Xây dựng chương trình đào tạo nghề vận hành máy thi công nền

109 385 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 21:00

LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn ban Lãnh đạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Đào tạo sau đại học cán bộ, giảng viên giảng dạy hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Thái Thế Hùng Thầy trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn, động viên tạo điều kiện cho suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài – Kế toán, cán lý, giáo viên khoa Cơ giới Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tập thể lớp Cao học nhiệt tình giúp đỡ việc học tập nghiên cứu Dù cố gắng trình thực đề tài, song chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận chia sẻ ý kiến đóng góp quý báu từ thầy cô giáo, anh chị đồng nghiệp bạn đọc để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2013 Tác giả luận văn Phạm Đức Lâm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, mà trình bày luận văn tìm hiểu nghiên cứu thân suốt trình học tập công tác Mọi kết nghiên cứu nhƣ ý tƣởng tác giả khác có đƣợc trích dẫn nguồn gốc cụ thể Luận văn chƣa đƣợc bảo vệ hội đồng báo vệ luận văn thạc sỹ chƣa đƣợc công bố phƣơng tiện thông tin Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm mà cam đoan Hà Nội, tháng năm 2013 Tác giả luận văn Phạm Đức Lâm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 10 Nhiệm vụ nghiên cứu 10 Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 11 Phạm vi nghiên cứu 11 Giả thuyết khoa học 11 Phƣơng pháp nghiên cứu 11 Cấu trúc luận văn 12 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ THEO HỆ THỐNG MÔ ĐUN 13 1.1 Một số khái niệm 13 1.1.2 Nghề nghề đào tạo 13 1.2 Chƣơng trình đào tạo 15 1.2.1 Một số khái niệm chƣơng trình đào tạo 15 1.2.2 Phát triển chƣơng trình đào tạo 17 1.2.3 Các hƣớng tiếp cận việc xây dựng chƣơng trình đào tạo 18 1.2.4 Các loại chƣơng trình đào tạo 22 1.2.5 Một số quy định chung xây dựng phát triển chƣơng trình đào tạo nghề 26 1.3 Cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp nƣớc ta cá nƣớc giới 29 1.3.1 Hệ thống giáo dục nghề nghiệp nƣớc 29 1.3.1.1 Mục tiêu giáo dục nghề nghiệp 29 1.3.1.2 Dạy nghề nƣớc ta 30 1.3.2 Hệ thống giáo dục nghề nghiệp số nƣớc giới 31 1.4 Các phƣơng thức đào tạo nghề 35 1.4.1 Đào tạo nghề truyền thống 35 1.4.2 Đào tạo nghề theo MES (Modules of Employable Skills) 36 1.4.3 Đào tạo nghề theo DACUM 38 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP 43 2.1 Một vài nét khách thể nghiên cứu 43 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 43 2.1.2 Khái quát trƣờng Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp 43 2.2 Thực trạng hoạt động đào tạo trƣờng Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp 52 2.2.1 Về mục tiêu đào tạo 52 2.2.2 Về nội dung chƣơng trình đào tạo 53 2.2.3 Về sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo nghề 54 2.2.4 Về kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh, sinh viên 56 2.2.5 Về công tác đổi nội dung chƣơng trình đào tạo 57 2.2.6 Đánh giá chung 59 2.3 Thực trạng chƣơng trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công trƣờng Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp 60 2.3.1 Thực trạng chƣơng trình đào tạo 60 2.3.2 Chƣơng trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công đƣợc sử dụng Trƣờng Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp 60 2.3.3 Khảo sát thực trạng chƣơng trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công Trƣờng Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp 64 Kết luận chƣơng 72 Chƣơng 3: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN THEO HỆ THỐNG MÔ ĐUN HỆ TRUNG CẤP 73 3.1.Tiến trình tổ chức đào tạo theo mô đun 73 3.2 Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công theo hệ thống mô đun 75 3.2.1 Phân tích nghề Vận hành máy thi công theo phƣơng pháp dacum 75 3.2.2 Phân tích công việc 80 3.2.3 Tổng hợp kiến thức, kỹ nghề theo phân tích nghề 85 3.2.4 Mối quan hệ mô đun/môn học với nhiệm vụ công việc 86 3.2.5 Sơ đồ quan hệ mô đun/môn học với 88 3.2.6 Nội dung chƣơng trình khung đào tạo nghề vận hành máy thi công theo hệ thống mô đun hệ trung cấp 89 3.3 Đánh giá kết nghiên cứu 101 3.3.1 Mục đích đánh giá 101 3.3.2 Nhiệm vụ đánh giá 101 3.3.3 Nội dung phƣơng pháp đánh giá 101 3.3.3.1 Nội dung đánh giá 101 3.3.4 Kết đánh giá 105 Kết luận chƣơng 105 I KẾT LUẬN 107 II KIẾN NGHỊ 107 DANH MỤC TÀI TIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TRÍCH DẪN VÀ THAM KHẢO 108 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bộ GD& ĐT Bộ giáo dục Đào tạo BLĐ&TBXH Bộ lao động thƣơng binh xã hội CB, GV, SV Cán bộ, Giáo viên, Sinh viên CKNN Cơ khí Nông nghiệp CTĐT Chƣơng trình đào tạo DACUM (Develop A Curriculum) Phát triển chƣơng trình đào tạo HSSV Học sinh, sinh viên KHKT Khoa học kỹ thuật KTXH Kinh tế xã hội MĐ Mô đun MES (Modules of Employable Skills) Đào tạo theo mô đun kỹ hành nghề XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng STT Trang Bảng 1.1 Bảng so sánh nghề xã hội nghề đào tạo 15 Bảng 1.2 Kế hoạch đào tạo 37 Bảng 2.1 Thống kê trình độ cán quản lý, giáo viên theo Phòng Khoa 51 Bảng 2.2 Cơ sở vật chất trƣờng năm 2012 54 Bảng 2.3: Trang thiết bị phục vụ giảng dạy 55 Bảng 2.4 Quy định thi tốt nghiệp, kiểm tra kết thúc khóa học 57 Bảng 2.5: Kết khảo sát CB, GV, SV nhận thức mức độ thực đổi nội dung chƣơng trình đào tạo nghề 58 Bảng 2.6 Kết khảo sát chƣơng trình hành 68 Bảng 2.7 Kết thăm dò mục đích phát triển chƣơng trình đào tạo 69 Bảng 2.8 Kết xin ý kiến điều kiện phát triển chƣơng trình đào tạo theo hệ thống mô đun 70 Bảng 3.1: Các nhiệm vụ nghề Vận hành máy thi công 77 Bảng 3.2: Các công việc nghề Vận hành máy thi công 77 Bảng 3.3: Trình bày mô tả nghề Vận hành máy thi công 78 Bảng 3.4 Các công việc nghề Vận hành máy thi công 79 Bảng 3.5 Phân tích công việc A01 80 Bảng 3.6 Phân tích công việc B06 82 Bảng 3.7 83 Phân tích công việc C01 Bảng 3.8 Mối quan hệ mô đun/ môn học với công việc Bảng 3.9 Biểu mẫu nội dung đánh giá Chƣơng trình nghề Vận hành máy thi công Bảng 3.10 Đánh giá hội đồng CTĐT nghề Vận hành máy thi công 86 103 105 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ STT Trang Sơ đồ 1.1 Quản lý xây dựng chƣơng trình 16 Sơ đồ 1.2 Chƣơng trình đào tạo khung 16 Sơ đồ 1.3 Phát triển chƣơng trình đào tạo 18 Sơ đồ 1.4 Hệ thống giáo dục nghề Việt Nam 30 Sơ đồ 1.5 Mô hình phƣơng thức đào tạo nghề truyền thống 36 Sơ đồ 1.6 Mô hình phƣơng thức đào tạo nghề theo MES 37 Sơ đồ 1.7 Mô hình phƣơng thức đào tạo nghề theo DACUM 39 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy trƣờng Cao đẳng nghề CKNN 48 Sơ đồ 3.1 Quá trình đào tạo nghề 73 Sơ đồ 3.2 Tiến trình tổ chức đào tạo theo mô đun 73 Sơ đồ 3.3: Mối quan hệ mô đun/môn học 88 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nghị Đại hội XI tiếp tục xác định: “Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nƣớc, xây dựng văn hóa ngƣời Việt Nam Phát triển giáo dục đào tạo với phát triển khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu; đầu tƣ cho giáo dục đào tạo đầu tƣ cho phát triển” Trong năm qua, thực chủ trƣơng, đƣờng lối, sách Đảng Nhà nƣớc phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp công nghiệp hoá đại hoá, công tác đào tạo nghề đƣợc phục hồi phát triển Đào tạo nghề đƣợc phát triển theo hƣớng gắn kết chặt chẽ với sản xuất, tạo việc làm (trong nƣớc xuất lao động), nâng cao chất lƣợng lao động; bƣớc đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động, góp phần chuyển dịch cấu lao động cấu kinh tế Mục tiêu chiến lƣợc phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 giáo dục nƣớc ta đƣợc đổi toàn diện theo hƣớng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá hội nhập quốc tế Tạo bƣớc chuyển biến chất lƣợng giáo dục theo hƣớng tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam; ƣu tiên nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực, đổi mục tiêu, nội dung phƣơng pháp chƣơng trình giáo dục; nâng cao chất lƣợng dạy học đổi quản lý giáo dục Một giải pháp quan trọng để thực mục tiêu phát triển xây dựng chƣơng trình đào tạo Đối với đào tạo nghề, chƣơng trình dạy nghề yếu tố bản, định đến chất lƣợng đào tạo Để chất lƣợng đào tạo nghề đáp ứng đƣợc thị trƣờng lao động chƣơng trình, giáo trình dạy nghề phải đƣợc xây dựng sát với thực tế thị trƣờng lao động, đáp ứng đƣợc thay đổi khoa học công nghệ ứng dụng sản xuất, kinh doanh; chƣơng trình dạy nghề phải thƣờng xuyên cập nhật thay đổi Chính việc phát triển chƣơng trình đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi cần thiết Trong năm gần hệ thống giáo dục dạy nghề toàn quốc thƣờng sử dụng chƣơng trình đào tạo công nhân đƣợc xây dựng theo quan điểm vào khả trƣờng chủ yếu mà không trọng đến nhu cầu thị trƣờng lao động Do ngƣời học nghề xong trƣờng thƣờng khó tìm việc làm có việc làm tay nghề chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Quyết định số 01/2007/ QĐ- BLĐTB&XH Ngày 04/01/2007 Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã hội quy định việc Xây dựng chƣơng trình khung trình độ trung cấp nghề cho trƣờng Hiện nƣớc ta tồn nhiều loại chƣơng trình đào tạo theo phƣơng pháp khác nhƣ phƣơng pháp truyền thống, MES (Modules of Employable Skills), DACUM (Develop A Curriculum) Chƣơng trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công sử dụng Trƣờng Cao đẳng nghề khí nông nghiệp đƣợc xây dựng theo phƣơng pháp truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế chƣa tiếp cận đƣợc thị trƣờng lao động Xây dựng chƣơng trình theo hệ thống mô đun đƣợc nhiều nƣớc phát triển giới áp dụng hiệu nhƣ ( Đức, Mỹ…), phƣơng pháp xây dựng chƣơng trình tiên tiến, phù hợp với thực tiễn sản xuất, với thay đổi kỹ thuật công nghệ tạo cho ngƣời học lực đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp vị trí làm việc Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, chọn đề tài: “Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề vận hành máy thi công theo hệ thống Mô đun hệ trung cấp Trƣờng Cao đẳng nghề khí nông nghiệp” Mục đích nghiên cứu Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề vận hành máy thi công theo hệ thống mô đun nhằm thực tốt mục tiêu đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận việc xây dựng phát triển chƣơng trình 10 - Phân biệt đƣợc loại động điện, máy điện, linh kiện điện tử thƣờng dùng - Sử dụng đƣợc vôn kế, ampe kế, đồng hồ vạn kỹ thuật số đo điện áp, dòng điện, điện trở, kiểm tra thông mạch kỹ thuật - Rèn luyện khả tƣ duy, ý thức kỷ luật Kim loại - nhiên liệu hóa chất Mã số môn học: MH 11 I Vị trí, tính chất môn học - Vị trí: Đƣợc bố trí sau học xong môn chung, trƣớc học mô đun chuyên môn - Tính chất: Là môn học lý thuyết sở dùng chƣơng trình đào tạo Trung cấp nghề vận hành máy thi công II Mục tiêu mô đun - Trình bày đƣợc tính chất, phân loại, phạm vi sử dụng số kim loại hợp kim, nhiên liệu sử dụng, vật liệu bôi trơn số hóa chất, vật liệu thƣờng dùng cho xe-máy - Nhận biết phân biệt đƣợc số kim loại hợp kim, - Sử dụng nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn số hóa chất, vật liệu thƣờng dùng cho máy thi công - Nâng cao tinh thần trách nhiệm việc sử dụng bảo quản trang thiết bị xe máy Bảo dưỡng động Mã số mô đun: MĐ12 I Vị trí, tính chất môn học - Vị trí: Môn học đƣợc bố trí học kỳ I bố trí sau học xong môn sở - Tính chất: Là môn học mô đun chuyên ngành bắt buộc II Mục tiêu mô đun - Trình bày đƣợc sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống động đốt 95 - Nhận biết đƣợc chi tiết, phận, hệ thống động đốt - Bảo dƣỡng, thay đƣợc số chi tiết, phận động - Phát hiện, khắc phục đƣợc số hƣ hỏng thông thƣờng động - Cẩn thận, xác, khoa học an toàn Bảo dưỡng hệ thống truyền lực- di động Mã số mô đun: MĐ13 I Vị trí, tính chất môn học - Vị trí: Môn học đƣợc bố trí học kỳ I sau học xong mô đun bảo dƣỡng động - Tính chất: Là môn học mô đun chuyên ngành bắt buộc II Mục tiêu mô đun - Trình bày đƣợc sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống truyền lực- di động máy xúc, ủi - Tháo lắp, bảo dƣỡng đƣợc phận hệ thống truyền lực- di động - Khắc phục đƣợc hƣ hỏng thông thƣờng hệ thống truyền lực- di động - An toàn trình tháo lắp, bảo dƣỡng Bảo dưỡng hệ thống lái- phanh Mã số mô đun: MĐ14 I Vị trí, tính chất môn học - Vị trí: Mô đun đƣợc bố trí học kỳ I, sau học xong mô đun bảo dƣỡng động - Tính chất: Là môn học mô đun chuyên ngành bắt buộc II Mục tiêu mô đun - Trình bày đƣợc nguyên lý hoạt động hệ thống lái - Phanh máy xúc, ủi - Chăm sóc, bảo dƣỡng đƣợc hệ thống lái - Phanh máy xúc, ủi - Phát hiện, khắc phục đƣợc hƣ hỏng đơn giản hệ thống lái - Phanh sử dụng máy xúc, ủi - An toàn trình học tập 96 Bảo dưỡng hệ thống điện Mã số mô đun: MĐ15 I Vị trí, tính chất môn học - Vị trí: Môn học đƣợc bố trí học kỳ II sau học xong mô đun bảo dƣỡng động - Tính chất: Là môn học mô đun chuyên ngành bắt buộc II Mục tiêu mô đun - Trình bày đƣợc nguyên lý hoạt động hệ thống đánh lửa Manhêtô, hệ thống khởi động điện, ắc quy, máy phát, sử dụng máy kéo, ủi - Chăm sóc bảo dƣỡng ắc quy, Manhêtô, máy phát điện, hệ thống khởi động điện máy kéo, ủi - An toàn trình học tập Bảo dưỡng hệ thống thuỷ lực thiết bị công tác Mã số mô đun: MĐ16 I Vị trí, tính chất môn học - Vị trí: Mô đun đƣợc bố trí học kỳ II sau học xong mô đun bảo dƣỡng động - Tính chất: Là mô đun chuyên ngành bắt buộc II Mục tiêu mô đun - Trình bày đƣợc sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống thuỷ lực thiết bị công tác sử dụng máy xúc, máy ủi - Làm đƣợc công việc chăm sóc, bảo dƣỡng hệ thống thuỷ lực thiết bị công tác nhƣ: + Thay dầu thuỷ lực, phận lọc, đƣờng ống, phớt xi lanh lực + Bảo dƣỡng đƣợc thiết bị công tác máy xúc, máy ủi Kỹ thuật lái máy Mã số mô đun: MĐ17 I Vị trí, tính chất môn học 97 - Vị trí: Là mô đun chuyên môn chƣơng trình đào tạo trung cấp nghề Vận hành máy thi công Đƣợc bố trí sau học xong môn chung, môn sở - Tính chất: + Mô đun học tích hợp lý thuyết lái máy thực hành lái máy + Mô đun cung cấp trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ điều khiển loại máy xúc, máy xúc ủi bãi tập II Mục tiêu mô đun - Phân loại đƣợc loại máy thi công vận dụng có hiệu vào thực tế - Nhận biết, sử dụng thành thạo trang thiết bị ca bin máy xúc, máy ủi - Trình bày đƣợc công việc từ chuẩn bị trƣớc ca làm việc - Điều khiển thành thạo loại máy xúc di chuyển bãi thực chu kỳ thao tác xúc đất yêu cầu kỹ thuật - Điều khiển thành thạo loại máy ủi di chuyển bãi thực thao tác nâng hạ thủy lực yêu cầu kỹ thuật - Thực tốt công tác an toàn vệ sinh công nghiệp Kỹ thuật thi công máy xúc Mã số mô đun: MĐ18 I Vị trí, tính chất môn học - Vị trí: Là mô đun chuyên môn chƣơng trình đào tạo trung cấp nghề Vận hành máy NN Đƣợc bố trí sau học xong mô đun Kỹ thuật lái máy - Tính chất: + Mô đun học tích hợp lý thuyết thực hành + Mô đun trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ sử dụng máy xúc thi công công trình san II Mục tiêu mô đun 98 - Trình bày ƣu nhƣợc điểm, phạm vi ứng dụng, nội dung phƣơng pháp đào đất - Trình bày trình tự thi công công trình đào hồ ao, kênh, mƣơng, đắp đƣờng bạt taluy xúc đất lên xe vận chuyển - Trình bày biện pháp nâng cao suất thi công công trình đào hồ ao, kênh, mƣơng, đắp đƣờng bạt taluy xúc đất lên xe vận chuyển - Điều khiển thành thạo máy xúc gầu nghịch thi công công trình đào hồ ao, kênh, mƣơng, đắp đƣờng bạt taluy xúc đất lên xe vận chuyển - Thực tốt công tác an toàn vệ sinh công nghiệp Kỹ thuật thi công máy ủi Mã số mô đun: MĐ19 I Vị trí, tính chất môn học - Vị trí: Là mô đun chuyên môn chƣơng trình đào tạo trung cấp nghề Vận hành máy Nông nghiệp Đƣợc bố trí sau học xong mô đun Kỹ thuật lái máy - Tính chất: + Mô đun học tích hợp lý thuyết thực hành + Mô đun trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ sử dụng máy uỉ thi công công trình san II Mục tiêu mô đun - Trình bày phân cấp đất thi công máy ủi, nhận biết loại đất để chọn máy ủi cho thi công - Trình bày trình tự phƣơng pháp thi công máy ủi, trình tự ủi san lấp ao, hồ, ủi đồi, ủi san mặt - Trình bày biện biện pháp nâng cao xuất thi công máy ủi - Điều khiển thành thạo máy ủi thực đƣợc phƣơng pháp ủi - Điều khiển thành thạo máy ủi thực ủi san lấp ao, hồ, ủi đồi, ủi san mặt - Thực tốt công tác an toàn vệ sinh công nghiệp 99 Kỹ thuật thi công máy lu Mã số mô đun: MĐ20 I Vị trí, tính chất môn học - Vị trí: Là mô đun chuyên môn chƣơng trình đào tạo trung cấp nghề Vận hành máy thi công Đƣợc bố trí sau học xong mô đun chuyên môn - Tính chất: + Mô đun học tích hợp lý thuyết thực hành + Mô đun trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ sử dụng máy lu thi công đầm nén II Mục tiêu mô đun - Nêu đƣợc công dụng, phân loại máy lu, biết khai thác sử dụng máy lu có hiệu thi công đầm nén - Trình bày sơ đồ chuyển động đầm nén máy lu - Điều khiển thành thạo máy lu thực đầm nén công trình yêu cầu kỹ thuật - Thực tốt công tác an toàn vệ sinh công nghiệp Thực tập tốt nghiệp Mã số mô đun: MĐ23 I Vị trí, tính chất - Là mô đun cuối chƣơng trình Học sinh đƣợc gửi thực tập sở, địa bàn thực tế - Thời gian thực tập học sinh đƣợc tiếp xúc với nhiều loại máy nhiều biện pháp tổ chức thi công giới - MĐ nhằm nâng cao tay nghề thực tế trƣớc học sinh tốt nghiệp trƣờng II Mục tiêu - Học sinh đƣợc áp dụng kỹ thực hành sử dụng máy thực tế Qua học sinh làm quen với công việc ngƣời thợ sở sản xuất 100 - Qua thực tế sản xuất nâng cao tƣ nghề nghiệp, khả tổ chức vận hành máy khâu sản xuất đáp ứng yêu cầu kinh tế, kỹ thuật - Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm máy móc Rèn luyện tính cẩn thận, khoa học, đạo đức phẩm chất nghề nghiệp III Yêu cầu - Làm quen sử dụng thành thạo loại máy xúc sở - Làm thành thạo từ bảo dƣỡng ca đến bảo dƣỡng 240 - Biết tổ chức thi công công việc cụ thể - Biết ghi chép sổ sách nhật ký công việc làm hàng ngày - Sau đợt thực tập phải hoàn thành báo cáo thực tập tốt ngiệp chăm sóc bảo dƣỡng máy 3.3 Đánh giá kết nghiên cứu 3.3.1 Mục đích đánh giá Nhằm chứng minh CTĐT nghề Vận hành máy thi công xây dựng đảm bảo tính khoa học, xác mục tiêu, thời gian khối lƣợng kiến thức kỹ nghề phù hợp với trình độ đào tạo, đƣa vào sử dụng đáp ứng đƣợc thị trƣờng lao động 3.3.2 Nhiệm vụ đánh giá - Thu thập tổng hợp ý kiến đóng góp chuyên gia xây dựng chƣơng trình, cán khoa học kỹ thuật doanh nghiệp, cán quản lý lĩnh vực đào tạo nghề, giáo viên đầu đàn có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nghề - Tổng hợp ý kiến, rà soát chỉnh sửa chƣơng trình - Hoàn thiện in ấn chƣơng trình triển khai đƣa vào giảng dạy 3.3.3 Nội dung phương pháp đánh giá 3.3.3.1 Nội dung đánh giá - Đánh giá kết phân tích nghề, phân tích công việc - Đánh giá tính đắn theo mẫu định dạng chƣơng trình khung không Bộ Lao động, thƣơng binh xã hội (theo Quy định số: 01/2007/ QĐ101 BLĐTB&XH ngày 04/01/2007 Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội) - Đánh giá tính chuẩn xác CTĐT khung đào tạo trung cấp nghề Vận hành máy thi công kết luận 3.3.3.2 Phương pháp đánh giá Trong qua trình đánh giá chất lƣợng chƣơng trình tổ chức đánh giá theo hội đồng: - Biên soạn các tiêu chí đánh giá chất lƣợng phát triển chƣơng trình theo định số 01/2007 QĐ- BLĐTB&XH - Gửi hồ sơ chƣơng trình tới thành viên hội đồng thẩm định trƣớc 15 ngày a Chuẩn bị Trong trình triển khai công việc thẩm định chƣơng trình, thành phần gồm: - Chủ tịch hội đồng thẩm định (số lƣợng 01) - Các nhà giáo (số lƣợng 06) - Các cán quản lý đào tạo nghề (số lƣợng 03) - Các cán khoa học kỹ thuật doanh nghiệp (số lƣợng 03) Tiêu chuẩn thành viên thẩm định: - Có trình độ Đại học trở lên - Có kinh nghiệm năm giảng dạy; kinh doanh sản xuất lĩnh vực nghề Vận hành máy thi công - Có uy tín lĩnh vực giảng dạy; kinh doanh sản xuất lĩnh vực nghề Vận hành máy thi công - Số lƣợng giáo viên hội đồng tối thiểu từ 1/3 trở lên - Chuẩn bị sở vật chất cho hội đồng thẩm Nhiệm vụ hội đồng thẩm định: đánh giá chƣơng trình Vận hành máy thi công theo nội dung tiêu chí bảng 3.7 102 b Triển khai Bƣớc 1: Kiểm tra công tác chuẩn bị (tài liệu hội thảo, bố trí phòng, máy chiếu, số lƣợng thành phần đại biểu đến dự ) Bƣớc 2: Tiến hành hội thảo + Báo cáo tóm tắt trình xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công theo trung cấp + Tiến hành hội thảo theo nội dung sau (bảng 3.9): Bảng 3.9: Biểu mẫu nội dung đánh giá Chƣơng trình nghề Vận hành máy thi công Đạt, Nội dung thực TT Đạt cần Không Nội dung cần chỉnh chỉnh đạt sửa sửa Sơ đồ phân tích nghề thể đầy đủ nhiệm vụ công việc cần có nghề không? Nội dung đào tạo chƣơng trình xuất phát từ kết phân tích nghề, phân tích công việc, tiêu chuẩn kiến thức, kỹ nghề có tính tới xu phát triển nghề tƣơng lai không? Có đầy đủ thông tin mục theo mẫu định dạng chƣơng trình khung không ? Đánh giá tính chuẩn xác CTĐT khung đào tạo trung cấp nghề Vận hành máy thi công kết luận 103 Đạt, Nội dung thực TT Đạt cần Không Nội dung cần chỉnh chỉnh đạt sửa sửa Nội dung mục tiêu đào tạo nêu rõ 4.1 lực hành nghề chủ yếu học viên phải đạt đƣợc sau tốt nghiệp tƣơng ứng với trình độ đào tạo không ? Thời gian học tối thiểu phân bố thời 4.2 gian thực học tối thiểu quy định không ? Các thông tin chƣơng trình 4.3 chuẩn xác mặt chuyên môn sử dụng thuật ngữ quán toàn chƣơng trình không ? Các môn học đƣợc hình thành dựa 4.4 việc phân loại nhóm kiến thức theo lôgic khoa học lôgic nhận thức không? Cơ cấu số lƣợng môn học 4.5 chƣơng trình đủ để thực “ Mục tiêu đào tạo “ không? Sơ đồ mối liên hệ cốt lõi môn 4.6 học/Mô đun chƣơng trình theo lôgic nhận thức, lôgic hành nghề, lôgic sƣ phạm không ? 4.7 Kết luận đánh giá chƣơng trình? 104 3.3.4 Kết đánh giá Qua trình hội thảo diễn 02 ngày hội đồng thẩm định đánh giá rút kết tổng hợp (bảng 3.10) Bảng 3.10: Đánh giá hội đồng chƣơng trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công Kết đánh giá thành viên hội đồng TT Tiêu chí đánh giá Chủ tịch Đạt yêu cầu đề nghị ban hành Đạt yêu cầu nhƣng phải chỉnh sửa lại Chƣa đạt yêu cầu đề nghị xây dựng lại Cán Cán Giáo QLĐT QLDN viên Tỷ lệ 92,3% 0 7,7%% 0 0 0% Kết luận hội đồng kiểm nghiệm: - Chƣơng trình đạt yêu cầu mục tiêu, nội dung khối lƣợng kiến thức kỹ nghề phù hợp với trình độ đào tạo, đáp ứng đƣợc yêu cầu thị trƣờng lao động giai đoạn - Chƣơng trình xây dựng theo hệ thống mô đun, sát với yêu cầu thực tế thị trƣờng lao động Sau chỉnh sửa số nội dung theo ý kiến hội đồng cho phép đƣa vào sử dụng đào tạo trƣờng Kết luận chƣơng Đề tài xây dựng đƣợc nội dung Chƣơng trình khung đào tạo nghề Vận hành máy thi công theo hệ thống mô đun hệ trung cấp sở dựa vào phân tích nghề, phân tích công việc Chúng tiến hành kiểm nghiệm kết đạt đƣợc phƣơng pháp hội thảo với tham gia chuyên gia xây dựng chƣơng trình, cán khoa 105 học kỹ thuật doanh nghiệp, cán quản lý lĩnh vực đào tạo nghề, giáo viên đầu đàn có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nghề Kết thu đƣợc sau trình hội thảo cho thấy chƣơng trình khung xây dựng đƣợc đạt yêu cầu mục tiêu, nội dung khối lƣợng kiến thức kỹ nghề phù hợp với trình độ đào tạo, hoàn toàn phù hợp với giả thuyết đề tài Chƣơng trình đƣa vào sử dụng đem lại kết đào tạo đạt hiệu cao so với chƣơng trình trƣớc chƣơng trình đƣợc phát triển khoa học dựa phân tích nghề sát nhu cầu thị trƣờng lao động Qua hội thảo nhận đƣợc ý kiến đóng góp chuyên gia mặt từ điều chỉnh làm cho chƣơng trình phát triển hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo 106 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Với mục đích xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công theo hệ thống mô đun nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề phục vụ nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nƣớc nay, đề tài thực nhiệm vụ sau: 1.Nghiên cứu sở lý luận chƣơng trình đào tạo; bất cập chƣơng trình đào tạo trƣớc cần thiết xây dựng chƣơng trình đào tạo nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công theo hệ thống mô đun Đã phân tích đƣợc nhiệm vụ, công việc, kiến thức kỹ cần có nghề Vận hành máy thi công sát với thị trƣờng lao động Xây dựng phát triển chƣơng trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công theo hệ thống mô đun hệ trung cấp Đã tiến hành hội thảo xin ý kiến chuyên gia đóng góp cho chƣơng trình Từ chỉnh sửa đƣa vào sử dụng đào tạo trƣờng Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp II KIẾN NGHỊ Qua trình nghiên cứu xin đề xuất số ý kiến sau: Khi sử dụng chƣơng trình sở cần triển khai chƣơng trình chi tiết môn học Trong trình đào tạo giáo viên thƣờng xuyên cập nhật kiến thức công nghệ máy xúc, máy ủi, máy lu từ đƣa vào nội dung giảng dạy Hàng năm cần tổng kết trình đào tạo kết hợp xin ý kiến sở sử dụng lao động từ chỉnh sửa cho sát với thị trƣờng lao động 107 DANH MỤC TÀI TIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TRÍCH DẪN VÀ THAM KHẢO Nguyễn Đình Bảng, Trƣơng Hoành Sơn: Phát triển chương trình tài liệu hướng dẫn (dùng cho học viên dự án giáo dục kỹ thuật nghề năm 2005) Nguyễn văn Bính – Trần sinh Thành – Nguyễn văn Khôi Phương pháp dạy kỹ thuật công nghiệp Tập I – Phần đại cƣơng NXBGD, 1999 BLĐTB&XH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Hà Nội, 2007 BLĐTB& XH Tài liệu tập huấn xây dựng chương trình khung chương trình dạy nghề Hà Nội 2008 Vũ Cao Đàm Phương pháp nghiên cứu khoa học NXBKHKT Hà Nội, 1998 Vƣơng Tất Đạt Lô gic học đại cương NXBĐHQG, Hà Nội 2008 Thiết kế chương trình Đào tạo : Viện sƣ phạm kỹ thuật, Trƣờng ĐHBK - HN Nguyễn Minh Đƣờng Mô đun kỹ hành nghề chương pháp tiếp cận hướng dẫn biên soạn áp dụng NXBKHKT, 1993 Phạm minh Hạc (chủ biên) Tâm lý học NXB GD, 1995 10 Nguyễn văn Hùng Máy thiết bị xây dựng NXBXD Hà Nội, 2001 11 Nguyễn trọng Khanh Phát triển lực tư kỹ thuật Trƣờng ĐHSP Hà Nội, 2008 12 Nguyễn trọng Khanh Phương pháp kiểm tra đánh giá Trƣờng ĐHSP Hà Nội, 2006 13 Nguyễn Văn Khôi (chủ biên) Phát triển chương trình môn công nghệ phổ thông Trƣờng ĐHSP Hà Nội, 2006 108 14 Đinh văn Khôi – Lê nhƣ Long Máy nông nghiệp NXBNN Hà Nội, 1995 15 Luật giáo dục NXB tƣ pháp Hà Nội, 2005 16 Trần hữu Quế – Nguyễn văn Tuấn Giáo trình vẽ kỹ thuật NXBGD Hà Nội, 2005 17 Hoàng minh Tác - Cao Tƣờng Động đốt Trƣờng ĐHSP Hà Nội I Hà nội, 1992 18 Nguyễn Đình Thuận (chủ biên) – Sử dụng máy xây dựng NXBGTVT 1995 19 Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên) – Học dạy cách học NXBĐHSP, 2004 20 Phạm hữu Tòng Hình thành kiến thức, kỹ năng, phát triển trí tuệ lực sáng tạo học sinh dạy học vật lý NXBGD, 1996 21 Nguyễn Đức Trí: Tiêu chuẩn kỹ nghề đánh giá cấp chứng SSTC-TEVT, năm 2007 22 Nguyễn Đăng Trụ Quy trình phân tích nghề theo phương pháp DACUM Tài liệu dự án quốc gia giáo dục kỹ thuật dạy nghề, năm 2007 23.Lê Kim Truyền – Vũ Minh Khƣơng Sổ tay máy làm đất NXBXD, Hà Nội 2002 24 Nguyễn văn Tuấn – Võ thị Xuân Tài liệu giảng phát triển chương trình đào tạo nghề Trƣờng ĐHSPKT HCM, 2008 25 Nguyễn quang Tuyến – Nguyễn thị Thạch Giáo trình kỹ thuật NXBGD Hà Nội, 2005 109 ... chung xây dựng phát triển chương trình đào tạo nghề 1.2.5.1 Nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo + Chƣơng trình dạy nghề dài hạn (trình độ trung cấp nghề trình cao đẳng nghề) : Chƣơng trình đào. .. Vận hành máy thi công 77 Bảng 3.3: Trình bày mô tả nghề Vận hành máy thi công 78 Bảng 3.4 Các công việc nghề Vận hành máy thi công 79 Bảng 3.5 Phân tích công việc A01 80 Bảng 3.6 Phân tích công. .. Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề vận hành máy thi công theo hệ thống Mô đun hệ trung cấp Trƣờng Cao đẳng nghề khí nông nghiệp” Mục đích nghiên cứu Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề vận hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình đào tạo nghề vận hành máy thi công nền , Xây dựng chương trình đào tạo nghề vận hành máy thi công nền , Xây dựng chương trình đào tạo nghề vận hành máy thi công nền

Từ khóa liên quan