Đề tài Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch ( Bản vẽ + Thuyết minh )

107 403 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan