN T NC TA Nhng du tớch ca ngi ti c c tỡm thy õu? -Hang Thm Khuyờn, Thm Hai(Lng Sn) - Nỳi (Thanh Húa) - Xuõn Lc(ng Nai) Sng ri rỏc khp ni cỏch õy 40-30 nm Giai on u, ngi tinh khụn sng nh th no? Thảo Luận : trinh bày sống ngời tinh khôn : - Thời gian : - ịa điểm : - Công cụ : * So sánh với công cụ ngời tối cổ ? Sn Vi Kộo Lống Thung Lang Thm m TIT 8: THI NGUYấN THY TRấN T NC TA Nhng du tớch ca ngi ti c c tỡm thy õu? Giai on u, ngi tinh khụn sng nh th no? -Cỏch õy 3-2 nm, ngi ti c chuyn húa thnh ngi tinh khụn - H sng ri rỏc khp Bc, Trung - H bit lm cụng c ỏ ghố o Giai on phỏt trin ca ngi tinh khụn cú gỡ mi? Công cụ Rìu đá(giai đoạn TIT 8: THI NGUYấN THY TRấN T NC TA Nhng du tớch ca ngi ti c c tỡm thy õu? Giai on u, ngi tinh khụn sng nh th no? Giai on phỏt trin ca ngi tinh khụn cú gỡ mi? -Cụng c gm nhiu loi, bit mi sc li - Bit dựng cụng c xng, sng - Bit dựng gm, li cuc ỏ TIT 8: THI NGUYấN THY TRấN T NC TA Nhng du tớch ca ngi ti c c tỡm thy õu? -Hang Thm Khuyờn, Thm Hai(Lng Sn) - Nỳi (Thanh Húa) - Xuõn Lc(ng Nai) Sng ri rỏc khp ni cỏch õy 40-30 nm Giai on u, ngi tinh khụn sng nh th no? -Cỏch õy 3-2 nm, ngi ti c chuyn húa thnh ngi tinh khụn - H sng ri rỏc khp Bc, Trung - H bit lm cụng c ỏ ghố o Giai on phỏt trin ca ngi tinh khụn cú gỡ mi? -Cụng c gm nhiu loi, bit mi sc li - Bit dựng cụng c xng, sng - Bit dựng gm, li cuc ỏ Lập bảng hệ thống giai đoạn phát triển thời nguyên thuỷ nớc ta: Các Thời ịa Các công giai gian điểm cụ đoạn 40 Trên Đá ghè 30 vạn khắp dẽo năm Tối đất nớc cổ ta Rộng Đá mài 3-2 Tinh vạn khắp nhẵn khôn toàn năm miền tr­êng thcs hµ ®«ng Người tối cổ, Người tinh khôn có tổ chức xã hội và đời sống như thế nào? * Người tối cổ Sống theo bầy đàn trong các hang động và trong các lùm cây. Sống nhờ vào săn bắn và hái lượm Người tinh khôn Sống theo thị tộc biết làm nhà để ở. Sống bằng chăn nuôi và trồng trọt Kiểm tra bài cũ: Quá trình tiến hoá của loài người Quá trình tiến hoá của loài người Khí hậu của nước ta cã ®Æc ®iÓm g×, nã có tác dụng như thế nào đối với cuộc sống của người nguyên thuỷ ? - Cã khÝ hËu nhiÖt ®íi phï hîp cho ®éng thùc vËt ph¸t triÓn. Thuận lợi cho cuộc sống của người nguyên thuỷ. TIẾT 8:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1.Những dấu 1.Những dấu tÝch tÝch của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Người tối cổ là những người như thế nào ? - Đi bằng hai chi sau. - Hai chi trước biến thành tay, biết cầm nắm. - Thể tích não lớn hơn so với loài vượn cổ. - Biết ghè đẽo đá , dïng cµnh c©y lµm c«ng cô, dùng lửa. TIẾT 8:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA. 1.Những dấu 1.Những dấu tÝch tÝch của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Núi Đọ Thẩm Khuyên Thẩm Hai Xuân Lộc (Đồng Nai) Quan Yên Dấu tích của Dấu tích của người tối cổ người tối cổ được tìm thấy ở được tìm thấy ở những nơi nào những nơi nào trên đất nước ta? trên đất nước ta? TIẾT 8:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA. 1.Những dấu 1.Những dấu tÝch tÝch của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Địa điểm: *HangThẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn). *Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hoá). *Xuân Lộc (Đồng Nai). Người tối cổ sống trên cả 3 miền đất nước. TIẾT 8:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA. 1.Những dấu 1.Những dấu tÝch tÝch của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ®Þa ®iÓm sinh sèng cña ng­ êi tèi cæ [...]...TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA 1.Nhng du tích ca Ngi ti c c tỡm thy õu? Cỏc nh kho c hc ó tỡm thy nhng gỡ ca ngi ti c ? Nhng hin vt c tỡm thy: Nhng chic rng, cụng c bng ỏ, ghố o thụ s, dựng cht, p Rỡu ỏ Nỳi Rng ca Ngi Ti c Thm Hai (Lng Sn) TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA 1.Nhng du tích ca Ngi ti c c tỡm thy õu? Nỳi TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA 1.Nhng du tích... Vn Bu Trú TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA 3 Giai on phỏt trin ca Ngi tinh khụn cú gỡ mi ? a im : - Ho Bỡnh,Bc Sn(LngSn) - Qunh Vn (Ngh An) - H Long (Qung Ninh) - Bu Trú (Qung Bỡnh) TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA 3 Giai on phỏt trin ca Ngi tinh khụn cú gỡ mi ? H sng cỏch ngy nay khong bao nhiờu nm? Thi gian Cỏch ngy nay 10.000-4000 nm TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA 3 Giai on... m rng TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA 2 giai on u, Ngi tinh khụn sng nh th no ? H sng cỏch ngy nay khong bao nhiờu nm ? Thi gian: Cỏch ngy nay khong 3-2 vn nm TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA 2 giai on u, Ngi tinh khụn sng nh th no ? Cỏc nh kho c hc ó tỡm thy nhng cụng c gỡ? Cụng c: Bng hũn cui, c ghố o thụ s, cú hỡnh thự rừ rng Cụng c cht Nm Tun (Lai Chõu) TIT 8:BI 8: THI NGUYấN... rng vn (Trng Hu Quýnh) Nc ta l mt trong nhng quờ hng ca loi ngi TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA 1.Nhng du tích ca Ngi ti c c tỡm thy õu? Ngi ti c sng cỏch ngy nay khong bao nhiờu nm? Thi gian : Cỏch ngy nay 40-30 vn nm TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA 2 giai on u, Ngi tinh khụn sng nh th no ? Ngi tinh khụn l ngi nh th no? - Có dáng đi thẳng, người ít lông - Tay chõn khộo lộo, linh... khộo lộo, linh hot, th tớch nóo Phần hai LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỶ X Phần II Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X Chương I Buổi đầu lịch sử nước ta. Chương II Thời đại dựng nước Văn Lang- Âu Lạc Chương III Thời kì bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập Chương IV Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X Chương I. BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA Chương I Buổi đầu lịch sử nước ta Bài 8 Thời nguyên thủy trên đất nước ta Bài 9 Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta. THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Tiết 8 - Bài 8 Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ học ở Việt Nam TRUNG QUỐC Thẩm Khuyên Thẩm Hai Núi Đọ Xuân Lộc Răng của Người tối cổ Rìu đá núi Đọ Quan Yên Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ ở Việt Nam 1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Quan sát hình 24 và Quan sát hình 24 và đọc sách giáo khoa đọc sách giáo khoa phần 1 trang 22 và phần 1 trang 22 và trả lời câu hỏi: trả lời câu hỏi: Nước ta xưa kia là một vùng đất như thế nào ? Trả lời: Núi rừng rậm rập, nhiều hang động, sông suối, vùng ven biển dài, khí hậu hai mùa nóng lạnh rõ rệt, thuận lợi cho con người và sinh vật sinh sống. - Các nhà khảo Cổ đã phát hiện ra nhiều dấu tích của người tối cổ ở Việt Nam Quan sỏt tranh và trả lời cõu hỏi: Người tối cổ là người thế nào ? Cách đây 3-4 triệu năm, một loài vượn cổ từ trên cây xuống đất biết dùng các hòn đá được ghè đẽo thô sơ, mảng đá ghè mỏng để kiếm ăn Dấu tích người Việt cổ được tìm thấy ở đâu trên đất nước ta? Thẩm Khuyên Thẩm Hai Núi Đọ Sa Huỳnh Xuân Lộc Óc Eo Đây là những vật gì? Được tìm thấy ở đâu? Việc tìm thấy chúng ở Việt Nam minh chứng điều gì? Những vật dụng này được Người Việt cổ dùng để làm gì? Cuộc sống trong hang động của người tối cổ [...]... tộc Bài 9 - Tiết 9 Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta 1 Đời sống vật chất 2 Tổ chức xã hội 3 Đời sống tinh thần Bài tập 3 Hãy lựa chọn đáp án mà em cho là đúng Điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ là? A Thích ca hát, nhảy múa vui chơi B.Có tục chôn người chết, cùng vơi công cụ lao động C Thích làm đẹp bằng đồ trang sức, vẽ tranh D Biết làm đồ trang sức, vẽ tranh trên. . .Bài 9 - Tiết 9 Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta 1 Đời sống vật chất 2 Tổ chức xã hội 3 Đời sống tinh thần Bài tập 2 Hãy lựa chọn đáp án mà em cho là đúng Chế độ mẫu hệ là những người có cùng huyết thống sống với nhau, tôn người mẹ lớn tuổi lên làm Trường THCS NGUYỄN MINH TRÍ Giáo viên dạy : Châu Thị Ngọc Thọ KIỂM TRA BÀI CŨ 1. KỂ TÊN NHỮNG QUỐC GIA LỚN THỜI CỔ ĐẠI? 2. NÊU NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA CỦA THỜI CỔÅ ĐẠI Quá trình tiến hoá của loài người Khí hậu của nước ta có tác dụng như thế nào đối với cuộc sống của người nguyên thủy? Vì sao? Thuận lợi cho cuộc sống của người nguyên thuỷ. TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1.Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? 1.Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Người tối cổ là những người như thế nào ? - Đi bằng hai chân sau. - Hai chi trước biến thành tay, biết cầm nắm. - Thể tích não lớn hơn so với loài vượn cổ. - Biết ghè đẽo đá, dùng lửa. TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA. 1.Những dấu vết của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? 1.Những dấu vết của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Núi Đọ Thẩm Khuyên Thẩm Hai Xuân Lộc Quan Yên Dấu tích của Dấu tích của người tối cổ người tối cổ được tìm thấy ở được tìm thấy ở những nơi nào những nơi nào trên đất nước ta? trên đất nước ta? TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA. 1.Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? 1.Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Nhìn vào lược đồ, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta? Địa điểm: *HangThẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn). *Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hoá). *Xuân Lộc (Đồng Nai). Người tối cổ sống trên cả 3 miền đất nước. TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA. 1.Những dấu vết của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? 1.Những dấu vết của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những gì của người tối cổ ? TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA. 1.Những dấu vết của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? 1.Những dấu vết của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Những chiếc răng, công cụ bằng đá, ghè đẽo thô sơ, dùng để chặt, đập. Rìu đá Núi Đọ. Những hiện vật được tìm thấy: [...]... đa dạng TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 2.Ở giai đoạn đầu, Người tinh khôn sống như thế nào ? Lai Châu Thái Nguyên Sơn Vi Dấu tích của Người tinh khôn giai đoạn đầu được tìm thấy ở đâu trên đất nước ta? Sơn La Bắc Giang Thanh Hoá Nghệ An TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 2.Ở giai đoạn đầu, Người tinh khôn sống như thế nào ? Địa điểm - Mái đá Ngườm (Thái Nguyên) - Sơn Vi... Quýnh) Nước ta là một trong những quê hương của loài người TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1.Những dấu vết của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Người tối cổ sống cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm? Thời gian : Cách ngày nay 40-30 vạn năm TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 2.Ở giai đoạn đầu, Người tinh khôn sống như thế nào ? Người tinh khôn là người như thế nào? - Tay chân... trong giai đoạn phát triển được tìm thấy ở đâu trên đất nước ta ? Lạng Sơn Hạ Long Quỳnh Văn Bàu Tró TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 3.Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mới ? Địa điểm : - Hoà Bình,Bắc Sơn(LạngSơn) - Quỳnh Văn (Nghệ An) - Hạ Long (Quảng Ninh) - Bàu Tró (Quảng Bình) TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 3.Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có...TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1.Những dấu vết của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Núi Đọ TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1.Những dấu vết của người tối cổ được tìm thấy ở ... bảng hệ thống giai đoạn phát triển thời nguyên thuỷ nớc ta: Các Thời ịa Các công giai gian điểm cụ đoạn 40 Trên Đá ghè 30 vạn khắp dẽo năm Tối đất nớc cổ ta Rộng Đá mài 3-2 Tinh vạn khắp nhẵn... tối cổ là: a) b) c) d) Chủ yếu miền Bắc Chủ yếu miền Nam Trên khắp đất nớc ta Chủ yếu miền Trung nig úa ĐS TIT 8: THI NGUYấN THY TRấN T NC TA Nhng du tớch ca ngi ti c c tỡm thy õu? -Hang Thm Khuyờn,... bày sống ngời tinh khôn : - Thời gian : - ịa điểm : - Công cụ : * So sánh với công cụ ngời tối cổ ? Sn Vi Kộo Lống Thung Lang Thm m TIT 8: THI NGUYấN THY TRấN T NC TA Nhng du tớch ca ngi ti c
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta, Bài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta, Bài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta

Từ khóa liên quan