Tuần 3 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

33 2,340 17
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 15:55

Giỏo ỏn lp TUN 3: Nm hc 2017 - 2018 Th hai ngy 11 thỏng nm 2017 Tp c K chuyn CHIC O LEN I MC TIấU: A Tp c: c thnh ting: - c ỳng cỏc t, ting khú hoc d ln: nm nay, lnh but, ỏo len, lt pht, mt lỳc lõu - Ngt ngh hi ỳng sau du cõu v gia cỏc cm t - Bc u bit c phõn bit li nhõn vt vi li ngi dn chuyn c- hiu: - Hiu ngha ca cỏc t bi: bi ri, thỡ tho, lt pht, mỏi m - Hiu ý ngha cõu chuyn: Anh em phi bit nhng nhn, thng yờu ln ( tr li c cỏc CH 1,2,3,4 ) B K chuyn: - K li c tng on cõu chuyn da theo cỏc gi ý - HS khỏ, gii k li c tng on cõu chuyn theo li ca Lan II CHUN B Phng phỏp: PP Phõn tớch tng hp; PP QS tranh v TLCH; Trũ chi hc dựng dy- hc: - GV: Tranh SGK (phúng to), bng ph vit on luyn c - HS: SGK III CC HOT NG DY HC TP C TIT HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng ng ( phỳt) -Hỏt bi: Bn tay m - Giỏo viờn yờu cu - Hc sinh c v tr li cõu hi v ni dung bi c: Cụ giỏo tớ hon - GV kt ni vi ni dung bi hc Hot ng luyn c: ( 29 phỳt) Mc tiờu: c ỳng cỏc t ng, cõu, on bi Cỏch tin hnh: Luyn c a GV c ton bi -c mu: - HS lng nghe +Giỏo viờn c mu ton bi mt lt vi ging nh nhng, tỡnh cm b Hng dn luyn c tng cõu v H tờn GV - Theo dừi giỏo viờn c mu Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 luyn phỏt õm t khú, d ln: - Yờu cu hc sinh c tng cõu mi on (Gv giỳp HS phỏt õm sai: Em Hoa, Thnh) c Hng dn luyn c tng on v gii ngha t khú: - Yờu cu hc sinh c on - Giỏo viờn theo dừi, chnh sa cỏch ngt ging cho cỏc em ( GV giỳp c HS ngt ging ỳng: Em Loan, Bớch, Hong) -GVKL v ging c ca bi - Yờu cu hc sinh c on 2, ,4 - Hc sinh tip ni c, mi em c mt cõu - Hc sinh tip ni c, mi em c mt cõu ln - hc sinh c on - lp c thm - Hc sinh luyn cỏch ngt ging ỳng: ỏo cú gia ,/ li cú c cú giú lnh/ hoc ma lt pht.// - Hc sinh c on 2, ,4 - Hc sinh c gii ngha:bi ri, thỡ tho - hc sinh c on ca bi trc - hc sinh c lp * Chia lp thnh cỏc nhúm hc sinh - Cỏc nhúm luyn c - Lp c ng Hot ng ni tip: ( 3phỳt) -Giao nhim v + Nhn xột tit hc + V nh luyn c bi nhiu hn TP C K CHUYN (TIT 2) Hot ng ng: ( phỳt) - Trũ chi hc tp: Trũ chi Trỏn, cm, tai - Kt ni vi ni dung bi hc Hot ng tỡm hiu bi: ( 10 phỳt) Mc tiờu: Hiu ý ngha cõu chuyn: Anh em phi bit nhng nhn, thng yờu ln Cỏch tin hnh: - Yờu cu hc sinh c li c bi trc - hc sinh c lp * on 1: - Lp c thm on - Mựa ụng nm nh th no? - Mựa ụng nm n sm v lnh but - Tỡm nhng hỡnh nh bi cho thy - Chic ỏo mu vng v rt m chic ỏo len ca bn Ho rt p v tin li? * on 2: - Lp c thm on - Vỡ Lan di m? - Vỡ em mun mua chic ỏo nh Ho nhng m khụng mua chic ỏo t tin H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 nh vy * on 3: - Lp c thm on - Khi bit em mun cú chic ỏo len p, - M dnh tin mua ỏo cho em m li khụng tin mua, Tun núi vi Lan.Tun khụng cn thờm ỏo vỡ Tun m iu gỡ? kho lm Nu lnh Tun s mc nhiu ỏo bờn - Tun l ngi nh th no? - L ngi thng m, ngi anh bit nhng nhn em * Đoạn 4: - c thm on - Vì Lan ân hận? -Tho lun cp ụi : Tr li + Vỡ ó lm cho m bun phin +Vỡ ngh mỡnh quỏ ớch k +Vỡ thy anh trai nhng nhn cho mỡnh - Em có suy nghĩ bạn Lan +l cụ ngõy th nhng rt ngoan câu chuyện này? - Yêu cầu học sinh suy nghĩ để +Ba m + Chuyn ca Lan tìm tên khác cho chuyện 3.Hot ng luyn c din cm( phỳt) Mc tiờu: HS c din cm bi Cỏch tin hnh: - Chia lớp thành nhóm học -Luyn c nhúm sinh - Học sinh luyện đọc theo (Chỳ ý giỳp nhúm Mai, Vit, ) -Tổ chức nhóm thi đọc trớc vai nhóm lớp - Học sinh nhận xét - Tuyên dơng nhóm đọc tốt K CHUYN Hot ng k chuyn:( 15 phỳt) Mc tiờu: HS k li c tng on ca cõu chuyn da theo tranh minh Cỏch tin hnh - Hai hc sinh c yờu cu ca bi Xỏc nh yờu cu: - K theo li ca Lan l nh th - K bng cỏch nhp vai vo Lan, k bng li ca Lan nờn k cn xng hụ l tụi, no? mỡnh Hng dn k chuyn: * K mu on 1: - Yờu cu HS c on ( SGK ) - hc sinh ln lt c trc lp - Ni dung ca on l gỡ, ni - on núi v chic ỏo p, cn k rừ ý: dung cn th hin qua my ý, nờu c + Mựa ụng nm rt lnh th ni dung ca tng ý? + Chic ỏo len ca Ho rt p v m H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 + Lan ũi m mua chic ỏo ging chic ỏo ca Ho - Mt hc sinh da vo gi ý k trc lp - Giỏo viờn yờu cu QS tranh v KC + HS quan sỏt ln lt tranh minh cỏc on ca cõu chuyn, nhm k chuyn Chỳ ý: HS cn giỳp v ging k +HS tip ni nhau, quan sỏt tranh v k ln chuyn: Lan, Bỡnh lt cỏc on ca cõu chuyn GV KL nờu ging k ca nhõn vt, K theo nhúm: - Chia lp thnh cỏc nhúm hc - Hc sinh ni tip k, mi hc sinh k sinh on K ton b cõu chuyn: - Giỏo viờn yờu cu - Mt n hai nhúm hc sinh k trc lp - Hc sinh theo dừi - Giỏo viờn tuyờn dng hc sinh k tt, cú sỏng to Hot ng ni tip: (2phỳt) - Theo con, cõu chuyn: Chic ỏo - Anh em phi bit nhng nhn, thng yờu len khuyờn chỳng ta iu gỡ? ln - Em thớch on no chuyn, vỡ - Hc sinh phỏt biu sao? - Tng kt gi hc iu chnh: Toỏn TIT 11: ễN TP V HèNH HC I MC TIấU: Kin thc: Tớnh c di ng gp khỳc, chu vi hỡnh tam giỏc, chu vi hỡnh t giỏc K nng: ễn luyn mt s biu tng v hỡnh hc Giỏo dc: Tớch cc, t giỏc lm bi *Bi cn lm : Bi 1, bi 2, bi II CHUN B 1.Phng phỏp: Thc hnh Luyn tp; Rốn luyn t sỏng to dựng dy hc: - Giỏo viờn: thc k, b dựng hc toỏn - Hc sinh: thc k III.CC HOT NG DY HC HOT NG CA GV H tờn GV HOT NG CA HS Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 1.Hot ng ng (3 phỳt) - C lp hỏt bi: Nm ngún tay ngoan - Gi HS lm bi (tit 10) -GV kt ni vi ni dung bi 2.Hot ng thc hnh: ( 29 phỳt) Mc tiờu: HS bit cỏch tớnh c di ng gp khỳc, chu vi hỡnh tam giỏc, hỡnh ch nht Cỏch tin hnh: Bi 1: ( lm v ) *Yờu cu HS c bi - hc sinh c bi phn a - Mun tớnh di ng gp khỳc ta - Tớnh tng di cỏc on ca ng lm th no? gp khỳc ú - ng gp khỳc ABCD cú my - Quan sỏt hỡnh v on, ú l nhng on thng no? Hóy - ng gp khỳc cú on : nờu di ca tng on thng? AB = 34cm, BC = 12cm, CD = 40cm B *HS cn giỳp tớnh di ng gp khỳc: Minh, Lan) D C A - HS tớnh di ng gp khỳc (lm v) *Yờu cu HS c bi phn b -1 hc sinh c bi - Mun tớnh chu vi ca mt hỡnh ta - Mun tớnh chu vi ca mt hỡnh ta tớnh lm th no? tng di cỏc cnh ca hỡnh ú - Hỡnh tam giỏc MNP cú my cnh, ú - Hc sinh tr li l nhng cnh no ? - Nờu di ca tng cnh? - Hóy tớnh chu vi ca tam giỏc - Hc sinh lm bi vo v - Giỏo viờn chm, cha bi - Vỡ chu vi ca hỡnh tam giỏc MNP - Vỡ cỏc cnh ca hỡnh tam giỏc cú di bng di ng gp khỳc ABCD? bng di cỏc on thng ca ng gp khỳc GVKL: Vy hỡnh tam giỏc MNP cú th l ng gp khỳc ABCD khộp kớn ( D trựng vi A ) di ng gp khỳc khộp kớn ú cng l chu vi hỡnh tam giỏc Bi 2: ( lm nhỏp ) - Hc sinh c bi - Nờu cỏch o on thng? - HS nờu - HS tin hnh o ri tớnh chu vi hỡnh ch nht *HS cn giỳp tớnh chu vi HCN: AB = cm ; BC = cm; em H, Bỡnh) DC = cm ; AD = cm H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Cha bi - HS lờn bng C lp lm vo v Bi gii Chu vi hỡnh ch nht ABCD l: + + + = 10( cm) ỏp s: 10 cm *GV cht Vy hỡnh ch nht cú hai cp cnh bng Bi 3: ( lm v ) Giỏo viờn a hỡnh v v ỏnh s cho tng phn - Chm, ỏnh giỏ Bi 4: ( lm nhỏp ) - HSKG - Hng dn HS hiu yờu cu ca - Quan sỏt hỡnh - m s hỡnh vuụng ( hỡnh) - m s hỡnh tam giỏc ( hỡnh) - Hc sinh c - HS thc hnh - Cú th k nh sau: - Giỏo viờn cha bi - HS cú th lm theo cỏc cỏch khỏc Lu ý HS cú th m s hỡnh vuụng cú hỡnh v bờn v gi tờn theo hỡnh ỏnh s Hot ng ni tip:( phỳt) - Nhn xột tit hc - Luyn thờm v chu vi, di ng gp khỳc - V nh lm bi T 12 Chun b bi ễn v gii toỏn iu chnh: o c BI 2: GI LI HA I MC TIấU: Kin thc: Hc sinh hiu: - Th no l gi li ha? Nờu c mt vi vớ d v gi li - Vỡ phi gi li ha? H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 K nng: Hc sinh bit gi li vi bn bố v mi ngi Giỏo dc: Hc sinh cú thỏi quý trng nhng ngi bit gi li v khụng ng tỡnh vi nhng ngi hay tht II CHUN B: 1.Phng phỏp: PP m thoi; Tho lun nhúm; Vn dng PP dy hc theo tỡnh 2. dựng + Giỏo viờn:V bi o c + Hc sinh: V bi o c III.CC HOT NG DY HC: HOT NG CA GV HOT NG CA HS 1.Hot ng ng (3 phỳt) - Trũ chi: chanh chua- cua kp - Hóy k cỏc tờn gi khỏc ca Bỏc H m bit? - Bn no c c iu Bỏc H dy? - Bỏc H c bn tuyờn ngụn c lp no, õu? -Gv kt ni ni dung bi hc 2.Hot ng hỡnh thnh kin thc mi (15 phỳt) Mc tiờu: Hiu th no l gi li ha? Nờu c mt vi vớ d v gi li Bit vỡ phi gi li ha? Cỏch tin hnh -Tho lun truyn: Chic vũng bc Giỏo viờn k cõu chuyn kt hp - Hc sinh nghe k HS quan sỏt tranh minh ho SGK - Hc sinh c li cõu chuyn - Giỏo viờn a h thng cõu hi cho hc sinh tho lun: + Bỏc H ó lm gỡ gp em - M tỳi ly vũng bc mi tinh trao cho sau nm i xa? em + Em v mi ngi chuyn - u cm ng ri nc mt cm thy th no trc vic lm ca Bỏc? + Vic lm ca Bỏc th hin iu - Bỏc l ngi luụn gi li gỡ? + Qua cõu chuyn trờn em cú th - Cn phi gi li rỳt iu gỡ? + Th no l gi li ha? - L thc hin iu mỡnh ó núi, ó hn Lu ý HS cha tht s bit gi li vi ngi khỏc ca mỡnh em: An, Tỳ + Ngi bit gi li s c - S c mi ngi quý trng, tin cy v ngi khỏc ỏnh giỏ nh th no? noi theo GVKL; Ngi bit gi li s c ngi khỏc quý trng, H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 tin cy v noi theo 3.Hot ng thc hnh (14 phỳt) Mc tiờu: Hc sinh bit gi li vi bn bố v mi ngi Cỏch tin hnh X lý tỡnh hung: - Giỏo viờn ln lt cho hc sinh - Hc sinh suy ngh v thc hin c cỏc tỡnh cho hc sinh suy ngh v a cỏch gii quyt Tiu kt: + Kt lun x lý hai tỡnh trờn - Hc sinh nghe + Cn phi gi li vỡ gi li l t trng v tụn trng ngi khỏc + Khi vỡ mt lý gỡ ú, em khụng thc hin c li vi ngi khỏc em cn xin li h v gii thớch rừ lý * T liờn h: - Thi gian va qua em cú vi - Hc sinh t tr li iu gỡ khụng? - Em cú thc hin c li ó - Hc sinh t tr li ú khụng? Vỡ sao? - Em cm thy th no thc hin - Khi thc hin c iu ó ha, em cm c iu ó ha? thy vui v t ho - Em cm thy th no khụng - Khi khụng thc hin c iu ó ha, thc hin c iu ó ha? em cm thy bun, õn hn 4.Hot ng tip ni (3 phỳt) + Thc hin gi li + Sa tm cỏc gng bit gi li ca bn bố trng, lp - Nhn xột tit hc iu chnh: Th ba ngy 12 thỏng nm 2017 Tp c QUT CHO B NG I MC TIấU: c thnh ting: - c ỳng cỏc t, ting khú hoc d ln: lng, ngn nng, nm im, lim dim H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Ngt ngh hi ỳng sau mi dũng th v gia cỏc kh th c hiu: - Hiu ngha cỏc t bi: thiu thiu,ngn nng - Hiu tỡnh cm yờu thng, hiu tho ca bn nh bi th i vi b ( Tr li c cỏc cõu hi SGK; thuc c bi th ) Giỏo dc: Yờu quý, kớnh trng ụng b II.CHUN B: 1.Phng phỏp: - Giỏo viờn: + Tranh minh ho bi c(SGK) - Hc sinh: sỏch giỏo khoa III.CC HOT NG DY- HC HOT NG CA GV HOT NG CA HS 1.Hot ng ng (3phỳt) - C lp hỏt bi: Chỏu yờu b - Mi HS c on bi Chic ỏo len v tr li cõu hi - Giỏo viờn nhn xột - Gii thiu bi Hot ng luyn c: ( 12 phỳt) Mc tiờu: c ỳng cỏc t ng, cõu, on bi Cỏch tin hnh: a c mu: - GV c mu ton bi vi ging nh - Hc sinh theo dừi nhng, tỡnh cm b HD luyn c kt hp gii ngha t: - Yờu cu HS tip ni c tng - Mi em c cõu cho ti ht bi (c dũng th bi lt) - Giỏo viờn sa li phỏt õm * HD luyn c tng kh th v - Hc sinh c tng kh th luyn phỏt õm t khú, d ln: i/ chớnh choố i!// - HS c kh Lp c thm: Chim ng hút na,/ - Hc sinh ngt nhp: B em m ri,/ Lng/ cho b ng.// - HS luyn c tip cỏc kh th 2; 3; Lu ý HS cn giỳp em: Ninh, Hi, - t cõu vi t thiu thiu - Hc sinh t cõu * VD: Em thiu thiu ng GV KL: Ton bi c vi ging du dng, tỡnh cm Ngh hi ỳng sau mi dũng th v gia cỏc kh th * Luyn c theo nhúm: H tờn GV - Tip tc vi kh th 2; 3; Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp - Chia mi nhúm hc sinh Nm hc 2017 - 2018 - HS tip ni c , mi HS c kh th - HS luyn c theo nhúm - C lp c ng Hot ng tỡm hiu bi: (13 phỳt) Mc tiờu: HS nm c ni dung bi thụng qua vic tr li cỏc cõu hi Cỏch tin hnh - Yờu cu HS c c bi trc lp - Bn nh bi th ang lm gỡ? - Tỡm cõu th cho thy bn nh rt quan tõm n gic ng ca b? - HS c c bi trc lp - Bn nh ang qut cho b ng - + Chim ng hút na + Lng cho b ng + Vy qut tht u + Ng ngon b nhộ - Trong nh v ngoi rt yờn tnh, - Cnh vt nh v ngoi nh th no? - Con hiu th no l Ngn nng - Ngn nng u trờn tng cng ang m thiu thiu , u trờn tng trng? mng, sp ng - B m thy iu gỡ, vỡ cú th - Hc sinh tho lun theo cp ri tr li oỏn b m nh vy? - Bi th cho ta thy tỡnh cm ca bn nh i vi b nh th no? - Bn nh rt yờu quý b ca mỡnh * GVKL: Tỡnh cm yờu thng, hiu tho ca bn nh bi th i vi b Hot ng luyn c din cm( phỳt) Mc tiờu: HS c din cm v hc thuc lũng bi th Cỏch tin hnh: + Luyn c din cm: - Gv a kh th v c mu -HS dựng bỳt chỡ gch chõn cỏc t cụ nhn ging, gch chộo nhng ch cụ ngh - c theo nhúm - Cho HS luyn c nhúm - HS thi c, c lp theo dừi - Gi HS thi c trc lp - Gv cựng c lp bỡnh chn ngi - HS thi c c bi - Nhn xột c hay nht + Hc thuc lũng bi th: - Hc sinh c ng c bi - GV hng dn HS HTL bi th - HS luyn c hc thuc bi th - Treo bng ph ri xoỏ dn - c theo hng dn ca GV HS cn giỳp em :Mai, Lan, - n hc sinh c - T chc cho HS thi c thuc 5.Hot ng ni tip: ( phỳt) - Em thớch nht kh th no bi, vỡ sao? - Nhn xột tit hc - V nh c bi, xem trc bi Ngi m - Tng kt gi hc H tờn GV 10 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Bu i thng ly cựng, Tuy rng khỏc ging nhng chung mt gin K nng: Yờu cu vit ỳng khong cỏch gia cỏc ch tng cm t Giỏo dc: Ngi ngn, luyn vit p II CHUN B 1.Phng phỏp: PP quan sỏt mu; PP thc hnh- Luyn tp, 2. dựng : - Giỏo viờn: ch mu - Hc sinh: v vit III CC HOT NG DY HC: HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng ng: ( phỳt) - C lp hỏt bi: trng cụ dy em th - Gii thiu bi Hot ng nhn din c im v cỏch vit ch, cõu ng dng: (10 phỳt) Mc tiờu: Giỳp HS nm c cỏch vit ỳng ch hoa, tờn riờng, cõu ng dng Cỏch tin hnh: Hng dn vit ch hoa: a Quan sỏt v nờu quy trỡnh vit ch hoa B, H, T - GV yờu cu HS c tờn riờng cỏc - Hc sinh c cõu ng dng bi - Trong tờn riờng v cõu ng dng - Cú cỏc ch: B, H, T cú cỏc ch hoa no? - Giỏo viờn treo mu ch B - HS quan sỏt, nờu quy trỡnh vit - Giỏo viờn nhc li quy trỡnh - Hc sinh theo dừi, quan sỏt - GV vit mu, kt hp nờu rừ cỏch vit b Vit bng: - Lp vit bng ch B - Nhn xột, sa li * Giỏo viờn a ch H, T - Hng dn tng t * Hng dn vit t ng dng: a Gii thiu t ng dng: - Hc sinh c t ng dng - Hc sinh c: B H * GV gii thớch: B H: l mt xó - Nghe gii thớch huyn Yờn Th, tnh Bc Giang, õy cú ging cam ngon ni ting b Quan sỏt v nhn xột: - Nờu chiu cao cỏc ch t - Ch B, H cao li ri, ch ụ, a cao li ng dng? - Bng mt ch o - Khong cỏch cỏc ch bng chng no? - Lp vit bng B, H H tờn GV 19 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 c Vit bng: - Nhn xột, sa li * Hng dn vit cõu ng dng: a Gii thiu cõu ng dng: - Yờu cu HS c cõu ng dng - Hc sinh c * Gii thớch: Bu v l nhng cõy khỏc mc trờn cựng mt - Nghe gii thớch gin.Cõu tc ng mn hỡnh nh cõy bu v l khuyờn ngi mt nc yờu thng ựm bc ln b Quan sỏt v nhn xột: - Trong cõu ng dng cỏc ch cú - Phõn tớch cao cỏc ch chiu cao nh th no? c Vit bng: - Hc sinh vit bng: Bu, Tuy Lu ý: GV sa li ,giỳp HS vit cha ỳng cao: Lan, Hng, Ninh Hot ng thc hnh vit v:( 15 phỳt) Mc tiờu: Giỳp HS vit ỳng ch hoa, tờn riờng, cõu ng dng Cỏch tin hnh: - GV a yờu cu, hng dn - Hc sinh vit bi - Giỏo viờn quan sỏt, un nn - HS cn giỳp : Minh, Giang - Chm mt s bi, nhn xột Hot ng nhn xột, ỏnh giỏ bi vit: ( phỳt) Mc tiờu: Giỳp HS nhn li sai cha vit ỳng c ch, t, cõu ng dng Cỏch tin hnh: -HS np bi vit - GV thu, chm, nhn xột 10 bi 5.Hot ng tip ni: ( phỳt) - Nhn xột tit hc - V nh vit tip phn bi hc cha hon thnh v hc thuc cõu ng dng - Chun b bi sau iu chnh: Th dc TP HP HNG NGANG, DểNG HNG, IM S I.MC TIấU: - Bit cỏch hp hng ngang, hng dc, quay phi quay trỏi H tờn GV 20 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Bit cỏch i thng 1-4 hng dc theo nhp - Thc hin i ỳng theo vch k thng - Trũ chi Tỡm ngi ch huy Hc sinh bit cỏch chi v tham gia chi c II A IM PHNG TIN: - a im: Trờn sõn trng v sinh sch s, m bo an ton luyn - Phng tin: Cũi, k sõn chi trũ chi III.NI DUNG V PHNG PHP LấN LP: Ni dung 1.PHN M U - GV nhn lp ph bin ni dung, yờu cu gi hc - Gim chõn ti ch m to theo nhp nh lng Phng phỏp t chc 1-2 - ln 1-2 - ln - Chy chm vũng quanh sõn 80- 1-2 - ln 100m 2-3 - ln - Trũ chi: Chy tip sc - ễn hp hng dc, dúng hng, 5-6 - 3-4 quay phi, quay trỏi ln + GV hụ khu lnh, c lp thc hin + Cỏn s iu khin, GV n cỏc hng un nn, sa sai * Lu ý giỳp Hs quay ỳng hng phi, trỏi, quay sau nh em Mai, Thỳy, - Hc hp hng ngang, dúng hng: -10 - 4-5 + GV gii thiu v lm mu, sau ú ln cho HS theo ng tỏc lm mu ca GV + C lp theo khu lnh ca GV + Cỏn s iu khin c lp tp, GV sa sai cỏc hng + Chia t luyn theo khu vc quy nh, GV theo dừi, nhn xột - Chi trũ chi Tỡm ngi ch huy 6-8 - 3-4 GV nhc tờn trũ chi, cỏch chi, sau ln ú cho c lp cựng chi H tờn GV 21 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - i thng theo nhp v hỏt - GV v HS h thng bi - GV nhn xột gi hc - V nh ụn mt s ng tỏc HN 1-2 ln 1-2 ln 1-2 ln iu chnh: Th nm ngy 14 thỏng nm 2017 Chớnh t ( Tp chộp) CH EM I MC TIấU: Kin thc: - Chộp ỳng, khụng mc li bi th: Ch em - Lm ỳng cỏc bi chớnh t phõn bit c/oc; ch/tr K nng: Vit ỳng, trỡnh by ỳng p theo th th lc bỏt Giỏo dc: Cú ý thc rốn ch vit II CHUN B: 1.Phng phỏp : PP gii quyt ; PP Phỏt hin v gii quyt ; PP tho lun dựng - GV: SGK, phiu hc - HS : V ghi bi III.CC HOT NG DY HC: HOT NG CA GV HOT NG CA HS 1.Hot ng ng (2 phỳt) - C lp hỏt bi : Ch thng em lm - Yờu cu hc sinh vit bng + Hc sinh vit bng con: trng trũn, chm tr, cho hi, trung thc + hc sinh c thuc lũng 19 ch v tờn ch ó hc - Nhn xột, kt ni ni dung vi bi hc Hot ng chun b vit chớnh t: ( phỳt) Mc tiờu: HS nm c ni dung bi chớnh t v cỏch vit cỏc t khú, d ln Cỏch tin hnh: Hng dn vit chớnh t: a Tỡm hiu ni dung bi th: - Giỏo viờn c bi th ln H tờn GV - hc sinh c li 22 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Ngi ch bi th lm nhng - Ch tri chiu, buụng mn, ru em ng, vic gỡ? quột thm, trụng g v ng cựng em b Hng dn trỡnh by: - Bi th vit theo th th gỡ? - Bi th vit theo th th lc bỏt - Cỏch trỡnh by bi th vit theo th - Dũng lựi vo 2ụ( 1ụ); dũng lựi th lc bỏt nh th no cho p vo1ụ (sỏt l) - Cỏc ch u dũng vit nh th no? - Cỏc ch u dũng vit hoa c Hng dn vit t khú: - Trong bi cú ch no khú, d ln? - Hc sinh nờu: Tri chiu, lim dim, lung (HS cn giỳp : Tuyt, Nam) rau, chung li, hỏt ru - Hc sinh vit bng - Hc sinh nhỡn bng chộp Hot ng vit chớnh t: ( 15 phỳt) Mc tiờu: Tp chộp chớnh xỏc, trỡnh by ỳng bi ch em Cỏch tin hnh: - GV cho HS vit theo ỳng yờu cu - GV theo dừi, un nn - Giỏo viờn i li nhc nh, sa cha - GV c li ton bi - HS vit bi vo v - HS i v, t cha li bng bỳt chỡ vo cui bi chộp Hot ng nhn xột, ỏnh giỏ bi vit: ( phỳt) Mc tiờu: Giỳp HS nhn li sai bi chớnh t, bit sa li v ghi nh lut chớnh t Cỏch tin hnh: - Thu v chm mt s bi - Hc sinh i chộo v cha bi - Nhn xột bi vit Hot ng lm bi chớnh t: ( phỳt) Mc tiờu: Lm ỳng cỏc bi v cỏc t cha ting cú c/ oc v tỡm cỏc t cha ting bt u bng tr/ch Cỏch tin hnh: - hc sinh lờn bng thi lm nhanh, lp Bi 2:Yờu cu hc sinh c bi lm nhỏp Gv cht ý ỳng ( HS cn giỳp : Loan, Bỡnh) * Li gii: c ngc ng, ngoc tay nhau, - Nhn xột, tuyờn dng du ngoc n - hc sinh c bi Bi 3a: - Hc sinh lm ming - Yờu cu hc sinh c bi - hc sinh hi, hc sinh ỏp * li gii:chung, trốo, chu Hot ng ni tip: ( phỳt) - HS ghi nh, khc sõu lut chớnh t - V ghi nh cỏc t va tỡm c - Hc sinh no vit xu, sai li tr lờn v vit li - Nhn xột tit hc V nh chun b bi sau H tờn GV 23 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 iu chnh: Toỏn XEM NG H ( TIP THEO) I MC TIấU - Bit xem ng h kim phỳt ch cỏc s t 12 v c c theo hai cỏch Chng hn gi 35 phỳt hoc gi kộm 25 phỳt - Bi cn lm: Bi 1, bi 2, bi II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, Nờu , Tho lun nhúm dựng: - GV: Mụ hỡnh ng h - HS: Bng III CC HOT NG DY- HC: 1.Hot ng ng:( phỳt) - C lp hỏt bi: Chic ng h Hot ng hỡnh thnh kin kin mi: ( 20 phỳt) Mc tiờu: HS bit xem ng h kim phỳt ch cỏc s t 12 v c c theo hai cỏch Chng hn gi 35 phỳt hoc gi kộm 25 phỳt Cỏch tin hnh: a Hng dn hc sinh cỏch xem ng h v nờu thi im theo hai cỏch - Yờu cu HS quan sỏt tng ng h - ng h ch my gi ? - Hng dn c cỏch khỏc Em th ngh xem cũn thiu bao nhiờu phỳt na thỡ n gi ? b Tng t hng dn hc sinh c thi im ng h tip theo bng cỏch - HS quan sỏt ng h khung - gi 35 phỳt - 25 phỳt na nờn ng h ch gi kộm 25 phút Vỡ vy cú th núi : gi 35 phút hay gi kộm 25 phút - ng h th hai ch gi 45 phỳt hoc gi kộm 15 phỳt - ng h th ba ch gi 55 phỳt hoc gi kộm phỳt 3.Hot ng thc hnh: ( 15 phỳt) *Mc tiờu: Rốn k nng xem ng h kim phỳt ch cỏc s t 12 v c c theo hai cỏch Chng hn gi 35 phỳt hoc gi kộm 25 phỳt *Cỏch tin hnh: H tờn GV 24 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Bi : T 15 - Cho HS nờu gi c biu din trờn - Hc sinh quan sỏt mu c 2cỏch ng h - Hc sinh tr li ln lt tng ng h ( HS cn giỳp : Tuyt, Bỡnh) Vớ d: ng h B ch 12 gi 40 phỳt hoc gi kộm 20 phỳt + ng h G ch 10 gi 45 phỳt - Nhn xột hoc 11 gi kộm 15 phỳt -GV kt lun Bi 2: T 15 - Gọi HS đọc đề - Hc sinh thc hnh trờn mt ng h bỡa -T chc cho hc sinh quay kim ng - Gi vi hc sinh nờu v trớ kim phỳt h nhanh trng hp tng ng -Gv cht kt qu ỳng Bi : T 16- M - Gi HS c bi - HS so sỏnh v tr li - YC lp QS tranh v tr li cõu hi - Bn Minh dy lỳc gi 15 phỳt - GV nhn xột cht li gii ỳng - Bn Minh ỏnh rng, mt gi 30 phỳt ( ri) Hot ng ni tip:( phỳt) - Nhn xột tit hc - V nh hc bi v chun b bi: Xem ng h( tip) iu chnh: Tp lm K V GIA èNH IN VO GIY T IN SN I MC TIấU - K c mt cỏch n gin v gia ỡnh vi mt ngi bn mi quen theo gi ý (BT1) - Bit vit n xin phộp ngh hc (BT2) ỳng mu - BVMT: Giỏo dc tỡnh cm p gia ỡnh II CHUN B Phng phỏp: Quan sỏt, hi ỏp, Luyn thc hnh, Tho lun nhúm dựng: H tờn GV 25 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - GV: Mu n xin phộp ngh hc - HS: SGK III CC HOT NG DY- HC Hot ng ng: ( phỳt) - C lp hỏt bi: C nh thng - Gii thiu bi Hot ng thc hnh: ( 30 phỳt) Mc tiờu: K c mt cỏch n gin v gia ỡnh,bit vit n xin phộp ngh hc ỳng mu Cỏch tin hnh: Bi : T 28 -1 hc sinh c yờu cu bi -GV gi HS c YC bi - Hs lm vic nhúm - HS lm vic theo nhúm -Gia ỡnh em cú my ngi? ú l - HS nghe k cho nghe v gia ỡnh ca mỡnh nhng ai? + Cụng vic ca mi ngi gia ỡnh l gỡ? +Tớnh tỡnh ca mi ngi gia ỡnh nh th no? +B em thng lm vic gỡ? +Tỡnh cm ca em i vi gia ỡnh nh th no? Chỳ ý: Giỳp nhúm Hoa- Minh _ i din nhúm trỡnh by Cha t tin chia s thụng tin - Gi mt s nhúm trỡnh by trc _ Nhn xột, b sung lp - Tuyờn dng, khen ngi Bi 2: T 28 - Nờu yờu cu ca bi - Núi trỡnh t lỏ n - Giỏo viờn phỏt n - Giỏo viờn chm bi mt s hc sinh, ỏnh giỏ v iu chnh b cc ca lỏ n Hot ng tip ni: ( phỳt) - Nhn xột tit hc - V nh chun b bi gi sau H tờn GV - hc sinh c mu n - hc sinh tr li - hc sinh lm ming bi - Hc sinh in ni dung 26 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 iuchnh: Th dc ễN I HèNH I NG TRề CHI: TèM NGI CH HUY I.MC TIấU: - Bit cỏch hp hng ngang, hng dc, quay phi quay trỏi - Bit cỏch i thng 1-4 hng dc theo nhp - Thc hin i ỳng theo vch k thng - Trũ chi Tỡm ngi ch huy Hc sinh bit cỏch chi v tham gia chi c II A IM- PHNG TIN: - a im: Trờn sõn trng v sinh sch s, m bo an ton luyn - Phng tin: Cũi, k sõn cho trũ chi III NI DUNG V PHNG PHP LấN LP: Ni dung nh lng 1.PHN M U - GV nhn lp ph bin ni dung, yờu cu gi hc 1-2 - ln - Khi ng chung : Xoay cỏc khp 2-3 - ln - Bi c: Kim tra HN - Chy chm quanh sõn 100 - 120m 1-2 - ln - Trũ chi Chui qua hm 1-2 - ln H tờn GV 27 Trng Tiu hc Phng phỏp t chc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - ễn hp hng ngang, dúng hng, 7-8 - 4-5 ln im s: + GV hụ khu lnh, c lp thc hin + Cỏn s iu khin, GV n cỏc hng un nn, sa sai - ễn i thng 1-4 hng dc theo vch k 6-8 - 3-4 ln thng: + GV hụ khu lnh, c lp thc hin (HS cn giỳp v ni dung i dc vch k: Mai, Hong,) + Cỏn s iu khin, GV n cỏc hng un nn, sa sai + Chia t luyn theo khu vc quy 6-7- 4-5 ln nh, GV quan sỏt v sa sai cho cỏc em - Chi trũ chi Tỡm ngi ch huy GV nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi v t chc cho HS cựng chi - - Chy trờn a hỡnh t nhiờn quanh sõn - i thng theo nhp v hỏt 1-2 - ln - Tp nhng ng tỏc hi tnh 2-3 - GV v hc sinh h thng bi, nhn xột bi hc 1-2 - ln - V nh ụn mt s ng tỏc HN iuchnh: Th sỏu ngy 15 thỏng nm 2017 Toỏn LUYN TP I MC TIấU: Kin thc: H tờn GV 28 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Bit xem gi ( chớnh xỏc n phỳt ) - Bit xỏc nh 1/2, 1/3 ca mt nhúm vt - Gii toỏn bng mt phộp tớnh nhõn - So sỏnh giỏ tr ca biu thc n gin K nng: Rốn s k nng gii toỏn Giỏo dc: Cú ý thc hc mụn hc * Bi cn lm : 1, 2, II CHUN B 1.Phng phỏp: Thc hnh Luyn tp; Rốn luyn t sỏng to 2. dựng: - Giỏo viờn: Mụ hỡnh ng h, phn mu - Hc sinh: Mụ hỡnh ng h, sỏch, v Toỏn III.CC HOT NG DY HC: HOT NG CA GV HOT NG CA HS 1.Hot ng ng:( phỳt) - C lp hỏt bi: Chic ng h - Kim tra bi c tit trc - Con thc dy lỳc my gi? - Con i hc lỳc my gi? - Con hc v lỳc my gi? - Hc sinh lờn bng xoay kim trờn mụ hỡnh ng h ( bi ) - Nhn xột Gii thiu bi 2.Hot ng thc hnh: ( 30 phỳt) Mc tiờu: Bit xem gi chớnh xỏc n phỳt, bit xỏc nh nhúm vt Cỏch tin hnh: Bi 1: ( lm ming ) -Giỏo viờn yờu cu - Hc sinh tho lun nhúm ụi - YC HS nờu s gi ca mi ng - i din tr li h ( HS cn giỳp v cỏch xem ng h: Mai, Khỏnh) - Nhn xột Bi 2: ( lm v ) - Hc sinh c bi - Hc sinh nờu thnh bi toỏn - Lp lm v: Gii Tt c cú s ngi l: x = 20 ( ngi ) - Chm, ỏnh giỏ ỏp s: 20 ngi Bi 3: ( lm ming ) - Hc sinh quan sỏt phn a - Hỡnh no ó khoanh vo 1/3 s - Hỡnh ó khoanh vo 1/3 s cam vỡ cú tt H tờn GV 29 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 cam? Vỡ sao? c 12 qu cam, chia thnh phn bng thỡ mi phn cú qu cam Hỡnh ó khoanh vo qu cam - Hỡnh ó khoanh vo mt phn - Hỡnh ó khoanh vo mt phn bn s my s cam? Vỡ sao? cam, vỡ cú tt c 12 qu cam, chia thnh phn bng thỡ mi phn cú qu cam (HS cn giỳp : Lan, Bỡnh) Hỡnh ó khoanh vo qu cam - Giỏo viờn yờu cu - Hc sinh t lm phn b - Nhn xột ( Hỡnh 3, hỡnh ó khoanh vo 1/2 s bụng hoa ) Bi 4: ( lm v ) - HSKG - Giỏo viờn vit bng: x x - in du gỡ vo ch chm, vỡ sao? - Du ln hn, vỡ x = 28; x = 24, m 28 > 24 - Hoc: Hai tớch cú tha s th nht u bng 4, suy tha s cũn li no ln hn s ln hn - Yờu cu HS - HS lm phn cũn li ca bi vo v - Giỏo viờn chm, cha bi - x = x vỡ i ch cỏc tha s thỡ tớch khụng thay i - 16 : < 16 : 2, vỡ 16 chia lm phn thỡ hn 16 chia lm phn Hot ng tip ni (2 phỳt) - Nhn xột tit hc - V ụn xem ng h, bng nhõn, bng chia ó hc iuchnh: Th cụng GP CON CH ( Tit 1) I MC TIấU: - Sau bi hc, HS bit: + Gp ch ỳng qui trỡnh k thut + Hng thỳ vi gi hc gp hỡnh II CHUN B: - GV: + Mu ch ó gp ln HS quan sỏt + Tranh qui trỡnh gp ch + Giy mu, kộo th cụng H tờn GV 30 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 + Bỳt d sm mu - HS : Giy th cụng, kộo, bỳt chỡ, bỳt d mu sm, III HOT NG DY - HC: HOT NG CA GV HOT NG CA HS 1.Hot ng ng ( Phỳt): Lp hỏt kỡa chỳ l chỳ ch 2.Hot ng hỡnh thnh kin thc mi ( 15 phỳt) Mc tiờu: Gp ch ỳng qui trỡnh k thut Cỏch tin hnh b) Hng dn gp ch * Vic 1: Quan sỏt mu: - GV a mu ch ó gp sn yờu cu HS quan sỏt v tr li cõu hi + Con ch gm my phn? + c im phn u sao? + Phn thõn, uụi nh th no? - HS quan sỏt mu v nhn xột: -> Con ch gm phn: u, thõn, uụi, -> Phn u cú mt, nhn dn v phớa sau, chõn phỡnh rng v phớa sau, hai chõn trc, chõn sau di thõn - Gii thiu: Con ch cú th nhy c - Nghe GV gii thiu ta dựng ngún tay tr mit nh vo phn cui ca thõn ch - GV cho HS liờn h hỡnh dng v ớch l thc n ngon, li ca ch i sng - Yờu cu HS lờn m hỡnh ch - HS m hỡnh ch nờu nhn xột: Ging HS nhn bit s ging vi bi bi gp mỏy bay uụi ri lp gp mỏy bay uụi ri ó hc lp - HS lờn bng thc hnh( vỡ ó hc) gp, ct hỡnh vuụng T ú HS bit gp ch * Vic 2: Hng dn HS gp - HS lờn gp, HS nhn xột: Gp ụi t B1: Gp ct t giy hỡnh vuụng giy hỡnh vuụng theo ng chộo( H2) - Gi HS lờn bng gp, ct c hỡnh tam giỏc( H3), gp ụi hỡnh B2: Gp to chõn trc - Hng dn nh gp u, cỏnh mỏy ly ng chộo gia v m bay uụi ri, yờu cu HS lờn gp H2 - GV nhn xột - t nh ca tam giỏc l A, B, C - HS quan sỏt: nh A trờn A H tờn GV 31 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 + Gp na ỏy v phớa trc v phớa H3 sau ng du gia gp cho nh B, C trựng lờn nh A, ta c hỡnh B C - Lng ngún tay cỏi vo lũng H4 kộo sang bờn c H5 - HS quan sỏt + Gp nh ca hỡnh vo theo H4 ng du gp ta c chõn trc ca ch B3: To chõn sau v thõn ch - GV thao tỏc H5 - Cỏch lm cho ch nhy + GV lm nhanh cỏc thao tỏc ln cho HS quan sỏt - Yờu cu HS nhc li cỏc bc gp H6 ch 3.Hot ng thc hnh (15 phỳt) - HDHS thc hnh - HS quan sỏt GV lm mu - Gi HS lờn bng thc hnh thao tỏc - HS nờu:B1:Gp, ct t giy h.vuụng gp ch B2: Gp to chõn trc ( GV giỳp nhng HS lỳng tỳng B3: To chõn sau, thõn bc to thõn ch v hai chõn sau : - HS lờn bng, lp lm nhỏp Huy, Lan, Bỡnh, ) Hot ng tip ni (2 phỳt) - Nhn xột cỏc thao tỏc k thut -Lng nghe, ghi nh thc hin - Nhn xột tit hc, dn dũ chun b bi sau iuchnh: T nhiờn v xó hi ( Dy theo chng trỡnh VNEN) SINH HOT TP TH: I MC TIấU: Giỳp HS: - Nm c u - khuyt im tun - Phỏt huy u im, khc phc nhc im - Bit c phng hng tun ti - GD HS cú tinh thn on kt, giỳp ln H tờn GV 32 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Bit c truyn thng nh trng - Thc hin an ton giao thụng i ng II CHUN B: - GV: Nm c u khuyt im ca HS tun - HS: Cỏc mng chun b ni dung III CC HOT NG CHNH: Lp hỏt ng ca Lp bỏo cỏo hot ng tun: - dóy trng lờn nhn xột cỏc thnh viờn t v xp loai tng thnh viờn - T viờn cỏc t úng gúp ý kin - Cỏc Trng ban Hc tp, N np, Sc khe V sinh, Vn ngh - TDTT bỏo cỏo v hot ng ca ban - CTHTQ lờn nhn xột chung cỏc Ban v cựng PCT hi ý, xp loi thi ua cỏc dóy ngh tuyờn dng, phờ bỡnh thnh viờn ca lp - GV nhn xột chung: + N np: + Hc tp: Phng hng tun sau: - Tip tc thi ua: Hc tt, thc hin tt n np, võng li thy cụ, núi li hay lm vic tt Tuyờn dng Phờ bỡnh: - Tuyờn dng: - Phờ bỡnh : H tờn GV 33 Trng Tiu hc ... cầu học sinh suy nghĩ để +Ba m + Chuyn ca Lan tìm tên khác cho chuyện 3. Hot ng luyn c din cm( phỳt) Mc tiờu: HS c din cm bi Cỏch tin hnh: - Chia lớp thành nhóm học -Luyn c nhúm sinh - Học sinh. .. ca nhõn vt, K theo nhúm: - Chia lp thnh cỏc nhúm hc - Hc sinh ni tip k, mi hc sinh k sinh on K ton b cõu chuyn: - Giỏo viờn yờu cu - Mt n hai nhúm hc sinh k trc lp - Hc sinh theo dừi - Giỏo... - Giỏo viờn hng dn - hc sinh c bi - Nhiu hn - Hc sinh túm tt ri gii: i Hai trng c s cõy l: 230 + 90 = 32 0 ( cõy ) ỏp s: 32 0 cõy - hc sinh c bi - Dng toỏn ớt hn - Hc sinh phõn tớch bi toỏn ri
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 3 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 3 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan