Các yếu tố văn hóa và văn minh trong giảng dạy tiếng nước ngoài (tt)

6 189 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 12:34

NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG Số (236)-2015 45 NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA VÀ VĂN MINH TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG NƢỚC NGOÀI FACTORS OF CULTURE AND CIVILIZATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING NGUYỄN LÂN TRUNG (PGS.TS; Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) NGUYỄN THỊ LAN HƢỜNG (PGS.TS; Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) Abstract: The cultural and civilizational values in foreign language education in terms of cross-culture aspect is at the center of interest of some foreign language teaching researchers in ULIS-VNU The purpose of study is to form a new opinion in foreign language teaching and learning in its beginning stage The input database is a table showing the contrast and comparison of culture between the mother tongue and the target language Key words: culture; civilization; foreign language Lịch sử phát triển giáo học pháp ngoại ngữ trải qua nhiều thời kì khác Mỗi đƣờng hƣớng xây dựng cho hệ thống nguyên tắc chung, có tính đặc thù để bảo đảm đạt đến mục đích đƣợc xác định trƣớc Xét nội dung mang giảng dạy, có hai khu vực thiếu đƣợc, yếu tố ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) yếu tố văn hóa - văn minh đƣợc phản ánh qua ngôn ngữ Chúng ta thƣờng cho ngôn ngữ sản phẩm đặc biệt mà dân tộc, công đồng ngƣời sáng tạo trình theo giới quan riêng Vì vậy, hình dung ngôn ngữ tách riêng khứ dân tộc ấy, tách rời xã hội mà sử dụng nhƣ công cụ giao tiếp quan trọng Học sinh ngữ học hệ thống kĩ hiệu mới, mà thực tế thâm nhập vào giới mới, tiếp xúc với văn hóa với nét phổ quát cộng đồng loài ngƣời đặc trƣng riêng cho cộng đồng xã hội nhiều hạn hẹp Vẫn biết nhƣ vậy, nhƣng sâu vào nội dung văn hóa - văn minh (VH-VM) đƣờng hƣớng giáo học pháp lại có ƣu tiên phƣơng thức tiếp cận riêng Nếu phƣơng pháp truyền thống, yếu tố VH-VM đƣợc trọng hiểu biết kinh điển, đặc biệt lĩnh vực văn học, lịch sử, phƣơng pháp nghe - nhìn năm 50, 60, yếu tố VH-VM đƣợc lồng vào tình giao tiếp để phản ánh mặt khác sống hàng ngày (cách ăn mặc, tiệm ăn, du lịch, ), đƣờng hƣớng chức - giao tiếp thịnh hành ngày nay, yếu tố VH-VM chủ yếu đƣợc phản ánh qua nhận định, qua cách nhìn thực ngƣời sống khứ, tƣơng lai họ Đó cách tiếp cận có chiều sâu coi trọng thực tế Vậy trƣớc hết thử xem hai khái niệm VH VM đƣợc quan niệm với nét giống khác biệt nhƣ 46 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG Về khái niệm văn hóa - văn minh Nếu nhƣ văn hóa đƣợc định nghĩa nhƣ “Tổng thể giá trị vật chất tinh thần nhân loại tạo đời sống lịch sử xã hội mình, biểu trình độ phát triển lịch sử xã hội”, văn minh thƣờng đƣợc hiểu nhƣ “Tập hợp tính chất chung cho xã hội phát triển” Đã từ lâu hai khái niệm đƣợc nhà sử học, triết học xã hội học nghiên cứu nhƣ hai đối tƣợng có khác biệt rõ nét Chúng độc lập: văn minh nhân loại đối lập với văn hóa quốc gia, nhau: văn hóa khởi đầu, mùa xuân văn minh, bổ khuyết cho nhau: văn hóa nhiều đƣợc dùng để tiến khoa học, trí tuệ, văn minh lại nghiêng sang mặt vật chất đời sống ngƣời, bao gồm lẫn nhau: văn hóa tập hợp giá trị tinh thần văn minh Nhƣng gần quan niệm khái niệm văn minh có nhiều thay đổi Nếu nhƣ trƣớc văn minh đƣợc hiểu nhƣ khái niệm đối lập với tất dã man, man rợ, giả định có văn minh tiến hóa hơn, siêu việt văn minh khác, trình tiến hóa loài ngƣời tới trình độ cao chƣa thấy, ngày nhà xã hội học dân tộc học có xu hƣớng hiểu khái niệm nhƣ tập hợp tính chất đặc thù cho xã hội định Và nhƣ vậy, văn minh không số mà mang số nhiều; hình thái xã hội ngƣời, không gian thời gian, ngang nhau, đối tƣợng nghiên cứu riêng biệt Nhƣ hai khái niệm văn hóa văn minh đƣợc hiểu đồng nghĩa với nhau, ý nghĩa mà nhà giáo học pháp ngoại ngữ ngày có xu hƣớng chấp nhận, thực tế việc dùng thuật ngữ văn minh giảng dạy ngoại ngữ có bất tiện định (Nó hàm phân biệt, kì Số (236)-2015 thị văn minh chƣa văn minh, mà muốn nói đến văn minh dân tộc chƣa phát triển) Các nội dung văn hóa - văn minh cần cho giảng dạy ngoại ngữ Khi ngƣời học ngoại ngữ, họ liên tục phải tiếp xúc với thực tế mẻ VH-VM thuộc ngôn ngữ mà họ học Thực tế cho thấy, để có khả giao tiếp ngoại ngữ, hệ thống từ vựng - ngữ pháp không đủ Vậy mà xƣa giảng dạy ngoại ngữ lại thiên việc cách cho ngƣời học lĩnh hội hệ thống Hơn nữa, ngƣời học chừng mực tự trau dồi vốn từ vựng nhƣ cấu trúc ngữ pháp Cái cần đƣợc dẫn yếu tố VH-VM nằm bên bên ngôn ngữ Sự hiểu biết yếu tố VH-VM có ảnh hƣởng quan trọng tới trình giao tiếp 2.1 Trƣớc hết phải nói đến yếu tố VH-VM nằm ngôn ngữ Ngƣời học ngoại ngữ phải tâm niệm đƣợc ngoại ngữ thực chìa khóa mở sang vùng hiểu biết Các nhà soạn sách sinh ngữ gần thực quan tâm tới vấn đề Bên cạnh yếu tố lịch sử, địa lí đặc biệt văn học đƣợc sử dụng làm ngữ liệu học tiếng, ho quan tâm nhiều đến yếu tố sống tại, đời sống xã hội, kinh tế, trị, văn hóa Nếu nhƣ giai đoạn sở, xu hƣớng chung tập trung vào tình đời thƣờng, gắn liền với hành động lời nói bản, giai đoạn đề cao, yếu tố VH-VM đƣợc giới thiệu thành chủ đề bao quát hơn, có tính hệ thống Một bên tập trung vào sống vật chất, bên tập trung vào hoạt động tinh thần ngƣời Định hƣớng cho việc giới thiệu yếu tố VH-VM giảng dạy ngoại ngữ, theo cần đƣợc xuất phát từ việc nghiên cứu, so sánh thực hai đất nƣớc Nếu sách ngoại ngữ Số (236)-2015 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG tác giả ngữ viết, đối tƣợng quốc gia cụ thể sử dụng, không làm đƣợc việc nhiệm vụ giáo viên ngoại ngữ lại nặng nề Các nƣớc chƣa thật phát triển nhƣ Việt Nam, học ngoại ngữ chƣa phải phần đông để sang sống làm việc nƣớc đó, mà để giao tiếp công việc với đoàn nƣớc đến đất nƣớc để tự tham khảo tài liệu bồi bổ cho kiến thức riêng Vì vậy, bên cạnh việc hiểu đƣợc bạn nói với yếu tố VHVM chứa đựng đó, cần có khả biểu đạt thực thân mình, ngành mình, đất nƣớc Tất nhiên khối lƣợng mức độ trình bày hai thực cần đƣợc cân nhắc kĩ Một liều lƣợng thái quá, dù bên hay bên kia, không đạt đƣợc hiệu mong muốn 2.2 Nếu nhƣ yếu tố VH-VM nằm ngôn ngữ đƣợc mang dạy việc hiển nhiên, đƣợc thực tƣơng đối có hệ thống dễ dàng, việc giảng dạy yếu tố “cần thiết cho trình giao tiếp, nằm bên từ ngữ, cấu trúc ngữ pháp” lại vấn đề chƣa đƣợc quan tâm thích đáng Các yếu tố bao gồm: 1) Các hệ thống tín hiệu, hệ thống giao tiếp ngôn ngữ; 2) Các chuẩn mực xã hội liên quan đến giao tiếp; 3) Hệ thống biểu tƣợng, biểu trƣng 2.2.1 Chúng ta biết giao tiếp, dân tộc hình thành số mã “phi ngôn ngữ” định Những yếu tố thƣờng với giao tiếp ngôn ngữ, nhƣng sử dụng độc lập Ngƣời học ngoại ngữ gặp khó khăn giao tiếp không nắm đƣợc hệ thống Chẳng hạn ngƣời Pháp lấy ngón tay trỏ đặt vào dƣới đuôi mắt kéo nhẹ đuôi mắt xuống họ muốn biểu thị ý nghĩa “không tin”, ngƣời Âu đứng bên vệ đƣờng giơ ngón tay lên họ muốn nhờ ô tô Tùy theo dân tộc gật đầu có ý 47 nghĩa đồng ý hay không đồng ý ngƣợc lại lắc đầu có ý nghĩa không đồng ý đồng ý, dùng loại hoa màu hoa khác có ý nghĩa giao tiếp khác Các yếu tố VH-VM thƣờng đƣợc quan tâm mức giảng dạy ngoại ngữ 2.2.2 Các chuẩn mực xã hội liên quan đến giao tiếp mà thƣờng gọi phép xã giao ngày đƣợc ý giáo trình ngoại ngữ tài liệu bổ trợ khác Đây qui tắc tiềm ẩn đƣợc hình thành trình giao tiếp thành viên xã hội, cộng đồng Ngay quốc gia, chuẩn thay đổi Nếu nhƣ ngƣời Việt Nam gặp lấy bắt tay để biểu ý giao tiếp, Thái Lan, Campuchia hai bàn tay chắp lại trƣớc ngực lại thể câu chào Pháp nhƣ nhiều nƣớc Tây Âu khác, hình thức hôn má thông dụng Tuy nhiên số lƣợng lần hôn không giống nhau: Thƣờng ngƣời ta hôn bên má lần, nhƣng Paris ngƣời dân thƣờng chào ba bốn lần hôn má Khi giao tiếp, cự li cách xa nhau, mức độ nói to nhỏ, im lặng hay phát ngôn, khua tay hay khoanh tay, mắt nhìn vào đâu , tất yếu tố VH-VM hoàn toàn giống dân tộc Khi gặp nhau, ngƣời châu Á thƣờng hay nhƣờng lời cho ngƣời nói trƣớc, biểu tôn trọng, thiện tình, nhƣng xã hội phƣơng Tây thực biểu lạnh nhạt, nặng nề Đó vài ví dụ cho phép giao tiếp xã hội mà giảng dạy ngoại ngữ bỏ qua đƣợc 2.2.3 Hệ thống biểu tƣợng, biểu trƣng đƣợc hiểu tập hợp hình ảnh có nguồn gốc văn hóa đƣợc gắn với từ hay cụm từ Cách nhìn khác biệt cộng đồng ngƣời với vạn vật thiên nhiên, xã hội dẫn đến việc gán tính chất cho vật thể khác Thử lấy ví dụ so sánh việc biểu 48 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG đạt tiếng Việt tiếng Pháp hay tiếng Anh tính cách, phẩm chất nhƣ thể chất ngƣời Ngƣời Việt Nam nói: “Đẹp tiên”, ngƣời Pháp nói: “Đẹp Thượng đế”, ngƣời Việt Nam nói: “Khỏe trâu, voi”, ngƣời Pháp nói: “Khỏe dân Thổ”, ngƣời Việt nói: “Lười hủi”, ngƣời Pháp nói: “Lười rắn nước”, ngƣời Việt nói: “Ốm quặt quẹo”, ngƣời Pháp nói: “Ốm chó”, v.v Cùng hình tƣợng bò, ngƣời Việt cho thấy biểu tƣợng ngu ngốc, đần độn, nên có câu “ngu bò”, ngƣời Pháp lại cho bò biểu tƣợng chán ngán, buồn tẻ, nên ngƣời Pháp nói “C’est la vache” (đó bò) có nghĩa là: “Sao lại ngao ngán đến thế!” Hoặc lấy hình ảnh “cú mèo”, với ngƣời Việt “cú” vật không đẹp đẽ gì, nên có câu thành ngữ―Hôi cú‖, ―Mắt cú vọ‖, ngƣợc lại ngƣời Pháp lại thấy vật mặt tích cực, ngƣời Pháp nói: ―C’est chouette!‖ (cú đấy) có nghĩa “đẹp quá” Hình ảnh mặt trăng ví dụ điển hình Với ngƣời Việt ―Chị Hằng hiền dịu‖, hình ảnh cô gái ―khuôn trăng đầy đặn‖, nguồn cảm hứng thơ ca ―nhân hướng song tuyền khán minh nguyệt‖ Vậy mà “mặt trăng” lại mang nét nghĩa “tiêu cực” tiếng Pháp: họ nói “ngu độn mặt trăng‖ Hay tiếng Việt tiếng Anh nhiều khác biệt Tiếng Việt nói ―Ngáy sấm”, tiếng Anh nói ―Chở lợn đến chợ”, tiếng Việt nói ―Chở củi rừng‖, tiếng Anh nói ―Chở than lâu đài‖; tiếng Việt nói ―Lười hủi”, tiếng Anh nói ―Lười chó Ludlam‖, tiếng Việt nói ―Thắt lưng buộc bụng”, tiếng Anh nói “ Thắt cổ mèo‖… Cả kho ví dụ lấy ngôn ngữ khác cho thấy khác biệt cách nhìn giới vật chất tâm linh cộng đồng ngƣời dẫn tới suy phỏng, cách giải thích sai lệch thông điệp giao tiếp Số (236)-2015 tiếng nƣớc Quá trình dạy học ngoại ngữ xem nhẹ mặt văn hóa ngôn ngữ Giảng dạy yếu tố văn hóa - văn minh trình dạy tiếng nƣớc Nhƣ điều vừa phân tích đây, ngôn ngữ chứa đựng yếu tố văn hóa, ngôn ngữ mang dạy phải đƣợc chọn lọc để mang đƣợc yếu tố tiêu biểu, gây hứng thú với ngƣời học ngoại ngữ: ngƣời học làm quen với ngôn ngữ chờ đón đƣợc phát điều mẻ giới mẻ với hiểu biết họ Phải nói lựa chọn nội dung VH-VM mang giảng dạy phụ thuộc vào định hƣớng chung thời gian cho phép Thông thƣờng, định hƣớng dẫn ta đến việc giảng dạy thứ tiếng chuyên biệt (Ví dụ tiếng Anh du lịch, tiếng Nhật thƣơng mại, tiếng Đức ngân hàng, tiếng Nga khoa học kĩ thuật, tiếng Trung Quốc văn học, tiếng Pháp y học, ) Nhƣng mà đa số giáo viên dạy tiếng mong đợi việc giảng dạy yếu tố VH-VM ngôn ngữ thông thƣờng, không chuyên biệt Chính cần phải phân biệt hai phƣơng thức trình bày yếu tố VHVM Vấn đề có thuyết trình đồ sộ, bảng tổng kết sẵn có xã hội đƣơng đại nhƣ làm từ trƣớc đến nay, mà thực bảng tổng kết đâu có tồn tại, có tồn thực tế bị sai lệch nhiều Thà khai thác tuần báo nƣớc cách có hệ thống loại sách giáo khoa kiểu này, sách giáo khoa mà yếu tố VH-VM đƣợc trình bày thành chƣơng mục lịch sử, địa lí, văn học, nghệ thuật, Xƣa thƣờng có quan niệm sai lệch khái niệm văn minh, cho phải đồng nghĩa với to lớn, vĩ đại lịch sử văn hóa, mĩ thuật, tƣ tƣởng, nét thần bí nhất, kì dị dân tộc, mức độ phát Số (236)-2015 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG triển cao lịch sử xã hội loài ngƣời Vì dạy ngoại ngữ đƣợc coi đƣa đƣợc vào yếu tố VH-VM nói đƣợc điều to lớn, mĩ lệ đất nƣớc Có lẽ cần phải nhắc lại lời nhà giáo học pháp Pháp, Francis Debyser: “Một nôi giản dị sản phẩm VH-VM nhƣ sô-nát Bethoven” Khó khăn việc giảng dạy yếu tố VH-VM chỗ: đất nƣớc với ngƣời tổng thể phức tạp, đề cập tới đƣợc với mục đích riêng biệt Vậy giải pháp cho tổng thể, nên đƣa quan niệm có tính nguyên tắc phần giúp định hƣớng vấn đề Theo chúng tôi, nguyên tắc sau: - Đứng trƣớc yếu tố VH-VM, nên tìm quán thông qua trăm ngàn biểu hiện, kiện, trình bày chiều dài thời gian (ví dụ tính khắc kỉ cộng đồng ngƣời, dân tộc đƣợc thể điểm gì, thể qua thời đại) - Các yếu tố VH-VM nên đƣợc trình bày theo quan điểm miêu tả theo chuẩn mực theo cách tô hồng Cái nhìn trung thực cốt lõi thực tế tránh cho băn khoăn phải bôi nhọ hay tô hồng cho kiện, việc - Cái cần đƣợc nêu đặc trƣng hiếu kì Sẽ phạm sai lầm cố tình đƣa kiện, cho dù thật kì dị, thần bí nhƣng cá biệt để coi nét văn hóa dân tộc - Điều thú vị cần thiết trình bày yếu tố mà minh tỏ yếu tố suy nghĩ ngƣời cụ thể, phản ứng với tất hiểu biết kinh nghiệm sống họ trƣớc tƣợng, vật - Những yếu tố VH-VM thuộc sống thực tế, cụ thể hàng ngày cần đƣợc trọng 49 đƣờng hƣớng chức - giao tiếp Tất nhiên cần phân biệt hai giai đoạn Giai đoạn sở, yếu tố tản mạn: quán cà phê, cảnh sát, trẻ nghỉ học ngày thứ ; giai đoạn đề cao, yếu tố VH-VM cần đƣợc xếp theo hệ thống định, bao quát hơn, đặc trƣng - Tuy trọng đến đời thƣờng, đến sống tại, nhƣng khứ di sản có vai trò quan trọng giảng dạy VHVM: châu Âu hôm với nhà cao ốc, đƣờng cao tốc, siêu thị cần mang xem xét Quá khứ tồn có mặt sống hôm nhƣ yếu tố đƣơng đại khác Các yếu tố lịch sử vậy: tƣợng lịch sử, kiện lịch sử, theo quan điểm giảng dạy ngoại ngữ hôm nay, không quan trọng suy nghĩ, nhận định ngƣời dân hôm qua, đặc biệt hôm thực lịch sử Từ quan điểm có tính nguyên tắc đến việc thực hành cụ thể lựa chọn yếu tố VH-VM giảng ngoại ngữ chặng đƣờng, mà có ngƣời đứng lớp cụ thể, trƣớc đối tƣợng cụ thể, với mục đích cần đạt đƣợc cụ thể, có khả tìm đƣợc đƣờng tối ƣu Tiến tới đƣờng hƣớng giảng dạy ngoại ngữ mà nội dung dựa lực giao thoa văn hóa Lịch sử phát triển giáo học pháp ngoại ngữ cho ta thấy, phƣơng pháp, đƣờng hƣớng đƣợc xây dựng lên phải lấy sở lựa chọn nội dung ƣu tiên Các phƣơng pháp truyền thống chủ yếu dựa hệ thống chủ điểm Các phƣơng pháp nghe - nhìn dựa bảng từ cấu trúc tối thiểu, đƣờng hƣớng chức -giao tiếp dựa hành động lời nói phƣơng thức giao tiếp Mỗi phƣơng pháp với nội dung làm tảng có ƣu điểm Tuy nhiên xét cho cùng, trình làm chủ ngoại ngữ xuất phát từ 50 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG khả ngôn ngữ kinh nghiệm sống ngƣời, chủ chủ thể thuộc cộng đồng đó, cho phép chủ thể lĩnh hội tạo lập thói quen khả ngôn ngữ để bƣớc du nhập tinh thần vào thực tế mới, với mục đích cuối hiểu đƣợc ngƣời khác làm cho ngƣời khác hiểu mình, thực tế sống thực tế mà tiếp cận Trên quan điểm đó, đƣờng hƣớng chức - giao tiếp tỏ hữu hiệu có vai trò chủ đạo Tuy nhiên, việc chƣa ý thích đáng đến mặt VH-VM ngữ liệu đƣa làm cho tình giảng dạy nghèo nàn đi, hứng thú, mặt nội dung nhân mà để lại loạt chức khô cằn gƣợng ép Chúng ta thiên mặt sử dụng ngôn ngữ mà bỏ qua mặt tâm linh văn hóa hoạt động ngôn ngữ Đã đến lúc phải xem xét lại giá trị văn hóa - giáo dục giảng dạy tiếng nƣớc góc độ “giao thoa” văn hóa Trên thực tế, giảng dạy ngoại ngữ dựa yếu tố đƣợc so sánh VH-VM dân tộc phƣơng thức quý giá giúp ngƣời học có nhìn mở bên ngoài, nguồn cảm hứng, hội thực thụ thực hành ngôn ngữ ngƣời học biểu đạt tƣơng đồng nhƣ khác biệt hai thực tế văn hóa, biểu đạt với suy nghĩ cảm xúc thực Đây công việc theo đuổi nhóm nhà khoa học thuộc Trƣờng Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) xuất phát điểm giáo học pháp cho việc giảng dạy ngoại ngữ cho trẻ em đầu cấp Mục đích trƣớc mắt nhóm nhà nghiên cứu thông qua đối chiếu VH-VM nƣớc Việt Nam để định bảng liệt kê yếu tố VH-VM đƣợc ƣu tiên đƣa vào giảng dạy, yếu tố đặc trƣng cho tƣơng đồng khác biệt hai văn hóa, yếu tố phù hợp với trình độ nhận thức lứa tuổi yếu tố có Số (236)-2015 khả huy động đƣợc cách không gƣợng ép hoạt động lời nói thông dụng yếu tố ngôn ngữ Kết ban đầu khả quan muốn đƣợc bạn đồng nghiệp quan tâm góp chung tiếng nói giúp đỡ mặt lí luận nhƣ thực tiễn cho nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH Beacco J.-C (2000), Les dimensiong culturelles des enseignements de la langue, Hachette, Coll References, Paris Galisson R (1993), De la langue la culture par les mots, CLE international Tardieu C (2008), La didactique des langues en mots-clefs: communication, culture, methodologie, evaluation, Ellipses, Edition Marketing, Paris Zarete G (1986), Enseigner une culture etrangere, Hachette, Coll F, Paris XIN ĐƢỢC GHI NHẬN - Bài viết “Đặc điểm cấu tạo từ ngữ nghề biển Thanh - Nghệ Tĩnh” PGS.TS Hoàng Trọng Canh, đăng Ngôn ngữ & đời sống, số (219), 2014 xin đƣợc ghi nhận là: * Nghiên cứu tài trợ Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đề tài mã số VII2.2 -2011.01 - Các viết GS.TS Lê Quang Thiêm: + "Về hai cặp chiều hƣớng phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt từ sau 1945" đăng Ngôn ngữ & đời sống , số 3(161)-2009 + "Biến đổi tiếp nhận hội nhập hệ thuật ngữ tiếng Việt" đăng Ngôn ngữ & đời sống , số 9(191)-2011 + "Một vài luận ngữ nghĩa học tổng quát tiếng Việt liên hệ với khái niệm tiếng" đăng Ngôn ngữ & đời sống , số 4(198)-2012 + "Về cấp hệ phân tích nghĩa từ vựng (bao hàm tầng nghĩa trí tuệ - nghĩa thuật ngữ)" đăng Ngôn ngữ & đời sống , số 2(220)-2014 xin đƣợc ghi nhận * Nghiên cứu tài trợ Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đề tài mã số VII2.9-2011.07 - Bài viết "Khảo lƣợc vài trƣờng phái thuật ngữ học" TS Đỗ Thúy Nhung, đăng Ngôn ngữ & đời sống , số 1+2(207+208)-2013 xin đƣợc ghi nhận là: * Nghiên cứu tài trợ Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đề tài mã số VII2.9-2011.07 ... ngôn ngữ Giảng dạy yếu tố văn hóa - văn minh trình dạy tiếng nƣớc Nhƣ điều vừa phân tích đây, ngôn ngữ chứa đựng yếu tố văn hóa, ngôn ngữ mang dạy phải đƣợc chọn lọc để mang đƣợc yếu tố tiêu biểu,... ngữ văn minh giảng dạy ngoại ngữ có bất tiện định (Nó hàm phân biệt, kì Số (236)-2015 thị văn minh chƣa văn minh, mà muốn nói đến văn minh dân tộc chƣa phát triển) Các nội dung văn hóa - văn minh. .. kê yếu tố VH-VM đƣợc ƣu tiên đƣa vào giảng dạy, yếu tố đặc trƣng cho tƣơng đồng khác biệt hai văn hóa, yếu tố phù hợp với trình độ nhận thức lứa tuổi yếu tố có Số (236)-2015 khả huy động đƣợc cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố văn hóa và văn minh trong giảng dạy tiếng nước ngoài (tt) , Các yếu tố văn hóa và văn minh trong giảng dạy tiếng nước ngoài (tt) , Các yếu tố văn hóa và văn minh trong giảng dạy tiếng nước ngoài (tt)

Từ khóa liên quan