Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện tam nông, tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

131 197 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2017, 10:10

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĂN CƢỜNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĂN CƢỜNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Thanh Hải HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin trân trọng gửi lời cảm ơn: Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hải người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ, đạo, hướng dẫn suốt trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn; Trường Đại học Giáo dục; quý thầy giáo, cô giáo giảng dạy, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu; Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Phú Thọ; Lãnh đạo UBND huyện Tam Nông; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nôị vụ, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tam Nông; Các trường tiểu học địa bàn huyện Tam Nông; quý thầy giáo, cô giáo Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Tam Nông tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, hỗ trợ, cung cấp số liệu trình thực luận văn này; Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Cƣờng i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ CB, GV, NV Cán bộ, giáo viên, nhân viên CBQL Cán quản lý CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa ĐHQG Đại học Quốc gia GDTH Giáo dục tiểu học GD&ĐT Giáo dục Đào tạo HĐND Hội đồng nhân dân HS Học sinh Nxb Nhà xuất 10 THCS Trung học sở 11 THPT Trung học phổ thông 12 UBND Ủy ban nhân dân 13 XHCN Xã hội chủ nghĩa 14 XMC Xóa mù chữ ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC 1.1 Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Phát triển 12 1.2.2 Đội ngũ 14 1.2.3 Cán quản lý 15 1.2.4 Đội ngũ cán quản lý 17 1.2.5 Quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng 18 1.2.6 Phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 22 1.3 Một số vấn đề chung trƣờng tiểu học 28 1.3.1 Vị trí trƣờng tiểu học 28 1.3.2 Mục tiêu giáo dục tiểu học 28 1.3.3 Nhiệm vụ, quyền hạn trƣờng tiểu học 29 1.4 Nội dung phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học 29 1.4.1 Quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học 29 1.4.2 Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm luân chuyển cán quản lí trƣờng tiểu học 30 1.4.3 Đánh giá, xếp loại cán quản lí trƣờng tiểu học 31 1.4.4 Đào tạo, bồi dƣỡng cán quản lí trƣờng tiểu học 32 iii 1.4.5 Thực chế độ sách, tạo môi trƣờng phát triển đội ngũ cán quản lí trƣờng tiểu học 32 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng tiểu học 35 1.5.1 Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc phát triển đội ngũ CBQL giáo dục 35 1.5.2 Yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo triển khai chƣơng trình sách giáo khoa sau 2015 36 1.5.3 Chính sách phân cấp quản lý giáo dục 37 Kết luận chƣơng ……………… ………………………………… 37 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ 40 2.1 Khái quát chung huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 40 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 40 2.1.2 Khái quát giáo dục huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 42 2.1.3 Định hƣớng phát triển giáo dục tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 43 2.2 Thông tin chung khảo sát 45 2.2.1 Mục đích khảo sát 45 2.2.2 Nội dung khảo sát 46 2.2.3 Đối tƣợng khảo sát 46 2.2.4 Phƣơng pháp khảo sát 46 2.2.5 Thời gian thực 47 2.3 Thực trạng đội ngũ cán quản lý trƣờng tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 47 2.3.1 Số lƣợng cán quản lý 47 2.3.2 Trình độ cán quản lý 48 2.3.3 Cơ cấu giới, độ tuổi thâm niên quản lý cán quản lý 49 iv 2.3.4 Chất lƣợng đội ngũ cán quản lý trƣờng tiểu học huyện Tam Nông 50 2.3.5 Đánh giá chung đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 64 2.4 Thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 65 2.4.1 Quy hoạch đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học 68 2.4.2 Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm luân chuyển CBQL trƣờng tiểu học 69 2.4.3 Đánh giá, xếp loại CBQL trƣờng tiểu học 70 2.4.4 Đào tạo, bồi dƣỡng CBQL trƣờng tiểu học 70 2.4.5 Thực chế độ sách, tạo môi trƣờng phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học 71 2.5 Đánh giá chung phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 72 2.5.1 Điểm mạnh 72 2.5.2 Điểm tồn 73 2.5.3 Nguyên nhân tồn 74 Kết luận chƣơng 76 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 77 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng tiểu học 77 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện 77 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo phát triển 77 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính lịch sử cụ thể, thiết thực khả thi 78 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 78 v 3.2 Một số biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 78 3.2.1 Xây dựng quy hoạch đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học 78 3.2.2 Chỉ đạo thực tốt tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm CBQL trƣờng tiểu học 81 3.2.3 Đổi đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học 86 3.2.4 Đổi nội dung, hình thức tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học 91 3.2.5 Hoàn thiện sách, chế độ đãi ngộ, khen thƣởng, kỷ luật phù hợp với thực tiễn địa phƣơng nhằm hỗ trợ, khuyến khích, động viên CBQL 96 3.3 Mối quan hệ biện pháp 98 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 100 3.4.1 Tính cần thiết 101 3.4.2 Tính khả thi 102 3.4.3 Mối tƣơng quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 103 Kết luận chƣơng 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng thống kê quy mô trƣờng, lớp, học sinh tiểu học 45 Bảng 2.2 Bảng thống kê số lƣợng đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học 47 Bảng 2.3 Thống kê trình độ chuyên môn, trình độ trị, trình độ quản lí CBQL trƣờng tiểu học 48 Bảng 2.4 Thống kê cấu giới, độ tuổi, thâm niên quản lí CBQL trƣờng tiểu học 49 Bảng 2.5 Thống kê số liệu khảo sát phẩm chất trị CBQL trƣờng tiểu học 51 Bảng 2.6 Thống kê số liệu khảo sát đạo đức nghề nghiệp CBQL trƣờng tiểu học 52 Bảng 2.7 Thống kê số liệu khảo sát lối sống, tác phong; giao tiếp ứng xử CBQL trƣờng tiểu học 53 Bảng 2.8 Thống kê số liệu khảo sát học tập, bồi dƣỡng CBQL trƣờng tiểu học 54 Bảng 2.9 Thống kê số liệu khảo sát trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm CBQL trƣờng tiểu học 55 Bảng 2.10 Thống kê số liệu khảo sát hiểu biết nghiệp vụ quản lý, Xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trƣờng CBQL trƣờng tiểu học 56 Bảng 2.11 Thống kê số liệu khảo sát Quản lý tổ chức máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trƣờng; Quản lý học sinh; Quản lý hoạt động dạy học giáo dục CBQL trƣờng tiểu học 57 Bảng 2.12 Thống kê số liệu khảo sát quản lý tài chính, tài sản nhà trƣờng; Quản lý hành hệ thống thông tin CBQL trƣờng tiểu học 60 Bảng 2.13 Thống kê số liệu khảo sát Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lƣợng giáo dục; Thực dân chủ hoạt động nhà trƣờng CBQL trƣờng tiểu học 62 vii Bảng 2.14 Thống kê số liệu khảo sát tổ chức phối hợp với gia đình học sinh; Phối hợp nhà trƣờng địa phƣơng CBQL trƣờng tiểu học 63 Bảng 2.15 Thống kê số liệu khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 66 Bảng 2.16 Thống kê số liệu khảo sát thực trạng công tác quy hoạch CBQL trƣờng tiểu học 68 Bảng 2.17 Thống kê số liệu khảo sát thực trạng công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển CBQL trƣờng tiểu học 69 Bảng 2.18 Thống kê số liệu khảo sát thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣỡng CBQL trƣờng tiểu học 70 Bảng 2.19 Thống kê số liệu khảo sát thực trạng thực chế độ sách, tạo môi trƣờng phát triển CBQL trƣờng tiểu học 71 Bảng 3.1 Đánh giá tính cần thiết biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 101 Bảng 3.2 Đánh giá tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 102 Bảng 3.3 Mối tƣơng quan tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 103 viii KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu, thấy đƣợc luận văn hoàn thành mục đích nhiệm vụ đặt Tác giả xin rút số kết luận kiến nghị sau: Giáo dục tiểu học đƣợc coi cấp học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, tạo sở ban đầu bền vững giúp cho học sinh học lên cấp học Việc phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học có vai trò, ý nghĩa to lớn, định tới chất lƣợng giáo dục tiểu học Từ thực tiễn giáo dục tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho thấy thực trạng đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học năm qua đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác quản lý giáo dục Tuy nhiên, đứng trƣớc yêu cầu phát triển đất nƣớc thời kỳ đổi mới, đặc biệt giai đoạn 2011-2020 vấn đề quản lý nhà trƣờng nói chung, quản lý trƣờng tiểu học nói riêng nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh, thay đổi, phát triển lực quản lý, phẩm chất đạo đức, trình độ, kiến thức xã hội Để khắc phục tồn nêu luận văn, cần có biện pháp cụ thể nhằm phát triển đội ngũ CBQL huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ hoàn thiện góp phần nâng cao chất lƣợng GD&ĐT huyện nhà Với cách đặt vấn đề nhƣ trên, luận văn đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Các biện pháp đƣa bƣớc đầu lấy ý kiến đánh giá ngƣời liên quan, với đa số ý kiến cho cần thiết khả thi điền kiện cụ thể huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Mỗi biện pháp nêu luận văn có vị trí, chức khác nhau, song có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau, hỗ trợ Để biện pháp đƣợc thực thi có hiệu quả, cần có đạo cấp trên, phối hợp đồng cấp, ngành nỗ lực thân đồng chí CBQL trƣờng tiểu học địa bàn huyện 106 Kiến nghị 2.1 Đối với Bộ GD&ĐT: Ban hành chuẩn Phó Hiệu trƣởng trƣờng tiểu học 2.2 Đối với UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT Phú Thọ: - Chỉ đạo huyện, thị, thành làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ CBQL gắn liền với quy hoạch, quy mô GD - ĐT - Có sách khuyến khích thoả đáng cho CBQL nhà trƣờng - Thực tốt việc chuẩn hoá đội ngũ CBQL, trình độ, cấp - Mở lớp tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ, kỹ quản lý cho CBQL trƣờng tiểu học tỉnh - Tổ chức cho CBQL tham quan, học tập công tác quản lý CBQL giỏi, tiêu biểu tỉnh, tỉnh nƣớc 2.3 Đối với UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện Tam Nông - UBND huyện đạo Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ thực tốt việc đánh giá lực, trình độ CBQL Chỉ đạo thực tốt việc bổ nhiệm lại, luân chuyển CBQL trƣờng học - Làm tốt công tác bồi dƣỡng đội ngũ Tăng cƣờng giáo dục trị tƣ tƣởng cho CBQL trƣờng tiểu học - Hàng năm có chế độ khen thƣởng CBQL có nhiều thành tích xuất sắc năm học - Hỗ trợ kinh phí tạo điền kiện cho CBQL học thêm lớp học nâng cao chuyên môn, lý luận trị, nghiệp vụ quản lý - Phòng GD&ĐT huyện Tam Nông tham khảo biện pháp mà tác giả đƣa bƣớc cho triển khai biện pháp, tạo điều kiện thuận lợi phép thực biện pháp Trong trình thực cần rút kinh nghiệm để hoàn thiện biện pháp nói 2.4 Đối với CBQL trường tiểu học huyện Tam Nông Nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò nhiệm vụ cấp giao Thƣờng xuyên bồi dƣỡng nâng cao trình độ, nhận thức, trau dồi phẩm chất đạo đức ngƣời thầy đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày cao nghiệp giáo dục giai đoạn mới./ 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Ban Bí thƣ Trung ƣơng (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục Đặng Quốc Bảo (1996), Về phạm trù nhà trường nhiệm vụ phát triển nhà trường bối cảnh nay, Nxb Giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2010), Đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo-Nguyễn Thành Vinh (2010), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ GD&ĐT (2010), Thông tƣ 41/2010/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường Tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo-Bộ Nội vụ (2006), Thông tƣ số 35/2006/TTLTBGDĐT-BNV; Hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông, công lập Bộ GD&ĐT (2011), Thông tƣ 14/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học Bộ Giáo dục Singapore (2009), Mô hình trường học ưu việt Singapore, SEM Nguyễn Cảnh Chất (dịch biên soạn)(2002), Tinh hoa quản lý, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội 10 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 12 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Quyết định số 732QĐ-TTg ngày 29/4/2016 Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cán quản lý sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” 108 13 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Nxb Chính trị Quốc gia - Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ƣơng Đảng, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Đệ (2008), Năng lực quản lý - Điểm gợi mở cho việc tạo dựng mẫu hình cán quản lý, Đặc san QLGD, số (5/2008) 19 Phạm Minh Hạc (1996), Mười năm đổi giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục, Hà Nội 20 Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển toàn diện người thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Phạm Minh Hạc (1984), Tâm lý học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 22 Phạm Minh Hạc (1996), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 23 Bùi Minh Hiền (Chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sƣ phạm Hà Nội 24 Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2009), Quản lý giáo dục Nxb Đại học Sƣ phạm Hà Nội 25 Đặng Bá Lãm (1998), Các quan điểm phát triển giáo dục thời kỳ CNH, HĐH nước ta, NXB Giáo dục, Hà Nội 26 Nguyễn Lân (2002), Từ điển từ ngữ Hán Việt Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 27 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, (1998) 109 28 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm quản lý giáo dục, Trƣờng CBQL Trung ƣơng 1, Hà Nội 29 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2009), Luật giáo dục, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2008), Luật cán bộ, công chức, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Nguyễn Gia Quý (1996), Bản chất hoạt động quản lý, quản lý giáo dục, thành tựu xu hướng, Nxb Giáo dục, Hà Nội 32 Từ điển Tiếng Việt (1994), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội Tài liệu nƣớc 33 Edgar Morin (2004), Thách đố kỷ tri thức, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 34 Henry Mintzberg (2009), Nghề quản lý - tư tưởng hàng đầu quản lý, Nxb Thế giới, Hà Nội 35 Jena Valérien, "Quản lý hành sư phạm nhà trường tiểu học" UNESCO xuất năm 1991 36 John Dewey (2008), Dân chủ giáo dục, Nxb Tri thức, Hà Nội 37 K.Marx F.Engels (1993), Các Mác Ăng Ghen toàn tập - tập 23 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 38 M.I Kônđacốp (1984), Quản lý giáo dục quốc dân địa bàn quận, huyện, Trƣờng CBQLTW1 Hà Nội 39 Savin N.V (1983), Giáo dục học (tập 1, 2), Nxb Giáo dục, Hà Nội 110 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CBQL TRƢỜNG TIỂU HỌC (Dùng cho lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện; CBQL trường tiểu học; giáo viên trường tiểu học) Việc phát triển đội ngũ CBQL trƣờng học nói chung CBQL trƣờng tiểu học nói riêng việc làm quan trọng, nhằm nâng cao chất lƣợng Giáo dục Đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Xin ông/bà vui lòng cung cấp cho số thông tin việc đánh dấu  vào chỗ thích hợp Các câu hỏi sau đƣợc trả lời cách xác định đáp ứng mức độ tiêu chuẩn cán quản lý: Mức 1: Đạt yêu cầu mức độ tốt Mức 2: Đạt yêu cầu mức độ tốt Mức 3: Đạt yêu cầu mức độ Mức 4: Đạt yêu cầu mức độ trung bình Mức 5: Chƣa đạt yêu cầu (Mỗi dòng đánh dấu  vào mức độ thích hợp) I Phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp Mức độ đánh giá Tiêu chí đánh giá 1 Phẩm chất trị Yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lợi ích dân 1.1 tộc, hạnh phúc nhân dân, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam 1.2 Gƣơng mẫu chấp hành chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng; sách, pháp luật Nhà nƣớc; quy định 111 ngành, địa phƣơng nhà trƣờng 1.3 1.4 Tích cực tham gia hoạt động trị - xã hội, thực đầy đủ nghĩa vụ công dân Tổ chức thực biện pháp phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; thực hành tiết kiệm Đạo đức nghề nghiệp Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; trung 2.1 thực, tận tâm với nghề nghiệp có trách nhiệm quản lý nhà trƣờng Hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao tạo điều kiện cho 2.2 cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hoàn thành nhiệm vụ; chịu trách nhiệm kết hoạt động nhà trƣờng 2.3 Không lợi dụng chƣ́c quyền vì mu ̣c đić h vu ̣ lơ ̣i Đƣợc tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 2.4 cộng đồng tín nhiệm; gƣơng tập thể sƣ phạm nhà trƣờng 3.1 Lối sống, tác phong Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với sắc văn hoá dân tộc môi trƣờng giáo dục 3.2 Sống trung thực, giản dị, nhân ái, độ lƣợng, bao dung 3.3 Có tác phong làm việc khoa học, sƣ phạm 4.1 4.2 Giao tiếp ứng xử Thân thiện, thƣơng yêu, tôn trọng đối xử công với học sinh Gần gũi, tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên 112 4.3 4.4 Hợp tác tôn trọng cha mẹ học sinh Hợp tác với quyền địa phƣơng cộng đồng xã hội giáo dục học sinh Học tập, bồi dƣỡng Học tập, bồi dƣỡng tự rèn luyện nâng cao phẩm chất 5.1 trị, đạo đức; lực chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm; lực lãnh đạo quản lý nhà trƣờng Tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên học 5.2 tập, bồi dƣỡng rèn luyện nâng cao phẩm chất trị, đạo đức; lực chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm II Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm 1 Trình độ chuyên môn 1.1 Đạt trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo theo quy định Luật Giáo dục giáo viên tiểu học 1.2 Hiểu biết chƣơng trình kế hoạch giáo dục tiểu học 1.3 Có lực đạo, tổ chức hoạt động dạy học giáo dục có hiệu phù hợp đối tƣợng điều kiện thực tế nhà trƣờng, địa phƣơng 1.4 Có kiến thức phổ thông trị, kinh tế, y tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học Nghiệp vụ sƣ phạm 2.1 Có khả vận dụng linh hoạt phƣơng pháp dạy học giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, tự giác sáng tạo học sinh 2.2 Có khả hƣớng dẫn tƣ vấn, giúp đỡ giáo viên chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm giáo dục tiểu học 2.3 Có khả ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng 113 ngoại ngữ tiếng dân tộc nơi công tác phục vụ cho hoạt động quản lý giáo dục III Năng lực quản lý trƣờng tiểu học 1.1 1.2 Hiểu biết nghiệp vụ quản lý Hoàn thành chƣơng trình bồi dƣỡng cán quản lý giáo dục theo quy định Vận dụng đƣợc kiến thức lý luận nghiệp vụ quản lý lãnh đạo, quản lý nhà trƣờng Xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trƣờng Dự báo đƣợc phát triển nhà trƣờng phục vụ cho 2.1 việc xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển nhà trƣờng 2.2 2.3 Xây dựng tổ chức thực quy hoạch phát triển nhà trƣờng toàn diện phù hợp Xây dựng tổ chức thực đầy đủ kế hoạch năm học Quản lý tổ chức máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trƣờng Thành lập, kiện toàn tổ chức máy, bổ nhiệm chức 3.1 vụ quản lý theo quy định; quản lý hoạt động tổ chức máy nhà trƣờng nhằm đảm bảo chất lƣợng giáo dục Sử dụng, đào tạo bồi dƣỡng, đánh giá xếp loại, khen 3.2 thƣởng kỷ luật, thực chế độ sách cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định Tổ chức hoạt động thi đua nhà trƣờng; xây dựng 3.3 đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trƣờng đủ phẩm chất lực để thực mục tiêu giáo dục Quản lý học sinh 114 Tổ chức huy động trẻ em độ tuổi địa bàn 4.1 học, thực công tác phổ cập giáo dục tiểu học phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi địa phƣơng 4.2 4.3 4.4 5.1 Tổ chức quản lý học sinh theo quy định, có biện pháp để học sinh không bỏ học Thực công tác thi đua, khen thƣởng, kỷ luật học sinh theo quy định Thực đầy đủ chế độ sách, bảo vệ quyền lợi ích đáng học sinh Quản lý hoạt động dạy học giáo dục Quản lý việc thực kế hoạch dạy học, giáo dục toàn trƣờng khối lớp Tổ chức đạo hoạt động dạy học, giáo dục phù 5.2 hợp đối tƣợng học sinh, đảm bảo chất lƣợng giáo dục toàn diện, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo giáo viên học sinh Tổ chức đạo hoạt động bồi dƣỡng học sinh 5.3 khiếu, giúp đỡ học sinh yếu kém; tổ chức giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trƣờng tiểu học theo quy định Quản lý việc đánh giá kết học tập rèn luyện 5.4 học sinh theo quy định; tổ chức kiểm tra xác nhận hoàn thành chƣơng trình tiểu học cho học sinh trẻ em địa bàn Quản lý tài chính, tài sản nhà trƣờng Huy động sử dụng nguồn tài phục vụ hoạt 6.1 động dạy học giáo dục nhà trƣờng quy định pháp luật, hiệu 115 6.2 Quản lý sử dụng tài sản mục đích theo quy định pháp luật Tổ chức xây dựng, bảo quản, khai thác sử dụng sở 6.3 vật chất thiết bị dạy học nhà trƣờng theo yêu cầu đảm bảo chất lƣợng giáo dục 7.1 7.2 Quản lý hành hệ thống thông tin Xây dựng tổ chức thực quy định quản lý hành nhà trƣờng Quản lý sử dụng loại hồ sơ, sổ sách theo quy định Xây dựng sử dụng hệ thống thông tin phục vụ hoạt 7.3 động quản lý, hoạt động dạy học giáo dục nhà trƣờng 7.4 8.1 Thƣ̣c hiê ̣n chế đô ̣ thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lƣợng giáo dục Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lƣợng hoạt động dạy học, giáo dục quản lý nhà trƣờng theo quy định 8.2 Chấp hành tra giáo dục cấp quản lý 8.3 Thực kiểm định chất lƣợng giáo dục theo quy định 8.4 9.1 Sử dụng kết kiểm tra, tra, kiểm định chất lƣợng giáo dục đề giải pháp phát triển nhà trƣờng Thực dân chủ hoạt động nhà trƣờng Xây dựng quy chế dân chủ nhà trƣờng theo quy định Tổ chức thực quy chế dân chủ sở, tạo điều kiện 9.2 cho đoàn thể, tổ chức xã hội nhà trƣờng hoạt động nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục 116 IV Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng xã hội Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh Tổ chức tuyên truyền cha mẹ học sinh cộng 1.1 đồng truyền thống, văn hóa nhà trƣờng, mục tiêu giáo dục tiểu học 1.2 2.1 Tổ chức phối hợp với gia đình Ban đại diện cha mẹ học sinh thực giáo dục toàn diện học sinh Phối hợp nhà trƣờng địa phƣơng Tham mƣu với cấp ủy, quyền địa phƣơng để phát triển giáo dục tiểu học địa bàn Tổ chức huy động nguồn lực cộng đồng, tổ 2.2 chức kinh tế, trị - xã hội cá nhân cộng đồng góp phần xây dựng nhà trƣờng, thực công khai nguồn lực kết giáo dục theo quy định 2.3 Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh tham gia hoạt động xã hội cộng đồng Xin Ông/bà cho biết số thông tin thân (phần không ghi đƣợc): - Họ tên: - Tuổi: - Nơi công tác: - Chức vụ: - Trình độ chuyên môn: Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/bà 117 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC (Dùng cho lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện; Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện; CBQL trường tiểu học) Việc phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học việc làm quan trọng, nhằm nâng cao chất lƣợng Giáo dục Đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá ông/bà thực trạng phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học huyện theo nội dung sau: Xin ông/bà vui lòng cung cấp cho số thông tin việc ghi câu trả lời vào chỗ trống dƣới đánh dấu  vào chỗ thích hợp (Mỗi dòng đánh dấu  vào mức độ thích hợp) I Hoạt động phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học Tình hình thực Đã TT Đã thực Hoạt động phát triển đội ngũ CBQL thực Chƣa trƣờng tiểu học có nhƣng thực hiệu chƣa có hiệu Nâng cao nhận thức cán quản lý phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học Xây dựng tiêu chuẩn CBQL trƣờng tiểu học 118 Quy hoạch phát triển CBQL trƣờng tiểu học Bổ nhiệm CBQL trƣờng tiểu học Luân chuyển CBQL trƣờng tiểu học Miễn nhiệm CBQL trƣờng tiểu học Sử dụng CBQL trƣờng tiểu học Đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học Bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý, cao cấp trị cho đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học 10 11 Tự bồi dƣỡng CBQL trƣờng tiểu học Chế độ sách CBQL trƣờng tiểu học Tạo động lực xây dựng môi trƣờng làm 12 việc thuận lợi cho đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học 13 14 Tổ chức cho CBQL trƣờng tiểu học tham quan, học tập kinh nghiệm Tổ chức đánh giá CBQL trƣờng tiểu học II Theo ông/bà điểm mạnh điểm yếu công tác phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học gì? Điểm mạnh: 119 Điểm yếu: III Theo ông/bà giải pháp quan trọng để phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học ? Xin Ông/bà cho biết số thông tin thân (phần không ghi đƣợc): - Họ tên: - Tuổi: - Nơi công tác: - Chức vụ: - Trình độ chuyên môn: Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/bà 120 ... PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 77 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng... trƣờng tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu phát triển đội ngũ. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĂN CƢỜNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện tam nông, tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện tam nông, tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện tam nông, tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn