Bai 13 bai tap pp giai bai tap este lipit

9 116 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 14:53

Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v" Este&Lipit PHƯƠNG PHÁP GI I CÁC BÀI TOÁN ð C TRƯNG V ESTE LIPIT BÀI T P T LUY N D ng 1: Bài t'p v* ph,n -ng ñ/t cháy este lipit Câu 1: ð t cháy hoàn toàn m t th tích este X thu ñư c hai th tích khí CO2 # ñi%u ki&n X là: A Metylfomiat B Etyl propionat C Metyl oxalat D Etyl axetat Câu 2: ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol este A r3i cho toàn b s5n ph6m cháy vào dung d9ch Ca(OH)2 dư thu ñư c 20 gam k=t t>a Công th@c c>a A là: B HCOOCH3 C HCOOC3H7 D HCOOC2H3 A HCOOC2H5 Câu 3: Khi ñ t cháy hoàn toàn m t este no, ñơn ch@c s mol CO2 sinh bFng s mol O2 ñã ph5n @ng Tên gIi c>a este là: A metyl fomiat B etyl axetat C n propyl axetat D metyl axetat (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2008) Câu 4: Khi ñ t cháy hoàn toàn hJn h p este no, ñơn ch@c, mKch h# s5n ph6m thu ñư c có: B s mol CO2 > s mol H2O A s mol CO2 = s mol H2O C s mol CO2 < s mol H2O D không ñ> dP ki&n ñ xác ñ9nh Câu 5: ð t cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu ñư c 11,44 gam CO2 4,68 gam H2O Công th@c phân tU c>a este là: A C4H8O4 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Câu 6: ThVc hi&n ph5n @ng este hoá giPa axit axetic vWi ancol no ñơn ch@c ñ3ng ñXng k= ti=p thu ñư c hJn h p este ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol hJn h p este ñó thu ñư c 10,08 lít CO2 Công th@c cYu tKo c>a ancol là: B C2H5OH CH3CH(OH)CH3 A CH3OH C2H5OH C C2H5OH CH3CH2CH2OH D n C3H7OH n C4H9OH Câu 7: ð t cháy hoàn toàn 0,11 gam m t este X (tKo nên t[ m t axit cacboxylic ñơn ch@c m t ancol ñơn ch@c) thu ñư c 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O S este ñ3ng phân c>a X là: A B C D (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2011) Câu 8: Trong m t bình kín ch@a chYt hPu X (có dKng CnH2nO2) mKch h# O2 (s mol O2 gYp ñôi s mol c]n cho ph5n @ng cháy) # 139,90C áp suYt bình 0,8 atm ð t cháy hoàn toàn X sau ñó ñưa v% nhi&t ñ ban ñ]u, áp suYt bình lúc 0,95 atm X có công th@c phân tU là: A C4H8O2 B C3H6O2 C CH2O2 D C2H4O2 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2007) Câu 9: HJn h p X g3m vinyl axetat, metyl axetat etyl fomat ð t cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu ñư c 2,16 gam H2O Ph]n trăm s mol c>a vinyl axetat X là: A 25% B 27,92% C 72,08% D 75% (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2011) Câu 10: ThVc hi&n ph5n @ng este hóa giPa m t axit ñơn ch@c m t rư u ñơn ch@c thu ñư c este E ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol E c]n 0,45 mol O2 thu ñư c 0,4 mol CO2 a mol H2O Giá tr9 c>a a là: A 0,3 mol B 0,35 mol C 0,4 mol D 0,45 mol Câu 11: ThVc hi&n ph5n @ng este hóa giPa rư u X axit Y (ñ%u ñơn ch@c) thu ñư c este E ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol E thu ñư c tdng kh i lư ng CO2 H2O 23 gam X, Y tương @ng là: A HCOOH C2H5OH B CH3COOH CH3CH2CH2OH C HCOOH CH2=CH CH2OH D HCOOH CH3OH Câu 12: HJn h p Z g3m hai este X Y tKo b#i m t ancol hai axit cacboxylic k= ti=p dãy ñ3ng ñXng (MX < MY) ð t cháy hoàn toàn m gam Z c]n dùng 6,16 lít khí O2 (ñktc), thu ñư c 5,6 lít khí CO2 (ñktc) 4,5 gam H2O Công th@c este X giá tr9 c>a m tương @ng là: A (HCOO)2C2H4 6,6 B HCOOCH3 6,7 D HCOOC2H5 9,5 C CH3COOCH3 6,7 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2010) Câu 13: Este A không tác dfng vWi Ag2O/dung d9ch NH3 ð t cháy hoàn toàn m gam A thu ñư c 6,6 gam CO2 2,7 gam nưWc Mit khác, ñ th>y phân hoàn toàn m gam A c]n dùng 50 ml dung d9ch NaOH 1M Công th@c cYu tKo c>a A là: Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58&58&12 Trang | Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v" Este&Lipit A CH3COOCH3 B HCOOCH3 C HCOOC2H5 D C5 A C Câu 14: Khi ñ t cháy hoàn toàn 4,4 gam chYt hPu X ñơn ch@c thu ñư c s5n ph6m cháy chj g3m 4,48 lít CO2 (# ñktc) 3,6 gam nưWc N=u cho 4,4 gam h p chYt X tác dfng vWi dung d9ch NaOH v[a ñ> ñ=n ph5n @ng hoàn toàn, thu ñư c 4,8 gam mu i c>a axit hPu Y chYt hPu Z Tên c>a X là: A etyl propionat B etyl axetat C isopropyl axetat D metyl propionat (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2007) Câu 15: ðun nóng este X ñơn ch@c mKch h# vWi NaOH thu ñư c mu i ancol ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol X c]n 10,08 lít O2 (ñktc) thu ñư c 8,96 lít CO2 (ñktc) X ph5n @ng tráng gương Công th@c c>a cYu tKo c>a X là: B CH3COOCH2CH=CH2 A HCOOCH2CH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 16: HJn h p X g3m hai este no, ñơn ch@c, mKch h# ð t cháy hoàn toàn m t lư ng X c]n dùng v[a ñ> 3,976 lít khí O2 (# ñktc), thu ñư c 6,38 gam CO2 Mit khác, X tác dfng vWi dung d9ch NaOH, thu ñư c m t mu i hai ancol ñ3ng ñXng k= ti=p Công th@c phân tU c>a hai este X là: B C3H4O2 C4H6O2 A C2H4O2 C3H6O2 C C3H6O2 C4H8O2 D C2H4O2 C5H10O2 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2009) Câu 17: H p chYt hPu X tác dfng ñư c vWi dung d9ch NaOH ñun nóng vWi dung d9ch AgNO3 NH3 Th tích c>a 3,7 gam chYt X bFng th tích c>a 1,6 gam khí O2 (cùng ñi%u ki&n v% nhi&t ñ áp suYt) Khi ñ t cháy hoàn toàn gam X th tích khí CO2 thu ñư c vư t 0,7 lít (# ñktc) Công th@c cYu tKo c>a X là: B O=CH CH2 CH2OH A CH3COOCH3 C HOOC CHO D HCOOC2H5 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2009) Câu 18: ð t cháy hoàn toàn a gam m t este ñơn ch@c c>a rư u metylic c]n 1,68 lít khí O2 (ñktc) thu ñư c 2,64 gam CO2; 1,26 gam H2O 0,224 lít N2 (ñktc) Công th@c cYu tKo c>a este là: A CH3COOCH2NH2 B CH3CH(NH2)COOCH3 D NH2CH2COOCH3 C NH2CH2CH2COOCH3 Câu 19: Xà phòng hóa chYt hPu X ñơn ch@c ñư c mu i Y ancol Z ð t cháy hoàn toàn 4,8 gam Z c]n 5,04 lít O2 (ñktc) thu ñư c lư ng CO2 sinh nhi%u lư ng nưWc 1,2 gam Nung mu i Y vWi vôi xút thu ñư c khí T có tj kh i ñ i vWi H2 Công th@c cYu tKo c>a X là: A C2H5COOCH3 B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 20: Cho hJn h p X g3m hai h p chYt hPu no, ñơn ch@c tác dfng v[a ñ> vWi 100 ml dung d9ch KOH 0,4M, thu ñư c m t mu i 336 ml m t ancol (# ñktc) N=u ñ t cháy hoàn toàn lư ng hJn h p X trên, sau ñó hYp thf h=t s5n ph6m cháy vào bình ñVng dung d9ch Ca(OH)2 (dư) kh i lư ng bình tăng 6,82 gam Công th@c c>a hai h p chYt hPu X là: B C2H5COOH C2H5COOCH3 A CH3COOH CH3COOC2H5 C HCOOH HCOOC2H5 D HCOOH HCOOC3H7 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2009) Câu 21: ð t cháy hoàn toàn 2,76 gam hJn h p X g3m CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu ñư c 2,688 lít CO2 (ñktc) 1,8 gam H2O Mit khác, cho 2,76 gam X ph5n @ng v[a ñ> vWi 30 ml dung d9ch NaOH 1M, thu ñư c 0,96 gam CH3OH Công th@c c>a CxHyCOOH là: B CH3COOH C C2H3COOH D C2H5COOH A C3H5COOH (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2010) Câu 22: Este X no, ñơn ch@c, mKch h#, ph5n @ng tráng bKc ð t cháy 0,1 mol X r3i cho s5n ph6m cháy hYp thf hoàn toàn vào dung d9ch nưWc vôi có ch@a 0,22 mol Ca(OH)2 vnn thu ñư c k=t t>a Thuo phân X bFng dung d9ch NaOH thu ñư c chYt hPu có s nguyên tU cacbon phân tU bFng Ph]n trăm kh i lư ng c>a oxi X là: A 43,24% B 53,33% C 37,21% D 36,36% (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2011) Câu 23: ð t cháy hoàn toàn m t este ñơn ch@c, mKch h# X (phân tU có s liên k=t π nhp 3), thu ñư c th tích khí CO2 bFng 6/7 th tích khí O2 ñã ph5n @ng (các th tích khí ño # ñi%u ki&n) Cho m gam X Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58&58&12 Trang | Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v" Este&Lipit tác dfng hoàn toàn vWi 200 ml dung d9ch KOH 0,7M thu ñư c dung d9ch Y Cô cKn Y thu ñư c 12,88 gam chYt rqn khan Giá tr9 c>a m là: A 8,88 B 6,66 C 10,56 D 7,20 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2010) Câu 24: ð t cháy hoàn toàn 3,42 gam hJn h p g3m axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat axit oleic, r3i hYp thf toàn b s5n ph6m cháy vào dung d9ch Ca(OH)2 (dư) Sau ph5n @ng thu ñư c 18 gam k=t t>a dung d9ch X Kh i lư ng X so vWi kh i lư ng dung d9ch Ca(OH)2 ban ñ]u ñã thay ñdi th= nào? A Gi5m 7,74 gam B Tăng 7,92 gam C Tăng 2,70 gam D Gi5m 7,38 gam (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2011) Câu 25: HJn h p M g3m ancol no, ñơn ch@c X axit cacboxylic ñơn ch@c Y, ñ%u mKch h# có s nguyên tU C, tdng s mol c>a hai chYt 0,5 mol (s mol c>a Y lWn s mol c>a X) N=u ñ t cháy hoàn toàn M thu ñư c 33,6 lítkhí CO2 (ñktc) 25,2 gam H2O Mit khác, n=u ñun nóng M vWi H2SO4 ñic ñ thVc hi&n ph5n @ng este hoá (hi&u suYt 80%) s gam este thu ñư c là: A 34,20 B 18,24 C 27,36 D 22,80 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2010) Câu 26: HJn h p X g3m rư u no ñơn ch@c A axit no ñơn ch@c B Chia X thành ph]n bFng nhau: ð t cháy hoàn toàn ph]n I thYy tKo 2,24 lít CO2 (ñktc) Este hóa hoàn toàn ph]n II, sau ph5n @ng, chj thu ñư c m t s5n ph6m hPu Khi ñ t cháy s5n ph6m lư ng nưWc sinh là: A 1,8 gam B 3,6 gam C 19,8 gam D 2,2 gam D ng 2: HCng s/ cân bCng cEa ph,n -ng este hóa thEy phân este Câu 1: Khi thVc hi&n ph5n @ng este hóa mol CH3COOH mol C2H5OH, lư ng este lWn nhYt thu ñư c 2/3 mol ð ñKt hi&u suYt cVc ñKi 90% (tính theo axit) ti=n hành este hóa mol CH3COOH c]n s mol C2H5OH (bi=t ph5n @ng este hóa thVc hi&n # ñi%u ki&n nhi&t ñ ): A 0,456 B 2,412 C 2,925 D 0,342 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2007) Câu 2: Cho bi=t hFng s cân bFng c>a ph5n @ng este hóa giPa ancol etylic axit axetic: KC = N=u n3ng ñ ban ñ]u c>a C2H5OH CH3COOH l]n lư t 1M 2M % ancol etylic b9 este hóa ph5n @ng su là: A 80% B 68% C 75% D 84,5% D ng 3: Bài toán liên quan tKi ph,n -ng thEy phân xà phòng hóa Câu 1: ð th>y phân hoàn toàn 26,4 gam este X c]n dùng 0,3 mol KOH Công th@c cYu tKo c>a X là: B CH3OOCCOOCH3 A CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D CH3OOCCOOCH2CH3 Câu 2: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hJn h p g3m hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 bFng dung d9ch NaOH 1M (ñun nóng) Th tích dung d9ch NaOH t i thi u c]n dùng là: A 400 ml B 300 ml C 150 ml D 200 ml (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2008) Câu 3: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bFng 100 ml dung d9ch NaOH 2M Sau ph5n @ng x5y hoàn toàn, cô cKn dung d9ch thu ñư c chYt rqn khan có kh i lư ng là: A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 12,2 gam Câu 4: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bFng 200 ml dung d9ch NaOH 0,2M Sau ph5n @ng x5y hoàn toàn, cô cKn dung d9ch thu ñư c chYt rqn khan có kh i lư ng là: A 8,56 gam B 8,2 gam C 3,28 gam D 10,4 gam (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2007) Câu 5: Th>y phân hoàn toàn 16,2 gam hJn h p hai este ñơn ch@c ñ3ng ñXng 200 ml dung d9ch NaOH 1M thu ñư c 9,2 gam ancol etylic Kh i lư ng mu i thu ñư c : A 12 gam B 14,5 gam C 15 gam D 17,5 gam Câu 6: Este X (có kh i lư ng phân tU bFng 103 ñvC) ñư c ñi%u ch= t[ m t ancol ñơn ch@c (có tj kh i so vWi oxi lWn 1) m t amino axit Cho 25,75 gam X ph5n @ng h=t vWi 300 ml dung d9ch NaOH 1M, thu ñư c dung d9ch Y Cô cKn Y thu ñư c m gam chYt rqn Giá tr9 m là: A 27,75 B 24,25 C 26,25 D 29,75 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2009) Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58&58&12 Trang | Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v" Este&Lipit Câu 7: HJn h p X g3m etyl axetat n propyl axetat ðun nóng hJn h p X vWi NaOH (v[a ñ>) thu ñư c 13,12 gam mu i 8,76 gam hJn h p ancol Y % kh i lư ng c>a etyl axetat hJn h p X là: A 56,85% B 45,47% C 39,8% D 34,1% Câu 8: Thuo phân hoàn toàn 0,2 mol m t este E c]n dùng v[a ñ> 100 gam dung d9ch NaOH 24% thu ñư c m t ancol 43,6 gam hJn h p mu i c>a hai axit cacboxylic ñơn ch@c Hai axit ñó là: A HCOOH CH3COOH B CH3COOH C2H5COOH C C2H5COOH C3H7COOH D HCOOH C2H5COOH (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2010) Câu 9: ðun nóng hJn h p X g3m este ñơn ch@c vWi NaOH thu ñư c 7,36 gam hJn h p mu i c>a axit k= ti=p dãy ñ3ng ñXng 3,76 gam hJn h p ancol k= ti=p dãy ñ3ng ñXng Vwy este ñó là: A HCOOCH3 CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 HCOOC2H5 D HCOOC3H7 CH3COOC2H5 C CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 Câu 10: Th>y phân hoàn toàn hJn h p X g3m este ñơn ch@c A, B c]n dùng 100 ml dung d9ch NaOH 1M thu ñư c 6,8 gam mu i nhYt 4,04 gam hJn h p ancol ñ3ng ñXng liên ti=p Công th@c cYu tKo c>a este là: A HCOOCH3 HCOOC2H5 B CH3COOCH3 CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 HCOOC3H7 C C2H3COOCH3 C2H3COOC2H5 Câu 11: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hJn h p hai este bFng dung d9ch NaOH thu ñư c 2,05 gam mu i c>a m t axit cacboxylic 0,94 gam hJn h p hai ancol ñ3ng ñXng k= ti=p Công th@c c>a hai este ñó là: B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 A HCOOCH3 HCOOC2H5 D CH3COOCH3 CH3COOC2H5 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2009) Câu 12: ðun nóng m gam hJn h p g3m este c>a m t axit ancol ñơn ch@c k= ti=p dãy ñ3ng ñXng dung d9ch KOH (v[a ñ>) thu ñư c m gam mu i Vwy công th@c c>a ancol là: B CH3OH C2H5OH A C2H5OH C3H7OH D C3H5OH C4H7OH C C3H7OH C4H9OH Câu 13: Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam hJn h p hai este ñơn ch@c X, Y c]n 100 ml dung d9ch NaOH 1,5M Sau ph5n @ng cô cKn dung d9ch thu ñư c hJn h p hai ancol ñ3ng ñXng k= ti=p m t mu i nhYt Công th@c cYu tKo thu gIn c>a este là: A HCOOCH3 HCOOCH2CH3 B CH3COOCH3 CH3COOCH2CH3 D C3H7COOCH3 C4H9COOCH2CH3 C C2H5COOCH3 C2H5COOCH2CH3 Câu 14: M t este tKo b#i axit ñơn ch@c ancol ñơn ch@c có to kh i so vWi khí CO2 bFng Khi ñun nóng este vWi dung d9ch NaOH tKo mu i có kh i lư ng lWn este ñã ph5n @ng Công th@c cYu tKo thu gIn c>a este là: B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 A CH3COOCH3 Câu 15: M t este tKo b#i axit ñơn ch@c ancol ñơn ch@c có to kh i so vWi N2O bFng Khi ñun nóng este vWi dung d9ch NaOH tKo mu i có kh i lư ng bFng 17/ 22 lư ng este ñã ph5n @ng Công th@c cYu tKo thu gIn c>a este là: A CH3COOCH3 B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 16: Th>y phân hoàn toàn 444 gam m t triglyxerit thu ñư c 46 gam glixerol (glixerin) hai loKi axit béo Hai loKi axit béo ñó là: B C17H31COOH C17H33COOH A C15H31COOH C17H35COOH D C17H33COOH C17H35COOH C C17H33COOH C15H31COOH (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2007) Câu 17: Hai este ñơn ch@c X Y ñ3ng phân c>a Khi hoá 1,85 gam X, thu ñư c th tích ñúng bFng th tích c>a 0,7 gam N2 (ño # ñi%u ki&n) Công th@c cYu tKo thu gIn c>a X Y là: A C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 B HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 C C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 D HCOOC2H5 CH3COOCH3 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2007) Câu 18: Chia hJn h p X g3m rư u etylic axit axetic thành ph]n bFng nhau: Ph]n I cho tác dfng vWi Na (dư) thu ñư c 5,6 lít H2 (# ñktc) Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58&58&12 Trang | Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v" Este&Lipit Ph]n II ñun nóng vWi m t H2SO4 ñic ñ ph5n @ng este hóa x5y hoàn toàn, thu ñư c 8,8 gam este Bi=t s mol rư u nhi%u s mol axit S mol rư u axit X l]n lư t là: A 0,4 mol 0,1 mol B 0,8 mol 0,2 mol C 0,8 mol 0,2 mol D 0,6 mol 0,4 mol Câu 19: X m t este no ñơn ch@c, có tj kh i ñ i vWi CH4 5,5 N=u ñem ñun 2,2 gam este X vWi dung d9ch NaOH (dư), thu ñư c 2,05 gam mu i Công th@c cYu tKo thu gIn c>a X là: A HCOOCH2CH2CH3 B C2H5COOCH3 C HCOOCH(CH3)2 D CH3COOC2H5 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2007) Câu 20: HJn h p M g3m axit cacboxylic X, ancol Y (ñ%u ñơn ch@c, s mol X gYp hai l]n s mol Y) este Z ñư c tKo t[ X Y Cho m t lư ng M tác dfng v[a ñ> vWi dung d9ch ch@a 0,2 mol NaOH, tKo 16,4 gam mu i 8,05 gam ancol Công th@c c>a X Y là: B HCOOH CH3OH A HCOOH C3H7OH D CH3COOH CH3OH C CH3COOH C2H5OH (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2010) Câu 21: Cho 10,28 gam hJn h p X g3m este tác dfng v[a ñ> vWi 100 ml dung d9ch NaOH 1M thu ñư c 8,48 gam hJn h p mu i c>a axit ñơn ch@c k= ti=p dãy ñ3ng ñXng ancol ñơn ch@c Vwy công th@c c>a ancol thu ñư c là: B C3H5OH C CH3OH D C2H5OH A C3H7OH Câu 22: Cho m gam chYt hPu ñơn ch@c X tác dfng v[a ñ> vWi 50 gam dung d9ch NaOH 8%, sau ph5n @ng hoàn toàn thu ñư c 9,6 gam mu i c>a m t axit hPu 3,2 gam m t ancol Công th@c c>a X là: B C2H5COOCH3 A CH3COOC2H5 D CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2011) Câu 23: Cho 35,2 gam hJn h p etse no ñơn ch@c ñ3ng phân c>a có to kh i ñ i vWi H2 bFng 44 tác dfng vWi lít dung d9ch NaOH 0,4M, r3i cô cKn dung d9ch v[a thu ñư c, ta ñư c 44,6 gam chYt rqn B Công th@c cYu tKo thu gIn c>a este là: A HCOOC2H5 CH3COOCH3 B C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 D HCOOC3H7 CH3COOCH3 C HCOOC3H7 CH3COOC2H5 Câu 24: ð xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hJn h p hai este no, ñơn ch@c, mKch h# ñ3ng phân c>a c]n v[a ñ> 600 ml dung d9ch KOH 1M Bi=t c5 hai este ñ%u không tham gia ph5n @ng tráng bKc Công th@c c>a hai este là: A CH3COOC2H5 HCOOC3H7 B C2H5COOC2H5 C3H7COOCH3 C HCOOC4H9 CH3COOC3H7 D C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2011) Câu 25: Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam m t hJn h p X g3m este ñ3ng phân bFng dung d9ch NaOH v[a ñ> K=t thúc thí nghi&m thu ñư c 23,2 gam hJn h p mu i Y Bi=t to kh i c>a hJn h p X so vWi khí hiñro 37 Công th@c cYu tKo c>a este X là: A HCOOC2H5, CH3COOCH3 B HCOOC3H7, CH3COOC2H5 D C2H5COOH, HCOOC2H5 C C2H5COOCH3, CH3COOC2H5 Câu 26: Este ñơn ch@c X có tj kh i so vWi CH4 6,25 Cho 20 gam X tác dfng vWi 300 ml dung d9ch KOH 1M (ñun nóng) Cô cKn dung d9ch sau ph5n @ng thu ñư c 28 gam chYt rqn khan Công th@c cYu tKo c>a X là: B CH2=CH COO CH2 CH3 A CH2=CH CH2 COO CH3 C CH3 COO CH=CH CH3 D CH3 CH2 COO CH=CH2 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2008) Câu 27: Cho 20 gam m t este X (có phân tU kh i 100 ñvC) tác dfng vWi 300 ml dung d9ch NaOH 1M Sau ph5n @ng, cô cKn dung d9ch thu ñư c 23,2 gam chYt rqn khan Công th@c cYu tKo c>a X là: B CH3COOCH=CHCH3 A CH2=CHCH2COOCH3 C C2H5COOCH=CH2 D CH2=CHCOOC2H5 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2009) Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58&58&12 Trang | Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v" Este&Lipit Câu 28: ChYt hPu X có công th@c phân tU C5H8O2 Cho gam X tác dfng v[a h=t vWi dung d9ch NaOH, thu ñư c m t h p chYt hPu không làm mYt màu nưWc brom 3,4 gam m t mu i Công th@c c>a X A CH3COOC(CH3)=CH2 B HCOOC(CH3)=CHCH3 C HCOOCH2CH=CHCH3 D HCOOCH=CHCH2CH3 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2009) Câu 29: ð thuo phân hoàn toàn 0,1 mol este X ch@a m t loKi nhóm ch@c c]n dùng v[a ñ> 200 ml dung d9ch NaOH 1M thu ñư c hJn h p s5n ph6m g3m ancol no mu i c>a axit no có tdng kh i lư ng 19,8 gam S este tho5 mãn ñi%u ki&n ñó : A B C D Câu 30: Khi cho 0,15 mol este ñơn ch@c X tác dfng vWi dung d9ch NaOH (dư), sau ph5n @ng k=t thúc lư ng NaOH ph5n @ng 12 gam tdng kh i lư ng s5n ph6m hPu thu ñư c 29,7 gam S ñ3ng phân cYu tKo c>a X thpa mãn tính chYt là: A B C D (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2011) Câu 31: ChYt hPu X không tác dfng vWi Na ð t cháy hoàn toàn X thu ñư c CO2 H2O theo to l& mol : Mit khác, cho m gam X tác dfng vWi NaOH dư thu ñư c 6,56 gam mu i 3,68 gam ancol Cho toàn b lư ng ancol ñó tác dfng vWi Na dư thu ñư c 0,896 lít H2 (ñktc) Vwy công th@c c>a X là: A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D C2H5COOCH3 Câu 32: Cho hJn h p g3m h p chYt hPu mKch thXng X, Y (chj ch@a C, H, O) tác dfng v[a ñ> vWi gam NaOH, thu ñư c m t rư u ñơn ch@c mu i c>a hai axit hPu ñơn ch@c k= ti=p dãy ñ3ng ñXng Lư ng rư u thu ñư c cho tác dfng vWi Na dư tKo 2,24 lít khí (ñktc) K=t luwn dưWi ñây ñúng: A X axit ñơn ch@c; Y este ñơn ch@c B X este ñơn ch@c Y axit ñơn ch@c C X, Y ñ%u axit no, ñơn ch@c D X, Y ñ%u este ñơn ch@c Câu 33: Cho m gam hJn h p g3m hai chYt hPu ñơn ch@c, mKch h# tác dfng v[a ñ> vWi dung d9ch ch@a 11,2 gam KOH, thu ñư c mu i c>a m t axit cacboxylic m t ancol X Cho toàn b X tác dfng h=t vWi Na thu ñư c 3,36 lít khí H2 (# ñktc) Hai chYt hPu ñó là: A m t este m t axit B hai axit C hai este D m t este m t ancol (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2009) Câu 34: M t hJn h p X g3m hai chYt hPu ñơn ch@c Cho X ph5n @ng v[a ñ> vWi 500 ml dung d9ch KOH 1M Sau ph5n @ng, thu ñư c hJn h p Y g3m hai mu i c>a hai axit cacboxylic m t rư u (ancol) Cho toàn b lư ng rư u thu ñư c # tác dfng vWi Na (dư), sinh 3,36 lít H2 (# ñktc) HJn h p X g3m: A m t axit m t este B m t este m t rư u C hai este D m t axit m t rư u (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2008) Câu 35: ðun 0,1 mol este ñơn ch@c X vWi NaOH (lYy dư 20% so vWi lư ng ph5n @ng) chưng cYt lYy h=t ancol Y lKi 10,4 gam chYt rqn khan Oxi hoá h=t Y thành anñehit Z Cho Z tác dfng vWi dung d9ch Ag2O dư NH3 sinh 43,2 gam Ag (các ph5n @ng x5y hoàn toàn) Vwy X là: B CH3COOCH3 A CH3CH2COOC2H5 D CH3CH2COOCH3 C CH2=CH COOCH3 Câu 36: Cho 7,4 gam este X ñơn ch@c tác dfng vWi dung d9ch AgNO3/NH3 dư thu ñư c 21,6 gam Ag Công th@c c>a X là: A HCOOC2H5 B HCOOCH3 C HCOOC3H7 D HCOOC2H3 Câu 37: Cho chYt hPu A chj ch@a m t loKi nhóm ch@c tác dfng vWi lít dung d9ch NaOH 0,5M thu ñư c a gam mu i 0,1 mol ancol Lư ng NaOH dư có th trung hòa h=t 0,5 lít dung d9ch HCl 0,4M Công th@c tdng quát c>a A công th@c nào? C (R COO)3R’ D R (COOR’)3 A R COO R’ B (R COO)2R’ Câu 38: HJn h p X g3m hai chYt hPu ñơn ch@c Cho 0,1 mol X tác dfng v[a ñ> 0,1 mol NaOH, cô cKn dung d9ch sau ph5n @ng thu ñư c 7,36 gam hJn h p mu i rư u Y Oxi hóa hoàn toàn rư u Y bFng CuO Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58&58&12 Trang | Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v" Este&Lipit thu ñư c anñehit Cho toàn b lư ng anñehit ñó tác dfng vWi Ag2O/NH3 thu ñư c 25,92 gam Ag Công th@c cYu tKo c>a chYt hJn h p X là: A CH3COOH HCOOC2H5 B CH3COOH HCOOCH3 D CH3COOCH3 CH3COOCH2CH2CH3 C HCOOH CH3COOCH3 Câu 39: ðun nóng 10 gam este X ñơn ch@c vWi 200 ml dung d9ch NaOH 1,5M (lYy dư) Cô cKn dung d9ch sau ph5n @ng thu ñư c chYt rqn G có rư u Y ð% hiñrat hóa Y thu ñư c 2,24 lít anken (Hi&u suYt tách nưWc ñKt 100%) Công th@c cYu tKo c>a X là: A CH3COOC2H5 B CH2=CH COOC2H5 D HCOOCH2 CH3 C HCOOCH2 CH2CH3 Câu 40: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hJn h p hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 bFng dung d9ch NaOH, thu ñư c hJn h p X g3m hai ancol ðun nóng hJn h p X vWi H2SO4 ñic # 1400C, sau ph5n @ng x5y hoàn toàn thu ñư c m gam nưWc Giá tr9 c>a m là: A 18,00 B 8,10 C 16,20 D 4,05 Câu 41: Cho hJn h p X g3m ancol metylic hai axit cacboxylic (no, ñơn ch@c, k= ti=p dãy ñ3ng ñXng) tác dfng h=t vWi Na, gi5i phóng 6,72 lít khí H2 (ñktc) N=u ñun nóng hJn h p X (có H2SO4 ñic làm xúc tác) chYt hJn h p ph5n @ng v[a ñ> vWi tKo thành 25 gam hJn h p este (gi5 thi=t ph5n @ng este hoá ñKt hi&u suYt 100%) Hai axit hJn h p X là: A C2H5COOH C3H7COOH B CH3COOH C2H5COOH C C3H7COOH C4H9COOH D HCOOH CH3COOH (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2010) Câu 42: Gi5 sU ñi%u ki&n thích h p, ngư|i ta thVc hi&n ñư c ph5n @ng este hóa v[a ñ> giPa 12,4 gam etylenglicol vWi m gam hJn h p hai axit hPu ñơn ch@c no mKch h# ñ3ng ñXng k= ti=p, thu ñư c 32 gam hJn h p ba este ña ch@c Công th@c hai axit hPu ñã dùng là: B CH3COOH, C2H5COOH A HCOOH, CH3COOH C C2H5COOH, C3H7COOH D C3H7COOH, C4H9COOH Câu 43: Cho este X có công th@c phân tU C4H6O4 ñư c ñi%u ch= t[ axit ña ch@c X1 rư u ñơn ch@c X2 X không tác dfng vWi Na ðun nóng 0,1 mol X 200 ml dung d9ch NaOH 1,5M, sau ñó ñem cô cKn c6n thwn thu ñư c chYt rqn khan có kh i lư ng A 15,4 gam B 17,4 gam C 13,6 gam D 15,6 gam Câu 44: H p chYt hPu no, ña ch@c X có công th@c phân tU C7H12O4 Cho 0,1 mol X tác dfng v[a ñ> vWi 100 gam dung d9ch NaOH 8% thu ñư c chYt hPu Y 17,8 gam hJn h p mu i Công th@c cYu tKo thu gIn c>a X là: B CH3COO (CH2)2 COOC2H5 A CH3OOC (CH2)2 COOC2H5 C CH3COO (CH2)2 OOCC2H5 D CH3OOC CH2 COO C3H7 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2008) Câu 45: Este X ñư c tKo thành t[ etylen glicol hai axit cacboxylic ñơn ch@c Trong phân tU este, s nguyên tU cacbon nhi%u s nguyên tU oxi Khi cho m gam X tác dfng vWi dung d9ch NaOH (dư) lư ng NaOH ñã ph5n @ng 10 gam Giá tr9 c>a m là: A 17,5 B 15,5 C 14,5 D 16,5 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2011) Câu 46: ðun nóng 0,1 mol chYt X chj ch@a m t loKi nhóm ch@c tác dfng v[a ñ> vWi NaOH dung d9ch thu ñư c 13,4 gam mu i c>a axit hPu Y mKch thXng 9,2 gam ancol ñơn ch@c Cho toàn b lư ng ancol ñó tác dfng vWi Na thu ñư c 2,24 lít H2 (ñktc) X là: B Etyl propionat C ðietyl añipat D ðimetyl oxalat A ðietyl oxalat Câu 47: Cho 0,1 mol este X tác dfng v[a ñ> vWi NaOH thu ñư c 24,6 gam mu i natri axetat rư u Y Bi=t rFng X không tác dfng vWi Na K=t luwn dưWi ñây ñúng: A Y rư u ñơn ch@c B Y rư u hai ch@c C Y rư u ba ch@c D Y rư u b n ch@c Câu 48: ðun nóng hJn h p g3m mol axit HOOC CH2 CH2 COOH mol rư u metylic vWi xúc tác H2SO4 ñic thu ñư c este E F (MF > ME) vWi to l& kh i lư ng mE : mF = 1,81 Bi=t rFng chj có 72% lư ng rư u b9 chuy n hóa thành este Vwy kh i lư ng c>a este F là: A 26,28 gam B 30,34 gam C 41,16 gam D 47,52 gam Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58&58&12 Trang | Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v" Este&Lipit Câu 49: Th>y phân hoàn toàn 0,1 mol este E (mKch h# chj ch@a m t loKi nhóm ch@c) c]n dùng v[a ñ> 100 gam dung d9ch NaOH 12%, thu ñư c 20,4 gam mu i c>a m t axit hPu 9,2 gam m t ancol Công th@c c>a E là: A C3H5(COOC2H5)3 B (HCOO)3C3H5 C (CH3COO)3C3H5 D (CH2=CHCOO)3C3H5 Câu 50: Este X tKo t[ axit no, ñơn ch@c X1, X2 glixerin X không tác dfng vWi Na ðun nóng X vWi dung d9ch NaOH thu ñư c 9,2 gam glixerin 27,4 gam hJn h p mu i Vwy công th@c c>a axit là: A HCOOH C2H5COOH B HCOOH CH3COOH D CH3COOH C2H5COOH C HCOOH C3H7COOH Câu 51: Cho 21,8 gam chYt hPu A chj ch@a m t loKi nhóm ch@c tác dfng vWi lít dung d9ch NaOH 0,5M thu ñư c 24,6 gam mu i 0,1 mol ancol Lư ng NaOH dư có th trung hòa h=t 0,5 lít dung d9ch HCl 0,4 M Công th@c cYu tKo thu gIn c>a A là: B (CH3COO)2C2H4 C (CH3COO)3C3H5 D C3H5 (COO CH3)3 A CH3COOC2H5 Câu 52: M t ñieste (X) xuYt phát t[ m t axit ch@c ancol ñơn ch@c bwc I Cho 0,1 mol X tác dfng vWi dung d9ch NaOH (ph5n @ng v[a ñ>) thu ñư c 13,4 gam mu i 9,2 gam hJn h p ancol Công th@c c>a cYu tKo c>a X là: A CH3OOC COOCH2CH3 B CH3OOC CH2 COOC2H5 D CH3OOC COOCH2CH2CH3 C C2H5OOC COOCH2CH=CH2 Câu 53: Este X có công th@c phân tU C7H10O4 mKch thXng Khi cho 15,8 gam X tác dfng v[a ñ> vWi 200 gam dung d9ch NaOH 4% thu ñư c m t ancol Y 17,6 gam hJn h p mu i Công th@c cYu tKo c>a mu i là: B CH3COONa C2H3COONa A C2H3COONa C2H5COONa D HCOONa C2H3COONa C CH3COONa C3H5COONa Câu 54: M t ñieste (X) xuYt phát t[ m t axit ña ch@c ancol ñơn ch@c Cho 0,1 mol X tác dfng vWi 200 ml dung d9ch NaOH 1M (ph5n @ng v[a ñ>) thu ñư c 13,4 gam mu i 7,8 gam hJn h p ancol Xác ñ9nh công th@c c>a X B CH3OOCCH2COOC2H5 A CH3OOCCOOCH2CH3 D CH2=CHCH2OOCCH2COOC2H5 C CH3OOCCOOCH2CH=CH2 Câu 55: Cho axit salixylic (axit o hiñroxibenzoic) ph5n @ng vWi anhiñrit axetic, thu ñư c axit axetylsalixylic (o CH3COO C6H4 COOH) dùng làm thu c c5m (aspirin) ð ph5n @ng hoàn toàn vWi 43,2 gam axit axetylsalixylic c]n v[a ñ> V lít dung d9ch KOH 1M Giá tr9 c>a V là: A 0,24 B 0,96 C 0,72 D 0,48 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2011) Câu 56: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chYt béo c]n v[a ñ> 0,06 mol NaOH Cô cKn dung d9ch sau ph5n @ng thu ñư c kh i lư ng xà phòng là: A 17,80 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 gam (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2008) Câu 57: ðun nóng chYt béo c]n v[a ñ> 40 kg dung d9ch NaOH 15%, gi5 sU ph5n @ng x5y hoàn toàn Kh i lư ng (kg) glixerol thu ñư c là: A 13,8 B 4,6 C 6,97 D 9,2 Câu 58: ðun nóng 4,03 kg panmitin vWi lư ng dư dung d9ch NaOH thu ñư c kg xà phòng ch@a 72% mu i natri panmitat: A 5,79 B 4,17 C 7,09 D 3,0024 Câu 59: ðun sôi a gam m t triglixerit (X) vWi dung d9ch KOH ñ=n ph5n @ng hoàn toàn ñư c 0,92 gam glixerol hJn h p Y g3m m gam mu i c>a axit oleic vWi 3,18 gam mu i c>a axit linoleic (C17H31COOH) Giá tr9 c>a m là: A 3,2 B 6,4 C 4,6 D 7,5 D ng 4: HiNu suOt cEa ph,n -ng este hóa Câu 1: Cho 0,2 mol axit axetic tác dfng vWi 0,1 mol ancol etylic (các ñi%u ki&n c]n thi=t có ñ>) thu ñư c 6,6 gam este Hi&u suYt c>a ph5n @ng este hóa là: A 50% B 75% C 85% D 65% Câu 2: Cho 0,1 mol axit ñơn ch@c X ph5n @ng vWi 0,15 mol rư u ñơn ch@c Y thu ñư c 4,5 gam este vWi hi&u suYt 75% Vwy tên gIi c>a este là: Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58&58&12 Trang | Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v" Este&Lipit A Metyl fomiat B Metyl axetat C Etyl axetat D etyl propionat Câu 3: ðun nóng 6,0 gam CH3COOH vWi 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hi&u suYt ph5n @ng este hoá bFng 50%) Kh i lư ng este tKo thành là: A 6,0 gam B 4,4 gam C 8,8 gam D 5,2 gam (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2008) Câu 4: HJn h p X g3m axit HCOOH axit CH3COOH (tj l& mol : 1) LYy 5,3 gam hJn h p X tác dfng vWi 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 ñic) thu ñư c m gam hJn h p este (hi&u suYt c>a ph5n @ng este hoá ñ%u bFng 80%) Giá tr9 c>a m là: A 10,12 B 6,48 C 8,10 D 16,20 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i A – 2007) Câu 5: ðun 12 gam axit axetic vWi 13,8 gam etanol (có H2SO4 ñic làm xúc tác) ñ=n ph5n @ng ñKt tWi trKng thái cân bFng, thu ñư c 11 gam este Hi&u suYt c>a ph5n @ng este hoá là: A 55% B 50% C 62,5% D 75% (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2007) Câu 6: Cho 45 gam axit axetic ph5n @ng vWi 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 ñic), ñun nóng, thu ñư c 41,25 gam etyl axetat Hi&u suYt c>a ph5n @ng este hoá là: A 31,25% B 40,00% C 62,50% D 50,00% (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2010) Câu 7: ðun nóng axit axetic vWi ancol iso amylic (CH3)2CHCH2CH2OH có H2SO4 ñic xúc tác thu ñư c iso amyl axetat (d]u chu i) Gi5 sU hi&u suYt ph5n @ng este hóa ñKt 68% lư ng d]u chu i thu ñư c t[ 132,35 gam axit axetic ñun nóng vWi 200 gam ancol iso amylic là: A 195 gam B 292,5 gam C 218,83 gam D 97,5 gam D ng 5: Bài t'p v* chP s/ cEa chOt béo Câu 1: Chj s axit là: A S gam KOH c]n ñ trung hòa axit béo tV có gam chYt béo B S miligam KOH hoic NaOH c]n ñ trung hòa axit béo tV có gam chYt béo C S miligam KOHc]n ñ trung hòa axit béo tV có gam chYt béo D S miligam KOH c]n dùng ñ trung hòa axit béo tV có miligam chYt béo Câu 2: M t loKi chYt béo có chj s axit chj s este 10 Vwy chj s xà phòng hóa c>a su có giá tr9 là: A 12 B C D 20 Câu 3: ð trung hoà lư ng axit tV có 14 gam m t mnu chYt béo c]n 15 ml dung d9ch KOH 0,1M Chj s axit c>a mnu chYt béo là: A 5,5 B 4,8 C 6,0 D 7,2 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2007) Câu 4: Xà phòng hóa 1,4 gam m t loKi chYt béo c]n 45 ml dung d9ch NaOH 0,1M Chj s xà phòng hóa c>a chYt béo là: A 18 B 180 C 54 D 27 Câu 5: ð trung hoà 15 gam m t loKi chYt béo có chj s axit bFng 7, c]n dùng dung d9ch ch@a a gam NaOH Giá tr9 c>a a là: A 0,150 B 0,200 C 0,280 D 0,075 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ4ng – 2010) Câu 6: M t loKi chYt béo ch@a 88,4% triolein, lKi tKp chYt trơ Chj s este c>a loKi chYt béo ñó A 56 B 16,8 C 168 D 33,6 Câu 7: M t loKi chYt béo ch@a 4,23% axit oleic, 1,6% axit panmitic lKi triolein Chj s xà phòng hóa c>a loKi chYt béo ñó là: A 59,6 B 63,2 C 68,0 D 71,6 Câu 8: Cho 200 gam m t loKi chYt béo có chj s axit bFng tác dfng v[a ñ> vWi m t lư ng NaOH, thu ñư c 207,55 gam hJn h p mu i khan Kh i lư ng NaOH ñã tham gia ph5n @ng là: A 31 gam B 32,36 gam C 30 gam D 31,45 gam (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2011) Giáo viên: Vũ KhTc NgUc NguVn: Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58&58&12 Hocmai.vn Trang | ... ph,n -ng este hóa thEy phân este Câu 1: Khi thVc hi&n ph5n @ng este hóa mol CH3COOH mol C2H5OH, lư ng este lWn nhYt thu ñư c 2/3 mol ð ñKt hi&u suYt cVc ñKi 90% (tính theo axit) ti=n hành este hóa... Khi ñun nóng este vWi dung d9ch NaOH tKo mu i có kh i lư ng lWn este ñã ph5n @ng Công th@c cYu tKo thu gIn c>a este là: B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 A CH3COOCH3 Câu 15: M t este tKo b#i... –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v" Este& Lipit Ph]n II ñun nóng vWi m t H2SO4 ñic ñ ph5n @ng este hóa x5y hoàn toàn, thu ñư c 8,8 gam este Bi=t s mol rư u nhi%u s mol axit S mol rư
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 13 bai tap pp giai bai tap este lipit , Bai 13 bai tap pp giai bai tap este lipit , Bai 13 bai tap pp giai bai tap este lipit