Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn (5- 6 tuổi) thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở các trường mầm non huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

118 1,476 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2017, 17:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHẤN PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ 5- TUỔI QUA TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN PHÖ HÕA, TỈNH PHÖ YÊN Chuyên ngành: Giáo dục học Hà Nội 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHẤN PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ - TUỔI QUA TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN PHÖ HÕA, TỈNH PHÖ YÊN Chuyên ngành: Giáo dục học Mã số: 60140101 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:PGS.TS Nguyễn Thị Tình Hà Nội 2017 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm trân trọng, em xin bày tỏ kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS –TS Nguyễn Thị Tình - cô giáo tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Em trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo khoa Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Hà Nội giảng dạy, tạo điều kiện cho em học tập, nghiên cứu Tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, tập thể giáo viên, cháu mẫu giáo trường Mầm non địa bàn Huyện Phú Hòa hợp tác, giúp đỡ suốt trình khảo sát, thực nghiệm Tôi cảm ơn bạn đồng nghiệp, bạn học chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, hỗ trợ tìm kiếm tài liệu liên quan đến đề tài Luận văn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong dẫn, góp ý Quý thầy, cô, bạn đọc để luận văn ngày hoàn thiện DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI Từ viết tắt ĐVTCĐ KNGT PTKNGT Nghĩa từ viết tắt Đóng vai theo chủ đề Kỹ giao tiếp Phát triển kĩ giao tiếp CBQL Cán quản lý GVMN Giáo viên mầm non NXB Nhà xuất ĐLC Độ lệch chuẩn TC Trò chơi GV Giáo viên MN Mầm non MNTT Mầm non thị trấn TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng MỤC LỤC ` Trang MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ - TUỔI QUA TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu giới 1.1.2 Những nghiên cứu Việt Nam 1.2 Giao tiếp trẻ – tuổi 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Vai trò giao tiếp phát triển cho trẻ 5- tuổi 10 1.2.3 Đặc điểm tâm lí đặc điểm giao tiếp trẻ 5- tuổi 11 1.3 Kĩ giao tiếp trẻ – tuổi 12 1.3.1 Kĩ 12 1.3.2 Kĩ giao tiếp cho trẻ – tuổi 14 1.4 Trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ 5- tuổi 16 1.4.1 Trò chơi 16 1.4.2 Trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ – tuổi 17 1.4.3 Tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ 5- tuổi 17 1.5 Phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ - tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 21 1.5.1 Khái niệm phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 21 1.5.2 Mục tiêu phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 21 1.5.3 Nguyên tắc phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ - tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 22 1.5.4 Nội dung phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 23 1.5.5 Phƣơng thức phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ - tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 24 1.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ - tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 25 1.6.1 Các yếu tố chủ quan 25 1.6.2 Những yếu tố khách quan 27 Kết luận chƣơng 28 Chƣơng 29 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ - TUỔI QUA TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƢỜNG 29 MẦM NON HUYỆN PHÖ HÕA, TỈNH PHÖ YÊN 29 2.1 Khái quát trƣờng mầm non huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên 29 2.2 Mục đích nghiên cứu 32 2.3 Nội dung nghiên cứu 32 2.4 Khách thể khảo sát 33 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu thực trạng 33 2.5.1 Phƣơng pháp điều tra bảng hỏi 33 2.5.2 Phƣơng pháp điều tra vấn 33 2.5.3 Phƣơng pháp quan sát 33 2.5.4 Phƣơng pháp xử lí số liệu thống kê toán học 34 2.5.5 Thang đánh giá cách tính điểm 34 2.6 Kết nghiên cứu thực trạng phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ - tuổi qua trò chơi ĐVTCĐ trƣờng mầm non Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên 39 2.6.1 Thực trạng kĩ giao tiếp cho trẻ – tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trƣờng mầm non Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên Dựa vào tiêu chí thang đánh giá PTKNGT cho trẻ, đánh giá thực trạng biểu kỹ giao tiếp cho trẻ - tuổi qua trò chơi ĐVTCĐ sau: 39 2.6.2 Thực trạng phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ – tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trƣờng mầm non Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 Chƣơng 60 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ 5- TUỔI QUA TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ 60 Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN PHÖ HÕA, TỈNH PHÖ YÊN 60 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 60 3.1.1 Đảm bảo tính khoa học tính sƣ phạm 60 3.1.2 Đảm bảo phù hợp với mục tiêu 60 3.1.3 Đảm bảo tính kế thừa phát triển 61 3.1.4 Đảm bảo tính hệ thống đồng 61 3.1.5 Đảm bảo tính khả thi 61 3.1.6 Đảm bảo tiến trình rèn luyện, phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 62 3.2 Các biện pháp phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 62 3.2.1 Biện pháp 1: Thiết kế, tổ chức quy trình phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ 62 3.2.2 Biện pháp 2: Tạo tình chơi hấp dẫn, hút nhiều trẻ tham gia 66 3.2.3 Biện pháp 3: Tạo điều kiện thuận lợi để trẻ chia sẻ kinh nghiệm, ý tƣởng, thoả thuận trẻ với tham gia chơi 67 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cƣờng sở vật chất, tạo điều kiện để trẻ tham gia tích cực hoạt động qua TC ĐVTCĐ 68 3.2.5 Biện pháp 5: Phối hợp trƣờng mầm non gia đình trẻ để phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ cho trẻ - tuổi qua qua trò chơi ĐVTCĐ 70 3.3 Mối quan hệ biện pháp 73 3.4 Thực nghiệm biện pháp phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ 5-6 tuổi qua TCĐVTCĐ trƣờng mầm non Huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 73 3.4.1 Khái quát thực nghiệm 73 3.4.2.Kết thực nghiệm: 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 KẾT LUẬN 81 KHUYẾN NGHỊ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Bảng 1.1 Biểu kĩ giao tiếp cho trẻ – tuổi Bảng 1.2 Phương thức phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Bảng 2.1 Khái quát trường mầm non Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên, Bảng 2.2 Đặc điểm khách thể nghiên cứu Bảng 2.3 Bảng tiêu chí thang đánh giá phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Bảng 2.4 Kết biểu kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Bảng 2.5 Những mục tiêu giáo viên hướng tới tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề Bảng 2.6 Xu hướng xác định mục tiêu giáo viên Bảng 2.7 Thống kê mức độ sử dụng chủ đề chơi( nội dung chơi) qua trò chơi đóng vai theo chủ đề giáo viên dành cho trẻ 5- tuổi Bảng 2.8 Mức độ giáo viên ý thực nội dung phát triển kĩ giao tiếp cụ thể cho trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Bảng 2.9 Phương thức phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Bảng 2.10 Điều kiện sở vật chất để tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ 56 tuổi Bảng 2.11 Tổng hợp kết đánh giá mức độ phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi Bảng 2.12 Thực trạng yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Bảng 2.13 Thực trạng yếu tố khách quan ảnh hưởng đến phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Bảng 3.1 Mức độ biểu kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm trước sau thực nghiệm DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 So sánh mức độ biểu kĩ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi theo trường Biểu đồ 3.1 So sánh điểm trung bình kiểm tra kĩ giao tiếp nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm trước sau thực nghiệm MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Đất nước ta thời kì đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội đặt yêu cầu ngày cao hệ thống giáo dục Nghị Trung ương khóa VII (tháng 11/1993) tiếp tục đổi nghiệp giáo dục đào tạo rõ:“Phải xác định mục tiêu, thiết kế chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo” Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX quán triệt: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu” nhằm “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Sự nghiệp giáo dục nghiệp trồng người có đủ đức, đủ tài, có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống lành mạnh, thực thắng lợi mục tiêu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Giáo dục mầm non mắc xích quan trọng hệ thống giáo dục quốc dân, móng, sở ban đầu cho hình thành phát triển nhân cách trẻ Bộ luật giáo dục nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qui định mục tiêu giáo dục bậc học mầm non sau: “Giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1” Vì trẻ mầm non chưa biết đọc, biết viết nên nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ quan trọng, trẻ – tuổi, khả vốn từ trẻ tăng lên cách rõ nét, thông qua họat động giao tiếp,vốn từ trẻ tăng khoảng 50.000 từ, trẻ sử dụng lượng lớn ngôn ngữ vận dụng linh hoạt vào giao tiếp vận dụng từ ngữ xác Giao tiếp nói chung, kĩ giao tiếp nói riêng yếu tố cần thiết phát triển tâm lý người Việc cho trẻ đóng vai chủ đề trò chơi đóng vai theo chủ đề giúp trẻ thể nghiệm vai trò xã hội, phát triển kĩ giao tiếp, giúp trẻ biểu đạt ngôn ngữ, thể cảm xúc tốt Ở trường mẫu giáo, trò chơi đóng vai theo chủ đề hoạt động chủ đạo, giúp trẻ tự tin hoạt động với bạn cô giáo, phát triển kĩ giao tiếp có ảnh hưởng tích cực đến hình thành nhân cách trẻ sau Do tầm quan trọng trò chơi đóng vai theo chủ đề phát triển tâm lý trẻ, đặc biệt phát triển kỹ giao tiếp trẻ mẫu giáo “ Trong giao Phƣơng thức phát triển kĩ giao tiếp trẻ 5- tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Kĩ STT Phƣơng thức phát triển Kĩ nhận sắc thái, Đàm thoại với trẻ (tổ chức biểu cảm lời nói vui, trẻ đàm thoại với buồn, tứcgiận, ngạc nhiên, sợ hãi trình chơi); làm mẫu hỏi trẻ; tạo tình huống; huy động vốn hiểu biết trẻ Kĩ nghe hiểu, thực Kết hợp nói làm dẫn liên quan đến mẫu; đàm thoại với trẻ (tổ hành động đơn giản chức trẻ đàm thoại với nhau); đề yêu cầu hướng dẫn trẻ thực yêu cầu Kĩ dùng từ phù hợp với Đàm thoại trước chơi; nội dung hoàn cảnh đối tượng điều chỉnh trước giao tiếp trình chơi; tạo tình Kĩ sử dụng lời nói để bày Khuyến khích trẻ nói; tạo tỏ nhu cầu cảm xúc, ý nghĩ tình huống; đàm thoại kinh nghiệm thân trước khí chơi; làm mẫu giao tiếp (cô tham gia) Kĩ sử dụng lời nói để trao Đàm thoại trước chơi; đổi dẫn bạn bè gợi ý, khuyến khích trình giao tiếp trình chơi Kĩ khởi xướng chủ đề giao Cô tham gia làm tiếp mẫu; thay đổi vai chơi cho Phƣơng án chọn trẻ; đàm thoại với trẻ Kĩ điều chỉnh giọng nói Đàm thoại với trẻ; kể phù hợp với tình nhu chuyện - qua làm mẫu; cầu giao tiếp điều chỉnh trình trẻ chơi Kĩ sử dụng phương tiện Đàm thoại với trẻ; kể giao tiếp phi ngôn ngữ ( cử chỉ, chuyện trước chơi - qua nét mặt, ánh mắt,…) làm mẫu; hướng dẫn trẻ trước chơi Kĩ làm chủ thân Đàm thoại với trẻ; điều giao tiếp ( làm chủ xúc cảm, chỉnh trình trẻ hành động – không nói leo, chơi không ngắt lời người khác trò chuyên) 10 Kĩ hỏi lại có biểu qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt không hiểu người khác nói Đàm thoại với trẻ; làm mẫu Phụ lục Phiếu quan sát chơi đóng vai theo chủ đề trẻ 5- tuổi Tên trẻ…………… Lớp……… Trường……………… Ngày quan sát: Hoạt động: Chủ đề chơi:…………………………………………………………………… Vật liệu chơi:………………………………………………………………… Sự phong phú đồ dùng đồ chơi - Hình dạng: Phong phú Bình thường Nghèo nàn - Màu sắc: Bình thường Nghèo nàn Phong phú Số lượng đồ chơi so với yêu cầu trò chơi đóng vai Thừa Đủ Thiếu Hoạt động giáo viên *Tạo hƣớng thú cho trẻ trƣớc chơi Tốt Bình thường Không tốt Không thực * Thảo luận, trao đổi trẻ trƣớc chơi Tốt Bình thường Không tốt Không thực *Hƣớng dẫn trẻ chơi Cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu Khó hiểu, hài lòng Không thực *Thái độ hƣớng dẫn Nhiệt tình, cởi mở Gò ép, căng thẳng Dọa nạt Chê bai *Hình thức hỗ trợ trẻ Dùng lời Làm mẫu Dùng cử chỉ, tranh ảnh *Trong trình trẻ chơi, thấy trẻ không giao tiếp, trò chuyện với nhau, GV làm gì? Không quan tâm Hỏi, gợi mở Khuyến khích trẻ giao tiếp * Biện pháp phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ 5- tuổi cụ thể Biện pháp tác động trước chơi Biện pháp tác động chơi Biện pháp tác động kết thúc trò chơi * Nhận xét GV Thời điểm đưa nhận xét Trước chơi Trong chơi Sau chơi *Cách nhận xét Hoàn toàn khen, không chê Hoàn toàn chê, không khen Khen nhiều chê Chê nhiêu khen Có tính động viên, khích lệ, hỗ trợ, gợi ý Chỉ tập trung vào kết chơi trẻ Chú ý đến trình chơi trẻ Hoạt động trẻ - Hứng thú trẻ Biểu Rất hứng thú Hứng thú Bình thường Thờ ơ, chán nản, không muốn giao tiếp Trước chơi Trong chơi Sau chơi - Sự tập trung, ý chơi Tập trung Thỉnh thoảng xao lãng Không tập trung Kết thúc trò chơi Thể luyến tiếc, muốn chơi Phụ luc KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ:GIA ĐÌNH I/Dự kiến thời điểm, thời gian chọn góc: Trong thời gian đón trẻ (đầu giờ) cô trò chuyện trao đổi với trẻ để trẻ chọn góc chơi II/Định hƣớng cho trẻ vào góc: - Cô trẻ kê bàn sẵn.Trẻ tập trung bên cô đọc đồng dao: “Nu na nu nống, đánh trống phất cờ, mở hội thi đua, chân sẽ, gót đỏ hồng hào, không bẩn tí nào, vào góc chơi” Sau cô cháu trò chuyện cho trẻ nhắc lại tên chủ đề, tên vị trí góc - Cô trao đổi với trẻ trò chơi góc ngày hôm nay, trẻ quan sát đồ dùng góc góc để thỏa thuận vai chơi chơi bạn III/Kế hoạch chi tiết: HOẠT ĐỘNG Mục đích yêu cầu Chuẩn bị Góc nghệ thuật -Giúp trẻ rèn luyện kỹ mạnh dạn tự tin biểu diễn văn nghệ trước đám đông -Phương tiện: Nhạc nền, dụng cụ kết hợp âm nhạc, đạo cụ: quạt, nón, -Bài trí: dụng cụ: trống rung, xắc xô, micro, gõ trí ngắn bàn Góc xây dựng Thông qua việc thiết kế xây dựng “Ngôi nhà bé” trẻ hiểu khu vực vườn nhà Rèn kỹ xếp Nội dung phƣơng pháp -Nội dung: trẻ đứng biểu diễn văn nghệ, tự giới thiệu thân, mời bạn nhóm chơi lên thể cách hát , đọc thơ, kể chuyện hát mà trẻ học -Phương pháp: Trẻ quan sát, tự chọn hoạt động theo sở thích Cô gợi ý giúp trẻ hoàn thành sản phẩm -Phương tiện: Nội dung: Xây dựng khu Khối gạch gỗ,1 vườn nhà bé, có hàng rào, nhà có sẵn, nút lắp xung quanh có trồng ráp, xanh, hoa, xanh, hoa, cỏ, có lối cỏ ngắn -Bài trí: -Phương pháp: Cô gợi ý để -Đồ dùng trẻ tự phân nhận vai đội Dự kiến tình -Nếu trẻ lúng túng cô gợi ý để trẻ hứng thú làm Nếu trẻ xếp chưa hài hòa cô gợi ý để trẻ tự xếp lại cạnh, xếp chồng Phát triển trí tưởng tượng, óc sáng tạo Góc phân vai Góc học tập Góc thiên nhiên xếp bai trí phù hợp ngắn trưởng- công nhân.Cô đặt câu hỏi để trẻ nhớ lại cách trí khu vườn nhà bé, có khu trồng ăn quả, vườn hoa… - Giúp trẻ -Phương tiện: Bộ đồ -Nội dung: làm bánh, bánh trải nghiệm với chơi nấu ăn gia đình, kem trang trí không gian cuốc sống thực khuôn làm bánh, tổ chức sinh nhật tặng bố bên qua dụng cụ trang trí mẹ vai chơi:làm bánh bánh -Phương pháp: Cô gợi ý để kem, bánh -Bài trí: Đồ chơi trẻ tự phân nhận vai mừng sinh nhật trí chơi, gợi ý để trẻ thể bố mẹ ngắn bàn, mối quan hệ vai kệ chơi liên kết nhóm chơi Thông qua việc -Phương tiện: Máy vi -Nội dung: Trẻ tập chơi cho trẻ chơi tính có phần mềm máy, biết sử dụng máy kitsmats, kitsmats, hình chuột máy tính để chơi trò chơi lắp ghép học: h tròn,chữ nhật, chơi Biết ghép hình hình người tam giác, vuông học thành hình người hình học -Bài trí: Đồ chơi -Phương pháp: Trẻ Trẻ nhớ kỹ trí quan sát, tự chọn hoạt động thành viên ngắn bàn, theo sở thích gia đình kệ Cô gợi ý giúp trẻ hoàn bé thành sản phẩm Giúp trẻ biết -Phương tiện: Bình -Nội dung: Trẻ chăm sóc chăm sóc tưới, nước, kéo cắt lá, theo dõi trình phát triển xanh như: cắt tỉa hũ nhựa, cát sạch, cây.Biết trồng úa, tưới nước hoa, cỏ nhựa… lọ để trang trí cho đẹp cho cây, biết -Bài trí: Đồ chơi -Phương pháp: Trẻ chơi trồng hoa, trí quan sát, tự chọn hoạt động trồng cỏ ngắn bàn, theo sở thích lọ… kệ Nếu trẻ chơi độc lập cô gợi ý để trẻ biết liên kết nhóm chơi góc Nếu trẻ lúng túng cô gợi ý để trẻ hứng thú Nếu trẻ lúng túng cô gợi ý để trẻ chơi hứng thú VI/ Kết thúc: -Cô đến góc để nghe lời nhận xét trẻ, cô góp ý bổ sung cho trẻ thu don đồ chơi - Sau cho lớp tập hợp bên cô để nhận xét chung cô tuyên dương góc chơi tốt sản phẩm đẹp góc chơi nghệ thuật Giờ chơi kết thúc chuyển hoạt động./ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ:NGHỀ NGHIỆP I/Dự kiến thời điểm, thời gian chọn góc: Trong thời gian đón trẻ (đầu giờ) cô trò chuyện trao đổi với trẻ để trẻ chọn góc chơi II/Định hƣớng cho trẻ vào góc: - Cô trẻ kê bàn sẵn.Trẻ tập trung bên cô chơi trò chơi” Hãy làm theo lời nói, không làm theo hành động” Sau cô cháu trò chuyện cho trẻ nhắc lại tên chủ đề, tên vị trí góc - Cô trao đổi với trẻ trò chơi góc ngày hôm nay, trẻ quan sát đồ dùng góc góc để thỏa thuận vai chơi chơi bạn III/Kế hoạch chi tiết: HOẠT MỤC ĐÍCH CHUẨN BỊ CÁCH TIẾN HÀNH 1.Góc phân - Trẻ biết vai chơi mình, biết - Búp bê nghề - chơi phân vai theo vai trò chuyện, giao tiếp cách - Quần áo đồ dùng số nghề khác - Gia đình vui vẻ nghề - Biểu diễn hoạt cảnh, - Cô giáo - Trẻ biết tự thỏa thuận với - Đồ chơi bán hàng, ca cảnh số - Bác cấp để đưa chủ đề rủ bạn đồ chơi bác sĩ nghề dưỡng chơi Tự rủ bạn chơi Tự phân - dụng cụ lao động - Bán hàng vai thực hành động số - Bác sĩ vai nhận nghề khác Góc xây - Trẻ biết đùng nguyên vật liệu, - loại vật liệu xây -Xây dựng lắp ghép dựng, lắp đồ dùng đồ chơi thực thành dựng: cây, que, làng xóm, doanh trại ghép công ý định hình khối, hàng rào, quân đội trường học, Xây doanh - Xây dựng doanh trại quân đội thảm cỏ, … trang trí cảnh, hoa trại quâm bạn Sưu tầm tranh ảnh đẹp mắt nghề - Lắp ghép số dụng ĐỘNG đội cụ lao động nghề - Xây dựng lắp ghép khu vui chơi, công viên Góc nghệ -Biết vẽ, nặn ,xé, dán tranh ảnh - Giấy trắng, giấy - Tô, vẽ, dán người làm thuật nghề xã hội màu, bút màu Đất nghề khác nhau: Vẽ xé, dán nặn Công nhân, cô giáo, ngành - Tranh để trẻ tô màu bác nông dân nghề - loại cây, mút - Vẽ, nặn, cắt, dán, gấp xã hội xốp số dụng cụ lao động số nghề Góc âm -Nghe hát, hát hát chủ - Băng nhạc, thơ, Hát, múa, đọc thơ, kể nhạc đề nghề nghiệp hát có nội dung chuyện, đọc đồng dao nghề nghề Ca hát hát chủ đề nghề nghiệp Góc học -Xem sách truyện nghề - chuẩn bị lô tô, -Chơi lô tô, đô mino tập sách xã hội đômino nghề Xếp hình xung quanh -Biết giữ sách trò chuyện Các nhóm đối tượng dụng cụ lao ddoonhj bạn có số lượng 9, bé số nghề làm quen với toán Tập tô chữ cái: h – k – Sách, tranh ảnh có p- q nội dung Phân biệt hình khối ngành nghề khác qua trò chơi Xem tranh ảnh nghề, nhận xét nhân vật ảnh Tô màu tranh KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG TRÕ CHƠI: BÁN HÀNG I/Dự kiến thời điểm, thời gian chọn góc: Trong thời gian hoạt động chiều, cô trò chuyện trao đổi với trẻ để trẻ chọn góc chơi II/Định hƣớng cho trẻ vào góc: - Cô trẻ kê bàn sẵn.Trẻ tập trung bên cô chơi trò chơi “ Đoán nhanh, nói khẽ” Sau cô cháu trò chuyện cho trẻ nhắc lại tên chủ đề, tên vị trí góc - Cô trao đổi với trẻ trò chơi góc ngày hôm nay, trẻ quan sát đồ dùng góc góc để thỏa thuận vai chơi chơi bạn III/Kế hoạch chi tiết: Nội Dung Hoạt động cô Hoạt động trẻ Ôn GV tạo tình trò chuyện hoạt Hứng thú trả lời theo định động cảnh chợ, người mua hàng ( trẻ thấy gợi mở cô gây hứng đến chợ bố mẹ, thú cho người thân trẻ vào + Các có chợ, siêu thị bố mẹ k? thấy xe máy, xe đạp xếp nào? khu vực nào? +Trong cửa hàng có ai, người bán hàng làm gì, người mua hàng làm gì? + Người bán hàng trò chuyện với người mua hàng? Giáo viên gợi ý trẻ đề xuất chủ đề chơi nôi dung nhóm chơi buổi chơi - cho trẻ nói lên ý định, ý tưởng nhóm chơi - Giáo viên cho trẻ quyền định chọn nhóm chơi, vai chơi mà trẻ yêu thích ( cần Thảo luận, bàn bạc với Thỏa khêu gợi mạnh dạn tự tin giao chủ đề đưa Chủ động thuận tiếp, biết nhường nhịn chia sẻ thông cảm mạnh dạn đưa ý tưởng chủ đề cho trình chơi nảy sinh nhóm chơi chơi tình cô người cố vấn gợi ý trẻ xử lý cách khéo léo Phân Trao đổi bàn bạc để thống - Giáo viên bao quát, theo dõi cách phân ý tưởng chơi nhóm vai triển khai trò chơi chơi - Giáo viên tạo tình để trẻ tìm kiếm, phát đồ chơi để tạo cảm giác hứng thú trẻ - Khuyến khích trẻ tích cực giao tiếp, đưa Tích cực chủ động, phân ý tưởng lạ trình chơi vai 4.Quá - Giáo viên bao quát trẻ chơi Chủ động điều chỉnh hành trình nhóm khai thác tình nảy sinh vi, hành động chơi chơi trình chơi, đồng thời cô gợi ý tạo thân, biết chủ động tạo tình chơi để trẻ giúp trẻ phát tình chơi triển KNGT với bạn trình chơi Giáo việc phải chủ động tạo điều kiện cho trẻ thể KNGT cách đưa câu hỏi gợi mở, cách giải tình Trẻ hứng thú tham gia giải huống,… GV gợi ý đề trẻ liên kết nhóm chơi, tình chơi theo chủ đề lựa chọn Giáo viên kiểm tra mức độ nhận thức thể KNGT trẻ, nhắc trẻ thiếu biểu hợp tác để trẻ ý cho buổi sau Hướng dẫn thu dọn dồ dung đồ chơi tình Tự động nhận xét nhóm 4.Kết thúc chơi Hài lòng nhận xét cô Phụ lục 1.Đặc điểm khách thể nghiên cứu Trường Giới tính Dân tộc Học sinh Mầm non Hòa Thắng Mầm non thị trấn Phú Hòa Nam Nữ Kinh Dân tộc khác Số lượng 60 60 58 62 120 % 50,0 50,0 48,3 51,7 100 Đánh giá chung mức độ biểu kỹ giao tiếp trẻ STT Các nhóm kỹ giao tiếp ĐTB ĐLC Thứ bậc kỹ hiểu lời nói 2,76 0,87 kỹ sử dụng lời nói 1.95 0,63 3 kỹ thực số quy tắc 2,54 0,81 2,42 0,77 ĐTB Biểu kỹ sử dụng lời nói giao tiếp qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Các kỹ cụ thể Kỹ sử dụng từ phù hợp với nội dung đối tượng giao tiếp Kỹ sử dụng lời nói bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ kinh nghiệm thân giao tiếp Kỹ sử dụng lời nói để trao đổi dẫn bạn bè trình giao tiếp Mức độ ĐTB ĐLC Thứ bậc 2,83 0,76 2,12 0,69 2,19 0,71 Kỹ khởi xướng chủ đề giao tiếp 2,54 0,70 Điểm trung bình 2,42 0,71 Biểu kỹ thực số quy tắc giao tiếp qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Các kỹ cụ thể Kỹ điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình nhu cầu giao tiếp Kỹ sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn từ(cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,…) Mức độ ĐTB ĐLC Thứ bậc 3,37 0,57 2,19 0,64 Kỹ làm chủ thân giao tiếp (làm chủ cảm xúc, hành động- không nói leo, không ngắt lời người khác trò chuyện.) Kỹ hỏi lại có biểu qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt không hiểu người khác nói Điểm trung bình 3,09 0,68 2,33 0,58 2,75 0,62 5.Những yếu tố chủ quan ảnh hƣởng đến kỹ giao tiếp qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Các kỹ cụ thể Hành động, ý chí trẻ Tính tự lập trẻ Ngôn ngữ trẻ Sức khỏe trẻ Nhu cầu chơi trẻ Khí chất trẻ Điểm trung bình Mức độ ĐTB ĐLC 3,77 0,46 3,65 0,53 3,91 0,52 3,82 0,44 3,84 0,44 3,86 0,43 3,37 0,47 Thứ bậc 6 Những yếu tố khách quan ảnh hƣởng đến KNGTqua trò chơi ĐVTCĐ trẻ 5-6 tuổi sSTT Các yếu tố cụ thể ĐTB ĐLC TBC TBĐLC Sự kiềm chế xúc cảm giáo 3.825 0.670 3.89 0.54 3.900 0.600 3.850 0.311 3.950 0.420 3.850 0.592 3.875 0.629 Giáo dục gia Cách ứng xử bó mẹ trẻ 3.975 0.550 3.95 0.34 Yếu tố chung Giáo viên viên Sự tin tưởng tôn trọng nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên với trẻ Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi giáo viên Sự hiểu biết đặc điểm tâm lý, lứa tuổi trẻ giáo viên Cách giao tiếp ứng xử giáo viên với trẻ Tuổi tác, vị trí công tác giáo viên đình Sự quan tâm gia đình 3.900 0.316 Hoàn cảnh gia đình thuận lợi 4.025 0.340 Phong cách giáo dục trẻ gia 3.975 0.222 3.875 0.250 3.750 0.557 3.775 0.457 3.750 0.420 3.325 0.386 Hoạt đọng nhà trường 3.550 0.129 Đồ chơi cho trẻ 4.325 0.236 chủ đề nội dung chơi 4.475 0.096 vai chơi hành động chơi 4.275 0.050 đồ chơi hoàn cảnh chơi 4.325 0.236 Mối quan hệ qua lại trẻ 3.925 0.330 Giải tình chơi 4.050 0.311 việc học tập trẻ đình Mối quan hệ thành viên gia đình Môi trường giáo dục bạn bè Cơ sở vật chất trường mầm 0.364 4.210 0.205 non Nội dung giáo dục mầm non trường mầm Mối quan hệ với bạn bè Sự khuyến khích lãnh đạo non 3.746 trường mầm non Hoạt động vui chơi trò chơi So sánh kỹ giao tiếp trẻ theo trƣờng Các biểu Nhóm kỹ nghe hiểu lời nói giao tiếp Nhóm kỹ sử dụng lời nói giao tiếp Nhóm kỹ thực số quy tắc thông thƣờng giao tiếp Biểu chung Trƣờng Mầm non Thị trấn Mầm non Hòa Thắng Phú Hòa ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 3,24 0,59 2,78 0,57 3,00 0,48 2,60 0,51 2,91 0,65 2,60 0,57 3,05 0,57 2,66 0,55
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn (5- 6 tuổi) thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở các trường mầm non huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn (5- 6 tuổi) thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở các trường mầm non huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn (5- 6 tuổi) thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở các trường mầm non huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Từ khóa liên quan