Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại một số nước châu á và bài học cho việt nam tt

27 381 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2017, 18:39

I H H Ọ V N H H I I T O Ọ PHÙNG NAM THÁI PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI M T SỐ NƯỚC CHÂU Á VÀ BÀI HỌC CHO VI T NAM Chuyên ngành : Kinh tế quốc tế Mã số : 62.31.01.06 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ N I - 2017 N TẾ Công trình hoàn thành tại: HỌC VI N KHOA HỌC XÃ H I VI N HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ H I VI T NAM Người hướng dẫn khoa học: TS Đào Lê Minh PGS.TS Nguyễn Xuân Trung Phản biện 1: GS.TS Đặng Thị Loan Phản biện 2: PGS.TS Lê Hoàng Nga Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Trường Giang Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Vào hồi … giờ…… phút, ngày …… tháng …… năm … Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Khoa học xã hội - Thư viện Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trường chứng khoán (TTCK) iệt am hình thành qua 16 năm có bước phát triển rõ rệt quy mô chất lượng hàng hóa Tuy vậy, so với thị trường phát triển, quy mô giá trị vốn hóa thị trường nhỏ bé ác sản phẩm giao dịch thị trường công cụ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ TT iệt am đến lúc cần xem xét yêu cầu phát triển lên tầm cao với công cụ đầu tư đa dạng sản phẩm chứng khoán phái sinh Trên giới nay, hình thành phát triển thị trường sản phẩm phái sinh khác quốc gia Tại gia hâu ỹ quốc u, thị trường phái sinh theo mô hình tập trung hình thành sở kế thừa thị trường phái sinh phi tập trung có hàng trăm năm phát triển Theo đó, hệ thống pháp luật thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) xây dựng sau TTCKPS phi tập trung đời cách tự phát Nhưng số kinh tế hâu Á Hàn Quốc Đài oan, thị trường phái sinh theo mô hình tập trung hình thành sở tác động tích cực từ phía quan quản lý bên cạnh thị trường phái sinh phi tập trung T chưa thực phát triển ngày khẳng định vị thị trường tài quốc tế Theo thống kê Hiệp hội Giao dịch hợp đồng tương lai (FI ), khối lượng giao dịch công cụ phái sinh thị trường tập trung quốc gia châu Á - Thái Bình Dương vượt qua khu vực châu Bắc u, vươn lên đứng vị trí thứ sau khu vực ỹ vào năm 2005 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ đứng vị trí thứ vào năm 2015 SGD SGD Hàn Quốc đứng thứ 12 PS Đài oan đứng thứ 19 giới khối lượng giao dịch công cụ phái sinh Đối với iệt am quốc gia sau, TT PS giới hình thành hàng trăm năm trước, cho phép phát triển tuần tự, tự phát từ thấp đến cao, từ thị trường phái sinh T sang thị trường chuẩn hóa cần phải có trình lâu dài điều hạn chế xu hướng phát triển hội nhập thị trường vốn iệt am vào khu vực giới Trong nước giới hướng tới phát triển TT dựng TT PS chuẩn hóa PS chuẩn hóa cho iệt ì việc xây am phù hợp giai đoạn Do đó, tác giả chọn đề tài “Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh số nước châu Á học cho Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích thực trạng phát triển thị trường công cụ phái sinh nói chung công cụ phái sinh chứng khoán nói riêng iệt am, dựa kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Hàn Quốc Đài Loan, đề tài đề xuất mô hình tổ chức hoạt động đưa giải pháp xây dựng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh iệt am phù hợp với xu hướng phát triển thị trường tài giới Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán phái sinh hai kinh tế nghiên cứu Hàn Quốc Đài oan - So sánh mô hình phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Hàn Quốc Đài oan, rút học kinh nghiệm có tính khả thi iệt am - Đánh giá điều kiện tiền đề phát triển thị trường chứng khoán phái sinh iệt am - Đề xuất mô hình tổ chức hoạt động giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh iệt am Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thị trường chứng khoán phái sinh phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Hàn Quốc, Đài oan iệt am Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thị trường chứng khoán phái sinh hai kinh tế hâu Á Hàn Quốc Đài oan thời gian từ năm 1997 đến năm 2016 Từ luận án nghiên cứu vấn đề liên quan tới phát triển TT PS iệt am goài ra, luận án tập trung nghiên cứu thị trường chứng khoán phái sinh tập trung với sản phẩm phái sinh chuẩn hóa với tài sản sở chủ yếu chứng khoán sản phẩm có liên quan Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu, luận án vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử, đặc biệt phương pháp trừu tượng hóa khoa học Bên cạnh đó, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để nghiên cứu vấn đề cách toàn diện, có hệ thống, đảm bảo tính logic vấn đề nghiên cứu ác phương pháp kỹ thuật chủ yếu sử dụng luận án bao gồm: phương pháp thống kê; phương pháp so sánh đánh giá; phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp chuyên gia thông qua phương thức vấn trực tiếp chuyên gia số phương pháp bổ trợ khác Những đóng góp Luận án - Luận án hệ thống hóa vấn đề lý luận vai trò, phân loại, cấu trúc, chế hoạt động TT làm rõ vấn đề lý luận phát triển TT PS, đặc biệt PS - Đánh giá thực trạng hình thành, mô hình phát triển TT PS hai kinh tế Hàn Quốc Đài oan Trên sở rút số học kinh nghiệm có tính khả thi iệt am - Phân tích, đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh làm rõ điều kiện phát triển TT PS iệt am - Đề xuất mô hình tổ chức hoạt động giải pháp nhằm phát triển TT PS iệt am theo lộ trình thích hợp Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận án ề ý nghĩa lý luận: uận án hệ thống hóa sở lý luận thị trường chứng khoán phái sinh nói chung vấn đề phát triển thị trường chứng khoán phái sinh nói riêng ề ý nghĩa thực tiễn: uận án thực bối cảnh kinh tế iệt am hội nhập ngày sâu rộng với kinh tế khu vực việc xây dựng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh nhà nước quan tâm thực uận án nguồn tham khảo cho việc hoạch định sách phát triển thị trường chứng khoán phái sinh iệt am cấu Luận án goài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án kết cấu gồm 04 chương: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương sở lý luận thực tiễn thị trường chứng khoán phái sinh phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Chương Thực trạng kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Hàn Quốc Đài oan Chương Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh iệt am sở kinh nghiệm Hàn Quốc Đài oan hương Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 1.1 Tình hình nghiên cứu vấn đề Thị trường chứng khoán phái sinh vấn đề không nước có thị trường phát triển nên có nhiều công trình, báo nghiên cứu thị trường chứng khoán phái sinh nhà nghiên cứu giới, tập trung nghiên cứu lý luận công cụ phái sinh thị trường công cụ phái sinh nghiên cứu công cụ phái sinh thị trường công cụ phái sinh quốc gia giới Ở Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu khoa học viết thị trường tài Việt am nói chung, có thị trường chứng khoán Việt Nam Tuy nhiên, công trình nghiên cứu thị trường chứng khoán phái sinh chưa nhiều 1.2 Những điểm thống vấn đề đặt cho luận án Thứ nhất, mặt lý luận, công trình nghiên cứu hệ thống vấn đề chứng khoán phái sinh, thị trường chứng khoán phái sinh, nhiên chưa có công trình nghiên cứu cách hệ thống lý luận phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Thứ hai, mặt thực tiễn, công trình nghiên cứu giới chủ yếu tập trung nghiên cứu định lượng thị trường chứng khoán phái sinh quốc gia giới, đánh giá khía cạnh liên quan tới thị trường chứng khoán phái sinh nhiều quốc gia, đặc biệt làm rõ tác động qua lại việc giao dịch sản phẩm phái sinh giao dịch tài sản sở quốc gia Một số công trình giới nước nghiên cứu vấn đề phát triển thị trường chứng khoán phái sinh số kinh tế châu Á mức độ khái quát chung hương sở lý luận thực tiễn thị trường chứng khoán phái sinh phát triển thị trường chứng khoán phái sinh 2.1 Lý luận chứng khoán phái sinh 2.2 Lý luận thị trường chứng khoán phái sinh 2.2.1 Khái niệm vai trò thị trường chứng khoán phái sinh TT PS nơi diễn hoạt động giao dịch, mua bán CKPS xác lập giá trị tài sản trao đổi dựa quan hệ cung cầu thị trường TTCKPS có vai trò: Quản lý rủi ro, Tạo chế xác lập giá, Tăng tính hiệu thị trường, Nâng cao tính khoản tăng hiệu đầu tư 2.2.2 Mô hình tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh Thị trường CKPS có 02 loại mô hình tổ chức thị trường tập trung SGDCK thị trường phi tập trung gọi thị trường OTC Bên cạnh đó, mô hình tổ chức TTCKPS tập trung phân loại theo số tiêu chí: sản phẩm phái sinh tổ chức giao dịch, hình thức sở hữu, tính độc lập quản lý thị trường chứng khoán phái sinh với TT sở, tính độc lập hệ thống bù trừ trung tâm CCP 2.2.3 Cơ chế hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh - Thiết kế sản phẩm, tổ chức giao dịch sản phẩm - Thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh - Giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh - Thanh tra, giải tranh chấp xử lý vi phạm 2.2.4 Các thành viên thị trường chứng khoán phái sinh TT PS bao gồm thành viên: Sở Giao dịch chứng khoán phái sinh; Đối tác trung tâm toán bù trừ chứng khoán phái sinh; Tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh; hà đầu tư; quan quản lý giám sát thị trường; số tổ chức khác 2.3 Lý luận phát triển thị trường chứng khoán phái sinh 2.3.1 Khái niệm phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Phát triển TT PS trình tăng trưởng hoàn thiện, tiến tới hệ thống TTCK phái sinh hoàn chỉnh, bao gồm cấu phần đầy đủ là: khung pháp lý hoàn chỉnh, sản phẩm đa dạng loại chủng loại, quy mô giao dịch cao ổn định, hệ thống thành viên thị trường nhà đầu tư có tổ chức mang tính chuyên nghiệp, sở hạ tầng công nghệ giao dịch toán bù trừ trung tâm đại, áp dụng chuẩn mực quốc tế quản trị điều hành, hướng tới hội nhập khu vực quốc tế - ề không gian, phát triển TT PS bao gồm hoàn thiện khung pháp lý, mô hình thị trường, chế giao dịch, đa dạng sản phẩm, hệ thống nhà đầu tư, hệ thống thành viên - ề thời gian, phát triển TT PS qua giai đoạn phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn - ề môi trường, phát triển TT PS phải tương quan, cân đối, hài hóa hệ thống thị trường tài nói chung thị trường chứng khoán cơ sở nói riêng TT tảng TT PS phát triển sở yếu Bên cạnh đó, TT PS phận phát triển cao để hình thành đầy đủ hệ thống TT 2.3.2 Tiêu chí đánh giá phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Tiêu chí định tính: Tiêu chí định tính bao gồm tiêu vĩ mô khoản thuế, phí thu cho ngân sách nhà nước, khoản đóng góp công ích từ nhà đầu tư, tổ chức thành viên TT PS hỗ trợ cho phát triển đất nước Tiêu chí định tính bao gồm mức độ hài lòng nhà đầu tư thành phần tham gia TTCKPS Chất lượng thị trường tiêu chí định tính xác định yếu tố định đến việc tham gia, đầu tư vào thị trường Tiêu chí định lượng: - An toàn tài - Doanh số - Sản phẩm - Mức độ tổn thất thị trường - Nhà đầu tư 2.3.3 Các giai đoạn phát triển thị trường chứng khoán phái sinh - Giai đoạn tiền đề: ác phận cấu thành nên TT PS bắt đầu hình thành, tạo tảng sở - Giai đoạn tăng trưởng: ác phận cấu thành nên TT PS có bước tăng trưởng nhảy vọt, đặc biệt quy mô giao dịch - Giai đoạn phát triển bền vững: Ở mức độ cao nhất, hoạt động theo chế thị trường có tính ổn định cao, sản phẩm đa dạng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu cùa nhà đầu tư, tổ chức kinh doanh chứng khoán sở 62 thành viên thực giao dịch chứng khoán phái sinh Dựa theo chức hoạt động, thành viên phân loại thành 02 nhóm thành viên thực nghiệp vụ giao dịch, bù trừ thành viên thực giao dịch mà không bù trừ 3.1.2.5 Giao dịch, ký quỹ toán bù trừ SGDCK Hàn Quốc 3.1.2.6 Cơ chế hỗ trợ hoạt động giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh 3.2 Thị trường chứng khoán phái sinh Đài Loan 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 3.2.2 Mô hình tổ chức hoạt động 3.2.2.1 Khung pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán phái sinh Đài Loan Đài oan có Luật Giao dịch Hợp đồng tương lai ban hành vào tháng 03/1997 Dưới Luật có văn hướng dẫn nội dung việc thiết lập quy định hoạt động SGDCK phái sinh, hoạt động tổ chức bù trừ phái sinh, loại thành viên SGDCKPS Đài oan phép đặt quy định giao dịch hợp đồng chứng khoán phái sinh cụ thể 3.2.2.2 Sản phẩm giao dịch Hiện sản phẩm phái sinh SG PS Đài oan (T IFE ) đa dạng bao gồm 23 sản phẩm chia thành loại bao gồm Hợp đồng tương lai số cổ phiếu, Hợp đồng quyền chọn số cổ phiếu, Hợp đồng tương lai cổ phiếu, Hợp đồng quyền chọn cổ phiếu, Hợp đồng tương lai lãi suất, Hợp đồng tương lai Hợp đồng quyền chọn FX, Hợp đồng tương lai Hợp đồng quyền chọn hàng hóa 3.2.2.3 Cơ sở nhà đầu tư Trên thị trường chứng khoán sở thị trường 11 chứng khoán phái sinh Đài oan phần lớn giao dịch nhà đầu tư cá nhân, có tính đầu cao 3.2.2.4 Hệ thống thành viên giao dịch, bù trừ Hiện nay, SGD PS Đài oan có 49 thành viên giao dịch công ty môi giới CKPS (FCM) Trong có 32 thành viên giao dịch F đồng thời thành viên bù trừ SGDCKPS Đài oan, bao gồm 11 thành viên bù trừ riêng 21 thành viên bù trừ chung 3.2.2.5 Giao dịch, ký quỹ toán bù trừ SGDCK Đài Loan 3.2.2.6 Cơ chế hỗ trợ hoạt động giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh 3.3 So sánh mô hình phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Hàn Quốc Đài Loan - Về cấu trúc thị trường: Tại Hàn Quốc, SGDCK Hàn Quốc SGDCK điều hành Sàn giao dịch phái sinh Sàn giao dịch chứng khoán sở, nghĩa Sàn giao dịch phái sinh nằm Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc Trong Đài oan, SGD PS Đài oan hoạt động độc lập tổ chức giao dịch sản phẩm phái sinh SGD Hàn Quốc SGD PS Đài thành viên công ty chứng khoán, ngân hàng công ty tài tham gia góp vốn - Về khuôn khổ pháp lý: Trong giao dịch phái sinh, rủi ro lớn rủi ro toán Các thị trường Đài oan hay Hàn Quốc có quy định chặt chẽ cho hoạt động giao dịch toán bù trừ chứng khoán phái sinh Ngoài quy định thị trường tài nói chung, thị trường có Luật Chứng khoán phái sinh Luật chung điều chỉnh thị trường chứng khoán phái sinh quan 12 quản lý thị trường tài có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động nói chung TT PS Đồng thời, Sở giao dịch chứng khoán quyền ban hành quy định giao dịch toán bù trừ cho loại hợp đồng phái sinh - Về sản phẩm: Sản phẩm chứng khoán phái sinh thiết lập thị trường Hàn Quốc Đài oan Hợp đồng tương lai dựa số chứng khoán Đây sản phẩm quan trọng đặt tảng cho toàn thị trường, với khối lượng giá trị giao dịch cao Sau thời gian phát triển sản phẩm Hợp đồng tương lai số, thị trường tiếp tục đưa Hợp đồng quyền chọn loại tài sản sở đó, nhiều chủng loại sản phẩm phái sinh tài đa dạng khác Riêng sản phẩm HĐT / HĐQ số cổ phiếu, số sở hầu hết số cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường lớn, tính khoản cao - Về chế giao dịch, ký quỹ: Khi triển khai giao dịch chứng khoán phái sinh, chế ký quỹ cần tính toán quy định chặt chẽ Mức ký quỹ cao giúp ngăn ngừa rủi ro toán hạn chế tình trạng đầu thái thị trường lại làm giảm tính hấp dẫn sản phẩm Mức ký quỹ thấp đồng nghĩa với đòn bẩy sản phẩm cao, tức tính hấp dẫn sản phẩm lớn kèm với rủi ro toán tăng lên Do đó, cần cân nhắc khả quản lý rủi ro yêu cầu ký quỹ đặt cho lại CKPS số chứng khoán Thông thường tài sản số chứng khoán có biến động thấp so với tài sản sở cổ phiếu đơn lẻ, mà mức ký quỹ đỗi với CKPS số chứng khoán thấp 13 Điều phù hợp với thị trường mà số lượng nhà đầu tư cá nhân, nhỏ lẻ chiếm số đông - Về mô hình tạo lập thị trường: ô hình tạo lập thị trường đóng vai trò quan trọng việc tăng khoản cho thị trường ả Hàn Quốc Đài oan áp dụng mô hình cạnh tranh nhà tạo lập thị trường hiệu với quy định chào giá, giới hạn thời gian, quy mô lệnh chào, giới hạn chênh lệch giá,… nhằm đảm bảo hạn chế tối đa hoạt động thao túng giá nhà tạo lập thị trường có tiềm lực mạnh, bảo vệ lợi ích tốt cho nhà đầu tư - Về trung tâm bù trừ: Tại thị trường Hàn Quốc Đài oan, hoạt động toán bù trừ phòng ban phận trực thuộc quản lý Sở giao dịch chứng khoán phái sinh thực Đây đơn vị tiến hành bù trừ cho giao dịch chứng khoán phái sinh hoạt động theo mô hình đối tác trung tâm - Về sở hạ tầng: Hàn Quốc Đài oan sử dụng hệ thống sở hạ tầng công nghệ đại Hệ thống công nghệ thông tin thông suốt yếu tố làm giảm chi phí giao dịch thị trường cho khách hàng Vì vậy, giao dịch trực tuyến lựa chọn hàng đầu phương thức giao dịch thị trường CKPS nước Hàn Quốc Đài oan áp dụng hệ thống giao dịch điện tử nhằm tăng cường hiệu giao dịch, giảm thiểu chi phí, nâng cao khoản cho thị trường Cả hai kinh tế tự phát triển hệ thống công nghệ riêng để đảm bảo phù hợp với quy định nhu cầu giao dịch 14 3.4 Bài học kinh nghiệm rút từ phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Hàn Quốc Đài Loan 3.4.1 Hoàn chỉnh hệ thống pháp lý thị trường chứng khoán phái sinh quan quản lý thị trường tài Hàn Quốc Đài oan có bước chuẩn bị gần 10 năm để xây dựng luật giao dịch chứng khoán phái sinh, chí dự kiến trước hành vi vi phạm tiềm để luật hóa vấn đề giám sát xử lý hành vi vi phạm thị trường trước thiết lập thị trường Việc bổ sung quy định điều chỉnh hoạt động TTCK phái sinh điều kiện tiên giúp thị trường có bước đệm phát triển 3.4.2 Hoàn thiện cấu trúc thị trường phù hợp sở hạ tầng đại cho thị trường chứng khoán phái sinh Theo kinh nghiệm Hàn Quốc Đài oan, việc xây dựng cấu trúc thị trường phù hợp cần thiết để tạo dựng chế thuận lợi cho hà đầu tư thị trường chứng khoán phái sinh Theo đó, giai đoạn ban đầu nên xây dựng thị trường giao dịch phái sinh tập trung Sở giao dịch chứng khoán, sau tiến tới mở rộng thị trường phi tập trung OTC Sau hai thị trường hoàn chỉnh, SGDCK bắt đầu giới thiệu sản phẩm mới, mở rộng thị trường phái sinh cho thị trường hàng hóa thị trường tiền tệ Ngoài ra, cần xây dựng sở hạ tầng đại nhằm đáp ứng tính phức tạp khoản giao dịch phái sinh, tạo dựng sở hạ tầng đại cho thị trường chứng khoán phái sinh, đáp ứng yêu cầu giao dịch khớp lệnh nhanh chóng 15 3.4.3 Đào tạo phổ cập kiến thức cho nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán phái sinh Việc đào tạo phổ biến kiến thức CKPS cho nguồn nhân lực vận hành quản lý thị trường vô cần thiết Hàn Quốc Đài oan số kinh tế thành công việc đào tạo đội ngũ nhân viên phục vụ cho thị trường trước thị trường thành lập Do đó, iệt Nam cần chuẩn bị nguồn lực có chất lượng để tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh 3.4.4 Xây dựng chế biện pháp phòng ngừa rủi ro giao dịch chứng khoán phái sinh Để ngăn ngừa rủi ro khoản, Việt Nam cần học hỏi Hàn Quốc Đài oan việc vận dụng biện pháp ký quỹ chặt chẽ thực giao dịch CKPS Đài oan trì chế phối hợp SGD sinh, SGD T Sở GD phái Đài oan cung cấp thông tin ba thị trường có dấu hiệu giao dịch bất thường Hệ thống giám sát tự động hóa sở phần mềm tự xây dựng kết nối Ủy ban giám sát tài Quốc gia, SGD SGD T SGD Đài phái sinh, oan với công ty thành viên, Ngân hàng giám sát Tại Hàn Quốc, R phát triển hệ thống giám sát linh hoạt, dựa hệ thống tín hiệu thị trường, hệ thống quy tắc, hệ thống cảnh báo, phân tích, giám sát theo thời gian thực hệ thống báo cáo Hệ thống giám sát phân tích kịp thời phát giao dịch bất thường vượt tiêu chuẩn quy định 3.4.5 Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh theo lộ trình Để thị trường PS phát triển cách bền vững iệt am xây dựng lộ trình phù hợp đáp ứng yêu cầu nhà 16 đầu tư bối cảnh quốc gia Theo kinh nghiệm Hàn Quốc Đài oan, thị trường PS đời sau thị trường cổ phiếu, trái phiếu khoảng từ - năm tuỳ điều kiện nước hính việc xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh từ công cụ đơn giản đến phức tạp iệt nam khởi động năm tới hương Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam sở kinh nghiệm Hàn Quốc Đài Loan 4.1 Thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh điều kiện tiền đề phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam 4.1.1 Thực trạng thị trường phái sinh hàng hóa tiền tệ Việt Nam TTPS hàng hóa iệt am giai đoạn sơ khai so với thị trường khác giới Ấn Độ (trên 130 năm), Trung Quốc alaysia (trên 20 năm) với lượng mặt hàng hạn chế cà phê, cao su, sắt, thép, đường… lượng khách hàng, doanh nghiệp sử dụng chưa nhiều Phái sinh tiền tệ iệt am diễn chủ yếu ngân hàng, ngân hàng bên hợp đồng bên lại khách hàng cá nhân, doanh nghiệp định chế tài tùy thuộc vào loại sản phẩm phái sinh gân hàng hà nước đề cao phát triển TTPS tiền tệ cố gắng xây dựng hành lang pháp lý cho giao dịch phái sinh tiền tệ Tuy nhiên, nghiệp vụ phái sinh iệt am sơ khai, chưa phát triển 17 4.1.2 Thực trạng hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh TT PS chưa xuất thức chưa có quy định pháp lý hướng dẫn thực hiện, loại CKPS phi thức tự phát đời quan quản lý có công văn nhắc nhở đối tượng yêu cầu ngừng giao dịch PS chưa phép 4.1.3 Các điều kiện tiền đề phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam 4.1.3.1 Nhu cầu phòng vệ rủi ro - Việc công ty chứng khoán tự thiết kế tổ chức giao dịch sản phẩm điều kiện chưa có khung pháp lý điều chỉnh tiềm ẩn nhiều rủi ro cho thị trường, cho nhà đầu tư Trường hợp phát sinh tranh chấp, thiệt thòi thường rơi vào nhà đầu tư nhỏ - hà đầu tư người trực tiếp gánh chịu tổn thất nặng nề bất ổn thị trường gây trước sụt giảm đáng kể giá trị danh mục đầu tư chứng khoán - Sự hiểu biết nhà đầu tư nâng cao làm phát sinh nhu cầu giao dịch loại sản phẩm mới, phức tạp hấp dẫn 4.1.3.2 Thị trường chứng khoán sở TT PS thiết lập TT sở đủ lớn với tính khoản cao để thực tốt chức xác định giá Tại kinh tế phát triển, giá trị giao dịch hàng năm TT sở thường chiếm từ 40% đến 200% giá trị vốn hóa thị trường Trong năm gần đây, với tốc độ luân chuyển vốn mức cao 40%, đặc biệt có năm đạt 100%, TT iệt am đánh giá có thị trường sở đủ khoản để triển khai thị trường PS 18 4.1.3.3 Chủ trương phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Trong “Đề án phát triển thị trường vốn iệt am đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 Thủ tướng hính phủ, xây dựng phát triển TT triển TT PS khẳng định Chiến lược phát giai đoạn 2011-2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/03/2012, nhóm giải pháp tái cấu trúc tổ chức thị trường đưa chủ trương: “xây dựng phát triển TT PS chuẩn hóa theo hướng phát triển công cụ từ đơn giản đến phức tạp ” Gần đây, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng phát triển TTCKPS Việt Nam Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 nhằm triển khai thành công thị trường từ năm 2017 4.1.3.4 Quy định pháp lý hành chứng khoán phái sinh PS nêu định nghĩa uật Chứng khoán Điều 6, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 1/7/2011 Sau Đề án xây dựng phát triển TT PS iệt am phê duyệt theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 11/03/2014, hính phủ ban hành ghị định số 42/ Đ- P ngày 05/5/2015 hướng dẫn chứng khoán phái sinh thị trường chứng khoán phái sinh Đây để Bộ Tài tiếp tục ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BT hướng dẫn ghị định đạo thực công việc để vận hành TT PS năm 2017 4.1.3.5 Hạ tầng công nghệ cho vận hành TTCKPS Hiện nay, SGDCK Hà Nội Trung tâm lưu ký chứng khoán tiến hành xây dựng hệ thống giao dịch hệ thống bù trừ toán PS đặt Hà ội chạy thử nghiệm kết nối với 19 thành viên Hệ thống có khả hỗ trợ giao dịch, toán bù trừ cho nhiều loại PS sản phẩm 4.2 Đề xuất mô hình tổ chức hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam 4.2.1 Mô hình tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh SGD tổ chức thị trường sở thị trường chứng khoán phái sinh có tách biệt hai thị trường Hình 4.1 Mô hình tổ chức TTCKPS tập trung Việt Nam Nguồn: Tổng hợp tác giả từ [42][47] [56] [57] 4.2.2 Sản phẩm chứng khoán phái sinh đưa vào giao dịch inh nghiệm Hàn Quốc Đài oan cho thấy số sản phẩm chứng khoán phái sinh, Hợp đồng Tương lai Hợp đồng Quyền chọn hai sản phẩm giao dịch thị trường tập trung với khối lượng giá trị giao dịch lớn Do đó, việc phát triển thị trường chứng khoán phái sinh iệt am nên tập trung vào xây dựng sản phẩm chứng khoán phái sinh hai loại Hợp đồng nói Đặc biệt triển khai nên đưa vào giao dịch Hợp đồng tương lai dựa hỉ số chứng khoán Trái phiếu hính phủ 20 4.2.3 Cơ chế giao dịch chứng khoán phái sinh SGD chịu trách nhiệm xây dựng sản phẩm HĐT /HĐQ , điều khoản hợp đồng thực niêm yết, tổ chức giao dịch HĐT HĐQ sàn giao dịch PS sau Bộ Tài chấp thuận ác HĐT /HĐQ SGD niêm yết sàn giao dịch PS, thực yết giá hợp đồng, nhà đầu tư tham gia thị trường thực mua/bán HĐT HĐQ mức giá xác định theo số lượng hợp đồng xác định chưa sở hữu dịch khớp hệ thống SGD PS hi lệnh giao , bên hai bên đối tác giao dịch phát sinh nghĩa vụ hợp đồng gọi vị thế: người mua vị mua người bán vị bán Trường hợp bên bán, thực bán hơp đồng PS mà họ sở hữu có nghĩa tất toán vị nắm giữ (off set position) ác vị phát sinh lưu giữ Trung tâm TTBT PS ( P) sau xác nhận đối chiếu giao dịch 4.2.4 Mô hình thành viên Do đặc thù TT đơn vị độc lập nên thành viên SGD iệt am SGD iệt TT am tồn thành viên giao dịch - thành viên bù trừ - thành viên TT 4.2.5 Mô hình toán bù trừ hác với Hàn Quốc Đài oan (tổ chức bù trừ trực thuộc Sở), TT iệt am ( SD) tổ chức chịu trách nhiệm đăng ký, lưu ký, TTBT cho chứng khoán sở SGD PS, hoạt động độc lập với Do vậy, Trung tâm TTBT tổ chức TT tổ chức theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm ( chức TTBT cho giao dịch phải P) để thực PS Trung tâm TTBT tổ chức hình thức pháp nhân độc lập trực thuộc công ty SD sở hữu theo mô hình công ty T HH thành viên 21 Bên cạnh chức TTBT cho PS, Trung tâm TTBT ( SD- P) thực chức quản lý quỹ hỗ trợ toán, quản lý tính toán ký quỹ, tài sản chấp, quản lý rủi ro, xử lý trường hợp khả toán 4.2.6 Mô hình giám sát Về bản, quy trình giám sát thị trường TT PS tương tự sở, dựa kết giám sát hàng ngày định kỳ (tuần, tháng, năm) Dựa kết giám sát, hệ thống giám sát Sở, Trung tâm TTBT phái sinh (VSD- P) có nghĩa vụ lập báo cáo giám sát gửi lên phận giám sát trực thuộc UBCKNN Hoạt động giám sát cần bao gồm nội dung như: Giám sát tuân thủ, Giám sát chéo TT sở TTCKPS, Giám sát hoạt động toán bù trừ 4.3 Các giải pháp xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam Một là, Phát triển hoàn thiện thị trường chứng khoán sở Hai là, ây dựng khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh Ba là, Phát triển sản phẩm chứng khoán phái sinh từ đơn giản đến phức tạp Bốn là, ây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán phái sinh ăm là, Phát triển Trung tâm lưu ký chứng khoán theo mô hình đối tác bù trừ trung tâm Sáu là, Hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát thị trường chứng khoán phái sinh Bảy là, Phát triển loại thành viên, tổ chức trung gian Tám là, Phổ biến, đào tạo tập huấn cho công chúng đầu tư 22 ẾT LUẬN Thực tiễn phát triển TT PS giới khẳng định công cụ phái sinh sản phẩm tài tất yếu tiến trình phát triển thị trường tài TT PS có tác dụng lớn phòng chống rủi ro, hạn chế thua lỗ tăng lợi nhuận Song rủi ro xuất phát từ thị trường không nhỏ ì nhà nước cần có định hướng để điều chỉnh phát triển thị trường cách hiệu nhất, khai thác tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực ới iệt am, TT giai đoạn đầu phát triển với biến động tương đối mạnh nhu cầu sử dụng PS để phòng ngừa rủi ro trở thành nhu cầu cấp thiết Giao dịch phái sinh hàng hóa tiền tệ đời có bước phát triển định Giao dịch PS hình thành tự phát bất chấp hạn chế quy định pháp lý hành Điều khẳng định rằng, nhu cầu phát triển TT PS thức cho phép hính phủ nhu cầu có thực hu cầu nhằm đáp ứng mong mỏi hà đầu tư giao dịch sản phẩm cao cấp hơn, giúp phòng ngừa rủi ro biến động bất thường giá chứng khoán tìm kiếm hội sinh lời hấp dẫn Hơn nữa, trải nghiệm qua 16 năm với loại chứng khoán cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ, hà đầu tư thành viên tham gia thị trường có kinh nghiệm mong muốn tiếp cận tới sản phẩm đa dạng, hấp dẫn iệc nghiên cứu thị trường chứng khoán phái sinh hàng đầu hâu Á Hàn Quốc, Đài oan xem có nhiều điểm gần gũi với môi trường kinh tế iệt am đem lại nhiều học quý báu 23 Khủng hoảng kinh tế châu Á tác động mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán Hàn Quốc Đài oan khiến có lúc chao đảo gây nên hệ lụy bất ổn, song họ biết phản ứng linh hoạt đưa sách đắn, phù hợp với điều kiện thay đổi Thực tế hoạt động thị trường chứng khoán nói chung, thị trường PS nói riêng thời gian qua Hàn Quốc Đài oan thể rõ nội lực cách điều hành hiệu họ trì phát triển tốt thị trường hông PS mà thị trường PS hai quốc gia đánh giá có tác động tích cực đến khoản giao dịch thị trường sở Thông qua kinh nghiệm Hàn Quốc, Đài oan, dựa điều kiện thực tế TT iệt am, luận án mạnh dạn đề xuất tổ chức PS iệt am theo hướng chuẩn hóa Trên sở đó, luận án đưa tám giải pháp nhằm xây dựng phát triển thành công TT PS iệt am như: hoàn thiện TT sở, xây dựng hành lang pháp lý hạ tầng công nghệ, phát triển sản phẩm, xây dựng nguồn nhân lực, phát triển hệ thống thành viên, tuyên truyền tập huấn cho nhà đầu tư 24 D N Phùng MỤ ÔNG TRÌN Ủ TÁ G Ả am Thái (2016), “Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Đài oan học kinh nghiệm cho iệt am”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số (180), tháng 8/2016, trang 61-70 Phùng iệt am Thái (2017), “Thị trường chứng khoán phái sinh am: triển khai giải pháp phát triển”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ Châu Á, số (51), tháng 2/2017, trang 57-66 ... tiễn thị trường chứng khoán phái sinh phát triển thị trường chứng khoán phái sinh 2.1 Lý luận chứng khoán phái sinh 2.2 Lý luận thị trường chứng khoán phái sinh 2.2.1 Khái niệm vai trò thị trường. .. dựng, phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam Một là, Phát triển hoàn thiện thị trường chứng khoán sở Hai là, ây dựng khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh Ba là, Phát triển. .. thành thị trường chứng khoán phái sinh 2.4.2 Xu hướng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh giới - Phát triển khung pháp lý - Phát triển Sở giao dịch phái sinh - Phát triển sản phẩm chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại một số nước châu á và bài học cho việt nam tt, Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại một số nước châu á và bài học cho việt nam tt, Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại một số nước châu á và bài học cho việt nam tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn