Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv bằng phác đồ paclitaxel cisplatin tại trung tâm ung bướu thái nguyên

106 339 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2017, 20:52

1 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI HONG MINH T ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GIAI ĐOạN IIIB-IV BằNG PHáC Đồ PACLITAXEL-CISPLATIN TạI TRUNG TÂM UNG BƯớU THáI NGUYÊN Chuyờn ngnh : Ung th Mó s : 60720149 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS PHM CM PHNG TS TRN BO NGC H NI - 2016 éT VN é Ung th phi (UTP) l bnh lý ỏc tớnh thng gp nht v l nguyờn nhõn gõy t vong hng u ung th nhiu nc trờn th gii c tớnh trờn th gii cú khong 1,8 triu trng hp ung th phi mi mc nm 2012, chim khong 13% tng s bnh nhõn ung th nam gii, t l mc ung th phi cao nht chõu u, éụng , Bc M v thp nht chõu Phi, cn Sahara Vi n gii, t l mc ung th phi cao cỏc vựng Bc M, Bc u, Tõy u, Australia, NewZealand v éụng [1] Ti Hoa K, cú khong 225.000 trng hp mi mc bnh UTP v hn 160.000 ngi cht mi nm [2] Ti Vit Nam, theo Globocan 2012, t l mc chun UTP ng th nht nam gii, vi 38,8/100.000 dõn v ng hng th ba n gii, vi 10,5/100.000 dõn [3], [1] Chn oỏn xỏc nh UTP thng khú khn nguyờn phi l mt c quan nm lng ngc giai on sm ca bnh thng khụng cú biu hin lõm sng, nu cú triu chng cng khụng c hiu d chn oỏn nhm vi cỏc bnh lý v phi khỏc Bnh tin trin õm thm, n cỏc triu chng tr nờn rừ rt thỡ bnh ó giai on mun Trong iu tr UTP phu thut trit cn l phng phỏp hiu qu nht nhng ch tn thng cũn khu trỳ Khi bnh ó giai on khụng m c, húa tr v x tr l nhng phng phỏp iu tr chớnh Ngay t nm 1994, Johnson ó bỏo cỏo nghiờn cu ỏp dng paclitaxel iu tr ung th phi, cho thy tng t l ỏp ng v õy l tin phỏt trin cỏc nghiờn cu giai on III [4] én nm 1996, tỏc gi Bunn nghiờn cu v bỏo cỏo cho thy kt hp paclitaxel/cisplatin tt hn rừ rt vi phỏc etoposide/cisplatin kinh kin [5] Nm 2000, tỏc gi Gatzemeier cụng b kt qu nghiờn cu giai on III vi 414 bnh nhõn (BN) UTPKTBN cho thy mc dự phỏc paclitaxel/cisplatin khụng kộo di thi gian sng thờm, song lm tng t l ỏp ng so sỏnh vi phỏc cisplatin liu cao, cht lng cuc sng li tng t [6] Nh vy, paclitaxel l mt dn cht cú hiu qu rừ rt iu tr UTPKTBN giai on mun, dựng n c hay phi hp vi nhúm platin cỏc th nghim lõm sng Tuy nhiờn, cn lu ý ti cỏc c tớnh trờn h to huyt, thớnh giỏc, thn v thn kinh éó cú nhng tranh lun v vic kt hp paclitaxel vi cisplatin hay carboplatin v tỏc gi Jiang (2007) cụng b kt qu phõn tớch gp t 18 th nghim vi 4240 bnh nhõn cho thy húa tr vi cisplatin tri hn vi carboplatin v t l ỏp ng, kộo di sng thờm m khụng gia tng c tớnh nghiờm trng [8] é cng c thờm c s khoa hc, tỏc gi de Castria (2013) phõn tớch 10 th nghim vi 5017 BN, kt qu cho bit: Khụng cú s khỏc bit gia carboplatin v cisplatin v sng thờm, m nhúm cú cisplatin cú t l ỏp ng cao hn [9] Ti Trung tõm Ung bu Thỏi Nguyờn, phỏc Paclitaxel-Cisplatin ó s dng iu tr UTPKTBN v tr thnh ph bin t nm 2010, nhng cha cú mt nghiờn cu no ỏnh giỏ tng th v kt qu iu tr ca phỏc ny Vỡ vy, chỳng tụi tin hnh ti ny nhm hai mc tiờu sau: éỏnh giỏ ỏp ng iu tr ung th phi khụng t bo nh giai on IIIB-IV bng phỏc Paclitaxel-Cisplatin ti Trung tõm Ung bu Thỏi Nguyờn nm 2012-2016 éỏnh giỏ thi gian sng thờm v mt s tỏc dng khụng mong mun ca phỏc Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 Dch t hc, bnh sinh v cỏc yu t nguy c 1.1.1 Dch t hc Vo nhng nm 1930, UTP cũn l mt bnh ớt gp, nhng cho n cn bnh ny ó tr thnh loi UT ph bin nht trờn th gii vi s ca mi mc trung bỡnh mi nm tng khong 0,5% Theo Globocan nm 2012, cỏc bnh nhõn UTP ch yu l nam gii vi 1.242.000 ca v n gii l 583.000 ca Chớnh vỡ th t l mc UTP ng hng u nam gii v ng th n gii sau UT vỳ v UT i trc trng [2], [10], [11] Ti Vit Nam, ghi nhn cho thy UTP cú t l mc cao c gii Ti thnh ph H Chớ Minh nm 2003, t l mc UTP chun theo tui nam l 29,5/100.000 dõn v 12,4/100.000 dõn n Ti H Ni giai on 2004-2008 t l ny l 39,9/100.000 nam v 13,2/100/000 n [10] Ti Bnh vin K 10 nm t 2001-2010 cú 11.555 trng hp UTP nguyờn phỏt c chn oỏn v iu tr Trong ú t l nam/n gn bng 4/1 v nhúm tui 50-59 chim t l cao nht 1.1.2 Bnh sinh v cỏc yu t nguy c Thuc lỏ, thuc lo: Hỳt thuc lỏ, thuc lo l nguyờn nhõn chớnh gõy nờn UTP, khong 90% s cỏc ca c chn oỏn UTP trờn th gii l ngi hỳt thuc lỏ Cỏc nghiờn cu Vit Nam cng cho kt qu tng t [12] Trong khúi thuc lỏ cha hn 7000 loi húa cht, hn 200 loi cú hi cho sc khe, hn 60 cht c xỏc nh l tỏc nhõn gõy ung th So vi ngi cha hỳt thuc thỡ ngi hỳt thuc cú nguy c b UTP cao gp 10-20 ln Nhng ngi sng mụi trng cú khúi thuc lỏ (hỳt thuc lỏ th ng) cng cú t l mc UTP cao hn ngi khụng hỳt thuc khong 1,2 n 1,5 ln [13], [11] Tui: c hai gii t l mc UTP bt u tng dn la tui sau 40 Phn ln UTP c chn oỏn la tui 50-69, nh cao l la tui 50-59 éõy l nhúm tui c xp vo nhúm cú nguy c cao [11] Gii: Nam nhiu hn n, c tớnh trờn th gii t l nam/n khong 6:1 Ti Vit Nam, t trc nm 1994 t l mc nam/n khong 8:1; hin t l ny khong 4:1 s ngi mc bnh UTP l n gii ngy cng tng [13] Mt s cht c húa hc khỏc v cỏc yu t mụi trng nh: Arsen, Aming, khớ Radom, khúi Diesel, Nickel, du khoỏng c chng minh l cú vai trũ gõy UTP [11] Ngoi cỏc tỏc nhõn trờn cũn cú mt s yu t h tr nh nhng tn thng c phi: Cỏc nt vụi húa, cỏc so c, tn thng lao v c bit l bnh viờm ph qun cú d sn dng biu bỡ Gen: Ngi ta thy cỏc nhim sc th b mt on nhiu t bo UTP, ni bt l s mt nhim sc th vựng 3p21 Gen p53, h gen Ras, th th phỏt trin yu t biu bỡ (Epidermal Growth Factor Receptor: EGFR) l mt loi ca nhúm protein dn truyn tớn hiu xuyờn t bo Khi cỏc receptor ny kt hp vi cỏc yu t tng trng peptid s gõy hot húa cỏc du hiu truyn tin t bo lm kớch thớch t bo ung th phỏt trin t bin EGFR thng gp UTBM tuyn, tiu ph qun ph nang, n gii, khụng hỳt thuc [14], [15] Cỏc yu t kinh t xó hi: Cỏc nghiờn cu trờn th gii cho thy UTP hay xy tng lp dõn nghốo, trỡnh hc thp Tỡnh trng kinh t xó hi thp cũn lm cho h c chn oỏn mun hn Ngoi nguy c mc UTP tng qua ch dinh dng, phi nhim vi cỏc cht c hi mụi trng lm vic v mụi trng sng núi chung [11] 1.2 Triu chng lõm sng v cn lõm sng 1.2.1 Triu chng lõm sng * Cỏc biu hin ti ch ca bnh: - Ho: L triu chng hay gp nht ca bnh nhõn UTP Ho UTP nhiu nguyờn nhõn, cú th u trung tõm, viờm phi tc nghn - Ho mỏu: Cú nhiu mc khỏc thng s lng ớt ln vi m thnh dng dõy mỏu hoc hi en, ụi ch khc mỏu n thun - au ngc: L triu chng thng gp, cú th xy bnh nhõn UTP giai on sm m khụng cú xõm ln mng phi, thnh ngc hoc trung tht - Khú th: Cỏc nguyờn nhõn gõy khú th bnh nhõn UTP bao gm: Khi u gõy tc nghn khớ qun, ph qun gc, trn dch mng phi, trn dch mng ngoi tim hoc bnh nhõn cú bnh phi tc nghn mn tớnh - Viờm phi, ỏp xe phi: Do u chốn ộp gõy ng m, lm tng kh nng nhim trựng Cỏc bnh nhõn b ỏp xe phi nờn c soi ph qun ng mm xem cú chớt hp ph qun hay khụng * Cỏc biu hin tin trin ca bnh: - Khn ting: Khi u xõm ln lm tn thng dõy thn kinh qut ngc trỏi dn n lit dõy õm trỏi - Nc: Do tn thng dõy thn kinh honh v dõy thn kinh ph v - Khú nut, nut au: Do u hoc hch to chốn ộp thc qun - Th rớt: Do tn thng lũng khớ qun ch yu u xõm ln vo khớ qun hoc ớt gp hn l lit dõy hai bờn - Hi chng tnh mch ch trờn: Phự c mt hoc phự ỏo khoỏc u chốn ộp tnh mch ch trờn (bờn phi) hoc thõn tnh mch cỏnh tay u (bờn trỏi) - Hi chng Pancoast - Tobias: au vai v cỏnh tay cựng bờn vi d cm vựng da chi phi bi t sng c (C7) v ngc (D1) u xõm ln nh phi gõy chốn ộp ỏm ri thn kinh cỏnh tay - Hi chng Claude-Bernard-Horner: Sp mi, co ng t, lỏc ngoi, au vai gỏy u nh phi xõm ln hch giao cm v ỏm ri thn kinh vựng c - Trn dch mng phi, mng tim: Thng biu hin au tc ngc, khú th nhiu hay ớt, tựy vo mc dch v t th - Viờm hch, viờm bch huyt lan ta: Viờm bch huyt lan ta t u nhu mụ l mt tin trin ỏng ngi Thng biu hin khú th, ho, thiu oxy tng dn theo mc ca s xõm ln * Cỏc hi chng cn u - Cỏc hi chng ni tit: Hi chng tit hormon chng bi niu khụng phự hp ADH (SIADH) Hi chng tng tit ACTH Hi chng tng sn sinh HCG Tng calci huyt, tng sn sinh hormon: Calcitonin, prolactin, serotonin - Cỏc hi chng thn kinh: Hi chng Lambert - Eaton (hi chng nhc c gi) Bnh thn kinh cm giỏc bỏn cp tớnh Hi chng Pierre Marie - Cỏc hi chng cn u biu hin da: Viờm c da, dy lp gai, chai hoc a sng hoỏ lũng bn tay v gút chõn - Cỏc biu hin tim mch, huyt hc: Viờm ni tõm mc, huyt tc khụng nhim khun S lng tiu cu tng, tng sinh si huyt - Cỏc biu hin thn: Viờm cu thn mng v cỏc hi chng v thn * Cỏc biu hin di cn xa: - Di cn nóo: L di cn thng gp nht ca UTP, cỏc biu hin ca di cn nóo a dng tựy thuc v trớ tn thng v mc phự nóo, chy mỏu nóo - Di cn xng: UTP cú th di cn ti bt k xng no, cỏc xng trc gm xng s, xng sn, ct sng v cỏc xng di thng hay b di cn - Di cn tuyn thng thn: Thng c phỏt hin trờn phim chp ct lp vi tớnh, hu ht tn thng ny khụng cú triu chng - Di cn gan: Khỏ thng gp bnh nhõn UTP, thng gõy mt mi sỳt cõn, au vựng h sn phi - Cỏc v trớ di cn khỏc cú th gp UTP nh da, mụ mm, ty, bung trng v tuyn giỏp nhng ớt gp trờn thc t lõm sng * Cỏc triu chng ton thõn: - Chỏn n, gy sỳt cõn l triu chng ph bin - Thiu mỏu, st Tuy nhiờn, cỏc triu chng lõm sng ca UTPKPTBN thng khụng c hiu nờn ch cú ý ngha gi ý cho chn oỏn [13], [16], [17] 1.2.2 Cn lõm sng 1.2.2.1 Chn oỏn hỡnh nh * Chp Xquang phi thng thng/nghiờng: Chp Xquang phi thng - nghiờng l xột nghim quan trng cho mi bnh nhõn nghi ng UTP Chp Xquang phi chun cú th xỏc nh c v trớ, kớch thc, hỡnh thỏi tn thng (u v hch) Cỏc hỡnh nh kốm theo nh xp phi, viờm phi, ỏp xe, trn dch mng phi, tiờu xng sn bnh lớ ỏnh giỏ c mc xõm ln trung tht, thnh ngc, ct sng Trờn phim nghiờng thy c hch to trung tht qua ú giỳp cho chn oỏn Tuy nhiờn Xquang phi thng/nghiờng cho phộp phỏt hin u cú kớch thc > 2cm * Chp ct lp vi tớnh lng ngc (CLVT): - c ch nh hu ht cỏc trng hp UTP, bờn cnh giỏ tr xỏc nh chn oỏn, hng dn chc dũ sinh thit cỏc tn thng lng ngc Chp CLVT cú giỏ tr c bit quan trng vic ỏnh giỏ giai on bnh, xỏc nh kh nng phu thut v tiờn lng bnh - i vi u nguyờn phỏt: Cú th phỏt hin c u < cm nhng khụng thy c tn thng < 0,5 cm - i vi hch: Trờn phim CLVT thy hch < 1cm ch yu l hch viờm phn ng khụng cn soi trung tht, hch > 1cm cn soi trung tht trc ct b u nguyờn phỏt Hch > cm thng l hch di cn * Chp cng hng t (Magnetic Resonance Imaging: MRI): L phng phỏp cú giỏ tr thm khỏm lng ngc u im ni bt cu MRI l tng phn cao ỏnh giỏ tn thng mụ mm v hỡnh nh a bỡnh din, ỏnh giỏ mch mỏu, di cn xõm ln ct sng, ty sng, h thn kinh trung ng m khụng b nh hng bi bc x ion húa Tuy nhiờn MRI khụng cú vai trũ nhiu chn oỏn cỏc bnh lý nhu mụ phi phõn gii khụng gian kộm Nhiu nh chuyn ng sinh lý ca phi, nhy tớn hiu gia thnh ph nang v ph nang thp * Chp X hỡnh xng (SPECT): S dng cỏc ng v phúng x cú chuyn hoỏ tng ng vi canxi (Sr85, Tc-99m gn MDP ) ghi hỡnh Cỏc cht ny s trung vi nng cao cỏc vựng xng b tn thng di cn so vi t chc xng bỡnh thng Cú th phỏt hin c nhng tn thng m trờn chn oỏn hỡnh nh (X quang, ct lp vi tớnh) cha thy trc thỏng, ỏnh giỏ c ton b h thng xng ca c th T ú, giỳp cho vic chn oỏn giai on bnh c chớnh xỏc v iu tr chng hy xng, gim au cho bnh nhõn * K thut ghi hỡnh bc x positron kt hp chp CLVT (Positron Emission Tomography/Computed Tomography: PET/CT): L mt phng phỏp mi ỏnh giỏ nhng bnh nhõn UTPKTBN Vi nguyờn lý l t bo ung th hp thu v chuyn hoỏ ng cao hn 20 ln so vi t bo lnh, ngi ta tiờm cht 18FDG (18F- fluoro-deoxy-D-glucose) vo tnh mch bnh nhõn, t bo sau hp thu s phỏt x v c ghi hỡnh Cỏc mỏy PET cung cp hỡnh nh cú phõn gii khụng gian cao thm nhng tn thng cú ng kớnh 95 %, phỏt hin u nguyờn phỏt phi cú di cn xa 30-60% cỏc trng hp m k thut chn oỏn thụng thng cho kt qu õm tớnh 10 Ngy ngi ta s dng PET/CT lm tng hiu qu vic phỏt hin v nh v tn thng, giỳp chn oỏn giai on bnh, ỏnh giỏ ỏp ng iu tr, mụ phng lp k hoch x tr, theo dừi tn thng tỏi phỏt v di cn sau iu tr nhiờn phng phỏp ny khỏ tn kộm * Ni soi ph qun ng mm: L mt k thut quan trng chn oỏn UTP Phng phỏp ny tng i ph bin v r tin, cho phộp quan sỏt c tn thng qua ú ly c bnh phm lm t bo hc, mụ bnh hc v ỏnh giỏ kh nng phu thut Tuy nhiờn, ni soi ph qun ng mm ch soi c n nhỏnh ph qun th (vựng trung tõm v vựng gia), khụng thy c tn thng ngoi vi * Ni soi ph qun hunh quang: L th thut s dng ỏnh sỏng xanh ni soi khớ qun quan sỏt nhng tn thng ỏc tớnh v tin ỏc tớnh lm i mu ỏnh sỏng m khụng cn thuc khuch i hunh quang phỏt hin nhng tn thng lon sn, u ti ch v nhng ung th xõm ln sm khụng phỏt hin c vi ni soi khớ qun ỏnh sỏng trng * T bo hc: L mt phng phỏp quan trng chn oỏn UTP Trong nhiu trng hp khụng th sinh thit u phi lm mụ bnh hc, ú chn oỏn t bo hc l ht sc quan trng v cn thit Xột nghim t bo hc cỏc bnh phm nh: m, dch chi ph qun, cht quột tn thng qua soi ph qun, phin ỏp cỏc mnh sinh thit, bnh phm sau phu thut, chc hỳt kim nh xuyờn thnh ph qun hoc chc hỳt kim nh xuyờn thnh ngc, dch mng phi, dch mng tim tỡm t bo ỏc tớnh Vi cỏc trng hp di cn hch, xng hoc di da, xột nghim t bo hc giỳp chn oỏn giỏn tip * Xột nghim mụ bnh hc: - Sinh thit xuyờn thnh ngc di hng dn ca CLVT o Chp ct lp vi tớnh bng: Khụng thy tn thng gan Trc iu tr: Tn thng gan h phõn thựy VI kớch thc 1cm v tn thng h phõn thựy IV kớch thc 3cm, ngm thuc dng vin, dng tn thng th phỏt Sau iu tr: Khụng thy tn thng bt thng Hỡnh 4: Hỡnh nh chp ct lp vi tớnh bng trc v sau iu tr chu k ỏnh giỏ bnh ỏp ng mt phn Tỏc dng ph: tỏc dng ph trờn huyt hc mc 1,2, cú h bch cu 1-2 chu k 3,5,6 huyt sc t gim chc nng gan thn gii hn bỡnh thng Rng túc ton b Bun nụn, nụn thng gp mc nh Tờ u chi mc 1,2 Khụng b a chy Ph lc Trng i hc Y H Ni Trung tõm Ung bu Thỏi Nguyờn MU BNH N NGHIấN CU HểA TR UNG TH PHI KHễNG T BO NH GIAI ON IIIB, IV A Thụng tin chung H v tờn bnh nhõn: Gii: (0- nam; 1- n) Tui: (0- 60 tui; 1->60 tui) Ngh nghip: (1-Nụng dõn; 2-Cụng nhõn; 3-HCSN; 4-Buụn bỏn; 5-QCA; 6-Ni tr; 7-Khỏc) a ch: (1-Nụng thụn; 2-Thnh th; 3-Th trn; 4-Min nỳi;5-Khỏc) in thoi: Ngy vo vin: Ngy vin: S h s bnh ỏn: B Bnh s Tin s ung th v thúi quen sinh hot S dng thuc lỏ, thuc lo, tu, xỡ g Loi thuc hỳt (0-cú; 1-khụng; 2-ó b) (0-thuc lỏ; 1-thuc lo; 2-c hai loi; 3-hỳt th ng) S nm s dng thuc (0-di nm; 1-5-10 nm; 2-10-15 nm; 3-15-20 nm; 4-trờn 20 nm) Lý vo vin au ngc Khú th Ho khan kộo di Ho khc m mỏu Khn ting Sỳt cõn nhanh au khp Khỏc Phỏt hin hch T (ghi rừ) Thi gian phỏt hin bnh (1- thỏng Nhúm triu chng lõm sng (1-Hụ hp; 2-Chốn ộp; 3-Cn u; 4-Ton thõn(sỳt cõn)) Ch s P.S trc iu tr (1-0; 2-1; 3-2) Khỏm u v hch V trớ u: (1-Phi; 2-Trỏi) Thựy cú u: (1-Trờn; 2-Gia; 3-Di; 4-Khụng xỏc nh) V trớ hch: (1-Rn phi; 2-Trung tht; 3-Carina; 4-Thng ũn; 5-Khỏc) Giai on T: (1-T1; 2-T2; 3-T3; 4-T4) Di cn: (1-M0; 2-M1a; 3-M1b) Giai on bnh: (1-IIIB; 2-IV) V trớ di cn: (1-Phi i bờn; 2-Thng thn; 3-Nóo; 4-Gan; 5-Xng; 6-Khỏc thựy) S c quan b di cn: (1-Mt v trớ; 2-Hai v trớ; 3-Ba v trớ; 4-Bn v trớ) Cn lõm sng Phng phỏp xỏc chn: (1-ST u qua ni soi; 2-ST u xuyờn thnh; 3-ST hch; 4-Khỏc) a im xỏc chn: (1-H Ni; 2-Thỏi Nguyờn; 3-Khỏc) Gii phu bnh: (1-Dng thng bỡ; 2-Tuyn; 3-TB ln; 4-Khỏc) Chn oỏn hỡnh nh: (0-CT; 1-MRI; 2-PET) Hỡnh nh ni soi ph qun (1-U sựi; 2-Thõm nhim; 3-Chớt hp; 4-Xung huyt; 5-Khỏc) Ch s CEA trc iu tr: C iu tr Liu phỏc TC (0-100% liu; 1-95%; 2-90%; 385%) (Paclitaxel 175 mg/m2 da; Cisplatin 80 mg/m2 da) S t dựng phỏc (1-3 t; 2-4 t; 3-5 t; 4-6 t;) Trỡ hoón iu tr (0-cú; 1-khụng) Lý trỡ hoón (1-c tớnh; 2-Suy sp th trng; 3-Lý khỏc (ghi rừ)) S dng thuc tng hng cu (0-cú; 1-khụng) S ln s dng (1-1 ln; 2-2 ln; 3-3 ln; 4-4 ln; 5-Trờn ln) S dng thuc tng bch cu (0-cú; 1-khụng) S ln s dng (1-1 ln; 2-2 ln; 3-3 ln; 4-4 ln; 5-Trờn ln) S dng truyn mỏu (0-cú; 1-khụng) S ln s dng (1-1 ln; 2-2 ln; 3-3 ln; 4-4 ln; 5-Trờn ln) D Theo dừi c tớnh Thi im CK CK CK CK CK CK c tớnh H bch cu H bch cu ht H Hb H tiu cu ALT/AST Urea/Creatinin Bun nụn, nụn a chy Rng túc Thn kinh ngoi vi au c, khp Phn ng quỏ mn (0- 0; 1- 1; 2- 2; 3- 3; 4- 4) E Theo dừi cỏc cht ch im Thi im CK CC CK CK CK CK CK CEA F ỏnh giỏ ỏp ng ỏp ng c nng (1-ht hon ton; 2-thuyờn gim ỏng k; 3-khụng thay i; 4-nng n thờm) ỏp ng ti u (1-HT; 2-MP; 3-K; 4-BTT; 5-T vong iu tr; 6-B d iu tr) ỏp ng ti hch (1-HT; 2-MP; 3-K; 4-BTT; 5-T vong iu tr; 6-B d iu tr) ỏp ng chung (1-HT; 2-MP; 3-K; 4-BTT; 5-T vong iu tr; 6-B d iu tr) Ch s ton trng theo PS (1-0; 2-1; 3-2) G Theo dừi sau iu tr Thi gian theo dừi sau iu tr (1-6 thỏng; 2-12 thỏng; 3-18 thỏng; 4-24 thỏng; 5->24 thỏng) Tỡnh trng bnh (1-n nh; 2-tỏi phỏt; 3-di cn xa; 4-cũn c tớnh) Tỏi phỏt (0-cú; 1-khụng) V trớ tỏi phỏt (ghi rừ): Thi gian tỏi phỏt (1-6 thỏng; 2-t 6-12 thỏng; 3->12 thỏng) iu tr tỏi phỏt (1-PT; 2-HT; 3-XT) T vong (0-ó; 1-cha) Nguyờn nhõn t vong (1-do c tớnh; 2-do bnh; 3-do ung th th hai; 4-khụng xỏc nh) Ngy t vong: Ngy cú thụng tin cui: Ghi chỳ: Ngy thỏng nm Ngi ghi nhn Ph lc Trung tõm ung bu Thỏi Nguyờn 459, Lng Ngc Quyn Thỏi Nguyờn, ngy thỏng nm 2016 TH TèM HIU KT QU IU TR BNH Kớnh gi ụng (b): a ch: gúp phn nõng cao hiu qu iu tr v phc v ngi bnh, Trung tõm Ung bu Thỏi Nguyờn chỳng tụi rt mong mun ụng (b) hoc thõn nhõn gia ỡnh vui lũng cho bit chớnh xỏc tỡnh hỡnh bnh ca ngi bnh ó iu tr ti khoa chỳng tụi thi gian qua 1.2 Tỡnh trng bnh hin ti ca ụng/b sao? ễng (b) hin nay: Khe mnh Cú biu hin bnh Hin ti mi sinh hot cỏ nhõn ca ụng (b) l: T phc v Cn s giỳp ca ngi khỏc Tỡnh trng ca ụng (b) hin ti l: St Hch trờn xng ũn Ho khan Hch c Ho mỏu hch nỏch Ho cú m Phự mt Khú th au u au ngc Khn ting au vai lan lờn cỏnh tay Nut au, nut vng au mi xng khp Ngún tay dựi trng Cỏc biu hin khỏc Nu cú nhu cu khỏm kim tra, ỏnh giỏ li tỡnh hỡnh bnh tt ca mỡnh cng nh cn t v dinh dng, luyn, xin mi ụng (b) n Trung tõm ung bu Thỏi Nguyờn vo cỏc bui sỏng tun, gp BS Hong Minh Tỳ, in thoi: 0989.25.88.99 Nu khụng may bnh nhõn ó mt, chỳng tụi xin chõn thnh chia bun cựng gia ỡnh v rt mong thõn nhõn vui lũng tr li mt s thụng tin sau: Bnh nhõn mt ngythỏng nm m lch hay dng lch Theo ý kin gia ỡnh, ngi bnh mt l do: Bnh ó iu tr ti TTUB TN Tỏi phỏt Bnh khỏc Tai nn Gi yu Xin k rừ (nu cú th) cỏc du hiu ca ngi bnh trc mt: Ngy thỏng nm 2016 Ngi tr li ký, ghi rừ h tờn, mi quan h vi bnh nhõn Chỳng tụi xin trõn trng cm n s hp tỏc ca ụng (b) Sau tr li, xin vui lũng b vo phong bỡ chỳng tụi ó chun b v gi li cho chỳng tụi cng sm cng tt B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI HONG MINH T ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GIAI ĐOạN IIIB-IV BằNG PHáC Đồ PACLITAXEL-CISPLATIN TạI TRUNG TÂM UNG BƯớU THáI NGUYÊN Chuyờn ngnh : Ung th Mó s : 60720149 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS PHM CM PHNG TS TRN BO NGC H NI - 2016 LI CM N Vi tt c lũng kớnh trng tụi xin chõn thnh cm n Ban giỏm hiu; Phũng o to sau i hc v cỏc thy, cụ B mụn Ung th- Trng i Hc Y H Ni ó to iu kin giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc v nghiờn cu Tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti TS Phm Cm Phng, TS Trn Bo Ngc nhng ngi thy, cụ ó dnh nhiu thi gian, cụng sc giỳp tụi quỏ trỡnh thc hin ti v hon thnh lun ny Thy cụ khụng ch dy tụi kin thc chuyờn mụn m c o c ngh nghip, phng phỏp lun khoa hc Tụi xin chõn thnh cm n nhng li nhn xột xỏc ỏng, nhng gúp ý xõy dng quý bỏu ca cỏc thy, cụ hi ng tụi hon thnh lun Tụi xin trõn trng cm n Ban giỏm c, Phũng k hoch tng hp Bnh vin Trung ng Thỏi Nguyờn, Ban giỏm c v th cỏn b nhõn viờn Trung tõm ung bu Thỏi Nguyờn ó to iu kin thun li cho tụi hai nm hc va qua Xin by t lũng cm n chõn thnh ti cỏc y bỏc s v nhõn viờn cỏc khoa phũng Bnh vin K ó giỳp to iu kin thun li cho tụi sut quỏ trỡnh hc v lm vic ti õy Xin chõn thnh cm n nhng ngi bn thõn thit ó luụn dnh cho tụi nhng tỡnh cm tt p, nhng li ng viờn v s giỳp chõn thnh Xin khc ghi tim mỡnh nhng gỡ m gia ỡnh, nhng ngi thõn yờu nht ó dnh cho tụi, nhng ngi ó luụn bờn tụi, l ch da vng chc nht tụi cú c thnh cụng ngy hụm H Ni, ngy 16 thỏng 11 nm 2016 Hong Minh Tỳ LI CAM OAN Tụi l Hong Minh Tỳ, hc viờn cao hc khúa XXIII, chuyờn ngnh Ung th, Trng i hc Y H Ni xin cam oan: õy l lun bn thõn tụi trc tip thc hin di s hng dn ca TS Phm Cm Phng v TS Trn Bo Ngc Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan, ó c xỏc nhn v chp thun ca c s ni nghiờn cu cho phộp ly s liu Tụi xin hon ton chu trỏch nhim v nhng cam kt ny H Ni, ngy 16 thỏng 11 nm 2016 Ngi vit cam oan Hong Minh Tỳ CC CH VIT TT AJCC ASCO ASR BC BCTT BGN BN BTT CEA CK CLVT CS KLN HT MP ECOG G Hb IARC MBH NCCN PS ST SWOG TC UICC UT UTBM UTP UTPKTBN UTPTBN WHO American Joint Committee on Cancer (Hip hi ung th M) American society of clinical oncology (Hip hi lõm sng ung th M) Age-Standardized Rate per 100.000 (T l mc chun theo tui) Bch cu Bch cu a nhõn trung tớnh Bnh gi nguyờn Bnh nhõn Bnh tin trin Carcino Embryonic Antigan (Khỏng nguyờn biu mụ phụi) Chu k Chp ct lp vi tớnh Cng s ng kớnh ln nht ỏp ng ỏp ng hon ton ỏp ng mt phn Eastern Cooperative Oncology Group (Hip hi ung th Chõu u) Giai on Huyt sc t International Agency for Research on Cancer (T chc nghiờn cu ung th quc t) Mụ bnh hc National Comprehensive Cancer Network (Mng li Ung th M) Performace status (Ch s ton trng) Sng thờm Southwest Oncology Group (Hi ung th hc Tõy Nam) Tiu cu Union International Contre la Cancer (y ban phũng chng ung th quc t) Ung th Ung th biu mụ Ung th phi Ung th phi khụng t bo nh Ung th phi t bo nh World Health Orgnization (T chc Y t th gii) MC LC éT VN é Chng 1: TNG QUAN TI LIU 1.1 Dch t hc, bnh sinh v cỏc yu t nguy c 1.1.1 Dch t hc 1.1.2 Bnh sinh v cỏc yu t nguy c 1.2 Triu chng lõm sng v cn lõm sng 1.2.1 Triu chng lõm sng 1.2.2 Cn lõm sng 1.3 Chn oỏn 11 1.3.1 Chn oỏn xỏc nh 11 1.3.2 Chn oỏn giai on 11 1.3.3 Chn oỏn t bo hc 13 1.3.4 Chn oỏn mụ bnh hc 13 1.3.5 Phõn tớch t bin gen 14 1.4 Cỏc phng phỏp iu tr UTPKTBN 14 1.4.1 éiu tr UTPKTBN giai on IIIB, IV 15 1.4.2 Cỏc nghiờn cu iu tr hoỏ cht cho BN UTPKTBN v ngoi nc 17 1.4.3 Cỏc thuc s dng nghiờn cu 21 Chng 2: éI TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 23 2.1 éi tng nghiờn cu 23 2.1.1 Tiờu chun la chn 23 2.1.2 Tiờu chun loi tr 23 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 24 2.2.1 Thit k nghiờn cu 24 2.2.2 Phỏc iu tr 24 2.3 Cỏc bc tin hnh 26 2.3.1 ỏnh giỏ lõm sng, cn lõm sng trc v sau iu tr 26 2.3.2 ỏnh giỏ kt qu iu tr v cỏc tỏc dng ph khụng mong mun 27 2.3.3 Theo dừi sau iu tr 32 2.4 Phng phỏp qun lý, thng kờ v x lý s liu 32 2.5 Sai s v bin phỏp khng ch 33 2.6 Vn o c nghiờn cu 33 Chng 3: KT QU NGHIấN CU 36 3.1 Mt s c im lõm sng, cn lõm sng v ỏp ng iu tr 36 3.1.1 c im lõm sng 36 3.1.2 c im cn lõm sng 39 3.2 Thi gian sng thờm v mt s tỏc dng ph khụng mong mun 45 3.2.1 Thi gian sng thờm 45 3.2.2 Mt s tỏc dng ph khụng mong mun ca phỏc 55 Chng 4: BN LUN 57 4.1 Mt s c im lõm sng, cn lõm sng v ỏp ng iu tr 57 4.1.1 c im lõm sng 57 4.1.2 c im cn lõm sng 59 4.1.3 ỏnh giỏ ỏp ng iu tr 62 4.2 Phõn tớch thi gian sng thờm ton b v mt s tỏc dng ph khụng mong mun 66 4.2.1 Thi gian sng thờm ton b 66 4.2.2 Mt s tỏc dng ph khụng mong mun 68 KT LUN 75 KIN NGH 77 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 1.1 Mt s nghiờn cu ng dng taxanes iu tr UTPKTBN 18 Bng 1.2 Cỏc nghiờn cu so sỏnh hiu qu ca cisplatin vi carboplatin 19 Bng 2.1 Phõn ch s ton trng PS 28 Bng 2.2 ỏnh giỏ cỏc tn thng ớch theo RECIST 29 Bng 2.3 ỏnh giỏ c tớnh h to huyt v chc nng gan thn 30 Bng 2.4 ỏnh giỏ c tớnh ngoi h to huyt 31 Bng 3.1 c im v tui, gii 36 Bng 3.2 Lý vo vin 38 Bng 3.3 Tin s hỳt thuc 38 Bng 3.4 éc im tn thng trờn chn oỏn hỡnh nh 39 Bng 3.5 S chu k húa cht 41 Bng 3.6 ỏp ng c nng 41 Bng 3.7 ỏp ng thc th sau iu tr 42 Bng 3.8 S thay i nng CEA trc v iu tr 42 Bng 3.9 S thay i ch s PS trc v sau iu tr 43 Bng 3.10 Mi liờn quan gia c im chung cỏc BN vi ỏp ng iu tr 43 Bng 3.11 Mi liờn quan gia tỡnh trng bnh vi ỏp ng iu tr 44 Bng 3.12 Mi liờn quan gia th mụ bnh hc vi ỏp ng iu tr 44 Bng 3.13 Tỏc dng ph khụng mong mun trờn h to huyt 55 Bng 3.1.4 Tỏc dng ph khụng mong mun trờn gan, thn 55 Bng 3.15 Mt s tỏc dng ph khụng mong mun khỏc 56 Bng 4.1 T l ỏp ng ca phỏc Palitaxel-plastin trờn bnh nhõn UTPKTBN giai on IIIB-IV qua mt s nghiờn cu 64 Bng 4.2 Mt s nghiờn cu ng dng taxanes iu tr UTPKTBN 67 DANH MC BIU Biu 3.1 Phõn loi bnh nhõn theo gii 37 Biu 3.2 Thi gian xut hin triu chng u tiờn n nhp vin 37 Biu 3.3 Kt qu mụ bnh hc 40 Biu 3.4 Giai on bnh 40 Biu 3.5 Thi gian sng thờm ton b trung bỡnh 45 Biu 3.6 Thi gian sng thờm ton b theo nhúm tui 46 Biu 3.7 Thi gian sng thờm ton b theo gii tớnh 47 Biu 3.8 Thi gian sng thờm ton b theo tin s hỳt thuc 48 Biu 3.9 Thi gian sng thờm ton b theo PS trc iu tr 49 Biu 3.10 Thi gian sng thờm ton b theo kớch thc u nguyờn phỏt 50 Biu 3.11 Thi gian sng thờm ton b theo v trớ hch di cn 51 Biu 3.12 Thi gian sng thờm ton b theo giai on IIIB IV 52 Biu 3.13 Thi gian sng thờm ton b theo th mụ bnh hc 53 Biu 3.14 Thi gian sng thờm ton b theo ỏp ng 54 13,36,39,44-53,98 88-91 1-12,14-35,37,38,40-43,54-87,92-97,99- ... Ðánh giá đáp ứng điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB-IV phác đồ Paclitaxel-Cisplatin Trung tâm Ung bướu Thái Nguyên năm 2012-2016 Ðánh giá thời gian sống thêm số tác dụng không. .. phân bào bị ngừng lại polyme hóa vi quản - Chỉ định: Ung thư phổi không tế bào nhỏ, UTBM buồng trứng, ung thư vú, ung thư đầu mặt cổ, ung thư bàng quang, ung thư cổ tử cung, ung thư chưa rõ nguyên. .. 2.1 Ðối tượng nghiên cứu 81 bệnh nhân (BN) ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB, IV điều trị phác đồ Paclitaxel-Cisplatin Trung tâm ung bướu Thái Nguyên từ tháng 07/2012 đến tháng 03/2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv bằng phác đồ paclitaxel cisplatin tại trung tâm ung bướu thái nguyên , Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv bằng phác đồ paclitaxel cisplatin tại trung tâm ung bướu thái nguyên , Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv bằng phác đồ paclitaxel cisplatin tại trung tâm ung bướu thái nguyên

Từ khóa liên quan