Phát triển chương trình đào tạo nghề tiện trình độ trung cấp nghề ở trường trung cấp nghề cơ điện và chế biến thực phẩm theo cấu trúc mô đun

120 189 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 20:57

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Nguyễn Phương Tú PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐIỆN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THEO CẤU TRÚC ĐUN Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật – Khí LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS TRẦN VĂN ĐỊCH HÀ NỘI, 2010 LỜI CAM ĐOAN Đây luận văn Cao học sư phạm kỹ thuật, công trình nghiên cứu tôi.Tác giả xin cam đoan nội dung, số liệu luận văn tác giả thực nghiệm khảo sát, chưa thực công bố công trình Những kết nghiên cứu luận văn trung thực Hà Nội, tháng 10 năm 2010 Tác giả luận văn Nguyễn Phương Tú LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy, khoa Sư phạm kỹ thuật trường Đại học bách khoa Hà Nội, viện đào tạo sau đại học Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Giáo sư- Tiến sĩ Trần Văn Địch , người trực tiếp hướng dẫn giành nhiều thời gian, công sức để dẫn giúp tác giả hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn tới ban giám hiệu trường, lãnh đạo phòng ban giáo viên trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm tạo điều kiện cho tác giả làm thực nghiệm, khảo sát nghiên cứu để hoàn thành luận văn Do thời gian hạn nên không tránh khỏi thiếu sót trình làm luận văn , tác giả mong đóng góp hội đồng chấm luận văn bạn đọc để đề tài hoàn thiện Tác giả luận văn Nguyễn Phương Tú MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa ……………………………………………………………… Lời cam đoan ……… ………………………………………… ………… Lời cảm ơn ……… ………………………………………………………… Mục lục …………………………………………………………… ……… Danh mục chữ viết tắt ….……………………………………………… Danh mục bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ ……………………….………… Mở đầu … ………………………………………………………………… 10 Lý chọn đề tài 10 Mục đích nghiên cứu 12 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 Giả thuyết khoa học 12 Nhiệm vụ nghiên cứu 12 Phương pháp nghiên cứu 13 Cấu trúc luận văn ……….………………………………………… 14 Chương 1: SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT 15 TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ THEO CẤU TRÚC ĐUN 1.1 Tổng quan đào tạo nghề theo đun 15 1.1.1 Quan điểm Đảng nhà nước việc phát triển đào tạo nghề 15 1.1.2 Dạy học theo đun nước giới 16 1.1.3 Dạy học theo đun Việt Nam 18 1.2 sở lý luận việc phát triển chương trình đào tạo nghề theo cấu 19 trúc đun 1.2.1 Một số khái niệm 19 1.2.1.1 Phát triển chương trình đào tạo 19 1.2.1.2 đun đào tạo 20 1.2.1 Phần tử học tập 23 1.2.1.4 đun kỹ hành nghề 23 1.2.2 Nguyên tắc xây dựng phát triển chương trình đào tạo 24 1.2.3 Một số quan điểm tiếp cận phát triển chương trình đào tạo nghề 26 theo cấu trúc đun 1.2.3.1 Phương pháp tiếp cận hệ thống 26 1.2.3.2 Tư tưởng công nghệ dạy học 26 1.2.3.3 Quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm 27 1.2.4 Quy trình phát triển chương trình đào tạo 27 1.2.5 Quy trình phát triển chương trình đào tạo theo cấu trúc đun 29 1.2.5.1 Cấu trúc đun đào tạo 29 1.2.5.2.Quy trình phát triển chương trình đào tạo theo đun 33 1.2.6 Ưu, nhược điểm cảu việc phát triển chương trình đào tạo theo cấu trúc 35 đun 1.3 sở thực tiễn việc phát triển chương trình tạo nghề theo 37 cấu trúc đun 1.3.1 Thực trạng ngành dạy nghề đòi hỏi thực tiễn sản xuất 37 với việc đổi trình đào tạo …… …………………………… 1.3.1.1 Thực trạng ngành dạy nghề 37 1.3.1.2 Những đòi hỏi thực tiễn phát triển kinh tế Việt nam 38 1.3.2 Thực trạng hệ thống chương trình đào tạo nghề Việt nam 38 1.3.3 Thực trạng đào tạo nghề trường Trung cấp nghề điện Chế 39 biến thực phẩm 1.3.3.1 Trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm 39 1.3.3.2 Thực trạng công tác đào tạo nghề trường Trung cấp nghề 40 điện Chế biến thực phẩm 1.3.3.3 Thực trạng công tác đào tạo nghề Tiện trường Trung cấp 40 nghề điện Chế biến thực phẩm Chương 2: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TIỆN 43 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ THEO CẤU TRÚC ĐUN 2.1 Chương trình đào tạo nghề Tiện trường Trung cấp nghề điện 43 Chế biến thực phẩm 2.1.1 Mục tiêu, cấu trúc nội dung chương trình 43 2.1.1.1 Mục tiêu đào tạo 43 2.1.1.2 Cấu trúc, nội dung chương trình 44 2.1.2 Một số đặc điểm chương trình 2.2 Đặc điểm chương trình đào tạo nghề Tiện khả phát 46 47 triển chương trình theo cấu trúc đun 2.2.1 Tính cụ thể- trừu tượng 47 2.2.2 Tính thực tiễn 48 2.2.3 Tính tích hợp 48 2.2.4 Tính trọn vẹn độc lập nội dung chương trình 48 2.3 Cấu trúc chương trình đào tạo nghề Tiện theo đun 49 2.3.1 Phát triển chương trình theo cấu trúc đun 49 2.3.1.1 Phân tích nghề 49 2.3.1.2 Xác định đun 51 2.3.1.3 Phân tích nhiệm vụ công việc 51 2.3.1.4 Xác định phần tử học tập – Biên sọan nội dung 53 2.3.1.5 Lập sơ đồ liên kết đun phần tử học tập 78 2.3.2 Các đun chương trình 82 2.3.2.1 Phát triển chương trình 82 2.3.2.2 Nội dung phần tử học tập 88 2.3.3 Hướng dẫn sử dụng chương trình 88 Chương 3: THỰC NGHIỆM – ĐÁNH GIÁ 91 3.1 Mục đích nội dung thực nghiệm- đánh giá 91 3.1.1 Mục đích 91 3.1.2 Nội dung 92 3.2 Tiến trình thực nghiệm – đánh giá 92 3.2.1 Tiến trình thực nghiệm sư phạm 92 3.2.2 Tiến trình thực nghiệm phương pháp chuyên gia 94 95 3.3 Kết thực nghiệm – đánh giá 3.3.1 Đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 95 3.3.2 Đánh giá kết qua ý kiến chuyên gia 99 Kết luận kiến nghị …….………………………………………………… 103 Tài liệu tham khảo …….…………………………………………………… 105 Phụ lục ……………………………………………………………………… 106 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NLTH Năng lực thực CTĐT Chương trình đào tạo PT Phần tử PCCC Phòng cháy chữa cháy THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông ĐC Đối chứng TN Thực nghiệm DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ I Các bảng biểu Bảng 2.1 Chương trình kế hoạch đào tạo Bảng 2.2 Phân phối chương trình đào tạo nghề gia công máy Tiện trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm Bảng 2.3 Nội dung công việc nghề Tiện Bảng 2.4: Các đun Bảng 2.5: Công việc cụ thể đun Bảng 2.6 Các công việc đun vận hành máy Tiện vạn Bảng 2.7 Bảng liên kết đun phần tử học tập Bảng 2.8 Chương trình đào tạo nghề Tiện trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm theo cấu trúc đun Bảng 3.1 Đối tượng sở thực nghiệm 10 Bảng 3.2.Bảng thống kê điểm kiểm tra lý thuyết 11 Bảng 3.3 Bảng thống kê điểm kiểm tra thực hành 12 Bảng 3.4 Bảng thống kê kết kiểm tra học sinh 13.Bảng 3.5 Bảng thống kê tỉ lệ phần trăm kết kiểm tra học sinh II Các hình vẽ Hình 1.1 Quy trình bước phát triển CTĐT Hình 1.2 Cấu trúc CTĐT truyền thống Hình 1.3 Cấu trúc CTĐT theo đun Hình 1.4 Cấu trúc đun Hình 1.5 Quy trình phát triển chương trình theo đun Hình 2.1 Chiều cao máy người Hình 2.2 Vị trí làm việc Hình 2.3 Mở đóng động Hình 2.4 Mở đóng trục 10 Hình 2.6 Cho trục quay ngược 11 Hình 2.7 Mở chạy dao dọc thuận 12 Hình 2.8 Mở đóng dao chạy nhanh 13 Hình 2.9 Mở chạy dao ngang TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ giáo dục đào tạo , Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010, NXB Giáo dục - 2002 Bộ giáo dục đào tạo, Quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002- 2010, QĐ số 48/2002/QĐ- TTg ngày 14/4/2002, Hà Nội Bộ Lao động – thương binh xã hội, Quy định chương trình khung trình độ TCN,chương trình khung trình độ CĐN, Hà Nội - 2007 Đặng Đình Bôi (2006), Sổ tay phát triển chương trình đào tạo tham gia, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Công nghệ gia công CNC, Tài liệu bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên Tổng cục dạy nghề, Hà Nội - 2007 Nguyễn Minh Đường (1993), đun kỹ hành nghề, phương pháp tiếp cận, hướng biên soạn áp dụng, NXB KHKT, Hà nội Nguyễn Minh Đường (1994), Phương pháp đào tạo nghề theo đun kỹ hành nghề, Bộ GD&ĐT- Vụ giáo viên GS-TS Trần Văn Địch - Kỹ thuật tiện NXBKHKT 2005 Đỗ Huân (1989), Nghiên cứu tổng quan phương thức đào tạo nghề theo đun, Chuyên san thông tin khoa học kỹ thuật, UBKHKT Nhà nước 10 Đỗ Huân (1995), Tiếp cận đun xây dựng cấu trúc chương trình đào tạo nghề, Luận án Phó tiến sĩ khoa học sư phạm tâm lý, Hà Nội 11 Luật giáo dục nước CHXHCN Việt Nam (2008), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Luật dạy nghề (2007), NXB Tư pháp, Hà Nội 13 TS Lê Thanh Nhu, Bài giảng lý luận dạy học môn chuyên ngành kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 14 TS Lê Thanh Nhu, Bài giảng phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 15 PGS-TS Nguyễn Đức Trí (1995), Nghiên cứu ứng dụng phương thức đào tạo nghề theo đun kỹ hành nghề, Báo cáo khoa học tổng kết đề tài, Hà Nội 16 PGS-TS Nguyễn Đức Trí(1996) Tiếp cận đào tạo nghề dựa lực thực việc xây dựng tiêu chuẩn nghề , báo cáo tổng kết đề tài cấp B93-52-24, viện nghiên cứu phát triển giáo dục Tài liệu tiếng anh 17 Hubert Ertl (2002) The Role of EU Programmes and Approaches to Modularisation in Vocational Education Herrbert Utz Verlag 18 MES – An Approach to Vocational Training, geneva 1986 105 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC MÔN HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH “GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN” TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐIỆN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Bài học số NỘI QUY THỰC TẬP, TỔ CHỨC NƠI LÀM VIỆC,AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP Những nội dung học: Các quy định nội quy xưởng thực tập cắt gọt kim loại Các quy định an toàn xưởng thực tập cắt gọt kim loại Sử dụng trang thiết bị an toàn PCCC xưởng thực tập Những tài liệu học tập liên quan: Nội quy an toàn xưởng thực tập cắt gọt kim loại sử dụng trang thiết bị Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) liên quan đến an toàn PCCC Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị an toàn PCCC Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập lý thuyết kết hợp với tập thực hành (có hệ thống tranh, ảnh minh họa, dụng cụ, thiết bị an toàn PCCC) - Hệ thống bảng biểu an toàn PCCC Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Thực nội quy thực tập xưởng - Áp dụng biện pháp an toàn lao động - vệ sinh công nghiệp, PCCC thực tập, sản xuất Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT - Tốt nghiệp trình độcấp nghề - Công sở sản xuất 106 Bài học số VẬN HÀNH MÁY TIỆN Những nội dung học: Cấu tạo máy tiện Vận hành, chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ máy tiện Khắc phục số cố đơn giản máy tiện, vệ sinh bảo quản máy thay phụ tùng Những tài liệu học tập liên quan: Cấu tạo, hoạt động loại máy tiện vạn Các chế độ làm việc, chăm sóc bảo dưỡng máy tiện Quy trình hướng dẫn sử dụng, vận hành máy tiện Hưỡng dẫn xử lý cố thường gặp máy tiện Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập thực hành máy tiện trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm - Hệ thống bảng biểu trình tự vận hành, bảo dưỡng máy tiện Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Trình bày trình tự bước vận hành, chăm sóc, bảo dưỡng loại máy tiện thông dụng - Vận hành, chăm sóc, bảo dưỡng, khắc phục số cố đơn giản máy tiện kỹ thuật Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT - Tốt nghiệp trình độcấp nghề - Công sở sản xuất Bài học số SỬ DỤNG BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO KIỂM Những nội dung học: Các loại dụng cụ đo (pan me, thước cặp, đồng hồ so…) 107 Các phương pháp sử dụng dụng cụ đo Các phương pháp bảo quản dụng cụ đo Những tài liệu học tập liên quan: Cấu tạo, nguyên lý đo loại dụng cụ đo dùng khí Hướng dẫn sử dụng loại dụng cụ đo, phương pháp đo, cách bảo quản dụng cụ đo Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập thực hành (có hệ thống tranh, ảnh minh họa phần cấu tạo hướng dẫn đo), dụng cụ thiết bị đo khí (pan me, thước cặp, đồng hồ so…) - Hệ thống bảng biểu trình tự thực đo Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Đo, kiểm tra thông số kỹ thuật trình thực công việc nghề tiện trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Rèn luyện tính cẩn thận, xác Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT, tốt nghiệp trình độcấp nghề - Công sở sản xuất Bài học số MÀI ,SỬA GÁ LẮP DAOTIỆN Những nội dung học: Cấu tạo dao tiện, loại phôi tiện Các loại dụng cụ, thiết bị hỗ trợ gá dao, gá phôi (đồng hồ so, đồ gá,…) Kỹ thuật gá dao gá phôi lên máy tiện, mài dao dao bị mòn Những tài liệu học tập liên quan: Cấu tạo loại dao tiện, loại phôi tiện Các chế độ làm việc, chăm sóc bảo dưỡng máy tiện Quy trình hướng dẫn gá phôi gá dao Quy trình hướng dẫn mài dao tiện 108 Hướng dẫn xử lý cố thường gặp gá dao, gá phôi Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập thực hành máy tiện Trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm - Hệ thống bảng biểu trình tự gá dao, gá phôi lên máy tiện Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Trình bày trình tự bước gá dao, gá phôi lên máy tiện - Gá dao gá phôi lên máy tiện kỹ thuật - Mài dao tiện dao bị mòn Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT - Tốt nghiệp trình độcấp nghề - Công sở sản xuất Bài học số 5,6 TIỆN MẶT ĐẦU,TRỤ TRƠN, CẮT ĐỨT, CẮT RÃNH,TRỤ BẬC Những nội dung học: Gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện Kỹ thuật tiện mặt đầu, trụ trơn,cắt đứt, cắt rãnh, trụ bậc Khắc phục hư hỏng thường gặp tiện Những tài liệu học tập liên quan: Hướng dẫn lựa chọn chế độ tiện Các chế độ làm việc, chăm sóc bảo dưỡng máy tiện Quy trình hướng dẫn tiện mặt đầu, trụ trơn,cắt đứt, cắt rãnh, trụ bậc Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm trình thực tiện Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập thực hành máy tiện Trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm 109 - Hệ thống bảng biểu trình tự gá dao, gá phôi lên máy tiện - Hệ thống bảng biểu tiện mặt đầu, trụ trơn,cắt đứt, cắt rãnh, trụ bậc Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Tiện mặt đầu, trụ trơn,cắt đứt, cắt rãnh, trụ bậc,đúng kỹ thuật - Kiểm tra sản phẩm trình thực hoàn thành Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT - Tốt nghiệp trình độcấp nghề - Công sở sản xuất Bài học số : KHOAN LỖ TRÊN MÁY TIỆN Những nội dung học: Gá bầu khoan, mũi khoan, dao tiện phội tiện lên máy tiện Kỹ thuật gá bầu khoan, khoan lỗ máy tiện tiện mặt trụ Khắc phục hư hỏng thường gặp khoan lỗ tiện Những tài liệu học tập liên quan: Hướng dẫn lựa chọn chế độ khoan lỗ, tiện mặt trụ Quy trình hướng dẫn khoan lỗ máy tiện tiện mặt trụ Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm trình thực khoan lỗ tiện mặt trụ Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập thực hành máy tiện Trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm - Hệ thống bảng biểu trình tự gá bầu khoan, mũi khoan, gá phôi lên máy tiện - Hệ thống bảng biểu khoan lỗ máy tiện tiện mặt trụ Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Trình bày trình tự bước khoan lỗ máy tiện tiện mặt trụ - Khoan lỗ máy tiện tiện mặt trụ kỹ thuật 110 - Kiểm tra sản phẩm trình thực hoàn thành Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT - Tốt nghiệp trình độcấp nghề - Công sở sản xuất Bài học số : TIỆN LỖ SUỐT, LỖ BẬC, LỖ KÍN Những nội dung học: Gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện Kỹ thuật tiện lỗ suốt, lỗ bậc, lỗ kín Khắc phục hư hỏng thường gặp tiện Những tài liệu học tập liên quan: Hướng dẫn lựa chọn chế độ tiện mặt côn Quy trình hướng dẫn tiện lỗ suốt, lỗ bậc, lỗ kín máy tiện Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm trình thực tiện lỗ suốt, lỗ bậc, lỗ kín Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập thực hành máy tiện trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm - Hệ thống bảng biểu trình tự gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện - Hệ thống bảng biểu tiện lỗ suốt, lỗ bậc, lỗ kín Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Trình bày trình tự bước tiện lỗ suốt, lỗ bậc, lỗ kín - Tiện lỗ suốt, lỗ bậc, lỗ kínđúng kỹ thuật - Kiểm tra sản phẩm trình thực hoàn thành Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT - Tốt nghiệp trình độcấp nghề 111 - Công sở sản xuất Bài học số 11 : TIỆN CÔN Những nội dung học: Gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện, tiện mặt côn Kỹ thuật gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện, kỹ thuật tiện mặt côn Khắc phục hư hỏng thường gặp tiện mặt côn Những tài liệu học tập liên quan: Hướng dẫn lựa chọn chế độ tiện mặt côn Quy trình hướng dẫn tiện mặt côn máy tiện Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm trình thực tiện mặt côn Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập thực hành máy tiện trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm - Hệ thống bảng biểu trình tự gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện - Hệ thống bảng biểu tiện mặt côn Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Trình bày trình tự bước tiện mặt côn - Tiện mặt côn kỹ thuật - Kiểm tra sản phẩm trình thực hoàn thành Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT - Tốt nghiệp trình độcấp nghề - Công sở sản xuất Bài học số 12: CẮT REN BẰNG BÀN REN, TARO Những nội dung học: Kỹ thuật cắt ren bàn ren, taro Khắc phục hư hỏng thường gặp cắt ren bàn ren, taro 112 Những tài liệu học tập liên quan: Hướng dẫn lựa chọn chế độ cắt ren bàn ren, taro Quy trình hướng dẫn chế độ cắt ren bàn ren, taro máy tiện Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm trình thực chế độ cắt ren bàn ren, taro Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập thực hành máy tiện trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm - Hệ thống bảng biểu trình tự gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện - Hệ thống bảng biểu chế độ cắt ren bàn ren, taro Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Trình bày trình tự bước chế độ cắt ren bàn ren, taro - Cắt ren bàn ren, taro kỹ thuật - Kiểm tra sản phẩm trình thực hoàn thành Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT - Tốt nghiệp trình độcấp nghề - Công sở sản xuất Bài học số 13 : MÀI SỬA DAO TIỆN REN Những nội dung học: Cấu tạo dao tiện, loại phôi tiện Các loại dụng cụ, thiết bị hỗ trợ gá dao, gá phôi (đồng hồ so, đồ gá,…) Kỹ thuật gá dao gá phôi lên máy tiện, mài dao dao bị mòn Những tài liệu học tập liên quan: Cấu tạo loại dao tiện, loại phôi tiện Các chế độ làm việc, chăm sóc bảo dưỡng máy tiện Quy trình hướng dẫn gá phôi gá dao 113 Quy trình hướng dẫn mài dao tiện Hướng dẫn xử lý cố thường gặp gá dao, gá phôi Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập thực hành máy tiện Trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm - Hệ thống bảng biểu trình tự gá dao, gá phôi lên máy tiện Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Trình bày trình tự bước gá dao, gá phôi lên máy tiện - Gá dao gá phôi lên máy tiện kỹ thuật - Mài dao tiện dao bị mòn Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT - Tốt nghiệp trình độcấp nghề - Công sở sản xuất Bài học số 14,15,16,17 :TIỆN REN Những nội dung học: Gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện, tiện ren Kỹ thuật gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện, kỹ thuật tiện ren Khắc phục hư hỏng thường gặp tiện ren Những tài liệu học tập liên quan: Hướng dẫn lựa chọn chế độ tiện ren Quy trình hướng dẫn tiện ren máy tiện Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm trình thực tiện ren Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập thực hành máy tiện Trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm 114 - Hệ thống bảng biểu trình tự gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện - Hệ thống bảng biểu tiện ren Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Trình bày trình tự bước tiện ren - Tiện ren kỹ thuật - Kiểm tra sản phẩm trình thực hoàn thành Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT - Tốt nghiệp trình độcấp nghề - Công sở sản xuất Bài học số 19: TIỆN BỀ MẶT ĐỊNH HÌNH Những nội dung học: Gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện, tiện bề mặt định hình Kỹ thuật gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện, kỹ thuật tiện bề mặt định hình Khắc phục hư hỏng thường gặp tiện bề mặt định hình Những tài liệu học tập liên quan: Hướng dẫn lựa chọn chế độ tiện bề mặt định hình Quy trình hướng dẫn bề mặt định hình máy tiện Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm trình thực tiện bề mặt định hình Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập thực hành máy tiện Trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm - Hệ thống bảng biểu trình tự gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện - Hệ thống bảng biểu tiện bề mặt định hình Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Trình bày trình tự bước tiện bề mặt định hình - Tiện bề mặt định hình kỹ thuật - Kiểm tra sản phẩm trình thực hoàn thành 115 Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập thực hành máy tiện Trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm - Hệ thống bảng biểu trình tự gá dao, gá phôi lên máy tiện - Hệ thống bảng biểu tiện cắt đứt, cắt rãnh, trụ bậc Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Trình bày trình tự bước tiện cắt đứt, cắt rãnh, trụ bậc - Tiện cắt đứt, cắt rãnh, trụ bậc, kỹ thuật - Kiểm tra sản phẩm trình thực hoàn thành Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT - Tốt nghiệp trình độcấp nghề - Công sở sản xuất Bài học số 20: TIỆN TRỤC, BẠC LỆCH TÂM Những nội dung học: Gá dao tiện phôi tiện lên máy tiện Kỹ thuật tiện trục, bạc lệch tâm Khắc phục hư hỏng thường gặp tiện Những tài liệu học tập liên quan: Hướng dẫn lựa chọn chế độ tiện Các chế độ làm việc, chăm sóc bảo dưỡng máy tiện Quy trình hướng dẫn tiện trục , bạc lệch tâm Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm trình thực tiện Điều kiện học tập/ yêu cầu đạt sau hoàn thành học: Điều kiện học tập: - Học tập lý thuyết kết hợp với tập thực hành máy tiện Trường Trung cấp nghề điện Chế biến thực phẩm 116 - Hệ thống bảng biểu trình tự gá dao, gá phôi lên máy tiện - Hệ thống bảng biểu tiện trục, bạc lệch tâm Những yêu cầu đạt sau hoàn thành học - Trình bày trình tự bước tiện trục, bạc lệch tâm - Tiện trục, bạc kỹ thuật - Kiểm tra sản phẩm trình thực hoàn thành Yêu cầu đầu vào: - Tốt nghiệp THCS, THPT - Tốt nghiệp trình độcấp nghề - Công sở sản xuất PHỤ LỤC PHIẾU HỎI Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ THEO CẤU TRÚC ĐUN Kính gửi Ông (bà): Để đánh giá tính khả thi Chương trình đào tạo nghề Tiện trình độ trung cấp nghề theo cấu trúc đun quy trình phát triển chương trình đào tạo theo cấu trúc đun đề cập nội dung đề tài này, kính đề nghị Ông (bà) cho biết ý kiến vấn đề sau (bằng cách đánh dấu vào câu chọn thích hợp): Sự cần thiết việc phát triển chương trình đào tạo theo cấu trúc đun: a Rất cần thiết b Cần thiết c Không cần thiết d Không rõ 117 Sự phù hợp chương trình đào tạo theo cấu trúc đun: a Hoàn toàn phù hợp b Phù hợp phần c Không phù hợp d Không rõ Tính khả thi chương trình với điều kiện nhà trường: a Hoàn toàn khả thi b Khả thi phần c Không khả thi d Không rõ Chương trình đào tạo nghề theo đun đề tài đề xuất là: a Phù hợp với cách dạy giáo viên b Phù hợp với cách học học sinh c Phù hợp với yêu cầu xí nghiệp d Chưa rõ Quy trình phát triển chương trình đào tạo nghề theo đun nêu là: a Khoa học b Khả thi c Hiệu d Không rõ Hiệu việc sử dụng chương trình đào tạo theo đun: a Hiệu cao b Hiệu trung bình c Không hiệu d Không rõ Sự thuận tiện giáo viên giảng dạy theo đun: a Rất thuận tiện 118 b Thuận tiện c Bình thường d Không thuận tiện Sự thuận tiện giáo viên kiểm tra đánh giá: a Rất thuận tiện b Thuận tiện c Bình thường d Không thuận tiện Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ ông (bà)! 119 ... thực phẩm Chương 2: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TIỆN 43 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ THEO CẤU TRÚC MÔ ĐUN 2.1 Chương trình đào tạo nghề Tiện trường Trung cấp nghề Cơ điện 43 Chế biến thực phẩm. .. kế nội dung đào tạo nghề theo cấu trúc mô đun - Phát triển chương trình đào tạo nghề Tiện trình độ trung cấp nghề trường Trung cấp nghề Cơ điện Chế biến thực phẩm theo cấu trúc mô đun - Kiểm nghiệm,... Phát triển chương trình đào tạo nghề Tiện trình độ trung cấp nghề trường Trung cấp nghề Cơ điện Chế biến thực phẩm theo cấu trúc mô đun II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Phát triển chương trình đào tạo nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển chương trình đào tạo nghề tiện trình độ trung cấp nghề ở trường trung cấp nghề cơ điện và chế biến thực phẩm theo cấu trúc mô đun , Phát triển chương trình đào tạo nghề tiện trình độ trung cấp nghề ở trường trung cấp nghề cơ điện và chế biến thực phẩm theo cấu trúc mô đun , Phát triển chương trình đào tạo nghề tiện trình độ trung cấp nghề ở trường trung cấp nghề cơ điện và chế biến thực phẩm theo cấu trúc mô đun , KẾT LUẬN CHƯƠNG 1, KẾT LUẬN CHƯƠNG 2, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan