Bai 11: Luc hap dan

12 532 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:25

Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Hình nào trong các hình sau đây minh họa định luật Hình nào trong các hình sau đây minh họa định luật III NiuTơn ? III NiuTơn ? m 2 D) m 1 m 2 12 F 21 F C) m 1 m 2 12 F 21 F m 1 A) m 2 m 1 12 F 21 F B) m 1 m 2 12 F 21 F Mặt Trời Mặt Tr ng Trái ất Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất và của Trái Đất quanh Mặt Trời và của Trái Đất quanh Mặt Trời Lực nào giữ cho Măt Trăng chuyển động gần như tròn đều quanh Trái Đất ? Lực nào giữ cho Trái Đất chuyển động gần như tròn đều quanh Mặt Trời ? Bµi 11: Lùc hÊp dÉn. §Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn I. Lùc hÊp dÉn Mặt Trời Mặt Tr ng Trái ất Bài 17: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn I. Lực hấp dẫn Chuyển động của Trái Đất và của Mặt Trăng có phải là chuyển động theo quán tính không? Bài 17: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn I. Lực hấp dẫn Lực hấp dẫn lực hút lẫn nhau giữa mọi vật trong vũ trụ. Lực hấp dẫn tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật. Lực hấp dẫn có đặc điểm gì khác với các lực khác như lực đàn hồi, lực ma sát mà em đã biết ? II. Định luật vạn vật hấp dẫn 1. Định luật : Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. 2. Hệ thức : 2 21 r mm GF hd = G = 6,67.10 -11 N.m 2 /kg 2 Điều kiện áp dụng hệ thức cho các vật : - Khoảng cách giữa chúng phải rất lớn so với kích thước của chúng. - Các vật đồng chất và có dạng hình cầu. r TD F DT F Tại sao hằng ngày ta không cảm nhận được lực hấp dẫn giữa ta với các vật thể xung quanh như bàn, ghế, tủ ? m 1 , m 2 : Khối lượng của hai chất điểm. r : Khoảng cách giữa hai chất điểm. m 1 m 2 21hd F 12hd F P m M g Sau khi häc ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn, em cã thÓ hiÓu träng lùc lµ g× ? III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn m M R h 2 )( hR mM GP + = Mặt khác, ta có : P = m.g 2 )( hR GM g + = Xét vật ở gần mặt đất ( h << R): 2 R GM g = Như vậy gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào độ cao của vật và coi là như nhau đối với các vật ở gần mặt đất. P Cng c bi 1. Hãy chọn câu đúng: A. Lớn hơn trọng lượng của hòn đá. Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn B. Nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá. C. Bằng trọng lượng của hòn đá. D. Bằng 0. C. Bằng trọng lượng của hòn đá. Sai rồi Sai rồi Sai rồi Cng c bi 2. Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ? A. Hai lực này cùng phương, cùng chiều. B. Hai lực này cùng phương, ngược chiều. C. Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn. D. Phương của hai lực luôn thay đổi và không trùng nhau. B. Hai lực này cùng phương, ngược chiều. Sai rồi Sai rồi Sai rồi [...]...Cng c bi 3 Tính lực hấp dẫn giữa hai tầu thủy : mỗi tầu có khối lư ợng 100 000 tấn khi chúng ở cách nhau 50m Lực đó có làm cho chúng tiến lại gần nhau không? Bài 11: Lực hấp dẫn Định luật vạn vật hấp dẫn I Lực hấp dẫn Lực hấp dẫn lực hút lẫn nhau giữa mọi vật trong vũ trụ II Định luật vạn vật hấp dẫn 1 Định luật: (SGK) 2 Hệ thức : m1m2 Fhd = G 2 r III Trọng . Lực nào giữ cho Trái Đất chuyển động gần như tròn đều quanh Mặt Trời ? Bµi 11: Lùc hÊp dÉn. §Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn I. Lùc hÊp dÉn Mặt Trời Mặt Tr ng. chúng ở cách nhau 50m. Lực đó có làm cho chúng tiến lại gần nhau không? Bµi 11: Lùc hÊp dÉn. §Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn I. Lùc hÊp dÉn  Lùc hÊp dÉn lµ lùc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 11: Luc hap dan, Bai 11: Luc hap dan, Bai 11: Luc hap dan