Vai trò của tổ hợp tác đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại huyện trà cú, tỉnh trà vinh

104 285 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 16:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN PHONG VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN PHONG VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƢƠNG ĐĂNG THỤY Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Vai trò Tổ hợp tác hiệu sản xuất nông nghiệp huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh” công trình nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khác Các số liệu kết nêu luận văn trung thực có độ xác cao; đoạn trích dẫn đƣợc dẫn nguồn cụ thể từ tài liệu tham khảo Luận văn chƣa đƣợc nộp để nhận cấp tốt nghiệp trƣờng Đại học sở đào tạo khác Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng năm 2017 Tác giả Trần Văn Phong MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC HÌNH, BẢNG CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG LỢI ÍCH CỦA TỔ KINH TẾ HỢP TÁC 1.1 Chính sách phát triển Tổ hợp tác 1.2 Những lợi ích, kỳ vọng Tổ hợp tác 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng, phạm vi phƣơng pháp nghiên cứu…………………… …6 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN TỔ KINH TẾ HỢP TÁC 2.1 Thông tin chung huyện Trà Cú 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Đặc điểm địa hình 2.1.3 Tài nguyên thiên nhiên 2.1.4 Đặc điểm kinh tế 10 2.1.5 Đặc điểm xã hội, dân tộc, tôn giáo 11 2.1.6 Khái quát tình hình phát triển Kinh tế hợp tác huyện Trà Cú 11 2.2 Khái niệm Tổ hợp tác 13 2.3 Những lợi ích Tổ hợp tác 14 2.4 Lƣợc khảo nghiên cứu lợi ích Tổ hợp tác 15 2.4.1 Tác động đến sinh kế ngƣời nông dân 15 2.4.2 Tác động đến hiệu kỹ thuật 18 2.4.3 Sự đa dạng giống c y trồng thời gian áp dụng công nghệ 20 2.4.4 Tác động Tổ hợp tác đến Chi phí giao dịch, thƣơng mại hóa khả tiếp cận thị trƣờng 22 2.4.5 Tác động xã hội tác động môi trƣờng hợp tác xã nông nghiệp 24 2.4.6 Sự ph n biệt giới tác động tổ chức hợp tác x 27 2.4.7 Ngh o đói vai tr tổ chức hợp tác x 29 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Khung phân tích 32 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Mô hình kinh tế lƣợng 33 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 35 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 37 4.1 Hộ tham gia Tổ kinh tế Hợp tác 37 4.2 Thông tin ngƣời định tham gia Tổ kinh tế Hợp tác 37 4.2.1 Đặc điểm giới tính tham gia Tổ kinh tế hợp tác 37 4.2.2 Nghề chủ hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác 38 4.2.3 Những nghề phụ đem lại thu nhập cho hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác 38 4.2.4 Đặc điểm trình độ chủ hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác 39 4.3 Về hoạt động trồng trọt 39 4.4 Các hình thức góp vốn Tổ kinh tế hợp tác 40 4.4.1 Góp vốn tài sản 41 4.4.2 Góp vốn tiền mặt 41 4.4.3 Góp vốn công lao động 42 4.5 Các hoạt động hỗ trợ từ Tổ kinh tế Hợp tác 42 4.5.1 Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật 42 4.5.2 Hỗ trợ cho vay vốn 43 4.5.3 Hỗ trợ cho phân bón, thuốc trừ sâu 43 4.5.4 Hỗ trợ cho tham quan, học tập 44 4.5.5 Hỗ trợ cho thông tin, tƣ vấn thị trƣờng 44 4.5.6 Hỗ trợ cho thông tin giá nông sản 45 4.5.7 Tiêu thụ hỗ trợ tiêu thụ 45 4.6 Về hoạt động họp mặt, số lƣợng thành viên, trình độ học vấn tổ trƣởng hợp tác xã 46 4.6.1 Về thành viên tham gia quản lý Tổ kinh tế hợp tác 47 4.6.2 Tham gia Tổ kinh tế hợp tác giúp giảm chi phí sản xuất 47 4.6.3 Tham gia Tổ kinh tế hợp tác giúp cải tiến kỹ thuật sản xuất 48 4.6.4 Tham gia Tổ kinh tế hợp tác giúp giá bán tốt 48 4.6.5 Tham gia Tổ kinh tế hợp tác giúp tăng thu nhập cho hộ 49 4.7 Tác động tham gia Tổ kinh tế hợp tác 53 4.7.1 Lợi nhuận hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác 53 4.7.2 Các yếu tố tác động ảnh hƣởng đến lợi nhuận 53 4.7.3 Tác động diện tích đất, kinh nghiệm, giới tính, giáo dục, thành viên hợp tác Hỗ trợ Tổ kinh tế hợp tác đến lợi nhuận 54 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC I: BẢNG CÂU HỎI PHỤ LỤC II: STA HIỆU QUẢ TỔ HỢP TÁC PHỤ LỤC III: ĐỒ THỊ DANH MỤC HÌNH, BẢNG Hình 2.1 Bản đồ hành huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Hình 3.1 Khung ph n tích đề nghị cho nghiên cứu 32 Bảng 3.1 Định nghĩa biến mô hình 35 Bảng 4.1 Hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác 37 Bảng 4.2 Đặc điểm giới tính hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác 37 Bảng 4.3 Nghề chủ hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác 38 Bảng 4.4 Những nghề phụ đem lại thu nhập cho hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác 39 Bảng 4.5 Đặc điểm trình độ chủ hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác 39 Bảng 4.6 Hoạt động trồng trọt 40 Bảng 4.7 Góp vốn tài sản 41 Bảng 4.8 Góp vốn tiền mặt 41 Bảng 4.9 Góp vốn công lao động 42 Bảng 4.10 Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật 42 Bảng 4.11 Hỗ trợ cho vay vốn 43 Bảng 4.12 Hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu 43 Bảng 4.13 Hỗ trợ cho tham quan học, học tập 44 Bảng 4.14 Hỗ trợ thông tin, tƣ vấn thị trƣờng 44 Bảng 4.15 Hỗ trợ thông tin giá nông sản 45 Bảng 4.16 Tiêu thụ hỗ trợ tiêu thụ 45 Bảng 4.17 Họp mặt, số lƣợng thành viên, trình độ học vấn tổ trƣởng 47 Bảng 4.18 Thành viên tham gia quản lý Tổ kinh tế hợp tác xã: 47 Bảng 4.19 Tham gia Tổ kinh tế hợp tác giúp giảm chi phí sản xuất 48 Bảng 4.20 Tham gia Tổ kinh tế hợp tác giúp cải tiến kỹ thuật sản xuất: 48 Bảng 4.21 Tham gia Tổ kinh tế hợp tác giúp giá bán tốt 49 Bảng 4.22 Tham gia Tổ kinh tế hợp tác giúp tăng thu nhập cho hộ 49 Bảng 4.23 Lợi nhuận hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác 53 Bảng 4.24 Tác động diện tích đất, kinh nghiệm, giới tính, giáo dục, thành viên hợp tác đến lợi nhuận 54 Bảng 4.25 Tác động diện tích đất, kinh nghiệm, giới tính, giáo dục, thành viên hợp tác Hỗ trợ Tổ kinh tế hợp tác đến lợi nhuận 56 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG LỢI ÍCH CỦA TỔ KINH TẾ HỢP TÁC 1.1 Chính sách phát triển Tổ hợp tác Phát triển kinh tế hợp tác chủ trƣơng xuyên suốt, quán Đảng Nhà nƣớc ta để phát triển nông nghiệp, nông thôn theo định hƣớng công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Điều đ đƣợc khẳng định đƣờng lối phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nƣớc ta nhằm đổi toàn diện nội dung, hình thức hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp cho phù hợp lĩnh vực nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hƣớng n ng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững theo hƣớng chuỗi giá trị gắn với tái cấu ngành nông nghiệp x y dựng nông thôn Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác x phải xuất phát từ nhu cầu hợp tác thực ngƣời d n, tôn trọng tính tự nguyện theo Luật Hợp tác x Nghị Đại hội IX (2011) Đảng đ khẳng định “ Phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã vấn đề quan trọng chiến lược phát triển kinh tế xã hội” Để kịp thời cụ thể hóa chủ trƣơng Đảng, Quốc hội đ ban hành Luật hợp tác xã; Chính phủ, Bộ, ngành Trung ƣơng, địa phƣơng đ ban hành nhiều sách hỗ trợ phát triển Tổ hợp tác, cụ thể Nghị định số 193/2013/NĐCP, ngày 21/11/2013 Chính phủ quy định số sách nhƣ sau: Một là, sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Nhà nƣớc hỗ trợ kinh phí đào tạo quy, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cán quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã Hai là, sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Nhà nƣớc hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia triển lãm nƣớc; tổ chức hội chợ, triển lãm dành riêng cho khu vực hợp tác xã; xây dựng thƣơng hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, xây dựng triển khai cổng thông tin điện tử, sàn giao dịch thƣơng mại điện tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Ba là, ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ mới: Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia cấp tỉnh hàng năm dành phần kinh phí hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đổi mới, ứng dụng công nghệ thông báo kết thực cho quan quản lý nhà nƣớc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Nhà nƣớc hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ từ nguồn kinh phí nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học, kỹ thuật công nghệ đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt Bốn là, sách tiếp cận vốn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án đầu tƣ mới, đầu tƣ mở rộng lực sản xuất, kinh doanh; hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn đƣợc ƣu đ i lãi suất bảo lãnh tín dụng từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; ƣu tiên vay vốn tín dụng từ ngân hàng phát triển tổ chức tín dụng khác theo quy định pháp luật; đƣợc vay ƣu đ i theo quy định Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thực nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng hỗ trợ lãi suất hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Năm là, sách tạo điều kiện tham gia chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có đủ lực đƣợc ƣu tiên tham gia chƣơng trình mục tiêu, chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội nhƣ: Các công trình xây dựng sở hạ tầng địa bàn quản lý công trình sau hoàn thành, kể công trình chợ công trình hạ tầng phục vụ phát triển cụm công nghiệp cụm làng nghề nông thôn; dự án, chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội khác địa bàn phù hợp với khả hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Sáu là, sách thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Sáng lập viên hợp tác xã đƣợc cung cấp miễn phí thông tin, tƣ vấn, tập huấn quy định pháp luật hợp tác xã trƣớc thành lập hợp tác xã Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đƣợc hỗ trợ tƣ vấn xây dựng điều lệ, hƣớng dẫn thực thủ tục thành lập, đăng ký tổ chức hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sum giaoduc Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -giaoduc | 221 5.882353 3.348637 12 * Thong tin ve hoat dong trot sum loinhuan dthu15 chiphi15 datnn kinhnghiem Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -loinhuan | 230 3.40e+07 4.22e+07 -3.70e+07 2.18e+08 dthu15 | 230 8.42e+07 9.12e+07 2500000 4.59e+08 chiphi15 | 230 5.03e+07 5.48e+07 2250000 2.49e+08 datnn | 230 kinhnghiem | 8.534026 229 7.840988 23.91703 10.37698 40 50 * datnn (1000m2) kinhnghiem (nam) * Thong tin ve To hop tac sum namtg vongop thunhap Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -namtg | 106 vongop | thunhap | 58 2011.066 83 3.49e+07 2.534594 0 4.45e+07 2005 2014 250000 2.18e+08 * namtg: nam tham gia HTX, vongop: von gop de vao HTX, thunhap: thu nhap tu tham gia > HTX * Gop von = tai san, = tien mat, = cong lao dong tab gopvon1 gopvon1 | Freq Percent Cum + 0| 87 75.65 75.65 1| 28 24.35 100.00 + Total | 115 100.00 tab gopvon2 gopvon2 | Freq Percent Cum + 0| 109 94.78 1| 5.22 94.78 100.00 + Total | 115 100.00 tab gopvon3 gopvon3 | Freq Percent Cum + 0| 1| 0.87 0.87 114 99.13 100.00 + Total | 115 100.00 * Ho tro tu HTX tab hotro1 hotro1 | Freq Percent Cum + 1| 114 100.00 100.00 + Total | 114 100.00 * = tap huan ky thuat tab hotro2 hotro2 | Freq Percent Cum + 0| 68 59.65 59.65 1| 46 40.35 100.00 + Total | 114 100.00 * = cho vay von tab hotro3 hotro3 | Freq Percent Cum + 0| 92 80.70 80.70 1| 22 19.30 100.00 + Total | 114 100.00 * = phan phoi phan bon, thuoc tru sau tab hotro4 hotro4 | Freq Percent Cum + 0| 70 61.40 61.40 1| 44 38.60 100.00 + Total | 114 100.00 * = to chuc tham quan, hoc tap tab hotro5 hotro5 | Freq Percent Cum + 0| 35 30.70 30.70 1| 79 69.30 100.00 + Total | 114 100.00 * = thong tin, tu van ve thi truong nong san tab hotro6 hotro6 | Freq Percent Cum + 0| 18 15.79 15.79 1| 96 84.21 100.00 + Total | 114 100.00 * = thong tin ve gia ca nong san tab hotro7 hotro7 | Freq Percent Cum + 0| 48 42.11 42.11 1| 66 57.89 100.00 + Total | 114 100.00 * = tieu thu va ho tro tieu thu tab hotro8 hotro8 | Freq Percent Cum + 0| 114 100.00 100.00 + Total | 114 100.00 * = khong ho tro * Thong tin ve hoat dong cua HTX sum hopmat thanhvien hocvanql Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -hopmat | 109 3.366972 2.551908 12 thanhvien | 111 24.63063 10.96849 45 hocvanql | 85 7.529412 2.946298 12 * hopmat: so lan hop mat, thanhvien: tab quanly quanly | Freq Percent Cum + 0| 92 81.42 81.42 1| 21 18.58 100.00 + Total | 113 100.00 * = co tham gia quan ly tab caithien1 caithien1 | Freq Percent Cum + 0| 7.89 7.89 1| 105 92.11 100.00 + Total | 114 100.00 * = giam chi phi tab caithien2 caithien2 | Freq Percent Cum + 0| 3.51 3.51 1| 110 96.49 100.00 + Total | 114 100.00 * = giup cai thien ky thuat tab caithien3 caithien3 | Freq Percent Cum + 0| 13 11.40 11.40 1| 101 88.60 100.00 + Total | 114 100.00 * = giup ban gia tot hon tab caithien4 caithien4 | Freq Percent Cum + 0| 14 12.28 12.28 1| 100 87.72 100.00 + Total | 114 100.00 * = giup tang thu nhap * DO THI scatter loinhuan datnn scatter loinhuan kinhnghiem scatter loinhuan giaoduc scatter loinhuan hocvanql scatter loinhuan hopmat scatter loinhuan thanhvien * KIEM DINH THONG KE ttest loinhuan, by(hoptac) Two-sample t test with equal variances -Group | Obs Mean Std Err Std Dev [95% Conf Interval] -+ -0| 115 2.23e+07 3077856 3.30e+07 1.62e+07 2.84e+07 1| 115 4.56e+07 4394880 4.71e+07 3.69e+07 5.43e+07 -+ -combined | 230 3.40e+07 2785064 4.22e+07 2.85e+07 3.95e+07 -+ -diff | -2.33e+07 5365460 -3.38e+07 -1.27e+07 -diff = mean(0) - mean(1) Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.0000 t = -4.3363 degrees of freedom = Ha: diff != Pr(|T| > |t|) = 0.0000 228 Ha: diff > Pr(T > t) = 1.0000 * TAC DONG CUA THAM GIA HTX DEN LOI NHUAN *gen datnn2 = datnn * datnn replace hopmat = if hopmat == (121 real changes made) replace thanhvien = if thanhvien == (119 real changes made) replace hocvanql = if hocvanql == (145 real changes made) replace hotro1 = if hotro1 == (116 real changes made) replace hotro2 = if hotro2 == (116 real changes made) replace hotro3 = if hotro3 == (116 real changes made) replace hotro4 = if hotro4 == (116 real changes made) replace hotro5 = if hotro5 == (116 real changes made) replace hotro6 = if hotro6 == (116 real changes made) replace hotro7 = if hotro7 == (116 real changes made) replace hotro8 = if hotro8 == (116 real changes made) reg loinhuan datnn kinhnghiem gioitinh giaoduc hoptac, robust Linear regression Number of obs = 220 F( 5, 214) = 22.74 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.4523 Root MSE = 3.2e+07 -| loinhuan | Coef Std Err Robust t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -datnn | 3381451 420678 kinhnghiem | -460007.1 228498.8 gioitinh | -1.50e+07 giaoduc | 8.04 0.000 -2.01 0.045 2552248 4210654 -910403.6 -9610.572 7120427 -2.10 0.037 -2.90e+07 -925868.4 1123677 720720.4 1.56 0.120 -296943.5 2544297 hoptac | 1.41e+07 4780905 2.95 0.004 4690243 2.35e+07 _cons | 1.64e+07 9249262 1.78 0.077 -1783518 3.47e+07 - reg loinhuan datnn kinhnghiem gioitinh giaoduc hoptac hopmat thanhvien hocvanql, rob > ust Linear regression Number of obs = 220 F( 8, 211) = 26.09 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.5234 Root MSE = 3.0e+07 -| loinhuan | Coef Std Err Robust t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -datnn | 3164236 392235 kinhnghiem | -368374.8 204716.8 gioitinh | -1.19e+07 5658787 giaoduc | 891893.6 692924.4 8.07 0.000 2391034 -1.80 0.073 -2.11 0.036 3937437 -771927.1 35177.44 -2.31e+07 -792686.3 1.29 0.199 -474048 2257835 hoptac | -1.48e+07 8791814 -1.69 0.093 -3.22e+07 2501708 hopmat | 4412105 1481001 2.98 0.003 1492651 7331560 thanhvien | 317707.4 300137 1.06 0.291 -273943.9 909358.7 1242817 1173117 1.06 0.291 -1069715 3555348 _cons | 1.45e+07 7849617 1.85 0.066 -942086.1 3.00e+07 hocvanql | - reg loinhuan datnn kinhnghiem gioitinh giaoduc hopmat thanhvien hocvanql hotro1 hotr > o2 hotro3 hotro4 hotro5 hotro6 hotro7, robust Linear regression Number of obs = 220 F( 14, 205) = 19.48 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.5369 Root MSE = 3.0e+07 -| loinhuan | Robust Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -datnn | 3096419 435347.8 7.11 0.000 kinhnghiem | -346512.5 207513.2 gioitinh | -1.17e+07 -1.67 0.096 2238086 -755646.3 3954752 62621.23 5370217 -2.18 0.030 -2.23e+07 -1129080 giaoduc | 761995.9 684770.4 1.11 0.267 -588099.9 2112092 hopmat | 1385370 3.06 0.002 1512536 6975335 thanhvien | 243238.6 388941.3 0.63 0.532 -523599.5 1010077 1505002 0.22 0.823 -2631049 3303487 hotro1 | -1.28e+07 1.25e+07 -1.02 0.310 -3.74e+07 1.19e+07 hotro2 | -9650932 1.08e+07 -0.89 0.373 -3.10e+07 1.17e+07 hotro3 | 4304830 8502308 0.51 0.613 -1.25e+07 2.11e+07 hotro4 | 8140587 8727354 0.93 0.352 -9066295 2.53e+07 hotro5 | -1.83e+07 8293647 -2.21 0.028 -3.47e+07 -1959443 hotro6 | 1.18e+07 1.03e+07 1.15 0.251 -8422550 3.20e+07 hotro7 | 1.51e+07 6887412 2.20 0.029 1562978 2.87e+07 _cons | 1.48e+07 7597475 1.95 0.053 -183504.6 2.98e+07 hocvanql | 4243936 336219 - log close name: log: D:\Stata 12\hieuquahtx.log log type: text closed on: Jan 2017, 21:25:29 -5.00e+07 loinhuan 5.00e+071.00e+081.50e+082.00e+08 -5.00e+07 loinhuan 5.00e+071.00e+081.50e+082.00e+08 PHỤ LỤC III: ĐỒ THỊ 0 10 10 20 datnn 20 kinhnghiem 30 30 40 40 50 -5.00e+07 loinhuan 5.00e+071.00e+081.50e+082.00e+08 -5.00e+07 hocvanql hopmat 10 10 12 15 loinhuan 5.00e+071.00e+081.50e+082.00e+08 -5.00e+07 loinhuan 5.00e+071.00e+081.50e+082.00e+08 -5.00e+07 10 20 30 thanhvien giaoduc 40 10 50 15 loinhuan 5.00e+071.00e+081.50e+082.00e+08 ... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN PHONG VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC... diện cho hai hình thức hợp tác xã sản xuất đất đai” hợp tác x đất đai” Đối với hợp tác xã sản xuất đất đai”, thành viên hợp tác xã canh tác tham gia sản xuất đất chung hợp tác xã, doanh thu đƣợc... Chí Minh - Năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Vai trò Tổ hợp tác hiệu sản xuất nông nghiệp huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh công trình nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố công
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của tổ hợp tác đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại huyện trà cú, tỉnh trà vinh, Vai trò của tổ hợp tác đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại huyện trà cú, tỉnh trà vinh, Vai trò của tổ hợp tác đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại huyện trà cú, tỉnh trà vinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn