THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

10 2,275 14
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2017, 08:02

THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT VXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGTHI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNGXÁC ĐỊNH ĐAM MÊ SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2016 BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG Gói thầu số 05 (Tư vấn) Giám sát thi công gói thầu số 01 (Xây lắp) Công trình: Sửa chữa cục bộ, cải tạo mặt đường đường Xuân Bắc Thanh Sơn (đoạn từ bến phà 107 đến ranh giới huyện Vĩnh Cửu) đoạn từ Km19+330 đến Km28+850 (cầu số 2) Địa điểm: Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai GIỮA KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY ĐỒNG NAI VÀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ THANH Phần 1: Các để thương thảo hợp đồng - Căn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua họp thứ 6; - Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014 Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua họp thứ 7; - Căn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; - Căn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Căn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng; - Căn Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Căn Công văn số 1331/SGTVT-TĐ ngày 03/6/2011 Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai việc thông báo nội dung Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình giao thông địa bàn tỉnh Đồng Nai; - Căn Quyết định số 3469/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cục bộ, cải tạo mặt đường tuyến đường Xuân Bắc – Thanh Sơn đoạn từ Km19+330 đến Km28+850 (cầu số 2) (đoạn từ bến phà 107 đến ranh giới huyện Vĩnh Cửu), huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; - Căn Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai việc duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cục bộ, cải tạo mặt đường tuyến đường Xuân Bắc – Thanh Sơn đoạn từ Km19+330 đến Km28+850 (cầu số 2) (đoạn từ bến phà 107 đến ranh giới huyện Vĩnh Cửu), huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; - Căn báo cáo kết đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 05 (Tư vấn) Giám sát thi công gói thầu số 01 (Xây lắp) Thuộc Công trình Sửa chữa cục bộ, cải tạo mặt đường đường Xuân Bắc Thanh Sơn (đoạn từ bến phà 107 đến ranh giới huyện Vĩnh Cửu) đoạn từ Km19+330 đến Km28+850 (cầu số 2), huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ngày 18/01/2016 Tổ chuyên gia Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai; - Căn Giấy mời /GM-KQL ngày 20/01/2016 Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai việc thương thảo hợp đồng gói thầu số 05 (Tư vấn) Giám sát thi công gói thầu số 01 (Xây lắp) Thuộc Công trình Sửa chữa cục bộ, cải tạo mặt đường đường Xuân Bắc Thanh Sơn (đoạn từ bến phà 107 đến ranh giới huyện Vĩnh Cửu) đoạn từ Km19+330 đến Km28+850 (cầu số 2), huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Phần 2- Nội dung thương thảo hợp đồng Hôm nay, vào lúc 15 00 ngày 21 tháng 01 năm 2016 Văn phòng Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai Chúng đại điện bên ký hợp đồng, gồm có: Chủ Đầu tư : (Sau gọi tắt bên A) - Tên đơn vị : KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY ĐỒNG NAI - Người đại diện : LÊ QUANG BÌNH Chức vụ: Giám đốc - Địa : 18 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh,Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại : 061.3941764 - 3941768 - Tài khoản : 9527.2.1027011 Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Đồng Nai Fax: 061 3842573 Nhà thầu : (Sau gọi tắt bên B) - Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ THANH - Người đại diện : NGUYỄN HOÀNG BIÊN Chức vụ: Giám đốc - Địa : Lầu 1, số 26, tổ 13, khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai - Điện thoại : 061.3546059 Fax: 061.3546059 - Tài khoản : 102010000607090 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - Mã số thuế : 3600984858 - Mã chương : 754 Mã NDKT: 1701 Các bên thống thỏa thuận sau: 1/ Nội dung thực hiện: Chủ đầu tư giao cho Nhà thầu thực công việc gói thầu số 05 (Tư vấn) Giám sát thi công gói thầu số 01 (Xây lắp) Thuộc Công trình Sửa chữa cục bộ, cải tạo mặt đường đường Xuân Bắc Thanh Sơn (đoạn từ bến phà 107 đến ranh giới huyện Vĩnh Cửu) đoạn từ Km19+330 đến Km28+850 (cầu số 2), huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, bao gồm công việc sau: 1.1 Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình: a- Kiểm tra điều kiện khởi công công trình xây dựng theo qui định pháp luật; b- Kiểm tra phù hợp lực nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu hợp đồng xây dựng, bao gồm: + Kiểm tra nhân lực, thiết bị thi công nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường so với hồ sơ đề xuất cam kết, hợp đồng xây dựng theo thực tế thi công; yêu cầu Nhà thầu bổ sung báo cáo, đề xuất với Chủ đầu tư yêu cầu bổ sung, thay nhà thầu, nhà thầu phụ để đảm bảo tiến độ thi công thấy cần thiết; + Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu thi công xây dựng công trình theo Công văn số 1331/SGTVT-TĐ ngày 03/6/2011 Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai việc thông báo nội dung Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình giao thông địa bàn tỉnh Đồng Nai; + Kiểm tra giấy phép sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình + Kiểm tra xe ôtô tải vận chuyển vật liệu phục vụ thi công công trình không vượt tải trọng cho phép theo quy định Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 19/3/2015 UBND tỉnh chấn chỉnh xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường vi phạm chở hàng tải trọng cho phép địa bàn tỉnh Đồng Nai + Kiểm tra phòng thí nghiệm sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng nhà thầu thi công xây dựng công trình c- Kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, vật liệu thiết bị lắp đặt vào công trình nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp thiết bị thực theo yêu cầu thiết kế theo hồ sơ dự thầu, bao gồm: + Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng nhà sản xuất, kết thí nghiệm phòng thí nghiệm hợp chuẩn kết kiểm định chất lượng thiết bị tổ chức quan nhà nước có thẩm quyền công nhận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt cho công trình trước đưa vào công trình + Trường hợp nghi ngờ kết kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực TVGS báo cáo Chủ đầu tư để tiến hành thực kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng + Giám sát chất lượng vật liệu nguồn cung cấp công trường theo yêu cầu dẫn kỹ thuật Lập biên không cho phép sử dụng loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị sản phẩm không đảm bảo chất lượng nhà thầu đưa đến công trường, đồng thời yêu cầu chuyển khỏi công trường d- Kiểm tra giám sát trình thi công xây dựng công trình, bao gồm: + Kiểm tra biện pháp thi công nhà thầu thi công xây dựng công trình + Kiểm tra giám sát thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu thi công xây dựng công trình Kết kiểm tra phải ghi nhật ký giám sát Chủ đầu tư biên kiểm tra theo qui định + Căn hồ sơ thiết kế, dẫn kỹ thuật duyệt hồ sơ mời thầu, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam hành áp dụng cho dự án, thực kiểm tra vẽ hoàn công nhà thầu lập trình chủ đầu tư + Xác nhận vẽ hoàn công + Nghiệm thu công trình xây dựng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng + Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng hoàn thành công trình xây dựng + Kiểm tra, soát xét lại vẽ thiết kế, dẫn kỹ thuật, điều khoản hợp đồng, đề xuất với chủ đầu tư phương án giải tồn điều chỉnh cần thiết (nếu có) hồ sơ thiết kế cho phù hợp với thực tế quy định hành + Căn hồ sơ thiết kế kỹ thuật, vẽ thi công phê duyệt, định điều chỉnh, để thẩm tra đề xuất khảo sát bổ sung nhà thầu, có ý kiến trình chủ đầu tư định; thực kiểm tra, theo dõi công tác đo đạc, khảo sát bổ sung nhà thầu ; kiểm tra, soát xét ký phê duyệt trình chủ đầu tư phê duyệt vẽ thiết kế thi công, biện pháp thi công nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ đầu tư chấp thuận, đảm bảo phù hợp với thiết kế + Phát sai sót trình thi công, khuyết tật, hư hỏng, cố phận công trình; lập biên hồ sơ cố theo quy định hành, trình chủ đầu tư giải + Kiểm tra chất lượng, hạng mục công việc, phận công trình, phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng phận công trình, hạng mục công trình công trình xây dựng có nghi ngờ chất lượng, yêu cầu tổ chức tham gia bước nghiệm thu theo quy định hành + Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ hoàn công, thanh, toán giá trị xây dựng hoàn thành, rà soát xác nhận để trình Chủ đầu tư 1.2 Quản lý khối lượng giá thành xây dựng công trình: a) Kiểm tra xác nhận khối lượng đạt chất lượng, đơn giá quy định nhà thầu lập, trình, đối chiếu với hợp đồng, vẽ thi công duyệt thực tế thi công để làm sở cho nhà thầu b) Đề xuất giải pháp báo cáo kịp thời lên chủ đầu tư khối lượng phát sinh khối lượng hợp đồng, thay đổi so với thiết kế duyệt Sau có thống chủ đầu tư văn bản, rà soát, kiểm tra hồ sơ thiết kế, tính toán khối lượng, đơn giá điều chỉnh bổ sung nhà thầu thực hiện, lập báo cáo đề xuất với chủ đầu tư chấp thuận c) Theo dõi, kiểm tra nội dung điều chỉnh, trượt giá, biến động giá; thực yêu cầu chủ đầu tư việc lập, thẩm định dự toán bổ sung điều chỉnh dự toán theo quy định pháp luật hành 1.3 Quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường: a) Kiểm tra biện pháp tổ chức thi công, đảm bảo an toàn thi công xây dựng nhà thầu Kiểm tra hệ thống quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường, việc thực phổ biến biện pháp, nội quy an toàn lao động cho cá nhân tham gia dự án nhà thầu b) Thường xuyên kiểm tra yêu cầu nhà thầu đảm bảo an toàn lao động vệ sinh môi trường công trường 1.4 Kiểm tra yêu cầu nhà thầu thực biện pháp đảm bảo giao thông, tổ chức giao thông nhà thầu 1.5 Những vấn đề khác: a) Tham gia giải cố có liên quan đến công trình xây dựng báo cáo chủ đầu tư theo quy định hành b) Lập báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) đột xuất (khi có yêu cầu thấy cần thiết) gửi chủ đầu tư Các nội dung cần báo cáo: tình hình thực dự án; tình hình hoạt động tư vấn (huy động bố trí lực lượng, kết thực hợp đồng tư vấn); đề xuất, kiến nghị 1.6 Tham gia hội đồng nghiệm thu sở theo quy định hành Phạm vi công việc TVGS thể không giới hạn theo yêu cầu Chủ đầu tư, bao gồm công việc cụ thể sau * Giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng: - Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu dự án; - Kiểm tra, báo cáo Chủ đầu tư điều kiện khởi công công trình; - Kiểm tra báo cáo chủ đầu tư lực nhà thầu so với hợp đồng ký kết - Kiểm tra báo cáo chủ đầu tư tính phù hợp với yêu cầu dự án hợp đồng ký với loại vật tư, thiết bị mà nhà thầu cam kết đưa vào sử dụng cho công trình - Kiểm tra báo cáo Chủ đầu tư điều kiện, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường phòng chống cháy, nổ trình thi công xây dựng công trình * Giai đoạn thực thi công xây dựng: - Đánh giá, kiểm soát qui trình, kế hoạch, biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu, đồng thời kiến nghị thay hiệu chỉnh biện pháp nhà thầu đưa (nếu cần thiết) - Đôn đốc nhà thầu thực hệ thống quản lý chất lượng dự án qui định nhà nước - Kiểm tra tính phù hợp thiết bị thi công nhân lực nhà thầu so với hợp đồng ký kết với chủ đầu tư như: Kiểm tra tính hợp lệ thiết bị, máy móc thi công nhà thầu trình trước đưa vào thi công như: phải kiểm định quan có thẩm quyền (đối với máy móc, thiết bị yêu cầu phải kiểm định); Kiểm tra bố trí nhân lực nhà thầu để thi công công trình như: chứng hành nghề lực lượng công nhân kỹ thuật, việc bố trí cán kỹ thuật, huy công trường - Kiểm tra, giám sát chấp thuận biện pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công công việc nhà thầu trình so với yêu cầu dự án hợp đồng ký kết, cụ thể: Trước triển khai thi công công việc trọng yếu, TVGS phải yêu cầu nhà thầu trình biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công để xem xét chấp thuận; Trường hợp biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công nhà thầu chưa phù hợp TVGS phải yêu cầu nhà thầu chỉnh sửa cho phù hợp đề xuất biện pháp khác thay để làm sở cho nhà thầu thi công; Giám sát việc thực biện pháp thi công biện pháp tổ chức thi công nhà thầu so với biện pháp phê duyệt - Kiểm tra chứng chỉ, chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng kết thí nghiệm phòng thí nghiệm hợp chuẩn nêu hợp đồng Chủ đầu tư chấp thuận cho nhà thầu trình trước vào sử dụng cho công trình, cụ thể: Chỉ cho phép sử dụng vào công trình loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu dự án, hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư; Các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đưa vào công trình phải có xuất xứ rõ ràng, chứng nhà sản xuất phải thí nghiệm phòng thí nghiệm hợp chuẩn phù hợp với hợp đồng ký; Duy trì thường xuyên liên tục việc giám sát biện pháp kiểm soát chất lượng loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đưa vào công trình - Kiểm tra báo cáo Chủ đầu tư trình sản xuất sản phẩm mẫu sản phẩm sản xuất sẵn; Giám sát việc lấy mẫu thí nghiệm, lưu giữ mẫu đối chứng nhà thầu; giám sát trình thí nghiệm, giám định kết thí nghiệm nhà thầu xác nhận vào phiếu thí nghiệm; - Trong trường hợp cần thiết, TVGS sẽ tiến hành kiểm tra phòng thí nghiệm mà nhà thầu sử dụng để thí nghiệm loại vật liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng cho công trình; - Tham gia giám sát trình thí nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện sản phẩm, thiết bị xây dựng trường hợp cần thiết; - Giám sát trình thi công xây dựng công trình nhà thầu nhằm tuân thủ thiết kế qui định hành pháp luật; - Kiểm tra, nghiệm thu công tác thi công xây dựng công trình theo yêu cầu thiết kế qui định pháp luật hành; - Đôn đốc việc lập, kiểm tra xác nhận vẽ hoàn công theo qui định pháp luật hành; kiểm tra xác nhận hồ sơ toán, toán theo hợp đồng ký kết - Khi phát xe máy thi công, việc bố trí nhân lực, vật liệu, thiết bị công trình thiết bị công nghệ không phù hợp với hợp đồng ký, TVGS có quyền: Yêu cầu nhà thầu thực hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư với qui định hành pháp luật; Lập biên yêu cầu nhà thầu ngừng thực công việc nhà thầu thực qui định hợp đồng ký kết, trường hợp nhà thầu không tuân thủ TVGS báo cáo để Chủ đầu tư xử lý vi phạm hợp đồng nhà thầu; Từ chối nghiệm thu công việc xây lắp, giai đoạn xây lắp, việc chạy thử không đảm bảo yêu cầu theo hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư Việc từ chối nghiệm thu công việc TVGS phải thể văn gửi cho Chủ đầu tư Nhà thầu nêu rõ lý từ chối nghiệm thu Điều 2: Giá đề nghị ký hợp đồng, toán thay đổi điều chỉnh giá hợp đồng : 2.1 Giá đề nghị ký hợp đồng - Giá trị đề nghị ký hợp đồng: 544.921.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm hai mươi mốt ngàn đồng) - Phương thức thực hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, bao gồm chi phí để thực toàn công việc thể mục [Mô tả phạm vi công việc] mục [Trách nhiệm nghĩa vụ TVGS] - Hình thức toán: Chuyển khoản vào số tài khoản 102010000607090 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai 2.2 Tiến độ toán hợp đồng - Điều kiện toán: + Khi ngân sách bố trí vốn + Trước Chủ đầu tư thực việc toán hợp đồng cho Nhà thầu, Nhà thầu phải xuất hóa đơn GTGT hợp lệ (bằng giá trị nghiệm thu toán) - Thanh toán hợp đồng đợt: Kinh phí toán tiền tư vấn giám sát đợt tương ứng với khối lượng xây lắp hoàn thành (Khối lượng xây lắp hoàn thành theo biên nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình) ngân sách nhà nước bố trí vốn - Căn giá trị nghiệm thu toán cuối công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng Chủ đầu tư sẽn toán cho nhà thầu 90% Còn lại 10% giữ tài khoản Chủ đầu tư ngân hàng, tiền giữ lại tính theo lãi suất tiền gởi không kỳ hạn theo qui định Ngân hàng toán cho nhà thầu bao gồm tiền 10% giữ lại cộng tiền lãi suất công trình hết hạn bảo hành (có biên nghiệm thu hết trách nhiệm bảo hành) 2.4 Thay đổi điều chỉnh giá hợp đồng: - Giá trị hợp đồng điều chỉnh tăng bổ sung hạng mục khối lượng công việc hợp đồng chấp thuận cấp thẩm quyền - Giá trị hợp đồng điều chỉnh giảm khối lượng xây lắp nghiệm thu toán thực tế có giá trị nhỏ giá hợp đồng xây lắp, chi phí giám sát toán tỉ lệ (giá trị xây lắp nghiệm thu toán thực tế / giá trị hợp đồng xây lắp) nhân với giá trị hợp đồng giám sát Thời gian thực hợp đồng: Từ ngày khởi công đến công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng chịu trách nhiệm giám sát hết thời gian bảo hành công trình Trách nhiệm nghĩa vụ chung Tư vấn giám sát (TVGS): 4.1 TVGS đảm bảo tất công việc TVGS thực theo hợp đồng phải phù hợp theo yêu cầu Chủ đầu tư tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hành qui định tiêu chuẩn nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam 4.2 TVGS phải đảm bảo giám sát thi công xây dựng công trình nhằm hoàn thành tiến độ, thiết kế, đảm bảo chất lượng an toàn 4.3 TVGS phải lập đề cương giám sát thi công xây dựng để trình chủ đầu tư chấp thuận trước ký hợp đồng thực việc giám sát 4.4 TVGS phải thực chịu trách nhiệm sản phẩm công việc Công việc thực TVGS phải nhà chuyên môn có đủ điều kiện lực theo qui định pháp luật, trình độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu dự án 4.5 TVGS có trách nhiệm quản lý, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị đảm bảo thực tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng an toàn công trình, hạng mục công trình, gói thầu 4.6 TVGS sẽ bố trí nhân lực hồ sơ dự thầu để phục vụ cho công việc cách hợp lý 4.7TVGS phải cam kết rằng, có yêu cầu CĐT, TVGS sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải công việc vướng mắc thời điểm CĐT ấn định (kể ngày nghỉ) ngày hoàn thành bàn giao công trình 4.8 TVGS sẽ phải tuân thủ đạo hướng dẫn CĐT, ngoại trừ hướng dẫn yêu cầu trái với luật pháp thực 4.9 TVGS có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định, với số lượng yêu cầu CĐT 4.10 TVGS phải chịu trách nhiệm trước CĐT pháp luật hoạt động nhân lực thực 4.11 TVGS phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo qui định Pháp luật 4.12 TVGS phải bảo vệ lợi ích quyền lợi hợp pháp Chủ đầu tư trình thực công việc 4.13 TVGS phải tự thu xếp phương tiện lại, chổ ăn phải làm việc xa trụ sở 4.14 TVGS phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước CĐT quan hệ giao dịch thực công việc toán, toán theo hợp đồng với CĐT 4.15 Bồi thường thiệt hại lỗi gây trình thực công việc 4.16 TVGS phải có Quyết định cử giám sát có đủ trình độ chuyên môn, có chứng hành nghề với CĐT bảo vệ xác đầy đủ tài liệu liên quan đến khối lượng, chất lượng công trình trước quan có liên quan trình thực công việc theo hợp đồng 4.17TVGS phải có trách nhiệm bảo mật tài liệu, thông tin liên quan đến dự án 4.18 TVGS sẽ phúc đáp văn yêu cầu đề nghị CĐT vòng 15 ngày kể từ nhận yêu cầu đề nghị 4.19 Nghiệm thu khối lượng công trình thi công đảm bảo chất lượng, theo hồ sơ thiết kế duyệt đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật dự án, quy trình, quy phạm hành Từ chối nghiệm thu nhà thầu thi công không đảm bảo yêu cầu chất lượng yêu cầu bất hợp lý khác bên có liên quan 4.20 Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực theo hợp đồng 4.21 Bảo lưu ý kiến công việc giám sát đảm nhận 4.22 Đề xuất với chủ đầu tư điểm bất hợp lý cần thay đổi điều chỉnh (nếu có) vẽ thiết kế, dẫn kỹ thuật hồ sơ mời thầu vấn đề khác theo quy định hành 4.23 Đình việc sử dụng vật liệu, cấu kiện không tiêu chuẩn, không đảm bảo chất lượng vận chuyển đến công trường yêu cầu mang khỏi công trường 4.24 Đình thi công khi: phát nhà thầu bố trí nhân lực, vật liệu, thiết bị xe máy thi công không chủng loại, không đủ số lượng theo hợp đồng ký hồ sơ trúng thầu duyệt; phát nhà thầu thi công không quy trình, quy phạm, dẫn kỹ thuật hồ sơ thầu hồ sơ thiết kế duyệt; biện pháp thi công gây ảnh hưởng tới công trình lân cận, gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông mà nhà thầu ký với chủ đầu tư 4.25 Thực đầy đủ điều khoản hợp đồng ký với chủ đầu tư Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư trước pháp luật công việc thực tổ chức theo hợp đồng ký kết 4.26 Thực giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với lực phạm vi hoạt động ghi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Bố trí người có chứng hành nghề tư vấn giám sát đủ điều kiện lực để thực giám sát Không mượn danh nghĩa tổ chức tư vấn giám sát khác để tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 4.27 Bồi thường thiệt hại cố ý làm sai lệch kết giám sát khối lượng thi công không thiết kế, không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng dẫn kỹ thuật dự án 28 TVGS có trách nhiệm làm rõ khối lượng, chất lượng công trình có yêu cầu CĐT quan có thẩm quyền trình thi công xây dựng đến toán công trình Quyền nghĩa vụ chung Chủ đầu tư (CĐT): 5.1 CĐT phải thông báo định nhiệm vụ, quyền hạn người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực 5.2 Khi phát sai phạm chất lượng công trình xây dựng nhà thầu thi công xây dựng công trình phải buộc nhà thầu dừng thi công yêu cầu khắc phục hậu 5.3 CĐT sẽ cung cấp cho TVGS thông tin, tài liệu liên quan đến dự án mà CĐT có khoản thời gian sớm theo đề nghị TVGS 5.4 Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho TVGS tất tài liệu liên quan đến thiết kế, hợp đồng ký kết với nhà thầu khác 5.5 CĐT sẽ hợp tác với TVGS tạo điều kiện đến mức tối đa cho TVGS trình thực hợp đồng 5.6 Thanh toán CĐT sẽ toán cho TVGS toàn giá hợp đồng theo qui định thỏa thuận hợp đồng 5.7 Nhân lực Chủ đầu tư CĐT có trách nhiệm cử cá nhân có đủ lực chuyên môn phù hợp với công việc để làm việc với TVGS Bồi thường giới hạn trách nhiệm : 6.1 TVGS phải bồi thường toàn chi phí khắc phục thực tế gánh chịu tổn hại cho CĐT, nhân viên CĐT khiếu nại, hỏng hóc, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) có liên quan đến: - Phát sinh lỗi TVGS - Được quy cho thiếu trách nhiệm, cố ý vi phạm Hợp đồng TVGS, nhân viên TVGS người trực tiếp hay gián tiếp TVGS thuê 6.2 Phạt vi phạm hợp đồng: TVGS chịu xử phạt vi phạm điều 30: “Vi phạm quy định giám sát thi công xây dựng công trình” Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 Chính phủ Trong trình nhà thầu triển khai thi công công trường, 01 ngày TVGS công trường chủ đầu tư sẽ thông báo chấm dứt hợp đồng Biên lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 có giá trị Biên sở để Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu hai bên ký kết hợp đồng thức./ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ GIÁM ĐỐC Nguyễn Hoàng Biên Lê Quang Bình 10 ... giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình nhà thầu thi t kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực 5.2 Khi phát sai phạm chất lượng công trình xây dựng nhà... đến công trường, đồng thời yêu cầu chuyển khỏi công trường d- Kiểm tra giám sát trình thi công xây dựng công trình, bao gồm: + Kiểm tra biện pháp thi công nhà thầu thi công xây dựng công trình. .. phẩm, thi t bị xây dựng trường hợp cần thi t; - Giám sát trình thi công xây dựng công trình nhà thầu nhằm tuân thủ thi t kế qui định hành pháp luật; - Kiểm tra, nghiệm thu công tác thi công xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Từ khóa liên quan