KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 8 CHƯƠNG I

2 21,064 488
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

Họ và tên: . Lớp: . B I KI M TRA Môn: TOáN 8 (Đại số) Thời gian: 45 phút Ng y ki m tra: Ng y tr b i: . im Li phờ ca giỏo viờn s 1: I. Trc nghim (3 im) Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc kết quả đúng: Câu1: Kết quả của (2x - 2)(2x + 2) là: A. 2x 2 + 4 B. 2x 2 - 4 C. 4x 2 + 4 D. 4x 2 - 4 Câu 2: Đa thức 9x 2 - 12x + 4 đợc phân tích thành: A.9x - 4 B. 3x + 2 C. (3x- 2) 2 D. 3x - 2 Câu 3: Đa thức 16x 3 y 2 - 24x 2 y 3 + 20x 4 chia hết cho đơn thức nào: A. 4x 2 y 2 B. 16x 2 C.- 4x 3 y D. -2x 3 y 2 Câu 4: Kết quả của (x + 2) 2 là : A. x 2 + 4 B . x 2 + 4x + 4 C. x 2 + 2x + 4 D. x 2 + 2x + 2 Câu5: Kết quả của phép tính 2005 2 - 2004 2 là: A. 1 B. 2004 C. 2005 D. 4009 Câu 6: Phép biến đổi (x - 1) 3 bằng : A. x 3 - 1 B. x 3 - 3x + 3x 2 - 1 C. x 3 - 3x 2 + 3x - 1 D. x 3 - 3x 2 - 3x - 1 II.T lun (7 im) Câu7: Phõn tớch a thc thnh nhõn t a. xy + y 2 x y b. 25 x 2 + 4xy 4y 2 Câu 8: Cho biu thc: B = A = (6x + 1) 2 + (3x - 1) 2 - 2(3x - 1)(6x + 1) a) Rỳt gn biu thc b) Tớnh giỏ tr ca biu thc ti x = 1 2 Câu 9 : Lm tớnh chia: (2x 3 5x 2 + 6x - 15) : (2x 15) Câu10: Tìm a để đa thức 2x 3 + 5x 2 - 2x + a chia hết cho đa thức 2x 2 - x + 1 Họ và tên: . Lớp: . B I KI M TRA Môn: TOáN 8 (Đại số) Thời gian: 45 phút Ng y ki m tra: Ng y tr b i: . im Li phờ ca giỏo viờn s 2: I. Trc nghim (3 im) Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc kết quả đúng: Câu1: Kết quả của (2x - 1)(2x + 1) là: A. 2x 2 + 1 B. 2x 2 - 1 C. 4x 2 + 1 D. 4x 2 - 1 Câu 2: Đa thức 4x 2 - 12x + 9 đợc phân tích thành: A.2x - 3 B. 2x 2 + 9 C. (2x- 3) 2 D.(2x - 9) 2 Câu 3: Đa thức 16x 3 - 24x 2 y 3 + 20x 4 y chia hết cho đơn thức nào: A. x 2 y 2 B. 4x 2 C.- 4x 3 y D. -2x 3 y 2 Câu 4: Kết quả của (x + 2) 2 là : A. x 2 + 4 B . x 2 + 4x + 4 C. x 2 + 2x + 4 D. x 2 + 2x + 2 Câu5: Kết quả của phép tính 1005 2 - 1004 2 là: A. 1 B. 1004 C. 1005 D. 2009 Câu 6: Phép biến đổi (x - 2) 3 bằng : A. x 3 - 8 B. x 3 - 6x + 6x 2 - 8 C. x 3 - 6x 2 + 6x - 8 D. x 3 - 6x 2 + 12x - 8 II.T lun (7 im) Câu7: Phõn tớch a thc thnh nhõn t c. x 2 2 x + x 2 d. x 2 + 2xy + y 2 - 9 Câu 8: Cho biu thc: B = A = (2x + 1) 2 + (3x - 1) 2 - 2(3x - 1)(2x + 1) a) Rỳt gn biu thc b)Tớnh giỏ tr ca biu thc ti x = 1000 Câu 9 : Lm tớnh chia: ( 6x 3 7x 2 - 2 x + 2) : (2x + 1) Câu10: Tìm a để đa thức 2x 3 + 5x 2 - 2x + a chia hết cho đa thức 2x 2 - x + 1 . B I KI M TRA Môn: TOáN 8 (Đ i số) Th i gian: 45 phút Ng y ki m tra: Ng y tr b i: . im Li phờ ca giỏo viờn s 1: I. Trc nghim. B I KI M TRA Môn: TOáN 8 (Đ i số) Th i gian: 45 phút Ng y ki m tra: Ng y tr b i: . im Li phờ ca giỏo viờn s 2: I. Trc nghim
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 8 CHƯƠNG I, KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 8 CHƯƠNG I, KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 8 CHƯƠNG I