Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng các công trình xây dựng ngành giáo dục tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận hà đông (tt)

20 203 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2017, 12:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI LÊ MINH CƯỜNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÀNH GIÁO DỤC TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN ĐẦU & XÂY DỰNG QUẬN ĐÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ CÔNG TRÌNH Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI LÊ MINH CƯỜNG KHÓA 2014-2016 NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÀNH GIÁO DỤC TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN ĐẦU & XÂY DỰNG QUẬN ĐÔNG Chuyên ngành: Quản đô thị công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ ANH DŨNG TS NGUYỄN HOÀI NAM Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, học viên nhận giúp đỡ, tạo điều kiện thầy cô khoa sau Đại học Trường đại học Kiến trúc Nội Để hoàn thành luận văn mình, học viên xin bày tỏ long biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Anh Dũng TS Nguyễn Hoài Nam tận tình hướng dẫn suốt trình làm luận văn Ngoài học viên xin chân thành cảm ơn tới đồng nghiệp quan, bạn lớp có đóng góp ý kiến trình thực luận văn Trong khuôn khổ luận văn Thạc sỹ, chắn chưa đáp ứng cách đầy đủ vấn đề nêu ra, mặt khác trình độ thân nhiều hạn chế Tôi xin chân thành cảm ơn tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn đồng nghiệp Nội, ngày …… tháng … năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN LÊ MINH CƯỜNG LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan đề tài: “ Nghiên cứu giải pháp quản chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục Ban quản dự án đầu xây dựng quận Đôngcông trình nghiên cứu học viên Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình Học viên xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung trình bày TÁC GIẢ LUẬN VĂN LÊ MINH CƯỜNG MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình ảnh MỞ ĐẦU * Tính cấp thiết đề tài .01 * Mục đích nghiên cứu luận văn …………………………………… 02 * Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn ……………………… 03 * Phương pháp nghiên cứu luận văn …………………………………03 * Đóng góp khoa học thực tiễn luận văn …………………… 03 * Kết cấu luận văn ………………………………………………………….03 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG………………………………………………………… 04 1.1 Quản chất lượng công trình xây dựng Việt Nam…………… …04 1.2 Quận Đông dự án đầu ……………………………… 07 1.2.1 Một số nét quận Đông 07 1.2.2 Tình hình đầu xây dựng dự án hạ tầng xã hội quận Đông… 10 1.2.3 Ban quản dự án đầu xây dựng quận Đông………… 12 1.3 Đầu xây dựng công trình ngành giáo dục Ban QLDA đầu xây dựng quận Đông làm chủ đầu .18 1.3.1 Quy hoạch mạng lưới trường học bậc phổ thông mầm non địa bàn quận Đông đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030 .18 1.3.2.Tình hình thực công trình xây dựng ngành Giáo dục Ban QLDA đầu xây dựng quận Đông 21 1.4 Một số yếu tố đặc thù dự án đầu xây dựng công trình ngành Giáo dục Quận Đông 23 1.5 Thực trạng công tác QLCLCT xây dựng công trình thuộc ngành giáo dục Ban quản dự án đầu xây dựng quận Đông 25 1.5.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu 25 1.5.2 Giai đoạn tổ chức thực dự án đầu 26 1.5.3 Giai đoạn kết thúc dự án đầu 29 1.6 Đánh giá thực trạng công tác QLCLCT xây dựng công trình thuộc ngành giáo dục Ban QLDA đầu xây dựng quận Đông 29 1.6.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu 29 1.6.2 Giai đoạn tổ chức thực dự án đầu 31 1.6.3 Giai đoạn kết thúc dự án đầu 38 1.7 Nhận xét 39 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC PHÁP VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH …………………………………………………… 41 2.1 Cơ sở khoa học 41 2.1.1.Một số khái niệm chất lượng quản chất lượng .41 2.1.2 Khái niệm chất lượng quản chất lượng sản phẩm xây dựng 44 2.1.3 Quản chất lượng công trình theo giai đoạn dự án đầu xây dựng công trình .48 2.1.4 Nguyên tắc chung quản chất lượng công trình xây dựng 51 2.1.5 Một số tiêu chí đánh giá chất lượng công trình xây dựng 52 2.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng .54 2.2 Cơ sở pháp .56 2.2.1 Văn quy phạm pháp luật Chính phủ ban hành 57 2.2.1 Văn quy phạm pháp luật Bộ chuyên ngành UBND Thành phố Nội ban hành .71 2.3 Bài học kinh nghiệm từ mô hình giải pháp quản chất lượng công trình xây dựng giới khu vực 72 2.3.1 Mô hình giải pháp quản chất lượng công trình xây dựng nước CH Pháp .72 2.3.2 Mô hình giải pháp quản chất lượng công trình xây dựng Singapore 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÀNH GIÁO DỤC TẠI BAN QLDA ĐẦU XÂY DỰNG QUẬN ĐÔNG …………………………………………………………….75 3.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quản chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục Ban QLDA đầu xây dựng quận Đông 75 3.1.1 Hoàn thiện công tác quản chất lượng giai đoạn tổ chức thực dự án .76 3.1.2 Hoàn thiện công tác quản chất lượng giai kết thúc dự án 90 3.1.3 Một số giải pháp đặc thù cho công tác QLCLCT ngành Giáo dục Ban QLDA đầu xây dựng quận Đông 91 3.2 Giải pháp công tác quản Ban QLDA đầu xây dựng quận Đông .97 3.2.1 Nâng cao công tác quản dự án 97 3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ phê duyệt dự án đầu xây dựng 98 3.3 Giải pháp máy nhân Ban quản dự án đầu xây dựng quận Đông 101 3.3.1 Kiện toàn máy nhân 101 3.3.2 Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 102 3.3.3 Tăng cường công tác làm việc theo nhóm phối hợp phận 103 3.3.4 Tăng cường sở vật chất 104 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận 106 Kiến nghị .107 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Chữ viết tắt Tên đầy đủ CLCTXD Chất lượng công trình xây dưng QLCLCT Quản chất lượng công trình QLDA Quản dự án CP Chính phủ GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân NĐ Nghị định TT Thông NSNN Ngân sách Nhà nước BCKTKT Báo cáo kinh tế kỹ thuật TVGS vấn giám sát UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, biểu Tên bảng, biểu Bảng 1.1 Quy hoạch mạng lưới trường học bậc phổ thông mầm non đến năm 2020 Bảng 1.2 Định hướng Quy hoạch mạng lưới trường học bậc phổ thông mầm non đến năm 2030: Bảng 1.3 Bảng tổng hợp dự án đầu xây dựng ngành giáo dục thực tính đến tháng 3/2016 DANH MỤC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Cảng hàng không quốc tế T2 Nội Bài Hình 1.2 Trường PTTH Chuyên Nội - Amsterdam Hình 1.3 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Đông Hình 1.4 Sơ đồ cấu tổ chức Ban QLDA quận Đông Hình 1.5 Trường mầm non Phú Lương 3, phường Phú Lương Hình 1.6 Thi công giai đoạn trường tiểu học Văn Yên Hình 1.7 Nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn thép dầm sàn Hình 1.8 Bê tông cột bị nứt Hình 1.9 Tình trạng bong tróc gạch lát nứt tường số công trình trường học bàn giao đưa vào sử dụng chưa lâu Hình 3.1 Sơ đồ quản chất lượng theo giai đoạn dự án đầu xây dựng công trình Sơ đồ trình tự quản chất lượng dự án đầu xây dựng Hình 3.2 Sơ đồ quy trình nguyên tắc quản chất lượng giai đoạn Hình 2.1 thi công Hình 3.3 Sơ đồ phối hợp Ban QLDA vấn giám sát quản dự án Hình 3.4 Trường mầm non khu tái định cư Kiến Hưng- P.Kiến Hưng- Đông Hình 3.5 Sơ đồ quy trình nghiệm thu công việc hàng ngày Hình 3.6 Sơ đồ quy trình nghiệm thu chuyển giao giai đoạn Hình 3.7 Sơ đồ quy trình nghiệm thu hoàn thành công trình Hình 3.8 Sơ đồ quy trình thẩm định thiết kế sở Hình 3.9 Sơ đồ quy trình thẩm tra thiết kế kỹ thuật MỞ ĐẦU * Tính cấp thiết đề tài Quận Đông mƣời hai quận thuộc Thành phố Nội, quận cửa ngõ trung tâm thủ đô Nội nên năm qua, hòa chung với nhịp độ phát triển thành phố Nội, địa bàn quận Đông diễn trình đô thị hóa mạnh mẽ Quận Đông tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầuhạ tầng khu đô thị, triển khai quy hoạch, đầuxây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Trong năm qua, quận Đông tập trung đầu tƣ cho ngành giáo dục đào tạo, nghiệp trồng ngƣời địa bàn quận có nhiều tiến vƣợt bậc chất lƣợng Các trƣờng học địa bàn phƣờng đƣợc đầuxây dựng mới, mua sắm trang thiết bị phục vụ việc học tập sinh hoạt nhà trƣờng nhằm đƣa trƣờng địa bàn quận đạt trƣờng chuẩn quốc gia Chất lƣợng công trình xây dựng vấn đề đƣợc xã hội quan tâm dự án đầu tƣ, dự án đầuxây dựng có đạt đƣợc hiệu cao hay không phụ thuộc chủ yếu vào chất lƣợng công trình dự án Cùng với phát triển ngành xây dựng nƣớc ta thời gian qua, CLCT xây dựng ngày đƣợc cải thiện Tuy nhiên, cố thực dự án đầuxây dựng gây thiệt hại tính mạng, tài sản, gây thất thoát, lãng phí thƣờng xuyên xảy Trong năm 2015, địa bàn thành phố Nội xảy cố xây dựng nhƣ: Sập giàn giáo thi công công trình nhà ga tuyến đƣờng sắt đô thị Cát Linh – Đông; Vỡ đƣờng ống truyền tải nƣớc sông Đà; v…v Các dự án đầuxây dựng ngành giáo dục chủ yếu đầuxây dựng trƣờng học mua sắm lắp đặt trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt trƣờng Chính vậy, CLCT dự án đầuxây dựng ngành giáo dục đƣợc quan tâm nhiều hơn, CLCT ảnh hƣởng tới an toàn học sinh giáo viên nhà trƣờng công trình đƣa vào sử dụng, ảnh hƣởng tới tuổi thọ công trình v v Hiện nay, địa bàn quận Đông, dự án đầuxây dựng ngành giáo dục chƣa có xảy cố nghiêm trọng ảnh hƣởng tới tính mạng hay tài sản Nhƣng để xảy cố nhỏ nhƣ: tƣợng sụt lún, bong tróc, nứt gãy v v công trình trƣờng học vừa đƣợc bàn giao đƣa vào sử dụng CLCT dẫn đến xảy cố công tác QLCLCT chƣa đƣợc thực tốt Chính vậy, Chính phủ liên tục ban hành văn pháp quy xây dựng CLCT xây dựng nhằm ngày nâng cao CLCT xây dựng nƣớc ta Một số văn pháp quy Nghị định 46/2015/NĐ-CP Quản chất lƣợng công trình xây dựng Là cán trực tiếp tham gia thực dự án đầuxây dựng ngành giáo dục địa bàn quận Đông, học viên chọn đề tài: “ Nghiên cứu giải pháp quản chất lượng công trình xây dựng ngành Giáo dục Ban quản dự án đầu xây dựng quận Đông” để nghiên cứu Với mong muốn luận văn đƣa giải pháp quản chất lƣợng công trình xây dựng ngành Giáo dục nói riêng công trình xây dựng khác nói chung Ban quản dự án đầuxây dựng quận Đông, góp phần nâng cao hiệu nhƣ chất lƣợng dự án đầuxây dựng địa bàn quận Đông * Mục đích nghiên cứu luận văn Trên sở nghiên cứu thực trạng công tác QLCLCT xây dựng Ban QLDA đầuxây dựng quận Đông, sở khoa học pháp QLCLCT xây dựng, từ đề xuất số giải pháp quản chất lƣợng công trình xây dựng ngành Giáo dục Ban quản dự án đầuxây dựng quận Đông * Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tƣợng nghiên cứu: Quản chất lƣợng công trình xây dựng - Phạm vi: Các công trình xây dựng thuộc ngành Giáo dục Ban Quản dự án đầuxây dựng quận Đông làm chủ đầu tƣ * Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn - Các phƣơng pháp truyền thống nhƣ: thu thập tài liệu, khảo sát dự án đầu tƣ thực tế - Phƣơng pháp phân tích, đánh giá, thống kê dự án thực * Đóng góp khoa học thực tiễn luận văn Nghiên cứu góp phần hoàn thiện số vấn đề luận QLCLCT xây dựng Giải pháp nâng cao hiệu công tác QLDA QLCLCT xây dựng Ban QLDA đầuxây dựng quận Đông * Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành chƣơng: Chƣơng Tổng quan quản chất lƣợng công trình xây dựng Chƣơng Cơ sở khoa học pháp Chƣơng Giải pháp quản chất lƣợng công trình xây dựng thuộc ngành Giáo dục Ban quản dự án đầuxây dựng quận Đông THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 106 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Công tác quản chất lƣợng công trình xây dựng vấn đề cần quan tâm liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành Việc nghiên cứu, tìm giải pháp tăng cƣờng quản chất lƣợng công trình xây dựng nhằm khắc phục hạn chế hoạt động quản chất lƣợng công trình ngành Giáo dục Ban Quản dự án đầuxây dựng quận Đông giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế đất nƣớc Do thời gian ngắn, khả có hạn nên không tránh khỏi hạn chế thiếu sót định Tuy nhiên với nổ lực hết mình, luận văn giải đƣợc mục tiêu đặt ra: Hệ thống hóa luận liên quan đến đầu tƣ, chất lƣợng công trình xây dựng Nghiên cứu sở khoa học pháp để nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quán chất lƣợng công trình xây dựng ngành Giáo dục Ban Quản dự án đầuxây dựng quận Đông Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản chất lƣợng công trình xây dựng ngành Giáo dục Ban Quản dự án đầuxây dựng quận Đông cách trung thực, khách quan Rút kết đạt đƣợc, tồn thiếu sót cần khắc phục Đây vấn đề quan trọng làm sở cho việc đề giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chất lƣợng công trình xây dựng Ban Quản dự án đầuxây dựng quận Đông Đề xuất số giải pháp chủ yếu có tính thiết thực nhằm hoàn thiện công tác quản chất lƣợng công trình xây dựng nói chung công trình ngành giáo dục nói riêng Ban Quản dự án đầuxây dựng quận 107 Đông bao gồm: Giải pháp nhân sự; Giải pháp quản dự án; Giải pháp hoàn thiện công tác QLCLCT nhằm cao hiệu đầu tƣ, chất lƣợng công trình xây dựng, thúc đẩy tiến trình xây dựng kinh tế địa phƣơng phát triển vững mạnh, toàn diện Trong thời gian tới Ban Quản dự án đầuxây dựng quận Đông cần tập trung tăng cƣờng công tác quản chất lƣợng công trình, đổi chế kế hoạch hóa vốn đầuxây dựng công trình Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm tra, thẩm định phê duyệt dự án đầuxây dựng, nâng cao chất lƣợng công tác đấu thầu, thực nghiêm Luật xây dựng văn quy phạm pháp luật Trong việc thực nghiêm luật Xây dựng giữ vai trò định, đảm bảo cho công tác quản chất lƣợng công trình đạt hiểu cao Kiến nghị Đối với công tác quản nhà nƣớc: Các văn pháp quy nên có hƣớng dẫn chi tiết kịp thời Cần có quy định cụ thể chi tiết trách nhiệm tổ chức cá nhân tham gia thực dự án đầuxây dựng Đối với Chủ đầu tƣ: Cần có quy định điều kiện lực ràng buộc trách nhiệm chủ đầucông trình xây dựng: - Chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm tổ chức quản toàn diện chất lƣợng công trình xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến nghiệm thu bàn giao đƣa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lƣợng, hiệu tuân thủ quy định pháp luật - Chủ đầu tƣ cần quản chặt chẽ công việc dễ gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng công trình nhƣ công tác khảo sát, thiết kế, công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu đầu vào, công tác thi công xây dựng công trình 108 - Chủ đầu tƣ cần thực quy định nhà nƣớc đảm bảo an toàn phóng chống cháy nổ; vệ sinh môi trƣờng; an toàn lao động thi công xây dựng công trình Đối với đơn vị quản lý, vận hành công trình: Vận hành công trình theo quy định hành có trách nhiệm thƣờng xuyên kiểm tra, tu, bảo dƣỡng công trình để đảm bảo công trình vận hành an toàn hiệu suốt thời gian khai thác, sử dụng TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban QLDA ĐT&XD quận Đông, Báo cáo kết thực nghị HĐND nhiệm vụ, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Ban QLDA ĐT&XD quận Đông, Báo cáo kết thực nghị HĐND nhiệm vụ, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Ban QLDA ĐT&XD quận Đông, Báo cáo kết thực nghị HĐND nhiệm vụ, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Bộ Xây Dựng (2008), Quy chuẩn Việt Nam số 05:2008/BXD; Bộ Xây Dựng (2016), Thông số 06/2015/TT-BXD ngày 10/3/2016 việc Hướng dẫn xác định quản chi phí đầu xây dựng; Bùi Mạnh Hùng – Đào Tùng Bách (2009), Nghiệp vụ quản dự án đầu xây dựng công trình, NXB Xây dựng, Nội; Đỗ Đình Đức – Bùi Mạnh Hùng (2012), Quản dự án đầu xây dựng công trình, NXB Xây dựng, Nội; Chính phủ ( 2015), Nghị định số 59/2015 ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản dự án đầu xây dựng; Chính phủ ( 2015), Nghị định số 46/2015 ngày 12/5/2015 Chính phủ Quản chất lượng bảo trì công trình xây dựng; 10 Chính phủ ( 2015), Nghị định số 32/2015 ngày 25/3/2015 Chính phủ Quản chi phí đầu xây dựng; 11 Đinh Văn Khiêm - Nguyễn Duy Duẩn (2011), Giáo trình kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng; 12 Lê Anh Dũng (2008), Giáo trình môn học lập quản dự án đầu xây dựng, NXB Xây dựng, Nội; 13 Tổng cục thống kê, Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015; 14 Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000:2000 ; 15 Quốc hội (2013), Luật số 43/2013/QH 13 Đấu thầu; 16 Quốc hội (2014), Luật số 50/2014/QH13 Xây dựng; 17 Quốc hội (2014), Luật số 49/2014/QH13 Đầu công; 18 UBND thành phố Nội (2015), Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 việc ban hành quy định trách nhiệm quản chất lượng bảo trì công trình xây dựng địa bàn thành phố Nội; 19 UBND quận Đông (2015), Báo cáo số 347/BC-UBND ngày 4/12/2015 việc Báo cáo tình hình thực dự toán thu chi NSNN năm 2015 phương án phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2016; ... đề tài: “ Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng ngành giáo dục Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông ” công trình nghiên cứu học viên Các nội dung nghiên cứu kết... tài: “ Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng ngành Giáo dục Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông để nghiên cứu Với mong muốn luận văn đƣa giải pháp quản lý chất. .. quan quản lý chất lƣợng công trình xây dựng Chƣơng Cơ sở khoa học pháp lý Chƣơng Giải pháp quản lý chất lƣợng công trình xây dựng thuộc ngành Giáo dục Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng quận Hà Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng các công trình xây dựng ngành giáo dục tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận hà đông (tt), Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng các công trình xây dựng ngành giáo dục tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận hà đông (tt), Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng các công trình xây dựng ngành giáo dục tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận hà đông (tt)

Từ khóa liên quan