BÀI 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG

22 794 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 1 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 2 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Momen lực là gì? Xác định momen của lực đối với trục quay O trong trường hợp sau? F r Trả lời: Momen lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực. Được đo bằng tích số giữa độ lớn của lực và cánh tay đòn M=F.d Câu 2: Nêu điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định? =F.l.sin Trả lời: Tổng momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ  F r l F r d F r 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 3 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I. Các dạng cân bằng: 1. Cân bằng không bền: Một vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng không bền thì trọng lực gây ra momen làm vật không thể tự trở về vị trí đó 2. Cân bằng bền: Một vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng bền thì trọng lực gây ra momen làm vật trở về vị trí ban đầu. 3. Cân bằng phiếm định: Khi trọng lực đặt tại trục quay không gây ra momen quay, nên khi bị lệch khỏi vị trí cân bằng vật nằm yên tại vị trí cân bằng mới. 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 4 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I. Các dạng cân bằng: 4. Nguyên nhân gây ra các dạng cân bằng: Do vị trí của trọng tâm của vật: Cân bằng bền: Cân bằng không bền: Cân bằng phiếm định: Trọng tâm ở vị trí cao nhất so với các vị trí lân cận Trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các vị trí lân cận Trọng tâm ở độ cao không đổi. 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 5 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I. Các dạng cân bằng: II. Cân bằng của một vật có mặt chân đế: 1. Mặt chân đế: Mặt chân đế là mặt đáy hoặc đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc 2. Điều kiện cân bằng: Giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 6 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ II. Cân bằng của một vật có mặt chân đế: 3. Mức vững vàng của cân bằng: Được xác định bởi độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân đế I. Các dạng cân bằng: 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 7 Đẩy nhẹ Đẩy nhẹ 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 8 Đẩy nhẹ Tại sao vật bị đổ? O CÂN BẰNG KHÔNG BỀN 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 9 O d F r M=P.d 0≠ M khác 0 vật quay theo chiều kim đồng hồ nên không trở về vị trí cân bằng được 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 10 Tại sao vật trở về vị trí cân bằng ban đầu? O CÂN BẰNG BỀN [...]... trí cân bằng ≠0 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 11 Tại sao vật không quay tiếp khi buông tay ra Đẩy nhẹ O CÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNH 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 12 O M = 0 trọng lực không làm cho vật quay M=P.d=0 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 13 Vị trí trọng tâm cân bằng không bền: Vị trí trọng tâm mới: 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 14 Vị trí trọng tâm mới: Vị trí trọng tâm cân bằng. .. bằng bền: 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 15 Trọng tâm vị trí mới: Trọng tâm trong cân bằng phiếm định: 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 16 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 17 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 18 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 19 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 20 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 21 G2 A 07/05/13 G1 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) . CHÂN ĐẾ I. Các dạng cân bằng: 4. Nguyên nhân gây ra các dạng cân bằng: Do vị trí của trọng tâm của vật: Cân bằng bền: Cân bằng không bền: Cân bằng phiếm. lệch khỏi vị trí cân bằng vật nằm yên tại vị trí cân bằng mới. 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 4 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG, BÀI 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG, BÀI 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG

Từ khóa liên quan